Onder het motto 'goed geïnformeerd is beter geregeld' vindt u op deze pagina vragen en antwoorden die u kunnen helpen bij het vinden van een oplossing voor uw commercieel geschil. In België bestaan diverse vormen van buitengerechtelijke regeling van commerciële geschillen. Wij trachten u wegwijs te maken in de verschillende mogelijkheden.

Via onze zoekmotor kunt u snel nagaan bij wie u terecht kunt voor de buitengerechtelijke regeling van uw geschil.

Veelgestelde vragen

Buitengerechtelijke geschillenregeling betekent dat partijen waartussen een geschil bestaat, proberen om tot een bevredigende oplossing te komen zonder naar de rechtbank te gaan. De term alternatieve geschillenregeling wordt ook vaak gehanteerd. Een procedure voor de rechtbank zou heel wat tijd in beslag nemen en zou vooral duurder zijn. Om een oplossing te bereiken kunnen ze vrijwillig een beroep doen op een derde partij die buiten het geschil staat en hen helpt.

Er zijn verschillende vormen van alternatieve geschillenregeling die we in   toelichten. Zo is er de bemiddeling, arbitrage, verzoening en de ombudsman.

Bemiddeling

Tijdens een bemiddeling tracht de bemiddelaar, een neutrale derde, de betrokken partijen te helpen in hun zoektocht naar een passende oplossing voor hun geschil. De bemiddelaar zorgt ervoor dat de partijen opnieuw of beter met elkaar communiceren, zodat zij de best mogelijke oplossing overwegen. Hij doet geen suggesties voor een oplossing, maar houdt zich veeleer bezig met de context waarin de discussies plaatsvinden, teneinde ze zo succesvol mogelijk te maken. Hij doet geen uitspraak in het geschil zoals een rechter.

Er zijn twee soorten bemiddeling:

 1. de vrije of vrijwillige bemiddeling, waarbij het initiatief uitgaat van (een van) de partijen in een geschil.
 2. de gerechtelijke bemiddeling die uitgaat van de rechter.

In beide gevallen is deelname vrijwillig en iedere betrokkene kan op ieder ogenblik de procedure stopzetten.

De bemiddelaar kan erkend of niet-erkend zijn. De erkenning gebeurt door de FOD Justitie wanneer de bemiddelaar voldoet aan bepaalde voorwaarden van opleiding en bijscholing. De FOD Justitie houdt een lijst bij van erkende bemiddelaars volgens hun specialiteit en woonplaats.

Het bereikte akkoord kan op verzoek van de partijen gehomologeerd worden door de rechtbank, wat niet kan indien beroep is gedaan op een niet-erkende bemiddelaar. Het akkoord heeft dan dezelfde juridische waarde als een vonnis en wordt bindend. Ook de verjaring wordt geschorst vanaf het ondertekenen van de bemiddelingsovereenkomst als er een erkende bemiddelaar wordt aangesteld. U bent niet verplicht om een beroep te doen op een erkende bemiddelaar maar dan verliest u deze voordelen.

De bemiddelingsprocedure wordt beschreven in het Gerechtelijk Wetboek, artikel 1724 tot en met 1737.

Verzoening

Bij een verzoeningsprocedure is de verzoener een neutrale derde. Na beide partijen te hebben gehoord, stelt hij een oplossing voor ter regeling van het geschil. De partijen zijn niet verplicht om deze oplossing ook te volgen.

Een verzoening kan al dan niet plaatsvinden in het kader van een vordering voor een rechtbank. In dat geval kan de verzoeningsprocedure gevoerd worden door de rechter, op voorwaarde dat het tot zijn bevoegdheden behoort (bv.: voor een huurgeschil is de vrederechter bevoegd, terwijl voor een handelsgeschil van meer dan 5.000 euro tussen een consument en een professioneel de rechtbank van eerste aanleg bevoegd is).

Verzoening is steeds een vrijwillige procedure.

De verzoeningsprocedure wordt beschreven in het Gerechtelijk Wetboek, artikel 731 tot en met 734.

Arbitrage

In een arbitrageprocedure velt (vellen) de arbiter(s) een oordeel over het geschil zoals een rechter dat zou doen. Dit oordeel heeft rechtskracht en hiertegen in beroep gaan kan in principe niet.

Arbitrage vereist dat de partijen de procedure schriftelijk aanvaarden door een arbitrageovereenkomst op te stellen op het moment dat het geschil zich voordoet (tenzij een arbitrageclausule reeds vanaf het begin werd opgenomen in de algemene voorwaarden van het contract tussen de partijen).

