Aardgas is een belangrijk onderdeel van ons dagelijkse leven (verwarming, koken, …). Het speelt ook een beslissende rol voor de sociaal-economische activiteiten van onze ondernemingen en voor de elektriciteitsproductie in België.

Aardgasbevoorrading in België

De bevoorrading van aardgas in België is quasi volledig gebaseerd op de import van aardgas uit producerende landen

  • via aardgasleidingen (uit Noorwegen, Nederland, enz.),
  • via de LNG-terminal (wereldmarkt voor vloeibaar aardgas).

België functioneert bovendien als een draaischijf voor het transport van aardgas naar onze buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Luxemburg). Dat betekent dat er op het Belgische aardgasnet voortdurend stromen van aardgas van en naar de buurlanden gaan om in te spelen op vraag en aanbod.

Hoe beheert België het risico van een aardgascrisis?

Hoewel België daardoor dus over een sterk uitgebouwd netwerk beschikt en veel verschillende mogelijkheden heeft voor import van aardgas, is er alsnog een kleine kans dat er een onderbreking is van de gasleveringen, ofwel door plotse fenomenen (veroorzaakt door technische incidenten) of door schaarste van aardgas op de markt.

De grote impact van aardgas op onze samenleving verantwoordt een degelijk crisisbeleid om crisissituaties zo goed mogelijk te beheersen. Er werd daarom gewerkt aan een noodplan  (op nationaal niveau) en aan een solidariteitsregeling op Europees niveau.

De volgende hoofdspelers hebben een rol in het crisisbeheer:

  • De FOD Economie
  • De transmissienetbeheerder (Fluxys)
  • De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
  • Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN)

Een Europees kader

De maatregelen om de bevoorradingszekerheid van aardgas in België te garanderen schrijven zich in een Europees kader in.

Het Europese kader steunt op de Europese Verordening nr. 2017/1938 met maatregelen tot veiligstelling van de aardgaslevering. Het doel van deze verordening is de bevoorradingszekerheid van gas te vrijwaren voor het geheel van de lidstaten van de EU door solidaire en gecoördineerde acties bij bevoorradingscrisis van gas te bevorderen, op het niveau van preventieve acties en op niveau van de reactie bij concrete bevoorradingsonderbrekingen.

Conform die verordening heeft België:

  • een risicoanalyse opgesteld waarbij een aantal scenario’s worden uitgelicht die mogelijk een impact kunnen hebben op de Belgische aardgasmarkt;
  • een preventief actieplan (PDF, 3.81 MB) opgesteld dat een overzicht geeft van de maatregelen die al bestaan om deze risico’s in te perken;
  • een noodplan (PDF, 1.04 MB) opgesteld met de maatregelen die beschikbaar zijn om het hoofd te bieden aan een aanvoercrisis of een tekort aan aardgas.

Die plannen worden om de vier jaar geactualiseerd waarbij telkens een geüpdatete versie wordt overgemaakt aan de Europese Commissie.

Deze Europese verordening heeft de Groep Coördinatie Gas opgericht met als opdracht de coördinatiemaatregelen in verband met de bevoorradingszekerheid van aardgas mogelijk te maken.

Laatst bijgewerkt
25 oktober 2022