De drie eerste adviescommissies auteursrecht hebben onder meer als taak om aan de minister die bevoegd is voor het auteursrecht een advies te verlenen over de bedragen en de modaliteiten van inning en controle van bepaalde wettelijke vergoedingen ten gunste van rechthebbenden.

De wet voorziet er inderdaad in dat gebruikers geen toestemming aan de rechthebbenden moeten vragen voor bepaalde vormen van gebruik van een werk.

Ter compensatie voor het opheffen van dit toestemmingsvereiste, wordt aan de rechtenhouders een vergoeding uitgekeerd. Het gaat hier over wettelijke licenties die een tegenprestatie vormen voor bepaalde uitzonderingen op het auteursrecht.

De Commissies zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken milieus (zijnde gebruikers en rechthebbenden) die samen, onder voorzitterschap van een vertegenwoordiger van de minister, overleg plegen over de bedragen van de vergoeding alsook over de modaliteiten van inning, controle en verdeling van deze gelden.

Er bestaat overigens nog een comité, waarin ook overleg tussen de betrokken milieus plaatsvindt over:

  • de uitwerking van uitvoeringsmaatregelen  inzake collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten;
  • audiovisuele aangelegenheden. 

 Ten slotte kan nog aangegeven worden dat ook buiten het kader van deze formele commissies en comité vooroverleg plaatsvindt met de betrokken sectoren over ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen.

Laatst bijgewerkt
9 augustus 2019