Belmed is een onlineplatform dat de FOD Economie aanbiedt aan consumenten en ondernemingen. Commerciële geschillen kunnen op die manier buiten de rechtbank en langs het internet geregeld worden door tussenkomst van een onafhankelijke bemiddelaar. Belmed is dus uw partner in alternatieve geschillenoplossingen.

Daarnaast vindt u op Belmed ook alle relevante informatie over de buitengerechtelijke beslechting van geschillen in België en kunt u via de zoekmotor snel een Belmed-partner vinden om uw geschil buitengerechtelijk op te lossen.

.

Belmed is een elektronisch platform dat gratis ter beschikking gesteld wordt aan consumenten en professionelen.

Het gebruik van Belmed is gratis. De instanties die zich bezig houden met buitengerechtelijke geschillenbehandeling (bemiddeling, arbitrage, verzoening) kunnen echter een vergoeding vragen voor de behandeling van uw geschil. De grootte van deze vergoeding en de verdeling ervan tussen de betrokken partijen verschilt naargelang de behandelende instantie.

U kunt de kosten van de Belmed-partners terugvinden onder de rubriek "Wie kan u helpen in de sector waarin u een probleem ondervindt?".

U kunt slechts een bemiddelingsaanvraag indienen wanneer:

 • u eerst getracht heeft het geschil met de andere partij in der minne te regelen (vb. door het verzenden van een aangetekende brief met een voorstel tot minnelijke regeling);
 • het geschil niet het voorwerp uitmaakt van een rechtszaak. Indien er wel reeds een rechtszaak loopt, kunt u aan de rechter vragen om de procedure op te schorten om een poging van alternatieve geschillenregeling te voeren.
 • u meerderjarig bent. Indien u minderjarig bent, kunt u een meerderjarig tussenpersoon (vb. ouder) vragen een aanvraag in te dienen.

U kunt op Belmed online snel en gemakkelijk een aanvraag voor bemiddeling indienen. Dit doet u op de pagina Een bemiddelingsaanvraag indienen.

U moet eenmalig een account aanmaken vooraleer u van deze dienst gebruik kunt maken.

Neen, u kunt ook rechtstreeks een bemiddelingsaanvraag indienen bij de bemiddelaars. Belmed biedt u echter de mogelijkheid om de bemiddelingsprocedure volledig online te voeren. Indien u liever per gewone post communiceert, kunt u de bemiddelingsinstanties ook schriftelijk bereiken. De contactgegevens vindt u door onze zoekmotor te gebruiken. Op basis van een aantal criteria (sector en regio waar u een probleem ondervindt en de taal die u wenst te gebruiken) bekomt u alle informatie over de Belmed-partners die u kunnen helpen, inclusief contactgegevens..

Belmed dekt alle economische sectoren. Op de pagina Volledige lijst van Belmed-partners vindt u alle aangesloten partners.  

Wij streven er continu naar om bijkomende partnerships aan te gaan en zo de keuzemogelijkheden van de gebruiker te verbreden.

.

Fight“Alternatief” betekent dat het zoeken naar een oplossing gebeurt buiten de rechtbank (men heeft het ook over “buitengerechtelijke” geschillenbeslechting). In vergelijking met de rechtbank biedt deze aanpak heel wat voordelen:

 1. het gaat veel sneller;
 2. de kosten zijn beperkter (sommige instanties brengen helemaal geen kosten in rekening, en bij tussenkomst van een erkend bemiddelaar zijn de honoraria in principe in gelijke delen verdeeld);
 3. de vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd (terwijl in de rechtbank de debatten publiek zijn);
 4. de relaties tussen de partijen kunnen gehandhaafd worden (bij een akkoord is er geen winnaar of verliezer, enkel twee winnaars).

Neen, Belmed is uitsluitend bestemd voor commerciële geschillen tussen een consument en een handelaar OF tussen handelaars onderling. Dat houdt in dat geschillen tussen privépersonen niet door Belmed behandeld kunnen worden.