De arbiter(s) stelt (stellen) zijn (hun) beslissing op schrift. Die beslissing noemt men de “arbitrale uitspraak”. Vervolgens wordt een exemplaar van de uitspraak naar de partijen gestuurd om hen officieel te informeren over de beslissing. Er wordt ook een exemplaar neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg. De uitspraak moet door de partijen worden uitgevoerd. Doet een van hen dat niet, dan kan de andere partij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg verzoeken de uitvoering af te dwingen (= uitvoerbaarverklaring of exequatur).

De arbitrageprocedure wordt beschreven in het Gerechtelijk Wetboek, artikel 1676 tot en met 1723.

Ombudsman

De missie van een ombudsman bestaat erin om individuele klachten met betrekking tot de werking van openbare instellingen (federale overheid, pensioenen, NMBS, gemeenschappen, gewesten, gemeenten, ....) of met betrekking tot bepaalde sectoren (post, verzekeringen, banken, telecommunicatie, ...) te analyseren om vervolgens adviezen voor te leggen. Wanneer een onderneming of openbare instelling het advies van de ombudsman niet wenst te volgen, moet ze ook de reden communiceren. Verder speelt de ombudsman ook een preventieve rol door voorstellen en aanbevelingen te formuleren om oplossingen op lange termijn aan te bieden. De diensten van een ombudsman zijn gratis.

 1. Het beste is om ter plaatse een klacht in te dienen en om die klacht per aangetekend schrijven te bevestigen aan de reisorganisator binnen één maand na thuiskomst. Als u een probleem ondervindt vóór de afreis kunt u een aangetekende brief sturen naar de reisorganisator / reisbemiddelaar. Hierin omschrijft u het probleem, stelt u een mogelijke oplossing voor en binnen welke termijn u uw zaak opgelost wil zien. Dit aangetekend schrijven verstuurt u best zo snel mogelijk en uiterlijk een maand na het voorziene vertrek.

    

 2. Indien u vier maanden na thuiskomst / de geplande vertrekdatum (indien de reis niet doorging) niet tot een vergelijk bent gekomen, dan kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie Reizen vzw. U kunt kiezen tussen een verzoeningsprocedure en een arbitrageprocedure (verschillende procedure – resultaat verschillend).

  Opgelet, er zijn enkele verplichte voorwaarden: :

  • het moet gaan om een Belgisch(e) reisbureau / touroperator;
  • de reisorganisator of reisbemiddelaar gebruikt:
   • de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen of
   • het modelcontract van de Geschillencommissie;
  • de termijnen moeten gerespecteerd worden;
  • de Geschillencommissie behandelt geen klachten over lichamelijke schade, niet‑inbegrepen reis- of reisbijstandsverzekering, faillissement van de firma en niet‑contractueel vastgelegde verantwoordelijkheid;

  Een procedure bij de Geschillencommissie Reizen is niet gratis:

  • voor de verzoening betaalt u een vergoeding van 50 euro;
  • voor de arbitrage betaalt u een waarborg van 10 % van uw schade-eis, met een minimum van 100 euro. Dit bedrag valt uiteindelijk ten laste van de verliezende partij.
 3. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u een beroep doen op de Geschillencommissie door te schrijven naar:

   

  Geschillencommissie Reizen vzw
  Secretariaat van de cel verzoening
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel
  Tel.: +32 2 277 61 80
  Fax: +32 2 277 91 00
  E-mail: verzoening.gr@skynet.be
  Website: http://www.clv-gr.be/

   

  Of

   

  Geschillencommissie Reizen vzw
  Secretariaat van de cel arbitrage
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel
  Tel.: +32 2 277 62 15
  Fax: +32 2 277 91 00
  E-mail: clv.gr@skynet.be
  Website: http://www.clv-gr.be/

   

  De Geschillencommissie stuurt u vervolgens de nodige documentatie en een invulformulier op. Indien een verzoening geen succes kent, kan nog steeds een arbitrageprocedure gestart worden.

 4. U kunt eventueel een beroep doen op een erkend bemiddelaar. Via onze zoekmachine kunt u één of meerdere Belmed-partner(s) vinden die voor uw geschil in aanmerking komen. Deze partners voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de wet van 21 februari 2005 over bemiddeling en het bekomen van een erkenning door de Federale Bemiddelingscommissie of voldoen aan de aanbeveling van de Europese Commissie van 1998 of van 2001 .

