Het positieve luik van de Centrale voor kredieten aan particulieren bevat de gegevens van consumentenkredietovereenkomsten en hypothecaire kredieten die onder het toepassingsgebied van de wet vallen en die in België werden toegekend, tot op het moment dat ze volledig zijn terugbetaald.

Deze databank wordt aangevuld door de kredietgevers. Zij zijn verplicht om binnen 2 werkdagen na het sluiten van de kredietovereenkomst de Centrale hiervan op de hoogte te brengen. Vervolgens registreert de Centrale de meegedeelde gegevens in het positieve luik.

Vanaf 1 januari 2024 wordt ook de geoorloofde debetstand op een betaalrekening hoger dan 1.250 euro in dit luik geregistreerd.

De geoorloofde debetstand terugbetaalbaar binnen de maand wordt evenwel niet in het positieve luik geregistreerd, enkel in het negatieve luik bij wanbetaling.

De Centrale geeft ten laatste vanaf 1 mei 2024 ook aan of een kredietopening die geen debetstand op een zichtrekening is, volledig, gedeeltelijk of niet is opgenomen.

Hoe lang worden de gegevens in het positieve luik bewaard?

Als het krediet met eindvervaldag is terugbetaald in overeenstemming met wat er werd afgesproken, dan worden de gegevens over deze overeenkomsten 3 maanden en 8 werkdagen na de vervaldatum van de overeenkomst automatisch gewist.

Als u het krediet met eindvervaldag en zonder mogelijkheid tot heropname vroegtijdig terugbetaalt, dan moet de kredietgever de Centrale hiervan op de hoogte brengen binnen 2 werkdagen na terugbetaling van de verschuldigde bedragen en worden de gegevens in de Centrale gewist.

Als de kredietopening van onbepaalde duur wordt opgezegd, waarbij er nog kan opgenomen worden tijdens de opzegtermijn, dan moet de kredietgever de Centrale hiervan op de hoogte brengen binnen 2 werkdagen na het einde van de kredietopening, mits terugbetaling van de verschuldigde bedragen, en worden de gegevens in de Centrale gewist.

Als u het krediet daarentegen niet terugbetaalt, worden uw gegevens net zolang bewaard in het positieve gedeelte van de Centrale als ze in het negatieve luik opgenomen blijven.

Als u meerdere kredietopeningen heeft, worden die allemaal geregistreerd in het positieve gedeelte, ongeacht of u ze gebruikt of niet. Aangezien de kredietgever verplicht is om de Centrale voor Kredieten aan Particulieren te raadplegen, kan dit de beslissing om u al dan niet een ander krediet toe te kennen, beïnvloeden. Het kan dan ook interessant zijn om kredietopeningen die u niet gebruikt te beëindigen.

Laatst bijgewerkt
11 april 2024