Table of Contents

  Wat moet u doen als u niet verzekerd bent? 

  Informeer bij het Rampenfonds in uw gewest of u financiële hulp kunt krijgen. Dat fonds kan optreden om schadevergoeding toe te kennen in geval van een uitzonderlijk natuurverschijnsel dat door de overheid als natuurramp wordt erkend.

  Sinds 1 juli 2014 zijn de bevoegdheden van het Rampenfonds overgeheveld naar de gewesten. We raden u daarom aan om contact op te nemen met het betreffende Rampenfonds voor meer informatie over hoe de procedure in de praktijk werkt. De procedures voor een eventuele interventie worden bepaald door de gewesten.

  Hieronder vindt u links naar de websites van de Rampenfondsen:

  Wat moet u doen als u verzekerd bent?

  Neem de juiste reflexen na het optreden van de ramp

  Bereid de meest dringende zaken voor: bescherm en voorkom verergering

  Als verzekerde bent u verplicht alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om verdere schade te voorkomen.

  Doet u dat niet, dan kan uw verzekeraar zijn bijdrage verminderen met het bedrag van die verergering.

  Breng uw verzekeraar zo snel mogelijk op de hoogte

  Veel verzekeraars bieden online schadeformulieren aan.

  Aarzel niet om uw verzekeringstussenpersoon om advies te vragen

  In afwachting van de expertise: stel een dossier samen van documenten

  Probeer geen reparaties uit te voeren (behalve die welke door de noodsituatie zijn voorgeschreven of die welke tot doel hebben een verslechtering van de situatie te voorkomen) en gooi niets weg: de deskundige moet de schade zelf kunnen vaststellen, met inbegrip van onherstelbaar beschadigde goederen.

  Maak foto's, bewaar bonnetjes, noteer alle interventies, maak een inventaris van de schade... Hoe vollediger uw dossier, hoe beter!

  Wat wordt er bedoeld met overstroming?

  Overstroming wordt gedefinieerd als:

  1. een overstroming van rivieren, kanalen, meren, vijvers of zeeën, of

  2. waterafvoer als gevolg van een gebrek aan absorptie van de bodem, veroorzaakt door:

  • atmosferische neerslag;
  • smeltende sneeuw of ijs;
  • een dijkdoorbraak;
  • vloedgolven.

  3. aardverschuivingen en daaruit voortvloeiende verzakkingen (artikel 124, §1, a) van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekering

  Let op! Het is mogelijk dat u waterschade lijdt die niet het gevolg is van een overstroming in de hierboven omschreven zin (gesprongen leidingen, wasmachine, vergeten badkuip...). Aangezien die risico's geen natuurrampen zijn, worden ze niet noodzakelijk gedekt door de woonverzekering, maar worden ze vaak gedekt door specifieke garanties in het verzekeringscontract. Raadpleeg uw verzekeringstussenpersoon of lees uw contract nog eens zorgvuldig na om na te gaan welke dekking u precies heeft.

  Heeft u recht op een vergoeding van uw brandverzekeraar voor overstromingsschade?

  Principe: Als u een brandverzekeringspolis voor uw huis heeft afgesloten (ongeacht of u eigenaar of huurder bent), moet die het risico van natuurrampen, waaronder overstromingen, dekken.

  Uitzondering:

  De verzekeraar kan weigeren dekking te verlenen voor het overstromingsrisico van het gebouw, een deel van het gebouw of de inhoud van het gebouw dat is gebouwd meer dan 18 maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit waarbij het onroerend goed in een risicogebied wordt ingedeeld (art. 129 van de wet van 4 april 2014  betreffende de verzekering).

  Welke schade wordt door uw brandverzekeraar vergoed in geval van overstroming?

  Minimale dekking

  1° de schade die rechtstreeks wordt toegebracht aan de verzekerde goederen, d.w.z. de woning en de inhoud ervan;

  2° de schade aan verzekerde goederen ten gevolge van maatregelen genomen ter vrijwaring en bescherming van goederen en personen;

  3° de kosten van opruiming en afbraak die noodzakelijk zijn voor de heropbouw of wederopbouw van het beschadigde verzekerde onroerend goed;

  4° in het geval van een onbewoonbaar geworden woning, de kosten van herhuisvesting die zijn gemaakt tijdens de drie maanden die volgen op het ontstaan van de schade (artikel 126 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekering).