 5. Bekwam u via de bemiddeling geen (gewenste) oplossing, dan moet u zich wenden tot een rechtbank:

  • voor een bedrag tot 5.000 euro is de vrederechter bevoegd;
  • voor een bedrag boven 5.000 euro is de rechtbank van eerste aanleg bevoegd.
 1. Stel de tegenpartij zo snel mogelijk van het probleem op de hoogte en bevestig dit schriftelijk, bij voorkeur met een aangetekende brief met ontvangstbewijs. Hierin omschrijft u het probleem, stelt u een mogelijke oplossing voor en binnen welke termijn u uw zaak opgelost wil zien.
   
 2. Indien er een maand later nog geen oplossing werd gevonden, dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Meubelen vzw voor een arbitrageprocedure. De uitspraak van de Geschillencommissie Meubelen vzw heeft dezelfde juridische waarde als de vonnissen van de gewone rechtbanken.

  Opgelet, er zijn enkele verplichte voorwaarden:
  • de handelaar is aangesloten bij de Geschillencommissie Meubelen en gebruikt het typecontract. Hierbij wordt in de algemene voorwaarden verwezen naar de mogelijkheid om bij een geschil een beroep te kunnen doen op deze commissie;
  • u hebt zelf al een poging ondernomen om het geschil in der minne te regelen, en u hield zich aan de periode van één maand.
 3. Een procedure bij de Geschillencommissie Meubelen is niet gratis:
  • u moet 100 euro betalen als waarborg indien u lid bent van Test-Aankoop of Arcopar. Indien u geen lid bent, moet u 150 euro betalen. De verliezende partij dient uiteindelijk deze waarborg te betalen (maximum 100 euro). Als er een expert wordt aangesteld, moet een voorschot betaald worden. De volledige expertisekosten vallen uiteindelijk ten laste van de verliezende partij.
 4. Voldoet u aan de voorwaarden en bent u bereid de procedure te volgen, dan kan u contact opnemen met de Geschillencommissie:
   

  Geschillencommissie Meubelen vzw
  Kasteelstraat 1A, B10
  1700 Dilbeek
  Tel.: +32 2 478 47 58 (9u – 12u en 13u – 17u)
  Fax: +32 2 478 37 66
  E-mail: info@gcmeubelen.be of tom.steenhoudt@navem.be
  Website: http://www.navem.be


  De Geschillencommissie stuurt u de nodige documenten en een invulformulier op.
   
 5. U kunt eventueel een beroep doen op een erkend bemiddelaar. Via onze zoekmachine kunt u één of meerdere Belmed-partner(s) vinden die voor uw geschil in aanmerking komen. Deze partners voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de wet van 21 februari 2005 over bemiddeling en het bekomen van een erkenning door de Federale Bemiddelingscommissie of voldoen aan de aanbeveling van de Europese Commissie van 1998 of van 2001 .
 6. Bekwam u via de bemiddeling geen (gewenste) oplossing, dan moet u zich wenden tot een rechtbank:
  • voor een bedrag tot 5.000 euro is de vrederechter bevoegd;
  • voor een bedrag boven 5.000 euro is de rechtbank van eerste aanleg bevoegd.
 1. Een procedure bij de Geschillencommissie Verbruikers ‑ Textielverzorgers is niet gratis:

 2. Stel de tegenpartij zo snel mogelijk van het probleem op de hoogte en bevestig dit schriftelijk, bij voorkeur met een aangetekende brief met ontvangstbewijs. Hierin omschrijft u het probleem, stelt u een mogelijke oplossing voor en binnen welke termijn u uw zaak opgelost wil zien.
   
 3. Komt u niet tot een vergelijk, dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Verbruikers ‑ Textielverzorgers (G.V.T.) voor een arbitrageprocedure.

