Table of Contents

  2021

  Positief resultaat EA Peer Evaluatie van BELAC – uitbreiding RMP

  Op 2 december 2021 werd BELAC ondertekenaar van de EA-MLA (European Co-operation for Accreditation multilateral agreement) voor de accreditatie van Producenten van referentiematerialen (RMP) volgens EN ISO 17034.

  Hiervoor onderging BELAC een EA peer evaluatie in mei 2021. Een team van collega’s van andere accreditatie-instellingen ging hierbij na of BELAC aan de relevante eisen voldoet.

  De volgende volledige EA peer evaluatie vindt plaats in september 2022.

  08.10.2021 – BELAC politiek en aanpak voor de transitie van de accreditatie voor certificatie van biologische productie volgens verordening EU 2018/848

  De regelgeving rond biologische productie werd door de publicatie van verordening EU 2018/848 door de Europese Commissie herzien en aangepast. Deze regelgeving treedt in voege op 1 januari 2022.

  De specifieke BELAC-eisen met betrekking tot biologische productie zijn momenteel nog in herziening en worden aangepast op basis van de herziening van EA 3/12. Het vernieuwde document BELAC 2-405 Organic Production zal zodra deze gevalideerd is door de coördinatiecommissie beschikbaar worden op de BELAC-website.

  BELAC is van mening dat de organisatie en de uitvoering van het certificatieproces van de certificatie-instellingen beoordeeld moet worden alvorens een certificatie volgens verordening EU 2018/848 met verwijzing naar accreditatie kan uitgevoerd worden.

  Deze communicatie beschrijft de principes en de praktische aanpak van BELAC voor de transitie van de accreditatie met betrekking tot de productcertificatie volgens de verordening EU 2018/848.

  Vanaf 1 januari 2022 moeten de jaarlijkse controlebezoeken bij gecertificeerde klanten uitgevoerd worden conform de nieuwe verordening. Tijdens de transitieperiode – de periode waarbinnen alle gecertificeerde klanten dienen gecertificeerd te worden volgens verordening EU 2018/848 - zal de verordening EG 834/2007 in de accreditatiescope behouden blijven.

  Algemene principes voor de transitie van de accreditatie

  1. De huidige door BELAC afgeleverde accreditaties voor de certificatie van biologische productie gelden enkel voor de verordening EG 834/2007.
  2. De certificatie instelling mag bij certificatie volgens de nieuwe verordening EU 2018/848 enkel verwijzen naar accreditatie nadat BELAC uitdrukkelijk de verwijzing naar EU 2018/848 in de scope van de accreditatie heeft opgenomen.
  3. De transitie zal behandeld worden als een vraag voor uitbreiding van het toepassingsgebied van de accreditatie.
  4. Voor het beoordelen van de geschiktheid van de certificatie-instelling (CI) om certificatie, gedekt door accreditatie, te verlenen volgens verordening EU 2018/848 voorziet BELAC het volgende overgangsregime:

   1. Een documentair onderzoek, van de door de CI in te dienen gapanalyse, transitieplan en bijhorende documentatie;
   2. Evaluatie van het plan van aanpak om vastgestelde non-conformiteiten met betrekking tot de transitie te corrigeren;
   3. Een beslissing door BELAC en de herziening van de scope van het accreditatiecertificaat.
  5. De CI dient ten laatste op 01.11.2021 de hieronder gespecifieerde documenten in te dienen bij BELAC (via belacdossiers@economie.fgov.be ).
  6. De overgang van de accreditatie dient voltooid te zijn voor 24.12.2021.

  Bijzondere richtlijnen voor de beoordeling van de transitie

  1. Algemeen

   De beoordeling voor de overgang van de accreditatie gebeurt in principe op basis van de door de CI ingediende documentatie (documentair onderzoek).

   Tijdens één van de daaropvolgende reguliere kantooronderzoeken in het kader van een toezicht- of verlengingsaudit zal de doeltreffendheid en de duurzaamheid van de implementatie van de overgangsmaatregelen verder beoordeeld worden.

