Table of Contents

  De grafieken en informatie in deze rubriek geven uitsluitend cijfers voor 2023 over de faillissementen en het banenverlies in ondernemingen met minder dan 250 werknemers (kmo's).

  Verschillende variabelen maken het mogelijk een meer gedetailleerde analyse te maken van de verdeling van de faillissementen en het banenverlies bij kmo’s:

  • de grootte van de onderneming (micro-onderneming, kleine of middelgrote onderneming)
  • de bedrijfstak
  • het gewest van verblijf van maatschappelijke zetel
  • het geslacht van de bestuurder(s)
  • de rechtsvorm
  • de leeftijd van de onderneming

  In 2023 vertegenwoordigden ondernemingen met minder dan 250 werknemers (kmo’s) 99,99 % van alle faillissementen en 92,76 % van al het banenverlies. In totaal gingen 10.242 kmo’s failliet, wat leidde tot het verlies van 25.525 banen. Dit komt neer op gemiddeld 2,5 verloren banen per faillissement. De cijfers over de faillissementen van ondernemingen in België komen uit door Statbel opgestelde faillissementsstatistieken. Die zijn gebaseerd op gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en het statistisch ondernemingsregister, aangevuld met de verklaringen van de handelsrechtbanken. De griffies van de handelsrechtbanken verstrekken maandelijks informatie over alle faillissementen die in hun gerechtelijk arrondissement zijn geopend.

  Om de faillissementen en het banenverlies beter te begrijpen moet er rekening worden gehouden met de evolutie doorheen de tijd en de vele externe factoren die het aantal faillissementen naar boven of naar beneden kunnen beïnvloeden. Die elementen vindt u op de pagina “Jaarlijkse en maandelijkse evolutie van de faillissementen en het banenverlies”.

  Verdeling van de faillissementen en het banenverlies bij kmo's volgens grootte, bedrijfstak, gewest, geslacht, levensduur, rechtsvorm en type arbeidsovereenkomst

  Grootte

  Van de 10.242 kmo's (met minder dan 250 werknemers) die in 2023 failliet gingen, zijn er 9.900 ondernemingen met minder dan 10 werknemers, goed voor 96,7 % van de faillissementen. Die faillissementen van micro-ondernemingen resulteerden in een verlies van 18.115 banen, of meer dan 70 % van het totaal van 25.525 banen dat verloren ging door faillissementen bij kmo's. Terwijl slechts 3,3 % van de faillissementen betrekking had op kmo's met 10 tot 49 werknemers, hebben die wel geleid tot het verlies van 6.584 banen, of een kwart van het banenverlies door faillissementen bij kmo's.

  Het aantal banen dat gemiddeld per faillissement verloren gaat, houdt logischerwijs rechtstreeks verband met de grootte van de onderneming.

  • Micro-ondernemingen: er gingen gemiddeld 1,8 banen per faillissement verloren
  • Kleine ondernemingen: er gingen gemiddeld 19,6 banen per faillissement verloren
  • Middelgrote ondernemingen: er gingen gemiddeld 137,5 banen per faillissement verloren

  Bedrijfstak

  Door een opsplitsing van de faillissementen en het banenverlies per sector kunnen we vaststellen bij welke bedrijfstakken faillissementen in 2023 het vaakst voorkomen.

  De bouw, de handel en de horeca zijn de drie sectoren die het hardst worden getroffen door faillissementen.