Belmed behandelt ook geen:

 • vormen van bedrog,
 • vormen van oplichting of
 • geschillen die ressorteren onder het fiscaal of sociaal recht.

Zich authenticeren via eID wil zeggen dat u uw identiteit aantoont door uw elektronische identiteitskaart (eID) te gebruiken, in combinatie met de bijhorende pincode.

Om via Belmed een bemiddelingsaanvraag te kunnen indienen, moet u zich authenticeren. Dat kan onder andere (maar niet uitsluitend) met uw eID.

Het voordeel is: door uw eID te gebruiken, toont u automatisch uw identiteit aan (door de geheime code in te voeren, ook pincode genaamd, die samenhangt met de elektronische certificaten op de identiteitskaart). Ook de andere partij in het geschil moet zich authenticeren.

Op die manier kan de bemiddelaar in vol vertrouwen communiceren via e-mail, vragen stellen, documenten uitwisselen.

Alles hangt af van de complexiteit van uw probleem en van de goede wil van de partijen. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk alle documenten over het probleem te bezorgen en uw wensen over de oplossing mee te delen. De bemiddelaar probeert ervoor te zorgen dat de communicatie tussen de partijen zo optimaal mogelijk verloopt, zodat ze snel tot een mogelijke oplossing kunnen komen.

Belmed biedt de betrokken partijen een volledig vertrouwelijke en beveiligde ruimte aan waarin ze via e-mail (inclusief bijlagen) kunnen communiceren met de gekozen derde (de Belmed-partner). Uiteraard zijn alle partijen vrij om hun manier van communiceren (e-mail, telefonisch, vergadering, enz.) onderling te bepalen.

De “derde” is een persoon of instantie die bekwaam is om een procedure van alternatieve geschillenbeslechting te voeren. Naargelang zijn graad van betrokkenheid bij het zoeken naar een oplossing leidt de derde:

 1. een bemiddelingsprocedure, als hij de partijen helpt de dialoog te herstellen en een overeenkomst te bereiken zonder zelf een standpunt in te nemen over de oplossing;
 2. een verzoeningsprocedure, als hij zelf een oplossing zoekt en voorstelt aan de partijen;
 3. een arbitrageprocedure, als hij zijn beslissing (arbitrale uitspraak) oplegt aan de partijen;
 4. een ombudsprocedure, als hij optreedt als ombudsman in een specifieke sector (verzekeringen, energie, telecom, …) en aanbevelingen formuleert aan de sector om de vastgestelde gebreken te verhelpen.

Om die opdracht te vervullen, moet de “derde” een aantal regels respecteren:

 1. onafhankelijkheid (hij heeft geen belangen in het geschil tussen de partijen)
 2. onpartijdigheid en neutraliteit
 3. vertrouwelijkheid (hij mag de inhoud van de correspondentie, gesprekken, … tussen de partijen niet verspreiden)
 4. transparantie (de partijen worden ingelicht over het verloop van de procedure)

Belmed werkt samen met instanties die deze regels respecteren en die genotificeerd zijn bij de Europese Commissie, of met bemiddelaars die erkend zijn door de FOD Justitie.

Een geschil minnelijk beslechten betekent dat de partijen proberen om tot een bevredigende oplossing te komen, zonder naar de rechtbank te gaan. Een procedure voor de rechtbank zou heel wat tijd in beslag nemen en zou vooral meer kosten. Om die oplossing te bereiken, kunnen ze (zonder daartoe verplicht te zijn) een beroep doen op iemand die buiten het geschil staat en hen helpt.  

U kunt terecht in een openbare computerruimte (OCR), waar u de nodige bijstand kunt krijgen en wegwijs gemaakt wordt op de Belmed-site. Info verkrijgt u bij

 • de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid - tel.: +32 2 508 85 85 of

 • bij LINC vzw +32 16 31 66 00.