  2. Documentair onderzoek

   De documenten voor de beoordeling van de overgang naar de nieuwe versie van de regelgeving die de CI ten laatste op 01.11.2021 moet indienen bij BELAC zijn:

   1. De gevraagde scope volgens de categorieën bepaald in Artikel 35, lid 7 van EU 2018/848;
   2. Een overzicht van de huidige certificaten voor biologische productie van de CI (register van de certificaten met vermelding van naam en adres van de certificaathouder en de vervaldatum van het certificaat);
   3. Impactanalyse die de gevolgen van de nieuwe reglementering voor de CI in kaart brengen op het vlak van:

    1. Werking
    2. Documenten
    3. Klanten
    4. Contracten
   4. Transitieplan met te treffen maatregelen en bijhorende timing;
   5. Bewijs van opleiding, competentie en kwalificatie van al het personeel (intern en extern) dat tussenkomt in het certificatieproces met betrekking tot de nieuwe regelgeving EU 2018/848 of een gedetailleerd tijdsplan om hieraan te voldoen;
   6. De voornaamste wijzigingen in het certificatieproces met in het bijzonder de gewijzigde procedures en modeldocumenten (inclusief modelcertificaat);
   7. Communicatie naar de gecertificeerde klanten omtrent de nieuwe regelgeving en een synthese van de principes voor de transitie van de certificatie van nieuwe klanten en de hercertificatie van bestaande klanten.
     

   Indien BELAC dit nodig acht kan ze andere documenten opvragen voor de evaluatie.

   Dit transitieplan zal onderzocht worden door BELAC teneinde vast te stellen of de CI in lijn is met de vereisten van de nieuwe regelgeving. Bij een positieve beoordeling kan een aanpassing van de accreditatiescope uitgevoerd worden om de biologische productie volgens verordening EU 2018/848 hierin op te nemen.

   Vóór deze aanpassing aan de accreditatiescope gebeurd is, kan er op certificaten voor biologische productie volgens verordening EU 2018/848 nog geen verwijzing naar BELAC-accreditatie gehanteerd worden.

   Elke nieuwe accreditatie-aanvraag of uitbreidingsaanvraag met betrekking tot biologische productie zal behandeld worden conform de nieuwe regelgeving.

   Wat betreft de regelgeving omtrent activiteiten in derde landen zullen aparte modaliteiten gelden.

  3. Overgangsperiode

   Tijdens de overgangsperiode zal de CI er zorg voor dragen dat voor zowel het certificaat van de klant als voor het bijhorende auditdossier en auditrapport een duidelijk en ondubbelzinnig onderscheid kan worden gemaakt tussen de dossiers behandeld volgens de oude en deze behandeld volgens de nieuwe versie van de regelgeving.

  09.06.2021 - Wereldaccreditatiedag

  Het thema van dit jaar is het gebruik van accreditatie ter ondersteuning van de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals - SDGs) van de Verenigde Naties.

  Ontdek ter gelegenheid van de Wereldaccreditatiedag de brochure en de video's die de rol en voordelen van accreditatie illustreren.

  2020

  17.11.2020 - Webinar MED Flexibele scope

  In de sector van de medische laboratoria wensen steeds meer laboratoria om te schakelen naar een flexibele scope. Om meer duiding te geven bij de procedure voor de omschakeling, het concept van de bronscopes en de bijkomende eisen voor een accreditatie met een flexibele scope organiseert BELAC een webinar.

  Doelpubliek: De vertegenwoordigers van de geaccrediteerde medische laboratoria en de leden van het BELAC-Accreditatiebureau.

  Praktische info

  Sessie in het Nederlands - Dinsdag 17 november 2020 van 9.30u tot 12.30u

  Sessie in het Frans - Woensdag 18 november 2020 van 09.30u tot 12.30u

  Inschrijven

  Registreer u gratis voor de Nederlandstalige sessie of voor de Franstalige sessie en ontvang alle informatie die u nodig heeft om in te loggen op de dag van het webinar.

  Voor bijkomende informatie neemt contact op met:

  Elke Van Rossen (technisch verantwoordelijke medische laboratoria – 02 277 65 24)

  Samia Amyai  (opleidingsverantwoordelijke – 02 277 93 85) 

  19.10.2020 - richtlijnen coronavirus

  BELAC volgt de adviezen en opgelegde maatregelen die verband houden met de uitbraak en verspreiding van het coronavirus (COVID-19) op. 

  Meer info over de maatregelen van de regering is terug te vinden op crisiscentrum.be.

  Restaurants en cafés zijn momenteel gesloten, maar de overige bedrijven hernamen hun activiteiten sinds 4 mei 2020 en blijven open.  

  De ziekenhuizen en medische laboratoria krijgen weer te maken met een intensifiëren van het werk door COVID-19. 
  Gezien de huidige COVID-19-situatie en de recent gewijzigde maatregelen ziet BELAC zich genoodzaakt om zijn posities  met betrekking tot de organisatie van audits opnieuw kenbaar te maken.

  BELAC vraagt nog steeds om alle correspondentie elektronisch te laten verlopen. De FOD Economie werkt immers zo goed als volledig via telewerk.

  BELAC blijft de (geplande) audits verder uitvoeren maar, waar mogelijk, wordt daarbij de voorkeur gegeven aan remote audits. 