  Opgelet, er zijn enkele verplichte voorwaarden:
  • de wasserij, droogkuis of ververij moet lid zijn van de Federatie van de Belgische Textielverzorging (FBV);
  • u hebt zelf al een poging ondernomen om het geschil in der minne te regelen, en dit uiterlijk binnen 30 dagen na de ontvangst van het textiel;
  • u kunt niet terecht bij de Geschillencommissie indien het voorval waarop uw klacht betrekking heeft al meer dan drie maanden geleden gebeurde en wanneer uw schade-eis hoger is dan 1.959,20 euro;
  • klachten worden enkel in behandeling genomen indien ze zijn ingediend via het daartoe geëigende formulier (te verkrijgen via de Geschillencommissie) en indien de goederen waarop de klacht betrekking heeft aan de G.V.T. werden toegezonden.
  • indien de schade-eis minder is dan 620 euro dan betaalt u 20 euro als u lid bent van Test-Aankoop, Arcopar of ACV en 40 euro als u geen lid bent. Indien de schade-eis meer is dan 620 euro, dan betaalt u 40 euro als u lid bent van Test-Aankoop, Arcopar of ACV en 60 euro als u geen lid bent. Als er een expert wordt aangesteld moet een voorschot betaald worden. De volledige expertisekosten vallen uiteindelijk ten laste van de verliezer.
 4. Is er aan de voorwaarden voldaan en bent u bereid de procedure te volgen, dan kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie:

  Geschillencommissie Verbruikers – Textielverzorgers (G.V.T.)
  Brusselsesteenweg 478
  1731 Zellik (Asse)
  Tel.: +32 2 463 19 50
  Fax: +32 2 463 17 61
  E-mail: np@fbt-online.be
  Website: http://www.fbt-online.be 

  De Geschillencommissie stuurt u de nodige documentatie en een invulformulier op.
   
 5. U kunt eventueel een beroep doen op een erkend bemiddelaar. Via onze zoekmachine kunt u één of meerdere Belmed-partner(s) vinden die voor uw geschil in aanmerking komen. Deze partners voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de wet van 21 februari 2005 over bemiddeling en het bekomen van een erkenning door de Federale Bemiddelingscommissie of voldoen aan de aanbeveling van de Europese Commissie van 1998 of van 2001 .
 6. Bekwam u via de bemiddeling geen (gewenste) oplossing, dan moet u zich wenden tot een rechtbank:
  •  voor een bedrag tot 5.000 euro is de vrederechter bevoegd;

  • voor een bedrag boven 5.000 euro is de rechtbank van eerste aanleg bevoegd.
 1. Stel de tegenpartij zo snel mogelijk van het probleem op de hoogte en bevestig dit schriftelijk, bij voorkeur via een aangetekende brief met ontvangstbewijs. Hierin omschrijft u het probleem, stelt u een mogelijke oplossing voor en binnen welke termijn u uw zaak opgelost wil zien.
   
 2. Komt u niet tot een vergelijk, dan kunt u zich richten tot de Verzoeningscommissie AUTOMOTO voor een verzoeningsprocedure. De Commissie of, indien de Commissie het nodig acht, een expert zal trachten de partijen te verzoenen. Bij gebrek aan verzoening stelt de expert een technisch bindend verslag op dat nuttig kan zijn in een eventuele rechtszaak.

  Opgelet, er zijn enkele verplichte voorwaarden:
  • het moet gaan om een geschil tussen een consument en een onderneming, met uitsluiting van geschillen tussen ondernemingen of tussen particulieren. De verkoper moet dus een professional zijn en het voertuig moet ingeschreven zijn op naam van een particulier;
  • u hebt zelf al een poging ondernomen om het geschil in der minne te regelen.

  Een procedure bij de Verzoeningscommissie AUTOMOTO is niet gratis:

  • elke in het geschil zijnde partij zal gevraagd worden om een eenmalige en niet-terugvorderbare financiële bijdrage te storten van 96,80 euro incl. btw (80 euro excl. btw). In geval van expertise, wordt vooraf een bestek met de details van de bijkomende kosten overgemaakt aan de partijen voor akkoord.

 3. Voldoet u aan de voorwaarden en bent u bereid de procedure te volgen, dan kunt u contact opnemen met de Verzoeningscommissie:

  Verzoeningscommissie AUTOMOTO
  Jules Bordetlaan 164
  1140 Brussel
  Tel.: +32 2 778 62 47
  Fax: +32 2 778 62 22
  E-mail: info@verzoeningautomoto.be
  Website: http://verzoeningautomoto.be

  De Verzoeningscommissie stuurt u de nodige documentatie en een invulformulier op.
   

