Table of Contents

  Alvorens een krediet toe te kennen, moet de kredietgever informatie verzamelen zodat hij kan oordelen of u in staat zult zijn om de gevraagde lening te kunnen terugbetalen.

  De kredietgever of de kredietbemiddelaar zal u dus verschillende vragen stellen, die hem een beeld bezorgen van uw financiële situatie:

  • wat zijn uw inkomsten;

  • uw lasten;

  • hebt u nog andere kredieten;

  • bent u getrouwd, woont u samen of bent u alleenstaande;

  • hebt u kinderen ten laste;

  • bent u eigenaar van uw woning of huurt u die, enz.

  De kredietgever of de kredietbemiddelaar mag u daarbij echter niets vragen over:

  • uw ras,

  • uw etnische afkomst,

  • uw seksualiteit,

  • uw politieke, filosofische of religieuze standpunten of activiteiten,

  • uw lidmaatschap van een vakbond of van een ziekenfonds.

  De kredietgever moet ook de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België raadplegen.

  Op basis van al deze door hem verzamelde inlichtingen beslist de kredietgever om u al dan niet een krediet te verlenen. Als hij van mening is dat u niet in staat bent om het gevraagde krediet terug te betalen, moet hij het u weigeren

  De kredietgever (bv. een bank) en de kredietbemiddelaar (bv. een kredietmakelaar, een autoverkoper, enz.) moeten u een document bezorgen,

  • op papier of

  • op een duurzame drager (bv. een mail),

  met als naam ‘Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet’ of ‘SECCI’.

  Het SECCI-formulier moet opgesteld zijn in functie van de voorkeuren en de informatie die u meedeelde en op basis van het bij wet vastgelegde model.

  Als de kredietgever en de kredietbemiddelaar u op uw vraag een ontwerp van kredietovereenkomst bezorgen, dan mogen zij zich niet beperken tot het overhandigen van deze documenten. Ze moeten ze ook toelichten.

  De kredietgever moet ook raad geven over welk type van krediet en welk bedrag het beste tegemoetkomen aan de financiële situatie en het doel van het krediet.

  Samen met de overeenkomst moet de kredietgever – als het krediet een lening op afbetaling of een verkoop op afbetaling is – een aflossingstabel bezorgen, d.w.z. een tabel die voor elke terugbetaling vermeldt:

  • het bedrag van het kapitaal en

  • de kosten verbonden aan het krediet,
  • het saldo dat na elke betaling nog verschuldigd blijft.

  Nadat u en de kredietgever de overeenkomst hebben ondertekend, kan de kredietgever u het krediet ter beschikking stellen:

  • op een rekening die u hem meedeelde of

  • per cheque.

  De kredietgever moet u het afgesproken krediet ter beschikking stellen. Het krediet mag u in principe niet in contanten (muntstukken en biljetten) worden bezorgd.

  Een kredietgever kan altijd beslissen om een krediet te weigeren. In dat geval mag hij geen enkele vergoeding vragen, behalve voor de kosten om de Centrale voor kredieten aan particulieren te raadplegen.

  Wanneer er in hoofde van een consument wanbetalingen geregistreerd staan in de Centrale voor een totaal achterstallig bedrag van meer dan 1.000 euro dat niet werd afgelost in het kader van een consumentenkrediet, dan kan een kredietgever geen nieuwe consumentenkredietovereenkomst sluiten. In de andere gevallen van een niet-afgeloste wanbetaling kan een kredietgever slechts een nieuwe consumentenkredietovereenkomst sluiten mits een bijzondere motivering in het kredietdossier.

  Als de kredietgever het krediet weigert, moet hij meedelen welke verschillende databanken (die ‘bestanden’ worden genoemd) hij raadpleegde, en hij moet de namen en adressen van de verantwoordelijken van deze bestanden meedelen.

  Raadpleeg ook onze richtlijnen voor de kredietwaardigheidsbeoordeling van de consument in het kader van de toekenning van een consumentenrediet (PDF, 286.17 KB).

  Laatst bijgewerkt
  15 januari 2019