Adviescommissie inzake de vergoeding voor reprografie

De taak van de adviescommissie inzake de vergoeding voor reprografie bestaat erin advies te geven over verschillende aspecten die betrekking hebben op de vergoeding voor reprografie. Het gaat daarbij over het statuut van de betrokken dragers en apparaten, het bedrag van de vergoeding, de modaliteiten van de inning van de vergoeding, de modaliteiten van de controle en de verzoeken tot informatieverstrekking die nodig zijn voor de verdeling van de vergoeding.

Voor zuiver privé- of onderzoeksdoeleinden is het namelijk toegelaten fotokopieën te maken van wetenschappelijke artikels of extracten van boeken, zonder dat hiervoor de voorafgaande toestemming van auteurs en uitgevers dient gevraagd te worden. Dit is de reprographieuitzondering. Als tegenprestatie hiervoor ontvangen de auteurs en de uitgevers van de gekopieerde werken een vergoeding.

De reprografievergoeding is tweeledig. Ze wordt geïnd door REPROBEL bij bijdrageplichtigen die de betrokken apparaten (bijvoorbeeld: fotokopieermachines, duplicatoren, scanners) in omloop brengen op het Belgische grondgebied. Men spreekt daarbij over de ‘forfaitaire vergoeding’. Daarnaast int REPROBEL ook een vergoeding van de gebruikers van fotokopieerapparaten die berekend wordt à rato van het aantal gemaakte kopieën van beschermde werken (bibliotheken, copycenters, ondernemingen, scholen…). In dit laatste geval spreekt men over de ‘evenredige vergoeding’.

Het bedrag en de modaliteiten van de inning van deze reprografievergoeding zijn vastgesteld bij koninklijk besluit.

De Commissie is samengesteld uit:

  • een voorzitter, die de minister bevoegd voor het auteursrecht vertegenwoordigt;
  • personen aangeduid door de beheersvennootschap bevoegd voor de inning en verdeling van de vergoeding voor reprografie (REPROBEL cvba);
  • vertegenwoordigers van de bijdrageplichtigen (forfaitaire vergoeding);
  • vertegenwoordigers van de verdelers van apparaten (groot- en kleinhandel);
  • vertegenwoordigers van de vergoedingsplichtigen (evenredige vergoeding).
Laatst bijgewerkt
15 januari 2018