Een OCR is een ruimte die gratis toegankelijk is voor iedereen die om uiteenlopende redenen geen toegang heeft tot het internet. Bezoekers kunnen er tevens begeleiding krijgen en een basisopleiding "internet" volgen. De Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie ondersteunt bepaalde projecten die ontwikkeld werden door OCR’s om de strijd tegen de digitale kloof aan te gaan. U vindt hierover op de volgende pagina bijkomende informatie: http://www.mi-is.be/be-nl/digitale-kloof/openbare-computerruimtes.

In Wallonië kunnen ze erkend worden als ze een charter van de Openbare Computerruimtes van de lokale Waalse overheden (enkel beschikbaar in het Frans) naleven. Zodra ze erkend zijn, worden ze lid van het netwerk van OCR’s (enkel beschikbaar in het Frans).

De adressen in Brussel zijn te vinden op de website http://www.fobagra.net/ of http://www.caban.be/ (enkel beschikbaar in het Frans).

Een zaak mag nog niet voor de rechtbank gebracht zijn om op Belmed een beroep te kunnen doen. Belmed moedigt immers buitengerechtelijke geschillenbeslechting aan. Dat is trouwens in overeenstemming met de voorwaarden die door de meeste Belmed-partners worden opgelegd. Strikt juridisch genomen voorziet artikel 1730 van het Gerechtelijk Wetboek echter: "elke partij mag, onverminderd elke gerechtelijke of arbitrale procedure, voor, tijdens of na een rechtspleging aan de andere partijen voorstellen om een beroep te doen op de bemiddelingsprocedure".

Als consument,

kan ik een beroep doen op Belmed voor een geschil met een handelaar:

 • als ik verblijf in een van de lidstaten van de Europese Unie,

 • en als de handelaar is ingeschreven in de KBO (de Kruispuntbank van Ondernemingen is de gegevensbank van de ondernemingen die in België actief zijn).

Wanneer die laatste voorwaarde niet vervuld is, maar de onderneming gevestigd is in de Europese Unie, kan ik mij altijd richten tot één van de Europese Centra voor de Consument.

Als handelaar,

die is ingeschreven in de KBO (de Kruispuntbank van Ondernemingen is de gegevensbank van de ondernemingen die in België actief zijn) kan ik een beroep doen op Belmed voor een geschil met een klant, indien die verblijft in een van de lidstaten van de Europese Unie, of met een handelaar die ook is ingeschreven in de KBO.

Een goede tip

Kijk na op de factuur, op de bestelbon, … of de handelaar een btw-nummer heeft in België of een nummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (= btw-nummer voorafgegaan door het cijfer nul).

U kunt ook een opzoeking doen in de Kruispuntbank voor de Ondernemingen aan de hand van dit nummer of gewoon via de naam van de handelaar.

"Erkend” wil zeggen dat officieel werd vastgesteld dat de bemiddelaar voldoet aan een aantal kwaliteitscriteria.

Dit hoeft evenwel niet te betekenen dat een niet-erkend bemiddelaar minder bekwaam is of dat men verplicht is een beroep te doen op een erkend bemiddelaar.

Meer info over erkende bemiddelaars.

Ombudsdienstenverzoeningscommissies en geschillencommissies (arbitrage) moeten aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoen om aangemeld te kunnen worden aan de Europese Commissie en zich 'gekwalificeerde entiteit' te noemen. Deze gekwalificeerde entiteiten worden in het Wetboek van economisch recht omschreven als: “elke private of door een publieke overheid opgerichte entiteit die aan buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen doet en die voorkomt op de lijst die de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie opstelt en aan de Europese Commissie.

Zo moeten zij voldoen aan enkele wettelijke criteria zoals onafhankelijkheid, deskundigheid, transparantie, etc.  

Naast deze klassieke organen voor de alternatieve geschillenregeling bestaan er ook onafhankelijke bemiddelaars. Zij kunnen erkend worden door de FOD Justitie, als ze voldoen aan bepaalde voorwaarden van opleiding en bijscholing. Zij bemiddelen tussen de partijen en helpen die vooral om zelf een oplossing te zoeken.

