Table of Contents

  Wie zijn de partners van Belmed?

  Raadpleeg de volledige lijst van Belmed-partners.

  Hoe gratis Belmed-partner worden? 

  U bent actief in de minnelijke schikking van commerciële geschillen tussen ondernemingen en consumenten of tussen ondernemingen onderling.

  U wilt partner worden van het platform.

  Te vervullen voorwaarden:

  1. als orgaan: voldoen aan de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement  en de Raad van 21 mei 2013;
   als natuurlijke persoon: erkend zijn voor burgerlijke zaken en handelszaken krachtens de wet op de bemiddeling van 2005 ;
  2. beschikken over een website die volgende informatie vermeldt: de procedureregels, het bemiddelingsprotocol, uw ondernemingsnummer en een verwijzing naar Belmed.
  3. tariefbepaling:
   • als orgaan: redelijk en in verhouding tot de financiële inzet van het geschil;
   • voor de erkende bemiddelaars in consumentengeschillen (b2c): daarboven rechtsbijstand (PDF, 249.33 KB)verlenen; 
   • uw tarief of tariefberekening, met vermelding inclusief btw, moet u vermelden op onze informatiefiche die wij op de Belmed-website publiceren.
    Voorbeeldfiche.

  Vraag partnerschap aan met het formulier kandidatuur Belmedpartner (DOC, 59.5 KB) bij belmed@economie.fgov.be.

  Logo belmed

  Hoe een gekwalificeerde entiteit worden voor de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen?

  Het koninklijk besluit van 16 februari 2015 verduidelijkt de voorwaarden waaraan de gekwalificeerde entiteit bedoeld in boek XVI van het Wetboek van economisch recht moet voldoen. Het heeft betrekking op geschillen tussen een consument en een handelaar waarbij een beroep wordt gedaan op een neutrale derde om te proberen een minnelijke schikking te vinden.

  Dat besluit verduidelijkt de voorwaarden waaraan een derde (ongeacht zijn rechtsvorm) – die aan bemiddeling, verzoening of arbitrage doet of de rol van ombudsman vervult – moet voldoen om als “gekwalificeerde entiteit” bij de Europese Commissie te worden genotificeerd. Die notificatie betekent dat de contactgegevens van de derde zullen verschijnen op de site van de FOD Economie en van de Europese Commissie.

  De kwalificatie wordt dus niet aan iedereen opgelegd, maar wordt verkregen op vrijwillige basis en na onderzoek van een goed beargumenteerd kandidatuurdossier.

  Als tool ontwikkeld door de overheid heeft Belmed de opdracht zowel de consument als de professional te informeren over wat er in België bestaat op het vlak van minnelijke/buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen. Belmed-partners zijn niet noodzakelijk gekwalificeerd, maar het feit dat een derde niet gekwalificeerd is, stelt zijn competentie niet ter discussie..

  Laatst bijgewerkt
  17 mei 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Online

   Nationale sensibiliseringscampagne over cyberveiligheid - oktober 2019