 4. U kunt eventueel een beroep doen op een erkend bemiddelaar. Via onze zoekmachine kunt u één of meerdere Belmed-partner(s) vinden die voor uw geschil in aanmerking komen. Deze partners voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de wet van 21 februari 2005 over bemiddeling en het bekomen van een erkenning door de Federale Bemiddelingscommissie of voldoen aan de aanbeveling van de Europese Commissie van 1998 of van 2001 .
 5. Voldoet u niet aan de voorwaarden of bekwam u via de verzoeningsprocedure geen bevredigend resultaat, dan moet u zich wenden tot een rechtbank:

  • voor een bedrag tot 5.000 euro is de vrederechter bevoegd;
  • voor een bedrag boven 5.000 euro is de rechtbank van eerste aanleg bevoegd.
 1. Stel de verzekeringsmaatschappij / makelaar zo snel mogelijk op de hoogte van het probleem en bevestig dit schriftelijk, bij voorkeur met een aangetekende brief met ontvangstbewijs. Hierin omschrijft u het probleem, stelt u een mogelijke oplossing voor en binnen welke termijn u uw zaak opgelost wil zien.
   
 2. Komt u niet tot een vergelijk, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen die gratis bemiddelt. Indien de bemiddeling geen resultaat kent, formuleert de Ombudsman binnen de zes maanden een gemotiveerd schriftelijk advies. Dit advies is niet bindend.

  Opgelet, er zijn enkele verplichte voorwaarden:
  • u hebt zelf al een poging ondernomen om het geschil in der minne te regelen;
  • de procedure verloopt schriftelijk. Klachten kunnen enkel via brief, fax, e-mail of het onlineklachtenformulier worden ingediend. Telefonisch verkrijgt u enkel inlichtingen.
 3. Voldoet u aan de voorwaarden en bent u bereid de procedure te volgen, dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman:
   

  Ombudsman van de Verzekeringen
  Mevrouw Josette Van Elderen
  de Meeûsplantsoen 35
  1000 Brussel
  Tel.: +32 2 547 58 71
  Fax: +32  2 547 59 75
  E-mail: info@ombudsman.as
  Website: www.ombudsman-insurance.be

   

 4. Voldoet u niet aan de voorwaarden of bekwam u via de Ombudsman geen bevredigend resultaat, dan moet u zich wenden tot een rechtbank:

  • voor een bedrag tot 5.000 euro is de vrederechter bevoegd;
  • voor een bedrag boven 5.000 euro is de rechtbank van eerste aanleg bevoegd.

 

Datassur is een organisatie opgericht op initiatief van verzekeringsondernemingen. Ze beheert gegevensbestanden en databanken m.b.t. schadegevallen, betalingsgedrag etc. van verzekerden. Op die manier trachten verzekeringsfirma’s de risico’s van potentiële klanten goed in te schatten.

 

 1. Stel de telecomoperator zo snel mogelijk op de hoogte van het probleem en bevestig dit schriftelijk, bij voorkeur met een aangetekende brief met ontvangstbewijs. Hierin omschrijft u het probleem, stelt u een mogelijke oplossing voor en binnen welke termijn u uw zaak opgelost wil zien.
   
 2. Komt u niet tot een vergelijk, dan kunt u zich richten tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie die gratis zal bemiddelen. Indien er geen minnelijke schikking mogelijk is, stuurt de ombudsman een niet‑bindend advies naar de operator. Dit kan waardevol zijn in eventuele verdere procedures.

  Opgelet, er zijn enkele verplichte voorwaarden:
  • u hebt zelf al een poging ondernomen om het geschil in der minne te regelen;
  • de procedure verloopt schriftelijk. Klachten kunnen enkel via brief, fax, e-mail of het onlineklachtenformulier worden ingediend. Telefonisch verkrijgt u enkel inlichtingen;
  • de klacht mag niet langer dan een jaar geleden zijn ingediend bij de Telecommunicatieonderneming.
 3. Voldoet u aan de voorwaarden en bent u bereid de procedure te volgen, dan kunt u contact opnemen met de Ombudsdienst:
   

  Ombudsdienst voor Telecommunicatie
  De heer Luc Tuerlinckx
  North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 3,
  1000 Brussel
  Tel.: +32 2 223 09 09
  Fax: +32 2 219 86 59
  E-mail: klachten@ombudsmantelecom.be
  Website: http://www.ombudsmantelecom.be/
   

 4. Voldoet u niet aan de voorwaarden of bekwam u via de Ombudsman geen bevredigend resultaat, dan moet u zich wenden tot een rechtbank:

  • voor een bedrag tot 5.000 euro is de vrederechter bevoegd;
  • voor een bedrag boven 5.000 euro is de rechtbank van eerste aanleg bevoegd.
 1. Stel het postbedrijf / koeriersbedrijf zo snel mogelijk op de hoogte van het probleem volgens de beschreven werkwijze in zijn algemene voorwaarden. Indien nodig, bevestig dit schriftelijk, bij voorkeur met een aangetekende brief met ontvangstbewijs. Hierin omschrijft u het probleem, stelt u een mogelijke oplossing voor en binnen welke termijn u uw zaak opgelost wil zien.
   