  1. De bouwsector (NACE-sectie F) kent het hoogste aantal faillissementen onder kmo's in 2023, met 2.230 faillissementen waardoor 5.122 banen verloren gingen. Dit vertegenwoordigt een vijfde van alle faillissementen (21,8 %) en banenverliezen (17,9 %).
  2. Met 2.092 (21,3 %) in 2023 geregistreerde faillissementen, goed voor 4.296 banenverliezen, registreert de handelssector (NACE-sectie G) een amper lager aantal faillissementen en banenverliezen als de bouwsector. De handel is de op één na grootste sector in België wat het aantal kleine en middelgrote ondernemingen betreft.
  3. De horecasector (NACE-sectie I) staat op de derde plaats wat het aantal faillissementen betreft, maar kent daarentegen het grootste banenverlies. Die sector is goed voor ongeveer 20 % van de insolvente micro, kleine of middelgrote ondernemingen en een gelijk aandeel van de daaruit voortvloeiende banenverliezen zijn daaraan te wijten. Het betrof respectievelijk 1.984 faillissementen en 5.122 banenverliezen. Toch vertegenwoordigt die activiteitensector slechts 6 % van alle kmo's in België. De horecasector differentieert zich van andere sectoren door een hoger dan gemiddeld faillissementspercentage.

  Die drie sectoren waren in 2023 goed voor 61,6 % van de faillissementen en 54,8 % van het banenverlies bij kmo's, cijfers die vergelijkbaar zijn met die van 2022 en 2021.

  De industriële sector (NACE sectie C) vertegenwoordigt 4,3 % van de faillissementen en is goed voor 8,7 % van het banenverlies. Het is de sector met het tweede grootste gemiddeld aantal verloren banen per faillissement: 5.

  De sector van de vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten (NACE sectie M) telt het grootste aantal kmo's in België. De sector tekende evenwel slechts 778 faillissementen in 2023 op, of 7,6 % van het totaal, wat tot een verlies van 1.653 banen heeft geleid (6,5 % van het totale banenverlies). Een kmo die in die sector actief is, leidt in geval van faillissement gemiddeld slechts tot twee verloren banen.

  Het aantal faillissementen en verloren banen binnen de verschillende bedrijfstakken moet worden gezien in het licht van hun respectieve belang binnen de Belgische economie. Voor een nauwkeuriger beeld van de sectorale verdeling van de Belgische kmo's, kunt u een kijkje nemen op de pagina kmo's per activiteitensector.

  Het aantal banen dat gemiddeld per faillissement verloren gaat, schommelt naargelang de sector waarin de kmo actief is.

  • Industrie (NACE sectie C): er gaan gemiddeld 5 banen per faillissement verloren.
  • Verschaffen van accommodatie en maaltijden (NACE Sectie I): er gaan gemiddeld 2,6 banen per faillissement verloren.
  • Bouwnijverheid (NACE Sectie F): er gaan gemiddeld 2 banen per faillissement verloren.
  • Handel (NACE Sectie G): er gaan gemiddeld 2,1 banen per faillissement verloren.
  • Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten (NACE sectie M): er gaan gemiddeld 2,1 banen per faillissement verloren.

  Consulteer de pagina “Faillissementspercentage” voor meer gedetailleerde informatie over het faillissementspercentage, met name op sectorniveau.

  Gewesten

  Bijna drie op de vijf kmo’s die failliet gingen, waren gevestigd in Vlaanderen, of 5.907 faillissementen op een totaal van 10.242. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 1.679 faillissementen opgetekend, of 16,4 % van de faillissementen bij kmo's, en in Wallonië 2.656, of 26 %.

  Vlaanderen incasseert ook iets meer dan de helft (56,7 %) van het banenverlies door faillissementen bij Belgische kmo's, wat neerkomt op 14.477 verloren banen. Net als bij de faillissementen gingen er in Wallonië meer banen verloren dan in Brussel. 27,6 % van alle banen gingen verloren in Wallonië (7.035), tegenover 15,7 % in Brussel (4.013).

  In Wallonië en Vlaanderen gingen in 2023 bij een faillissement van een kmo respectievelijk gemiddeld 2,6 en 2,5 banen verloren. Brusselse ondernemingen die failliet gingen, hadden gemiddeld 2,4 werknemers in dienst.

