In 2022 zijn er in totaal 178.754 vrouwelijke bestuurders, wat neerkomt op ongeveer 40 % van alle vrouwelijke zelfstandigen, tegenover 55,6 % voor de mannelijke bestuurders. Meer dan een kwart (28,4 %) van alle bestuurders is vrouw.

De relatieve verhouding tussen het aantal vrouwelijke en mannelijke bestuurders vertoonde jarenlang een dalende trend voor het vrouwelijke gedeelte, maar recenter verminderde die genderkloof. Hiernaast is het totale aantal vrouwelijke bestuurders altijd blijven stijgen. Zo waren er in 2012 86.661 vrouwelijke bestuurders, terwijl in 2022 er 178.754 vrouwelijke bestuurders waren, meer dan een verdubbeling op 10 jaar tijd (+106,3 %).

Door een methodologische wijziging die hieronder wordt toegelicht, moeten vergelijkingen vanaf 2021 tegenover die van voorgaande jaren met de nodige voorzichtigheid worden gemaakt.

Een gekruiste verdeling volgens geslacht en sector brengt een contrast aan het licht in het aandeel van de bestuurders binnen de populatie van zelfstandigen. Visserij, handel, industrie en vrije beroepen zijn de vier sectoren waarin vrouwelijke zelfstandigen een groter aandeel bestuurders hebben. In de visserijsector is meer dan 65 % van de zelfstandige mannen en vrouwen ook bestuurder. De visserij is een bijzondere sector, met een zeer laag totaal aantal zelfstandigen. Van de 528 zelfstandigen in die sector in 2022 zijn 84 vrouwen en 262 mannen bestuurders. In de handel, de industrie en de vrije beroepen is iets meer dan 40 % van de vrouwelijke zelfstandigen ook bestuurder. Daarentegen hebben de dienstensector (20,7 %) en de landbouw (31,7 %) het laagste percentage vrouwelijke bestuurders. In 2022 vervangt de sector van de vrije beroepen de industrie op de derde plaats van de sectoren met het hoogste percentage vrouwelijke bestuurders.

Er is geen sector waarin vrouwen naar verhouding meer dan mannen bestuurder zijn. 

Wijziging in methodologie

Er is een grote toename van het aantal bedrijfsleiders sinds het jaar 2021. Die toename is te verklaren door de verandering in de bron die de Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) gebruikt voor de kwaliteitscontrole van de gegevens. Voortaan zijn de gegevens over de bedrijfsleiders afkomstig van de Sequoia-applicatie. Hoewel het onmogelijk is de cijfers voor de voorgaande jaren te reconstrueren, gaat de RSVZ ervan uit dat het aantal bedrijfsleiders waarschijnlijk aanzienlijk werd onderschat. De informatiebronnen waren toen hetzij de gegevens van de sociale verzekeringsfondsen, hetzij het algemeen repertorium van zelfstandigen (RGTI). Voor het jaar 2021 en de volgende jaren worden de gegevens rechtstreeks uit de Sequoia-applicatie gehaald en kan worden bepaald of een zelfstandige al dan niet een bestuurder is. De informatie in de Sequoia-bedrijfsdatabase komt nu rechtstreeks van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dat is een betrouwbaardere bron voor dat soort gegevens dan de handmatig ingevoerde gegevens in de oude applicatie.

Laatst bijgewerkt
3 augustus 2023