Naast de eigenlijke brandverzekering omvat de verzekering van rechtswege nog drie bijkomende gevaren. Het gaat om de waarborg die haar oorzaak vindt in een aanslag of een arbeidsconflict, om de schade ten gevolge van het gevaar storm en om de schade als gevolg van natuurrampen. Desalniettemin kan de brandverzekeraar weigeren dekking te verlenen tegen de overstroming  en tegen overlopen en opstuwen van de openbare riolen als hij een gebouw, een gedeelte van een gebouw of de inhoud van een gebouw dekt, die werden gebouwd meer dan achttien maanden na de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit dat de zone waarin het gebouw zich bevindt als risicozone klasseert (art. 129, § 3, wet van 4 april 2014)

Daarnaast kunnen de partijen bij de verzekeringsovereenkomst akkoord gaan om nog andere waarborgen te onderschrijven. Denk in dit verband aan elektriciteitsschade, waterschade (binnen het gebouw) glasbreuk, diefstal, onrechtstreekse verliezen en bedrijfsschade waarbij een dagelijkse vergoeding wordt gewaarborgd.

De keuze van de bijkomende waarborgen is belangrijk omdat hierdoor de tussenkomst van de verzekeraar wordt bepaald.

Een voorbeeld kan dit verduidelijken.

In een bepaalde verzekeringsovereenkomst werd de waarborg glasbreuk niet onderschreven. Door een kleine brand breekt een ruit. De verzekeraar komt tussen op basis van de waarborg brand.

Breekt de ruit echter door de trilling van een voorbijrijdende vrachtwagen, dan zal de verzekeraar niet tussenkomen, omdat de schade onder de afdeling glasbreuk valt, en deze waarborg niet onderschreven werd.

Laatst bijgewerkt
23 juli 2021