  Andere schade die vergoed kan worden:

  Niet alle andere schade is verplicht gedekt, dus u zult uw contract moeten raadplegen of uw verzekeringstussenpersoon moeten raadplegen om na te gaan of en in hoeverre tuinmeubelen, bijgebouwen, terrassen, beplantingen, enz. van de dekking zijn uitgesloten.

  In geval van overstroming is een bijzondere uitsluiting mogelijk voor de inhoud van kelders die op minder dan 10 cm van de grond zijn opgeslagen. Die uitsluiting is niet van toepassing op vaste verwarmings-, elektriciteits- en waterinstallaties, noch op lokalen die permanent zijn ingericht als woonruimte of voor de uitoefening van een beroep (art. 128 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekering).

  Let wel op de vrijstelling

  Verzekeraars kunnen een specifiek eigen vrijstelling toepassen op de dekking voor natuurrampen, zodat een deel van de kosten voor uw rekening kan blijven.

  Het Rampenfonds

  Als u niet volledig schadeloos bent gesteld, controleer dan bij het Rampenfonds of u recht heeft op financiële bijstand.

  Dat fonds kan tussenbeide komen om schadevergoeding toe te kennen in geval van een uitzonderlijk natuurverschijnsel dat door de autoriteiten als natuurramp wordt erkend.

  Sinds 1 juli 2014 zijn de bevoegdheden van het Rampenfonds overgeheveld naar de gewesten, die de voorwaarden van een eventuele interventie bepalen.

  Hieronder vindt u links naar de websites van de Rampenfondsen:

  Is uw voertuig beschadigd?

  • Als uw voertuig gedekt is door een omniumverzekering, zal uw verzekeraar u vergoeden.
  • Als uw voertuig niet gedekt is door een uitgebreide verzekering:
  • Controleer uw brandverzekeringspolis. Het voertuig kan gedekt zijn als het bijvoorbeeld in de garage staat of binnen een straal van 1 km van uw woning is geparkeerd.
  • Neem contact op met het Rampenfonds om na te gaan of u recht heeft op financiële bijstand. Dat fonds kan optreden om schadevergoeding toe te kennen in geval van een uitzonderlijk natuurverschijnsel dat door de overheid als natuurramp wordt erkend. Sinds 1 juli 2014 zijn de bevoegdheden van het Rampenfonds overgeheveld naar de gewesten, die de voorwaarden van een eventuele interventie bepalen. Elk Rampenfonds bepaalt zijn interventievoorwaarden.

  Ons advies

  Pas op voor aanbiedingen van diensten in de nasleep van een ramp!

  Personen die hun diensten spontaan aanbieden na een ramp zijn niet gemandateerd door uw verzekeraar. Zij zijn niet op de hoogte van uw verzekeringsdekking en kunnen u misleiden als zij u een rekening sturen voor een dienst.

  Ga na wat u ondertekent en neem de tijd om erover na te denken, vooral als u een overeenkomst ondertekent voor een onderzoek of een schaderegeling.

  Indien nodig, reserveer. Vraag uw verzekeringstussenpersoon om hulp en advies.

  Aarzel niet om uitleg te vragen!

  Vraag naar uw schadecertificaat

  Aarzel niet om als slachtoffer van een overstroming uw verzekeraar of verzekeringstussenpersoon om een schadeattest te vragen. Dat is een certificaat dat u recht geeft op een aanzienlijke korting op uw aankopen in de deelnemende winkels.

  Het is niet uitgesloten dat u dat certificaat met andere diensten kunt gebruiken.

  Op zoek naar een bouwbedrijf?

  De Confederatie Bouw heeft op haar website een lijst geplaatst van bouwondernemingen die bereid zijn u te helpen. 

  Aarzel niet om ons advies in te winnen over het bouwen, kopen of verbouwen van een woning.

  Klachten/ geschillen

  Heeft u problemen met uw verzekeraar?

  Neem dan gerust contact op met uw verzekeringstussenpersoon, de klachtenafdeling van uw verzekeraar.

  Laatst bijgewerkt
  5 januari 2024