Elke consumentenkredietovereenkomst moet opgenomen worden in een schriftelijk document of op eender welke andere duurzame drager waarop de overeenkomst bewaard kan worden, bv. een bestand dat op de harde schijf van uw computer opgeslagen wordt.

Zowel u als de kredietgever moeten de kredietovereenkomst ondertekenen.

De overeenkomst moet op duidelijke, begrijpelijke en beknopte wijze minstens de volgende elementen vermelden:

 • het soort van krediet (lening op afbetaling, kredietopening, …);

 • de naam, voornaam, geboorteplaats en -datum alsook de woonplaats van de consument en, desgevallend, van de personen die een zekerheid stellen;

 • de identiteit en de volledige gegevens van de kredietgever evenals de gegevens van de bevoegde toezichthoudende dienst bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

 • waar toepasselijk, de identiteit en de volledige gegevens van de kredietbemiddelaar evenals de gegevens van de bevoegde toezichthoudende dienst bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

 • de duur van de kredietovereenkomst;

 • het kredietbedrag en de voorwaarden voor kredietopneming;

 • ingeval van een krediet in de vorm van een uitstel van betaling voor een goed of een dienst of bij gelieerde kredietovereenkomsten, het goed of de dienst en de contante prijs ervan;

 • de debetrentevoet, met inbegrip van de voorwaarden die de toepassing van dit tarief regelen en de voorwaarden voor het wijzigen ervan;

 • het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) en het totale door de consument te betalen bedrag;

 • de terugbetalingsvoorwaarden van het krediet, met inbegrip van, in voorkomend geval, de mogelijkheid om op elk moment een aflossingstabel of een overzicht van de betalingstermijnen en -voorwaarden voor de betaling van de interesten van het krediet te krijgen;

 • de eventuele kosten voor het aanhouden van een of meerdere rekeningen waaraan het krediet gekoppeld is;

 • de toepasselijke nalatigheidsintrestvoet in geval van betalingsachterstand, de modaliteiten voor het wijzigen van deze intrestvoet en, in voorkomend geval, de kosten bij niet-uitvoering van de overeenkomst;

 • een waarschuwing in verband met de gevolgen van wanbetaling;

 • desgevallend, het bestaan van notariskosten;

 • desgevallend, de gevraagde waarborgen en verzekeringen;

 • het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht, met inbegrip van de modaliteiten voor de uitoefening ervan en de gevolgen voor de consument;

 • informatie over de mogelijkheid voor de consument om verhaal uit te oefenen, wanneer de goederen of diensten die het voorwerp uitmaken van een verbonden kredietovereenkomst, niet geleverd worden;

 • het recht op vervroegde terugbetaling, met inbegrip van de te volgen procedure alsook informatie over de daarbij door de consument te betalen vergoedingen en de manier waarop deze worden berekend;

 • de te volgen procedure om een einde te stellen aan de kredietovereenkomst;

 • de mogelijke buitengerechtelijke klachtenprocedures;

 • in voorkomend geval, de overige bedingen en contractvoorwaarden.

Het boek VII van het Wetboek van economisch recht legt een aantal bijzondere vermeldingen op die u zelf moet schrijven.

Voor een kredietopening moet u uw handtekening laten voorafgaan door de vermelding : “Gelezen en goedgekeurd voor... euro op krediet”.
Het aan te geven bedrag is het geleende bedrag.

Voor alle andere kredietovereenkomsten moet u uw handtekening laten voorafgaan door de vermelding: “Gelezen en goedgekeurd voor... euro terug te betalen”.

Samen met de overeenkomst moet de kredietgever – als het krediet een lening op afbetaling of een verkoop op afbetaling is – u een aflossingstabel bezorgen, d.w.z. een tabel die voor elke terugbetaling vermeldt

 • het bedrag van het kapitaal en

 • de kosten verbonden aan het krediet;

 • het saldo dat na elke betaling nog verschuldigd blijft.

Contractvoorwaarden

De kredietovereenkomsten moeten onder meer beantwoorden aan de bepalingen van boek VI en VII van het wetboek van economisch recht. Ze worden nagekeken door de FOD Economie.

Meest voorkomende opmerkingen van de FOD Economie (PDF, 188.12 KB)

Laatst bijgewerkt
23 januari 2018