 2. Komt u niet tot een vergelijk, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst voor de postsector, die gratis bemiddelt. Indien er geen minnelijke schikking mogelijk is, stuurt de ombudsman een niet-bindend advies naar het post- of koeriersbedrijf. Dit kan waardevol zijn in eventuele verdere procedures.

  Opgelet, er zijn enkele verplichte voorwaarden:
  • een klacht is slechts ontvankelijk indien er voorafgaandelijk bij het betrokken bedrijf klacht werd ingediend volgens zijn procedure;
  • de procedure verloopt schriftelijk (brief, fax of e-mail) of ter plaatse in de kantoren van de Ombudsdienst. Telefonisch verkrijgt u enkel inlichtingen;
  • het kan niet gaan over conflicten van financiële aard met bpost bank;
 3. Voldoet u aan de voorwaarden en bent u bereid de procedure te volgen, dan kunt u contact opnemen met de Ombudsdienst:
   

  Ombudsdienst voor de Postsector
  Koningsstraat 97 bus 15
  1000 Brussel
  Tel.: +32 2 221 02 20
  Fax: +32 2 221 02 44
  E-mail: info.omps@omps.be
  Website: http://www.omps.be
   

 4. Voldoet u niet aan de voorwaarden of bekwam u via de Ombudsman geen bevredigend resultaat, dan moet u zich wenden tot een rechtbank:
  • voor een bedrag tot 5.000 euro is de vrederechter bevoegd;
  • voor een bedrag boven 5.000 euro is de rechtbank van eerste aanleg bevoegd.
 1. Stel de NMBS-Groep zo snel mogelijk op de hoogte van het probleem en bevestig dit schriftelijk, bij voorkeur met een aangetekende brief met ontvangstbewijs. Hierin omschrijft u het probleem, stelt u een mogelijke oplossing voor en binnen welke termijn u uw zaak opgelost wil zien.
   
 2. Komt u niet tot een vergelijk, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsman voor de treinreiziger. Deze onafhankelijke ombudsman bemiddelt gratis en tracht de partijen te verzoenen. Indien er geen minnelijke schikking mogelijk is, stuurt de ombudsman een niet-bindend advies naar de NMBS-Groep. Dit kan waardevol zijn in eventuele verdere procedures.
  Volgens de huidige wetgeving is een klacht bij de NMBS-Groep zelf niet vereist (via een protocolovereenkomst tussen de NMBS-Groep en de Ombudsman heeft de NMBS-Groep wel eerst de kans om te antwoorden wanneer er vooraf nog geen contact heeft plaatsgevonden).
   
 3. Wilt u de procedure volgen, dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman:

  Ombudsman voor de treinreiziger 
  Kantersteen 4
  1000 Brussel
  Tel.: +32 2 525 40 00
  Fax: +32 2 525 40 10
  E-mail: ombudsman@nmbs.be
  Website: http://www.ombudsrail.be
   

 4. Wanneer de procedure via de Ombudsman geen bevredigend resultaat oplevert, dan moet u zich wenden tot een rechtbank:
  • voor een bedrag tot 5.000 euro is de vrederechter bevoegd;
  • voor een bedrag boven 5.000 euro is de rechtbank van eerste aanleg bevoegd.
 1. Stel de MIVB zo snel mogelijk op de hoogte van het probleem en bevestig dit schriftelijk, bij voorkeur met een aangetekende brief met ontvangstbewijs. Hierin omschrijft u het probleem, stelt u een mogelijke oplossing voor en binnen welke termijn u uw zaak opgelost wil zien.
   
 2. Komt u niet tot een vergelijk, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsman bij de MIVB. Deze onafhankelijke ombudsman bemiddelt gratis en formuleert een voorstel tot regeling van het geschil. Indien er geen minnelijke schikking mogelijk is, stuurt de ombudsman een niet-bindend advies naar de MIVB. Dit kan waardevol zijn in eventuele verdere procedures.

