In 2021 zijn er in totaal 169.469 vrouwelijke bestuurders, wat neerkomt op ongeveer 39 % van alle vrouwelijke zelfstandigen, tegenover 54 % voor de mannelijke bestuurders. Meer dan een kwart (28,1 %) van alle bestuurders is vrouw.

De verhouding tussen het aantal vrouwelijke en mannelijke bestuurders vertoonde jarenlang een dalende trend, maar herstelde zich in 2021. Het totale aantal vrouwelijke bestuurders is echter altijd blijven stijgen. Ter vergelijking: in 2012 waren er 86.661 vrouwelijke bestuurders, of 29,2 % van de totale categorie destijds.

Door een methodologische wijziging die hieronder wordt toegelicht, moeten vergelijkingen tussen de gegevens van 2021 en die van voorgaande jaren met de nodige voorzichtigheid worden gemaakt.

Een gekruiste verdeling volgens geslacht en sector brengt een contrast aan het licht in het aandeel van de bestuurders binnen de populatie van zelfstandigen. Visserij, handel, industrie en vrije beroepen zijn de vier sectoren waarin vrouwelijke zelfstandigen een groter aandeel bestuurders hebben. In de visserijsector is meer dan 60 % van de zelfstandige mannen en vrouwen ook bestuurder. De visserij is een bijzondere sector, met een zeer laag totaal aantal zelfstandigen. Van de 527 zelfstandigen in die sector in 2021 zijn 83 vrouwen en 265 mannen bestuurders. In de handel, de industrie en de vrije beroepen is iets meer dan 40 % van de vrouwelijke zelfstandigen ook bestuurder. Daarentegen hebben de dienstensector (20,2 %) en de landbouw (30,8 %) het laagste percentage vrouwelijke bestuurders. Er is geen sector waarin vrouwen naar verhouding meer dan mannen bestuurder zijn. 

 Wijziging in methodologie

Er is een grote toename van het aantal bedrijfsleiders voor het jaar 2021. Die toename is te verklaren door de verandering in de bron die de Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) gebruikt voor de kwaliteitscontrole van de gegevens . Voortaan zijn de gegevens over de bedrijfsleiders afkomstig van de Sequoia-applicatie. Hoewel het onmogelijk is de cijfers voor de voorgaande jaren te reconstrueren, gaat de RSVZ ervan uit dat het aantal bedrijfsleiders waarschijnlijk aanzienlijk werd onderschat. De informatiebronnen waren toen hetzij de gegevens van de sociale verzekeringsfondsen, hetzij het algemeen repertorium van zelfstandigen (RGTI). Voor het jaar 2021 en de volgende jaren worden de gegevens rechtstreeks uit de Sequoia-applicatie gehaald en kan worden bepaald of een zelfstandige al dan niet een bestuurder is. De informatie in de Sequoia-bedrijfsdatabase komt nu rechtstreeks van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dat is een betrouwbaardere bron voor dat soort gegevens dan de handmatig ingevoerde gegevens in de oude applicatie.

Laatst bijgewerkt
7 september 2022