Commissies Auteursrecht

De drie eerste adviescommissies auteursrecht hebben onder meer als taak om aan de minister die bevoegd is voor het auteursrecht een advies te verlenen over de bedragen en de modaliteiten van inning en controle van bepaalde wettelijke vergoedingen ten gunste van rechthebbenden.

Er bestaat overigens nog een derde commissie die belast is met het vaststellen van de tarieven van de vergoedingen die verschuldigd zijn bij de openbare mededeling van fonogrammen of films in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

De wet voorziet er inderdaad in dat gebruikers geen toestemming aan de rechthebbenden moeten vragen voor bepaalde vormen van gebruik van een werk.

Ter compensatie voor het opheffen van dit toestemmingsvereiste, wordt aan de rechtenhouders een vergoeding uitgekeerd. Men spreekt hier over wettelijke licenties die een tegenprestatie vormen voor bepaalde uitzonderingen op het auteursrecht.

De Commissies zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken milieus (zijnde gebruikers en rechthebbenden) die samen, onder voorzitterschap van een vertegenwoordiger van de minister, overleg plegen over de bedragen van de vergoeding alsook over de modaliteiten van inning, controle en verdeling van deze gelden.

Er bestaat overigens nog een vierde commissie die uit twee afdelingen bestaat, waarin ook overleg tussen de betrokken milieus plaatsvindt over.

  • de uitwerking van uitvoeringsmaatregelen  inzake collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten;
  • audiovisuele aangelegenheden. 
     
Laatst bijgewerkt
14 augustus 2018