De Adviescommissie inzake het kopiëren voor eigen gebruik (privékopie) van geluidswerken en audiovisuele werken heeft tot taak advies te verlenen over verschillende aspecten die betrekking hebben op de vergoeding voor privékopie. Het gaat daarbij over het statuut van de betrokken dragers en apparaten, het bedrag van de vergoeding, de modaliteiten van de inning van de vergoeding, de modaliteiten van de controle en de modaliteiten van de verdeling van de vergoeding.

De vergoeding voor privékopie is verschuldigd als tegenprestatie voor het bestaan van de uitzondering voor kopiëren voor eigen gebruik. Gebruikers hoeven namelijk geen voorafgaande toestemming te vragen aan de rechthebbenden om kopieën voor eigen gebruik te mogen maken van geluidswerken en audiovisuele werken. Als compensatie hiervoor ontvangen de auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten van deze werken de zogenaamde “vergoeding voor privékopie”.

Deze vergoeding wordt geheven op dragers en apparaten die gebruikt worden bij de reproductie of opname van deze audio(visuele) werken. Ze wordt rechtstreeks betaald door degenen die deze dragers en apparaten op het Belgische grondgebied in het verkeer brengen. Deze betaling gebeurt aan de vennootschap die belast is met het innen en vervolgens verdelen van de verschuldigde bedragen onder de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten van  geluidswerken en audiovisuele werken.

De verschillende aspecten van de vergoeding voor privékopie die binnen de adviescommissie worden besproken, zijn vastgelegd bij koninklijk besluit.

De Adviescommissie voor de privékopie is samengesteld uit:

  • een voorzitter, die de minister bevoegd voor het auteursrecht vertegenwoordigt;
  • personen aangewezen door de beheersvennootschap die belast is met het heffen en verdelen van de vergoeding voor privékopie (AUVIBEL cvba);
  • vertegenwoordigers van de bijdrageplichtigen;
  • vertegenwoordigers van de verdelers (groothandel en kleinhandel) van dragers of apparaten;
  • personen aangeduid door organisaties die de consumenten vertegenwoordigen.
Laatst bijgewerkt
4 maart 2019

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Intellectuele eigendom

    Werelddag van de Intellectuele Eigendom – 26.04.2019