De Adviescommissie inzake het kopiëren voor eigen gebruik (privékopie) van werken en prestaties heeft tot taak advies te verlenen over verschillende aspecten die betrekking hebben op de vergoeding voor privékopie. Het gaat daarbij over het statuut van de betrokken dragers en apparaten, het bedrag van de vergoeding, de modaliteiten van de inning van de vergoeding, de modaliteiten van de controle en de modaliteiten van de verdeling van de vergoeding.

De vergoeding voor privékopie is verschuldigd als tegenprestatie voor het bestaan van de uitzondering voor kopiëren voor eigen gebruik. Gebruikers hoeven namelijk geen voorafgaande toestemming te vragen aan de rechthebbenden om kopieën voor eigen gebruik te mogen maken van werken en prestaties. Als compensatie hiervoor ontvangen de auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten van deze werken de zogenaamde “vergoeding voor privékopie”. Sinds 1 september 2019 geldt hetzelfde voor uitgevers, die een vergoeding ontvangen voor de reproductie voor eigen gebruik van hun uitgaven.

Deze vergoeding wordt geheven op dragers en apparaten die gebruikt worden voor de privéreproductie van deze werken, prestaties en uitgaven. Ze wordt rechtstreeks betaald door degenen die deze dragers en apparaten op het Belgische grondgebied in het verkeer brengen. Deze betaling gebeurt aan de vennootschap die belast is met het innen en vervolgens verdelen van de verschuldigde bedragen onder de auteurs, de uitvoerende kunstenaars, de producenten en de uitgevers.

De verschillende aspecten van de vergoeding voor privékopie die binnen de adviescommissie worden besproken, zijn vastgelegd bij koninklijk besluit.

De Adviescommissie privékopie is samengesteld uit:

  • een voorzitter, die de minister bevoegd voor het auteursrecht vertegenwoordigt;
  • personen aangewezen door de beheersvennootschap die belast is met het heffen en verdelen van de vergoeding voor privékopie (AUVIBEL cvba);
  • vertegenwoordigers van de bijdrageplichtigen;
  • vertegenwoordigers van de verdelers (groothandel en kleinhandel) van dragers of apparaten;
  • personen aangeduid door organisaties die de consumenten vertegenwoordigen.
Laatst bijgewerkt
12 januari 2021