Table of Contents

  Lezen

  Lees de algemene voorwaarden VOORALEER u een contract ondertekent : u hebt het recht de tijd te nemen om die te lezen alvorens u uw beslissing neemt ! Lees ook de kleine lettertekens !

  Bestek

  Vraag verschillende bestekken voordat u besluit tot het aankopen van een product of een dienstprestatie. 

  Verzuim niet te vermelden dat u een gratis bestek wenst, want een vakman kan al kosten aanrekenen voor het eenvoudig opmaken van een bestek.

  Voorbeeldbrieven

  Enkele voorbeeldbrieven om de andere partij te informeren over het probleem en wat u als oplossing voorstelt:

  Na contact te hebben genomen met de andere partij (consument of handelaar) om het probleem voor te leggen is het steeds aangewezen om dit contact schriftelijk te bevestigen (gewone brief en/of aangetekende brief met ontvangstmelding).

  Hier volgen enkele voorbeeldformuleringen die u in grote lijnen kunt overnemen in uw brief. U hoeft enkel ons fictieve voorbeeld aan te passen aan uw situatie: u kunt de blauwe inhoud naar eigen goeddunken wijzigen.

  Ingebrekestelling

  Een ingebrekestelling is een officiële brief waarin de geadresseerde wordt verzocht binnen een bepaalde termijn een verplichting die op hem rust, na te komen (een probleem verhelpen, een bedrag betalen, een contractuele verbintenis naleven, enz.).

  Die ingebrekestelling wordt bij voorkeur aangetekend met ontvangstbevestiging verstuurd. Op die manier kan worden vastgesteld dat de geadresseerde de boodschap heeft ontvangen.

  Er zijn twee manieren om de ingebrekestelling aangetekend te versturen:

  • via een klassieke postzending;
  • via e-mail.

  De aangetekende zending via e-mail is rechtsgeldig indien ze gebeurt via een gekwalificeerde dienstverlener van elektronische aangetekende zendingen. Dienstverleners kunnen door de FOD Economie gekwalificeerd worden indien ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

  Meer informatie over de kwalificatie.

  Raadpleeg de lijst met gekwalificeerde dienstverleners (PDF, 420.73 KB), meer bepaald onder de kolom “elektronische aangetekende bezorging”, om een elektronische aangetekende zending te versturen.

  Geschillenbeslechting: voeg een bemiddelingsclausule toe aan uw contracten 

  Als onderneming of handelaar kunt u kopen, verkopen, huren, verhuren, uitlenen of lenen aan of van een andere handelaar. Bij die transacties verloopt niet altijd alles zoals gepland en soms ontstaat er een geschil tussen de partijen. Wat moet u dan doen?

  Ga voor een minnelijke schikking van geschillen 

  Bij een geschil kunt u altijd een beroep doen op uw advocaat, een gerechtsdeurwaarder of de rechter, maar dat kost tijd. Het goede nieuws is dat er deskundigen op het gebied van minnelijke geschillenbeslechting zijn die u doeltreffend kunnen helpen, aangezien zij u en de andere partij begeleiden bij het zoeken naar een oplossing die IEDEREEN tevreden stelt! Dat is uiteraard veel interessanter en meestal minder duur.

  Neem de mogelijkheid van minnelijke schikking op in uw contracten

  Neem in uw algemene verkoopvoorwaarden en/of in uw contractuele bedingen de mogelijkheid op om geschillen die uit een overeenkomst voortvloeien langs minnelijke weg op te lossen, in plaats van gewoonweg te verwijzen naar de hoven en rechtbanken. Een poging tot minnelijke schikking, indien niet succesvol, weerhoudt u er niet van andere pistes, zoals de rechtbank, te overwegen.

  Hierbij vindt u een voorbeeld van een tekst die u aan uw contracten zou kunnen toevoegen:

  Fase 1 - poging tot minnelijke schikking

  De partijen komen overeen dat elk meningsverschil of geschil met betrekking tot dit contract, en onder meer deze voortvloeiend uit de interpretatie of de toepassing, voorafgaandelijk aan enige gerechtelijke stap, aan bemiddeling zal worden onderworpen. Daarom verbinden partijen zich ertoe om aan ten minste één bemiddelingssessie deel te nemen, hetzij in persoon, hetzij door iemand met beslissingsbevoegdheid af te vaardigen; de bemiddelaar zal door de partijen gekozen worden onder de door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaars.

  De kosten van de bemiddeling worden gelijk over de partijen verdeeld, tenzij zij anders overeenkomen.

  Fase 2 – rechtbank

  Indien de poging om tot een minnelijke schikking te komen mislukt, wenden de partijen zich tot de hoven en rechtbanken.

  Het staat u vrij die tekst aan te passen door de voorkeur te geven aan een andere formule van minnelijke schikking of door aan te geven welke derde tussenbeide zou komen. In ieder geval moeten de partijen instemmen met een procedure van minnelijke schikking. 

  Die clausules zijn geïnspireerd op verschillende voorbeelden die de Federale Bemiddelingscommissie voorstelt op haar website.

  Laatst bijgewerkt
  19 april 2023