Chemische industrie en aanverwanten (REACH)

De FOD Economie vervult de rol van “nationale dienst voor technische hulp aan ondernemingen bij het toepassen van de REACH-Verordening” en neemt actief deel aan de werkzaamheden van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) te Helsinki.

De REACH-Verordening (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) werd van kracht op 1 juni 2007. De meeste verplichtingen voor de bedrijven traden in voege op 1 juni 2008. Hier vindt u meer informatie over diverse hulpmiddelen en evenementen van derden. Heeft u toch nog vragen, stuur dan een e-mail naar de REACH-Helpdesk van de FOD Economie.

Sinds december 2010 legt de CLP-Verordening aan bedrijven nieuwe regels op inzake de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels.

Heeft u vragen over de verantwoordelijkheden en verplichtingen volgens deze CLP-wetgeving dan kunt u een e-mail sturen naar de  CLP-Helpdesk van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De tenuitvoerlegging van REACH is verdeeld over de federale en de gewestelijke overheden. De complexiteit van de toepassing en de naleving van de REACH-Verordening vragen om een gecoördineerde aanpak. Daarom werd er tussen de bevoegde federale en gewestelijke instanties een REACH-samenwerkingsakkoord afgesloten. Het akkoord moet een gecoördineerde en efficiënte tenuitvoerlegging van REACH in België mogelijk maken (artikel 92A, § 1 van de bijzonder wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen).

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

    Actieve deeleconomieplatforms in België

  2. Ondernemingen

    Uitbreiding van de My Enterprise-toepassing

  3. Ondernemingen

    Inwerkingtreding wetgeving op de insolvabiliteit - Impact op de Kruispuntbank van Ondernemingen