  Geslacht

  63,8 % van de failliete ondernemingen werd beheerd door exclusief mannelijke bestuurders: het gaat om 6.530 faillissementen. 1.101 failliete ondernemingen worden uitsluitend door vrouwelijke bestuurders geleid, wat neerkomt op slechts 10,7 %  

  In een kwart (24,4 %) van de faillissementsgevallen werd de onderneming beheerd door een gemengd partnerschap, met zowel vrouwelijke als mannelijke bestuurders.

  Levensduur van de onderneming

  De eerste jaren van een onderneming zijn doorgaans cruciaal voor haar overlevingskansen. Veel faillissementen komen voor bij start-ups en ondernemingen jonger dan vijf jaar.

  In 2023 gingen 4.075 kmo's die minstens één jaar bestonden maar niet ouder waren dan vijf jaar, failliet. Dat cijfer is goed voor meer dan een derde van de faillissementen bij kmo's en van het banenverlies. Van alle uitgesproken faillissementen van kmo's ging een kwart over ondernemingen die minstens vijf jaar, maar minder dan tien jaar geleden waren opgericht (2.554). Die faillissementen hebben geleid tot het verlies van 5.768 banen.

  Wanneer we alle ondernemingen, ongeacht hun grootte, in hun geheel bekijken, stellen we vast dat “oudere” ondernemingen gemiddeld verantwoordelijk zijn voor een groter banenverlies dan jongere ondernemingen. Bij een onderneming die na meer dan 20 jaar bestaan failliet gaat, gaan anderhalve keer zoveel banen verloren als bij ondernemingen die nog geen 5 jaar oud zijn. Al moet ook worden gezegd dat ondernemingen die nog geen jaar bestaan, gemiddeld verantwoordelijk zijn voor twee verloren banen.

  • Jonger dan één jaar: er gaan gemiddeld 1,9 banen per faillissement verloren
  • 1-5 jaar: er gaan gemiddeld 2,2 banen per faillissement verloren
  • 5-10 jaar: er gaan gemiddeld 2,3 banen per faillissement verloren
  • 10-15 jaar: er gaan gemiddeld 2,6 banen per faillissement verloren
  • 15-20 jaar: er gaan gemiddeld 2,4 banen per faillissement verloren
  • 20 jaar en ouder: er gaan gemiddeld 3,6 banen per faillissement verloren

  Rechtsvorm van de onderneming

  De meerderheid van de 10.242 kmo's die in 2023 failliet gingen, was een besloten vennootschap (bv): 6.285, of 61,4 %. Faillissementen van bv's hebben geleid tot het verlies van 15.962 banen, of 62.5 % van het banenverlies door faillissementen bij kmo's in 2023. Ter vergelijking: bv's zijn goed voor ongeveer 37 % van alle kmo's die in België actief zijn (2022).

  Met 2.347 geregistreerde faillissementen vormen zelfstandigen die actief zijn als natuurlijke persoon, de op één na belangrijkste rechtsvorm onder de failliete kmo's. Ze zijn goed voor bijna een vierde van de faillissementen. Ze zijn de aanleiding voor het verlies van 3.368 banen, dus iets meer dan 13 %. Ter vergelijking: bijna de helft van de in België actieve btw-plichtige kmo's zijn natuurlijke personen.

  402 ondernemingen met minder dan 250 werknemers in de vorm van een naamloze vennootschap gingen in 2023 failliet (de commanditaire vennootschap valt ook in deze categorie). Dat is slechts 4,0 % van de faillissementen, die echter wel verantwoordelijk zijn voor een tiende van het banenverlies. Een failliete naamloze vennootschap leidt tot een verlies van gemiddeld 6,6 banen.

  Het aantal faillissementen en de omvang van het banenverlies volgens de rechtsvorm van de ondernemingen moeten worden bekeken in het licht van hun respectievelijke belang binnen de Belgische economie. Wilt u meer weten over de verdeling van de rechtsvormen bij de Belgische kmo's? Neem dan een kijkje op de pagina “Kmo's volgens rechtsvorm”.