  Opgelet, er zijn enkele verplichte voorwaarden:
  • een klacht is slechts ontvankelijk indien er voorafgaandelijk bij de MIVB zelf klacht werd ingediend, en dit minstens 30 dagen voordat u beroep doet op deze bemiddelingsdienst;
  • de klacht moet betrekking hebben op feiten die hoogstens 3 maanden voordat u klacht ingediend heeft bij de MIVB, hebben plaatsgevonden;
  • klachten kunnen enkel schriftelijk, via brief of e-mail, worden ingediend.
 3. Voldoet uw situatie aan de voorwaarden en bent u bereid de procedure te volgen, dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman:
   

  Ombudsman bij de MIVB
  De heer Jean-Pierre Reynaerts
  Gulden Vlieslaan 15
  1050 Brussel
  E-mail: ombudsman@mivb.brussels
  Website: http://www.stib-mivb.be/article.html?_guid=40b146cd-3d83-3410-cdac-8b7f768b3222&l=nl
   

 4. Voldoet u niet aan de voorwaarden of bekwam u via de Ombudsman geen bevredigend resultaat, dan moet u zich wenden tot een rechtbank:

  • voor een bedrag tot 5.000 euro is de vrederechter bevoegd;
  • voor een bedrag boven 5.000 euro is de rechtbank van eerste aanleg bevoegd.
 1. Stel de tegenpartij zo snel mogelijk op de hoogte van het probleem en bevestig dit schriftelijk, bij voorkeur met een aangetekende brief met ontvangstbewijs. Hierin omschrijft u het probleem, stelt u een mogelijke oplossing voor en binnen welke termijn u uw zaak opgelost wil zien.
   
 2. Komt u niet tot een vergelijk, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsman in financiële geschillen. Dit onpartijdig bemiddelingsorgaan (met daarin een Ombudsman en een vertegenwoordiger van de consumenten) heeft als doel een onderlinge regeling tussen de financiële instelling en de eiser uit te werken. De procedure is gratis. De bemiddelingsdienst brengt een niet-bindend advies uit (behalve m.b.t. klachten over de basisbankdienst).

  Opgelet, er zijn enkele verplichte voorwaarden:
  • een klacht is slechts ontvankelijk indien er voorafgaandelijk bij de tegenpartij zelf klacht werd ingediend;
  • de klacht kan enkel schriftelijk worden ingediend met een brief, fax, e-mail of het onlineklachtenformulier en de procedure verloopt schriftelijk. U moet een kopie van de gevoerde briefwisseling overmaken, alsook alle nuttige documenten;
  • het moet gaan om een geschil m.b.t. tot een financiële instelling die aangesloten is bij de Bemiddelingsdienst (o.a. alle leden van Febelfin). Een lijst kunt u vinden op de website:
  • de klacht heeft geen betrekking op het commerciële beleid van de financiële instelling;
  • u bent een particulier die optreedt voor eigen rekening (uitzondering: rechtspersonen in geval van klachten betreffende een grensoverschrijdende betaling van ten hoogste 12.500 euro. Er wordt dan wel een kost van 50 euro aangerekend);
  • uw klacht betreft geen overmatige schuldenlast voor dewelke geen fout in hoofde van de financiële instelling kan worden vastgesteld;
  • de klacht maakt geen voorwerp uit van een rechtszaak.
 3. Voldoet u aan de voorwaarden en bent u bereid de procedure te volgen, dan kunt u contact opnemen met de Bemiddelingsdienst:
   

  Ombudsman in financiële geschillen
  North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 1,
  1000 Brussel
  Tel.: +32 2 545 77 70
  Fax: +32 2 545 77 79
  E-mail: ombudsman@ombfin.be
  Website: http://www.ombudsfin.be
   

 4. Voldoet u niet aan de voorwaarden, of bekwam u via Ombudsfin geen bevredigend resultaat, dan moet u zich wenden tot een rechtbank:
  • voor een bedrag tot 5.000 euro is de vrederechter bevoegd;
  • voor een bedrag boven 5.000 euro is de rechtbank van eerste aanleg bevoegd.
 1. De Ombudsdienst voor Energie is bevoegd om klachten te behandelen tegen gas- en elektriciteitsleveranciers. Opgelet, er zijn enkele verplichte voorwaarden:

  • u moet vooraf al geprobeerd hebben om uw geschil rechtstreeks te regelen met de leverancier in kwestie;
  • de ombudsdienst kan weigeren een klacht te behandelen wanneer die meer dan een jaar voordien werd ingediend bij de elektriciteits- of aardgasmaatschappij; 
  • de dienst verklaart zich onbevoegd wanneer een rechtsvordering lopende is;
  • de klacht moet schriftelijk worden ingediend (per brief, fax, e-mail of via het onlineformulier).
 2. Voldoet u aan deze voorwaarden, dan kunt u de ombudsman inschakelen. Hij onderzoekt uw klacht en probeert een minnelijke schikking te bereiken. Lukt dat niet, dan formuleert hij een niet-bindende aanbeveling voor de leverancier.

