Hefbomen en accenten

De FOD Economie beschikt over de noodzakelijke hefbomen om het economisch beleid voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren: een kenniscentrum, samenwerking en overleg, informatie, reglementering en toezicht. Daarbovenop wil de FOD Economie ook een aangename, flexibele en inspirerende organi­satie zijn.

Via deze hefbomen kan de FOD de opdrachten die hem toevertrouwd zijn, waarmaken en de markt om­kaderen, de consumenten beschermen en de ondernemingen ondersteunen.

De strategische accenten geven de prioritaire domeinen aan waarbinnen de opdrach­ten uitgevoerd worden en die bepaald worden door onder andere de beleidsnota’s, het herstelplan, het Europees semester… om zo te bouwen aan de economie van morgen. Digitalisering, duurzaamheid, veiligheid en concurrentievermogen & toekomstgerichtheid zijn daarom de vier strategische accenten die we definiëren voor deze legislatuur.

Bouwen aan de economie van morgen