Het negatieve luik van de Centrale voor kredieten aan particulieren identificeert de wanbetalers, d.w.z. diegenen die hun kredieten niet tijdig hebben terugbetaald volgens de gemaakte afspraken.

Vanaf 1 januari 2024 gebeurt de registratie in het negatieve luik ook voor:

  • de wanbetalingen van de geoorloofde debetstand op een betaalrekening terugbetaalbaar binnen een maand
  • de wanbetalingen voor de kredietovereenkomsten waarbij geen enkele van de betrokken consumenten zijn gewone verblijfplaats in België heeft op de datum van het sluiten ervan (indien in België toegekend)
  • een niet geoorloofde debetstand op een betaalrekening hoger dan 100 euro die niet verbonden is aan een kredietovereenkomst.

Wanneer wordt de registratie in het negatieve luik opgenomen?

Het moment van registratie hangt af van het type kredietovereenkomst en het soort wanbetaling.

In het geval van een verkoop of lening op afbetaling of een financieringshuur is dat 8 werkdagen nadat:

  • drie termijnbedragen op hun vervaldag niet of onvolledig betaald zijn, of
  • een vervallen termijnbedrag gedurende drie maanden niet of onvolledig betaald is, of
  • de nog te vervallen termijnbedragen onmiddellijk opeisbaar zijn geworden;

In het geval van een kredietopening is dat 8 werkdagen nadat:

  1. een bedrag aan kapitaal en/of totale kosten van het krediet voor de consument komt te vervallen overeenkomstig de voorwaarden van de kredietovereenkomst en dit werd niet of onvolledig terugbetaald binnen een termijn van drie maanden, of
  2. het kapitaal is volledig opeisbaar geworden, zelfs voor de termijn bedoeld in a) verstreken is, en de consument heeft het verschuldigde bedrag niet of onvolledig terugbetaald;
  3. in afwijking van b) zal, in geval van niet betaling van het op de nulstellingsdag verschuldigde bedrag, de registratie plaatsvinden een maand na het verstrijken van de nulstellingstermijn.

Bij de eerste registratie van een wanbetaling van een kredietovereenkomst, moet het bedrag niettemin hoger zijn dan 50 euro.

In het geval van de niet geoorloofde debetstand op een betaalrekening hoger dan 100 euro die niet verbonden is aan een kredietovereenkomst, gebeurt de registratie 8 werkdagen nadat de consument het bedrag niet terugbetaalde één maand na het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Die ingebrekestelling kan pas verstuurd worden wanneer de consument niet terugbetaalde nadat de kredietgever er om vroeg in een periode van maximaal 45 dagen.

Hoe lang worden de gegevens in het negatieve luik bewaard?

Nadat de lener zijn situatie heeft rechtgezet, d.w.z. nadat hij het krediet heeft terugbetaald, blijven zijn gegevens nog 12 maanden in het negatieve luik bewaard.

Indien nooit terugbetaald, is de maximale bewaartermijn10 jaar vanaf de datum van de eerste wanbetaling, ongeacht of de kredietovereenkomst tussentijds werd geregulariseerd.

Kan een kredietgever weigeren krediet te verstrekken als de lener in het negatieve luik geregistreerd is?

Het is niet omdat u opgenomen bent in een bestand dat de kredietgever u het gevraagde krediet niet mag toekennen, tenzij een consumentenkrediet in het geval u een totaal achterstallig bedrag van meer dan 1.000 euro van een consumentenkrediet of een hypothecair krediet met een roerende bestemming niet afloste. Dat bedrag moet dus volledig zijn afgelost alvorens de kredietgever een nieuwe consumentenkredietovereenkomst mag toekennen. Hij kan u ook vragen naar de redenen voor de moeilijkheden in het verleden en nagaan of uw huidige situatie gewijzigd is. Niettemin is de kredietgever vrij om een krediet te weigeren. Hij moet u wel onmiddellijk het resultaat van de raadpleging van de Centrale meedelen. De kosten van die raadpleging mogen ook aan u worden doorgerekend. Andere raadplegingen mogen niet aangerekend worden.

Laatst bijgewerkt
11 april 2024