De dekking voor schade door een overstroming is een verplicht onderdeel van de brandverzekering.

Er moet echter rekening worden gehouden met het bestaan van risicozones, d.w.z. gebieden die zijn blootgesteld aan terugkerende grote overstromingen. Risicozones worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Welke criteria voor de dekking van de schade in de “risicozones”?

  • Als uw woning werd gebouwd in een risicozone, vóór of binnen 18 maanden nadat die zone officieel als risicozone werd aangeduid, dan dekt uw verzekering de schade die werd veroorzaakt door een overstroming.
  • Werd uw woning na die termijn van 18 maanden gebouwd, dan wordt het overstromingsrisico niet gedekt.

Ook als een woning niet in een risicozone is gelegen, kan het gebeuren dat de verzekeraar niet bereid is een bestaande woning te dekken als ze in een gebied gelegen is dat een veel grotere kans op overstroming kent. In dat geval wordt de woning verzekerd volgens het tarief dat werd vastgesteld door het Tariferingsbureau Natuurrampen.

Welke details voorziet de wet?

De wet bepaalt: 

  • wat moet worden verstaan onder overstroming;  
  • wat minstens moet worden vergoed krachtens deze verzekering. Het gaat met name om de schade aan de verzekerde goederen en de bijkomende kosten voor herstel en de huisvesting van de getroffen bewoners; 
  • welke schade van de algemene waarborg natuurrampen en van de waarborg overstroming kan worden uitgesloten.

Tot slot, ALS u geen brandverzekering heeft EN u op de dag van de natuurramp recht heeft op een leefloon of een gelijkaardige uitkering, DAN kan u aan het OCMW van uw gemeente een attest vragen teneinde uw dossier bij het gewestelijk Rampenfonds in te dienen.

Laatst bijgewerkt
17 juli 2023