De brandverzekering is de oudste en meest verspreide verzekering.  Oorspronkelijk dekte ze alleen de materiële schade als gevolg van een brand of een aanverwant gevaar. In de loop der jaren is het toepassingsgebied van de brandverzekering hoe langer hoe groter geworden.

Aangezien de brandverzekering ruim verspreid is onder de bevolking, heeft de wetgever herhaaldelijk aan het onderschrijven van een niet-verplichte verzekering sommige verplichte waarborgen gekoppeld.

Basisdekkingen van de brandverzekering

Tenzij anders is bedongen, dekt de brandverzekering de verzekerde goederen tegen schade veroorzaakt door

 • brand,
 • blikseminslag,
 • ontploffing,
 • implosie,
 • het neerstorten van of het getroffen worden door luchtvaartuigen of door voorwerpen die ervan afvallen of eruit vallen,
 • het getroffen worden door enig ander voertuig of door dieren.

(art. 115, wet van 4 april 2014)

Elke brandverzekering die dekking verleent voor eenvoudige risico’s bevat verplicht de waarborg tegen de schade die haar oorzaak vindt in:

De "eenvoudige risico's" zijn gedefinieerd in artikel 5 van het KB van 24 december 1992 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.

Opgelet! Wordt niet noodzakelijk gedekt de schade buiten de woning:  tuinhuisje, wagen, zwembad, serre…  

Kijk na in uw contract wat wel en niet gedekt is.

Frequente uitbreidingen van de brandverzekering

De meeste brandverzekeringen dekken ook nog de schade die veroorzaakt wordt door:

 • inwerking van elektriciteit op elektrische installaties en toestellen (bijvoorbeeld schade aan elektrische toestellen door overspanning, of het verlies van de inhoud van de diepvriezer daardoor (ontdooiing),…

 • rook of roet

 • waterschade door breuk van leidingen, overlopen van dakgoten, sanitaire installaties of elektrische huishoudapparaten, insijpelen van water door het dak, vorst (op voorwaarde dat de nodige voorzorgsmaatregelen genomen zijn),...

 • glasschade (bijvoorbeeld veranda, ramen)

 • schade aan het gebouw (bijvoorbeeld deuren, ramen, garagedeur) na een inbraak of vandalisme  of een ongeval(deze dekking geldt soms alleen als ook een optionele dekking diefstal afgesloten is)

Aanvullende garanties

Brandverzekeringen dekken ook andere kosten die verbonden zijn met een schadegeval:

 • de reddingskosten: de kosten die voortvloeien uit maatregelen om de gevolgen van de schade te voorkomen of te verzachten: (bijvoorbeeld een zeil  over het dak spannen nadat het vernield werd om te vermijden dat er insijpeling van water zou zijn, wat nog meer schade zou veroorzaken

 • de kosten van de bewaring van uw goederen tijdens de duur van herbouw van het gebouw (bijvoorbeeld het opslaan van meubelen in een meubelbewaarplaats)

 • de kosten voor het slopen van beschadigde goederen - al dan niet nodig voor de herbouw - alsook voor het transport van het puin naar een stortplaats

 • de kosten van huisvesting wanneer de woning onbewoonbaar is plus de kosten van expertise van de schade

 • de onbruikbaarheid van onroerende goederen (ook genotsderving genoemd) wanneer het verzekerde gebouw onbewoonbaar is tijdens de duur van heropbouw of herstelling

 • het verhaal van derden: de burgerlijke extra-contractuele aansprakelijkheid indien een verzekerd schadegeval zich uitbreidt naar goederen van derden (brand die overslaat naar een andere woning)

De facultatieve dekkingen

Opgelet: de dekking diefstal en vandalisme en de dekking indirecte verliezen die diverse verliezen, kosten en nadelen dekken (administratieve rompslomp, postkosten, kosten voor een auto, tijdverlies…) zijn facultatieve dekkingen.

Laatst bijgewerkt
12 mei 2023