Op de pagina Mogelijke alternatieve (buitengerechtelijke) geschillenregelingen vindt u meer uitleg over erkende bemiddelaars en wat een genotificeerde entiteit is.

 

Het akkoord dat in der minne wordt bereikt met de hulp van een erkend bemiddelaar kan worden voorgelegd aan een rechter, die enkel zal nagaan of het conform de openbare orde is. Homologatie geeft aan het akkoord dezelfde waarde/kracht als een vonnis van de rechtbank. De uitvoering ervan kan dus geëist worden; bij niet-uitvoering kan een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld voor een beslaglegging, ….

Onder onze Belmed-rubriek "Topics in de kijker" vindt u op de pagina Garantiegeschillen, naast een overzicht van uw rechten en plichten rond garantiegeschillen, 14 modelbrieven om uw geschil met de verkoper trachten te regelen. De modelbrieven zijn thematisch gerangschikt volgens de problematiek waarvoor u een oplossing zoekt. Elk garantiegeschil heeft immers niet alleen algemene maar ook specifieke kenmerken. De modelbrieven moet u dus aanpassen aan de inhoud van uw klacht.

Een ingebrekestelling is een brief waarin u van de tegenpartij eist om binnen een welbepaalde termijn haar verplichting(en) na te komen. Om zeker te zijn dat de brief ontvangen werd, kunt u die best per aangetekend schrijven verzenden. Op de pagina Raadgevingen gaan we hier dieper op in en vindt u een modelbrief.

 • Ofwel een arbiter verzoeken het geschil te beslechten.
 • Ofwel een vrederechter verzoeken de tegenpartij op te roepen om aanwezig te zijn op een verzoeningsvergadering (de tegenpartij blijft vrij om dat te weigeren):
  1. als de waarde van het geschil niet meer dan 5.000 euro bedraagt, is de vrederechter bevoegd voor deze verzoening;
  2. als de waarde van het geschil meer dan 5.000 euro bedraagt en als een van beide partijen een privépersoon is, is de rechter bij de rechtbank van eerste aanleg bevoegd voor deze verzoening.

Op onze website hebben we een tevredenheidsenquête geplaatst die continue loopt. U kunt deze enquête invullen om uw ervaring met ons te delen. Dankzij uw hulp kunnen wij het Belmed-platform nog verbeteren.

Belmed is gericht op geschillen tussen Europese consumenten en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven ondernemingen of tussen ondernemingen onderling. Indien de verkoper niet ingeschreven is in de Belgische KBO, kan Belmed weinig betekenen.

Sinds 15 februari 2016 bestaat er echter een Europees platform voor grensoverschrijdende geschillen waar u terecht kunt. Dit platform draagt de naam Europees ODR-platform.

ODR is een afkorting voor Online Dispute Resolution, Engels voor onlinegeschillenregeling. Het betreft een internetplatform opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen. Dit platform is officieel gelanceerd op 15 februari 2016.

Het hele proces van buitengerechtelijke geschillenregeling gebeurt via het internet. Lange en dure rechtszaken kunnen zo vermeden worden en het vertrouwen van de Europese consument om ook buiten de eigen landsgrenzen te shoppen wordt versterkt.

Aanvullende informatie over het ODR-platform.

Europese webshops moeten een link naar het ODR-platform op hun site voorzien.

De ODR-contactpunten zorgen voor ondersteuning bij de beslechting van geschillen die verband houden met via het ODR-platform ingediende klachten. Voor België is dit contactpunt het Europees Centrum voor de Consument (ECC):

Hollandstraat 13
1060 Brussel
+32 2 892 37 12   
odr@eccbelgium.be

 

Rechtsbijstand kan worden verleend als de bemiddeling door een erkend bemiddelaar wordt gevoerd.​​​​​​.

Laatst bijgewerkt
16 november 2022