De taak van de adviescommissie inzake de vergoeding voor reprografie bestaat erin advies te geven over verschillende aspecten die betrekking hebben op de vergoeding voor reprografie. Het gaat daarbij over het bedrag van de vergoeding, de modaliteiten van de inning van de vergoeding, de modaliteiten van de controle en de verzoeken tot informatieverstrekking die nodig zijn voor de verdeling van de vergoeding.

Onder bepaalde voorwaarden is het namelijk toegelaten  in het kader van professionele activiteiten fotokopieën te maken van  een artikel of van een deel van een boek, zonder dat hiervoor de voorafgaande toestemming van auteurs en uitgevers moet gevraagd worden. Dit is de reprografieuitzondering. Als tegenprestatie hiervoor ontvangen de auteurs en de uitgevers van de gekopieerde werken een vergoeding.

De reprografievergoeding wordt geïnd door REPROBEL bij de gebruikers van fotokopieerapparaten die berekend wordt à rato van het aantal gemaakte kopieën van beschermde werken (copycenters, ondernemingen, overheden…).

Het bedrag en de modaliteiten van de inning van deze reprografievergoeding zijn vastgesteld bij koninklijk besluit.

De Commissie is samengesteld uit:

  • een voorzitter, die de minister bevoegd voor het auteursrecht vertegenwoordigt;
  • personen aangeduid door de beheersvennootschap bevoegd voor de inning en verdeling van de vergoeding voor reprografie (REPROBEL cvba);
  • vertegenwoordigers van de fabrikanten van fotokopieerapparaten;
  • vertegenwoordigers van de verdelers van apparaten (groot- en kleinhandel);
  • vertegenwoordigers van de vergoedingsplichtigen.
Laatst bijgewerkt
4 maart 2019