  On site audits gaan enkel door mits de algemene richtlijnen en praktische hygiënetips voor het coronavirus COVID-19 nauwgezet opgevolgd worden. Die richtlijnen kunt u terugvinden via www.info-coronavirus.be en www.sciensano.be en blijven ook ten allen tijde van kracht bij alle activiteiten van BELAC.

  Initiële audits gaan on site door of worden uitgesteld indien niet aan de hiervoor vermelde richtlijnen kan voldaan worden.

  De organisatie van de audits in de medische sector wordt vanaf nu geval per geval geëvalueerd (gebaseerd op de werkdruk van het ziekenhuis) en in onderling overleg zal per dossier een strategie vastgelegd worden.

  Voor het uitvoeren van remote audits gelden  nog steeds volgende voorwaarden:

  • er moet met de conformiteit beoordelende instantie of - indien van toepassing - zijn klant (bv. bij witness audits) overeengekomen worden op welke wijze de audit wordt uitgevoerd;
  • de audit moet worden uitgevoerd met een veilige verbinding (MS Teams en Skype  voldoen aan die eis);
  • in het auditverslag moet expliciet vermeld worden dat de audit op afstand werd uitgevoerd.

  Indien vereist of naarmate de situatie zich verder ontwikkelt, wordt die aanpak gewijzigd. In dat geval zal BELAC de nodige updates verstrekken.

  BELAC herinnert u aan het feit dat:

  • Certificatie-instellingen zich vertrouwd moeten maken met de inhoud van IAF-document ID3: 2011 "Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CAB's".
  • Bij afwijking van het standaard certificatieprogramma wordt gevraagd dit te documenteren en BELAC hiervan in te lichten.
  • BELAC vraagt certificatie-instellingen de website van de schema eigenaars te consulteren voor specifieke maatregelen die eventueel van toepassing zijn in de betrokken sectoren.
  • Daarnaast blijft ook IAF-document MD4 voor het gebruik van ICT toepassingen van kracht.

  Aarzel niet om contact op te nemen met uw dossierbeheerder bij vragen, onduidelijkheden of nood aan verduidelijking.

  12.06.2020: Transitie ISO IEC 17025:2017

  Naar aanleiding van de maatregelen en restricties die zijn opgelegd als gevolg van de wereldwijde uitbraak van COVID-19, heeft ILAC na een stemmingsronde onder haar leden beslist om de overgangsperiode voor ISO / IEC 17025: 2017 te verlengen van 30 november 2020 tot 1 juni 2021.

  Aan het einde van deze transitieperiode moeten alle certificaten (en bijhorende accreditatiescopes) die melding maken van conformiteit aan EN ISO 17025:2005 omgezet zijn naar accreditatiecertificaten met verwijzing naar conformiteit aan de norm EN ISO/IEC 17025:2017. Instellingen die niet zijn overgegaan naar de nieuwe norm tegen het einde van de transitieperiode zullen hun certificaat verliezen.

  Naar aanleiding van deze verlenging, zal BELAC ook de deadline voor het aanleveren van de corrigerende maatregelen m.b.t. eisen die verschillend of nieuw zijn in de nieuwe versie van de norm verlengen van 1 september 2020 tot 1 maart 2021. Deze corrigerende maatregelen dienen immers afgerond te zijn om op het einde van de transitieperiode te kunnen overgaan naar de nieuwe versie van de norm.  Met afronding van de tekortkomingen wordt bedoeld: afronding conform aan document BELAC 3-11 met name:

  • Voor A-tekortkomingen: aanvaarden van de voorgestelde oorzaken- en draagwijdteanalyse, de genomen corrigerende maatregel(en) en de aangeleverde evidentie;
  • Voor B-tekortkomingen: aanvaarden van de voorgestelde oorzaken- en draagwijdteanalyse en de geplande corrigerende maatregel en de bijhorende planning/deadlines.

  09.06.2020 - Wereldaccreditatiedag

  "Verbetering van de voedselveiligheid" is het thema van de Wereldaccreditatiedag van 2020.
  Werelaccreditatiedag is een internationaal initiatief van het International Accreditation Forum (IAF) en de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) om de bewustwording van het belang van accreditatie te bevorderen..

  Ontdek ter gelegenheid van de World Accreditation Day de brochure en de video die de rol en voordelen van accreditatie illustreren.

  25.03.2020 - Richtlijnen coronavirus

  BELAC volgt de adviezen die verband houden met de uitbraak en verspreiding van het coronavirus (COVID-19) op de voet.

  Gezien de recente ontwikkelingen ziet BELAC zich genoodzaakt zijn positie van 10 en 18 maart 2020 aan te passen.

  BELAC vraagt om alle correspondentie vanaf heden elektronisch te laten verlopen.