  Het gemiddelde aantal banen dat per faillissement verloren gaat, schommelt naargelang de rechtsvorm van de kmo.

  • Nv: er gaan gemiddeld 6,6 banen per faillissement verloren
  • Cv: er gaan gemiddeld 3,4 banen per faillissement verloren
  • Zelfstandige: er gaan gemiddeld 1,4 banen per faillissement verloren
  • Bv: er gaan gemiddeld 2,5 banen per faillissement verloren

  Type arbeidsovereenkomst

  De statistieken die Statbel opmaakt, maken het ook mogelijk om een onderscheid te maken tussen het banenverlies naargelang het type arbeidsovereenkomst. Zo stellen we onder meer vast dat er 9.136 voltijdse banen verloren gingen. Dat is iets meer dan een derde van het banenverlies bij kmo's in 2023. 19,6 % van het banenverlies trof deeltijdse werknemers en 44,6 % loontrekkende bestuurders. Loontrekkende bestuurders zijn bestuurders die zichzelf een loon uitkeren.

  Provincies

  De kaart hierboven toont de verdeling van de faillissementen en het banenverlies in de Belgische provincies in 2022.

  Definities en bronnen

  Faillissement

  Een faillissement wordt uitgesproken wanneer een onderneming cumulatief aan drie voorwaarden voldoet:

  • het gaat om een onderneming, d.w.z.:
   • iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent
   • iedere rechtspersoon
   • iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid
  • die in aanhoudende staking van betaling verkeert
  • en waarvan de kredietwaardigheid is aangetast: dat betekent dat de ondernemer het vertrouwen van de schuldeisers heeft verloren, die hem geen krediet of betalingsvoorwaarden meer toestaan.

  Een ontbonden vennootschap kan failliet worden verklaard tot 6 maanden na afsluiting van de vereffening.

  Bij een faillissement is altijd één onderneming betrokken. Een juridische constructie waarbij verschillende natuurlijke personen betrokken zijn, telt als één faillissement.

  Banenverlies

  Statbel berekent het banenverlies als gevolg van een faillissement op basis van de meest recente gegevens beschikbaar bij de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ).

  Methodologische opmerking

  Een door Statbel ingevoerde methodologische wijziging in verband met de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft geleid tot een herziening van de cijfers met terugwerkende kracht voor faillissementen en banenverlies.

  De nieuwe vennootschapsvormen worden in februari 2022 in de faillissementsstatistieken opgenomen. Om de vergelijkbaarheid van de tijdreeksen te waarborgen, wordt de maatregel met terugwerkende kracht toegepast. Hoewel deze actualisering geen invloed heeft op het totale aantal faillissementen, brengt zij wel twee belangrijke wijzigingen in de tijdreeksen aan.

  • het aantal faillissementen onder zelfstandigen daalt in vergelijking met de oude methode. Sommige ondernemingen die deel uitmaakten van de categorie "zelfstandigen" worden volgens de nieuwe methode ingedeeld in de categorieën "NV", “Bv”, "Cv” of "Andere";
  • Het totale aantal verloren banen neemt toe. Om het aantal banenverliezen voor werkgevers in loondienst te berekenen, gebruikt Statbel een internationaal erkende schattingsregel die door Eurostat wordt aanbevolen en die afhankelijk is van de rechtsvorm van de onderneming. Deze regel bepaalt dat er slechts één werkgever in loondienst is in het geval van zelfstandigen, terwijl dit aantal kan oplopen tot drie in het geval van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. De herverdeling van het aantal faillissementen volgens de rechtsvorm leidt derhalve tot een toename van het totale aantal verloren gegane arbeidsplaatsen. Het totale verlies aan banen wordt berekend als het totaal van de 3 categorieën (verlies van voltijdbanen + verlies van deeltijdbanen + verlies van banen bij werkgevers in loondienst).
  Laatst bijgewerkt
  23 april 2024