  Ombudsdienst voor Energie
  North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 1,
  1000 Brussel
  Tel.: +32 2 211 10 60
  Fax: +32 2 211 10 69
  E-mail: klacht@ombudsmanenergie.be
  Website: http://www.ombudsmanenergie.be/
   

 3. Voldoet u niet aan de voorwaarden of hebt u via de ombudsdienst geen bevredigend resultaat verkregen, dan moet u zich wenden tot een rechtbank:

  • voor een bedrag tot 5.000 euro is uitsluitend de vrederechter bevoegd;
  • voor een bedrag boven 5.000 euro is uitsluitend de rechtbank van eerste aanleg bevoegd.
 1. Stel de verkoper zo snel mogelijk op de hoogte van het probleem en bevestig dit schriftelijk, bij voorkeur met een aangetekende brief met ontvangstbewijs. Hierin omschrijft u het probleem, stelt u een mogelijke oplossing voor en binnen welke termijn u uw zaak opgelost wil zien.
   
 2. Komt u niet tot een vergelijk, dan kunt u zich richten tot het Europees Centrum voor de Consument (ECC). Het ECC begeleidt consumenten bij grensoverschrijdende geschillen. Het zoekt naar een minnelijke schikking of brengt u in contact met instanties voor alternatieve geschillenregeling in het desbetreffende land. Het verleent u informatie, steun en bijstand. De diensten van het ECC zijn gratis.
   

  Europees Centrum voor de Consument
  Hollandstraat 13
  1060 Brussel
  Tel.: +32 2 542 33 46
  Fax: +32 2 542 32 43
  E-mail: info@eccbelgie.be
  Website: http://www.eccbelgie.be/
   

 3. Kreeg u via het ECC geen bevredigend resultaat, dan moet u zich wenden tot een rechtbank. Meer informatie kunt u vragen aan de Commissies voor Juridische Bijstand.
 1. Vooreerst brengt u de tegenpartij op de hoogte van uw probleem. Nadat u de algemene verkoopsvoorwaarden consulteerde (achterkant van de bestelbon of factuur), bevestigt u het probleem bij voorkeur met een aangetekende brief met ontvangstbewijs. Hierin omschrijft u het probleem, stelt u een mogelijke oplossing voor en binnen welke termijn u uw zaak opgelost wil zien.
   
 2. Krijgt u geen genoegdoening, dan kunt u sinds 1 juni 2015 tevens terecht bij de Consumentenombudsdienst. Deze ombudsdienst heeft als doelstellingen:
  • consumenten en ondernemingen informeren over hun rechten en plichten;
  • een aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van een consumentengeschil in ontvangst nemen en behandelen of laten behandelen door een reeds bestaande ombudsdienst.

   Consumentenombusdienst
   North Gate II
   Koning Albert II-laan 8
   1000 Brussel
   Tel.: +32 2 702 52 20
   Fax: +32 2 808 71 29
   E-mail: contact@mediationconsommateur.be 
   Website: https://consumentenombudsdienst.be/
 3. U kunt eventueel een beroep doen op een erkend bemiddelaar. Via onze zoekmachine kunt u één of meerdere Belmed-partner(s) vinden die voor uw geschil in aanmerking komen. Deze partners voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de wet van 21 februari 2005 over bemiddeling en het bekomen van een erkenning door de Federale Bemiddelingscommissie of voldoen aan de aanbeveling van de Europese Commissie van 1998 of van 2001.   
   
 4. Bekwam u via de bemiddeling geen (gewenste) oplossing, dan moet u zich wenden tot een rechtbank:
  • voor een bedrag tot 5.000 euro is de vrederechter bevoegd;
  • voor een bedrag boven 5.000 euro is de rechtbank van eerste aanleg bevoegd.

Ik woon in Nijvel en ik heb een probleem met de terugbetaling van mijn huurwaarborg.


In geval van een huurgeschil in het gerechtelijk arrondissement Nijvel of Brussel stelt de Kamer van Verzoening, Arbitrage en Bemiddeling inzake onroerend goed (CCAI) een jurist aan en een technicus die gespecialiseerd is in de materie in kwestie. Bij het openen van het dossier rekent de Kamer 50 euro dossierkosten aan per partij.

 

Laatst bijgewerkt
6 oktober 2022