BELAC logo Wat is accreditatie?

Een accreditatie is een attest uitgegeven door een derde partij aan een instelling voor conformiteitsbeoordeling, zoals een laboratorium, een keuringsinstelling of een certificatie-instelling.

Dit attest wordt toegekend door een accreditatie-instelling na een grondige audit van de conformiteitbeoordelingsinstantie gebaseerd op internationaal erkende eisen. Het betekent het formele bewijs van de competentie van de instantie die specifieke opdrachten van conformiteitsbeoordeling uitvoert.

De accreditatie laat de laboratoria, de keuringsinstellingen en de certificatie-instellingen toe om hun technische competenties maar ook hun onafhankelijkheid en onpartijdigheid te bewijzen.

Waarom accreditatie?

De huidige economische structuren zijn onderworpen aan een dynamische evolutie onder druk van de internationalisering van de handel. Bovendien moeten de producten en diensten beantwoorden aan gereglementeerde eisen bedoeld om het veilige gebruik ervan te garanderen.

Het is dus van essentieel belang om het vertrouwen van de economische actoren en van de overheden belast met de marktcontrole op te wekken in de conformiteit van de producten en diensten.

De conformiteit wordt bevestigd op basis van documenten die bij de producten gevoegd worden en die uitgegeven worden door de conformiteitbeoordelingsinstanties (laboratoria, keuringsinstellingen en certificatie-instellingen). Een product of dienst vergezeld van een certificaat uitgegeven door een geaccrediteerde instantie geniet een bijkomende geloofwaardigheid. Hierdoor zal de markttoegang vergemakkelijkt worden.

De accreditatie is dus duidelijk een hulpmiddel om het vrije verkeer van producten en diensten te bevorderen. Ze draagt ook bij tot het opheffen van de technische handelsbelemmeringen, het bevorderen van een eerlijke concurrentie en het harmoniseren van de werking van de markten.

Accreditatie in België

Sinds 1 augustus 2006 is BELAC de enige Belgische accreditatie-instantie. Ze valt onder de verantwoordelijkheid van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

BELAC werkt volgens een managementsysteem in overeenstemming met de internationale eisen met betrekking tot het beheer van de accreditatieinstellingen.

De accreditaties die BELAC verleent worden erkend door de Belgische Staat.

Accreditatie op internationaal vlak

De nationale accreditatie-instellingen groeperen zich in regionale netwerken, die op hun beurt op wereldvlak samenwerken. Deze netwerken maken het mogelijk om de accreditatiepraktijken te harmoniseren en leiden onder meer tot de wederzijdse erkenning van de accreditatiediensten.

Deze beoogt de gelijkstelling van de accreditaties afgeleverd door de verschillende instellingen. Hiervoor is een grondige evaluatie nodig door middel van een “peer review”, volgens strikte regels die internationaal aanvaard zijn.

BELAC heeft alle overeenkomsten en erkenningen ondertekend die bestaan in het kader van de European co-operation for Accreditation (EA), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) en FALB (Forum of Accreditation and Licensing Bodies).

Op deze wijze genieten de rapporten en certificaten, uitgegeven door de door BELAC geaccrediteerde instellingen, een internationale erkenning.

BELAC erkent op haar beurt de accreditaties verleend door gelijkaardige accreditatie-instellingen waarmee een wederzijdse erkenning bestaat, en promoot de aanvaarding van de rapporten en certificaten die door geaccrediteerde instellingen uitgereikt worden.

Laatst bijgewerkt
21 juni 2019