Table of Contents

  Actoren in de toeleveringsketen kunnen een aantal rollen hebben, en misschien zelfs meerdere rollen. Afhankelijk van uw rol hebt u verschillende verplichtingen en zijn er verschillende tools en informatie om u daarbij te ondersteunen.

  Fabrikanten

  Krachtens REACH bent u een fabrikant als u als persoon of bedrijf gevestigd bent in de EER en een chemische stof produceert of extraheert.

  Het veilig vervaardigen en beheren van chemische stoffen vereist informatie over en kennis van de eigenschappen, gevaren, gebruiksvormen en mogelijke risico's van deze chemische stoffen.

  U hebt de verantwoordelijkheid om deze informatie aan instanties te verstrekken en uw klanten te adviseren over hoe zij uw chemische stoffen veilig moeten gebruiken. Dat gebeurt in hoofdzaak met de registratieprocedure (informatie aan instanties) en door uitreiking van uitgebreide veiligheidsinformatiebladen aan uw klanten en het gebruik van de passende gevarenetiketten op uw producten. U heeft ook de plicht om uw eigen werknemers en hun vertegenwoordigers toegang te verlenen tot die informatie.

  Uw klanten hebben het recht en in sommige gevallen de verplichting om informatie hogerop in de toeleveringsketen door te geven. Ze hebben het recht een gebruik hogerop in de toeleveringsketen bekend te maken aan hun leverancier, met het doel dat dat gebruik uiteindelijk kan worden gedekt door de registratie.

  Uw klanten hebben ook de verplichting tot het doorgeven, hogerop in de toeleveringsketen, van nieuwe informatie over gevaarlijke eigenschappen, ongeacht de betreffende gebruiksvormen, en andere informatie die de gepastheid van de risicobeheersmaatregelen die in een aan hen uitgereikt veiligheidsinformatieblad staan vermeld, in twijfel zou kunnen trekken. Daarom moet u als fabrikant beschikken over mechanismen om deze communicatie hogerop in de toeleveringsketen mogelijk te maken.

  Importeurs

  U bent een importeur als u een chemisch product direct van een buiten de EER gevestigde leverancier koopt en in de EER invoert. U hebt de verantwoordelijkheid om uw klanten te adviseren over hoe zij uw chemische stoffen veilig moeten gebruiken.

  Als u stoffen importeert, dan heeft u dezelfde verplichtingen als een fabrikant. Indien het eerder om mengsels gaat dan is de indeling het eerste wat u moet overwegen. De indeling kan de verplichting met zich meebrengen om een veiligheidsinformatieblad (SDS) op te stellen. Indien u voorwerpen importeert waarin zeer zorgwekkende stoffen vervat zitten boven een bepaalde concentratie, dan moet u voldoende informatie ter beschikking stellen aan uw klanten om veilig gebruik toe te laten.

  Net zoals het geval is bij fabrikanten, hebben uw klanten ook hier het recht en in sommige gevallen de verplichting tot het doorgeven van informatie hogerop in de keten.

  Enige vertegenwoordigers

  U bent een enige vertegenwoordiger als u de taken en verantwoordelijkheden van een importeur van een stof krachtens REACH overneemt voor een bedrijf dat buiten de EER gevestigd is.

  Doorgaans gelden voor u dezelfde vereisten voor stoffenregistratie als voor fabrikanten en importeurs.

  Distributeur

  U bent een distributeur als u een stof, als zodanig of in een mengsel, uitsluitend bewaart en in de handel brengt ten behoeve van derden. Indien u deze stoffen van buiten de EER haalt dan bent u GEEN distributeur, maar een importeur.

  Als distributeur is het uw hoofdverantwoordelijkheid informatie hogerop en verderop in de toeleveringsketen door te geven tussen de fabrikanten, formuleerders (actor die stoffen mengt) en gebruikers van chemische stoffen. Dat is zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat al die actoren de relevante informatie ontvangen die zij nodig hebben om aan hun desbetreffende vereisten krachtens REACH te voldoen en het veilige gebruik van chemische stoffen in Europa te verbeteren.

  In het geval van een gevaarlijke stof of mengsel moet u een veiligheidsinformatieblad (SDS) of een uitgebreid veiligheidsinformatieblad (eSDS), ondersteund door blootstellingsscenario's, verstrekken en erop toezien dat het in de desbetreffende landstaal is opgesteld en de informatie omvat die door de nationale wetgeving vereist is, bijvoorbeeld over gezondheid en veiligheid of verwijdering van afval.

  Voor voorwerpen die zeer zorgwekkende stoffen bevatten, moet u klanten ten minste de naam van de gevaarlijke stof geven om een veilig gebruik van het voorwerp mogelijk te maken.

  Als u aan consumenten verkoopt, zie er dan op toe dat gevaarlijke producten correct worden geëtiketteerd en verpakt.

  Net zoals het geval is bij fabrikanten en importeurs hebben uw klanten ook hier het recht en in sommige gevallen de verplichting tot het doorgeven van informatie hogerop in de keten.

  Downstreamgebruikers

  Ondernemingen of individuele werknemers die chemische stoffen gebruiken, worden in REACH downstreamgebruikers genoemd. Ook ondernemingen die goederen produceren of diensten aanbieden waarbij chemische stoffen niet het belangrijkste onderdeel vormen, zoals levensmiddelenbedrijven, bouwbedrijven of schoonmaakbedrijven, vallen hieronder. Voorbeelden van chemische stoffen die zij gewoonlijk gebruiken, zijn verf, metalen, kleefmiddelen, oplosmiddelen en reinigingsmiddelen.

  Downstreamgebruikers spelen een cruciale rol bij het bevorderen van veilig gebruik van chemische stoffen door op hun eigen locatie een veilig gebruik te implementeren en relevante informatie te communiceren naar zowel hun leveranciers als hun afnemers.

  Communicatietools

  Sectororganisaties, de lidstaten en ECHA hebben samengewerkt om de communicatie in de toeleveringsketen te verbeteren en te harmoniseren als onderdeel van de CSR/ES-routekaart en het uitwisselingsnetwerk voor blootstellingsscenario's (ENES). Voor communicatie hogerop in de toeleveringsketen zijn “routekaarten” ontwikkeld voor het verstrekken van informatie aan registranten, vaak via sectororganisaties.

  Voor communicatie verderop in de toeleveringsketen is een aantal elementen ontwikkeld:

  • voor stoffen zijn sjablonen voor blootstellingsscenario's overeengekomen,
  • voor mengsels zijn sjablonen voor informatie over een veilig gebruik van mengsels (safe use of mixture information, SUMI) overeengekomen,
  • de zinnen en de IT-communicatie van blootstellingsscenario's zijn geharmoniseerd en
  • er is een methode voor identificatie van het hoofdbestanddeel in mengsels ontwikkeld.

  Toegang tot de ECHA-communicatietools.

  Toegang tot de “IUCLID Cloud for SMEs” van het ECHA.

  Ook de FOD Economie heeft een inventarisatietool opgesteld.

  Laatst bijgewerkt
  30 mei 2018