  Gelieve BELAC te informeren als uw instelling/firma momenteel geen activiteiten meer uitvoert die vallen onder of gelinkt zijn aan accreditatie. BELAC zal trachten met de situatie rekening te houden bij het uitwerken van auditplannen en deadlines.

  De internationale accreditatie fora publiceerden informatie, interpretaties en FAQ die door BELAC verder verspreid worden:

  Voor alle tot 5 april 2020 ingeplande audits zal in overleg met de betrokken partijen nagegaan worden of de audit op een alternatieve manier kan worden georganiseerd (bv. documentaire audit, beoordelingen op afstand, videoconferentie) of deze audit uitgesteld dient te worden naar een latere datum. Bij uitstel wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe datum vastgelegd.

  Voor het uitvoeren van audits op afstand gelden  volgende voorwaarden:

  • er moet met de conformiteit beoordelende instantie of  - indien van toepassing - zijn klant (bv. bij witness audits) overeengekomen worden op welke wijze de audit wordt uitgevoerd;
  • de audit moet worden uitgevoerd met een veilige verbinding (MS Teams en Skype  voldoen aan deze eis);
  • in het auditverslag moet expliciet vermeld worden dat de audit op afstand is uitgevoerd.

  Indien vereist of naarmate de situatie zich verder ontwikkelt, wordt deze aanpak gewijzigd. In dat geval zal BELAC de nodige updates verstrekken.

  Certificatie-instellingen moeten zich vertrouwd maken met de inhoud van IAF-document ID3:

  2011 "Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CAB's".

  Bij afwijking van het standaard certificatieprogramma wordt gevraagd dit te documenteren en BELAC hiervan in te lichten.

  BELAC vraagt certificatie-instellingen de website van de schema eigenaars te consulteren voor specifieke maatregelen die eventueel van toepassing zijn in de betrokken sectoren.

  Daarnaast blijft ook IAF-document MD4 voor het gebruik van ICT toepassingen van kracht.

  Tot slot wensen wij u ook te herinneren aan de algemene richtlijnen en praktische hygiënetips met betrekking tot het coronavirus COVID-19, die u kan terug vinden via www.info-coronavirus.be en www.sciensano.be en die ook ten allen tijde van kracht blijven bij alle activiteiten van BELAC

  18.03.2020 - Richtlijnen coronavirus

  BELAC volgt de adviezen die verband houden met de uitbraak en verspreiding van het coronavirus (COVID-19) op de voet. 

  Gezien de recente ontwikkelingen ziet BELAC zich genoodzaakt zijn positie van 10 maart 2020 aan te passen.

  Voor alle tot 5 april 2020 ingeplande audits op locatie  zal in overleg met de betrokken partijen nagegaan worden of de audit op een alternatieve manier kan worden georganiseerd (bv. beoordelingen op afstand, videoconferentie,…) of uitgesteld dient te worden naar een latere datum. Bij uitstel wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe datum geblokkeerd.

  Voor het uitvoeren van audits op afstand geldt het volgende:

  • er moet met de conformiteit beoordelende instantie of  - indien van toepassing - zijn klant (bv. bij witness audits) overeengekomen worden op welke wijze de audit wordt uitgevoerd;
  • de audit moet worden uitgevoerd met een veilige verbinding (MS Teams en Skype  voldoen aan deze eis);
  • in het auditverslag moet expliciet vermeld worden dat de audit op afstand is uitgevoerd.

  Indien vereist of naarmate de situatie zich ontwikkelt, wordt deze aanpak gewijzigd. In dat geval zal BELAC de nodige updates verstrekken.

  Certificatie-instellingen moeten zich vertrouwd maken met de inhoud van IAF-document ID3:

  2011 "Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CAB's".

  Bij afwijking van het standaard certificatieprogramma wordt gevraagd BELAC hiervan in te lichten.

  Daarnaast blijft ook IAF-document MD4 voor het gebruik van ICT toepassingen van kracht.

  Tot slot wensen wij u ook te herinneren aan de algemene richtlijnen en praktische hygiënetips met betrekking tot het coronavirus COVID-19, die u kunt terug vinden via info-coronavirus.be en sciensano.be en die ook ten allen tijde van kracht blijven bij alle activiteiten van BELAC
   

  28.01.2020 - BELAC politiek en aanpak voor de transitie van de accreditatie voor de certificatie van managementsystemen volgens de 2018 versie van de norm ISO 22000

  Inleiding

  De Internationale Organisatie voor normalisatie (ISO) heeft in juni 2018 de norm ISO 22000:2018 “Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain” gepubliceerd als opvolger van ISO 22000:2005.

  BELAC is van mening dat de organisatie en de uitvoering van het certificatieproces van de certificatie-instellingen beoordeeld moeten worden alvorens een certificatie volgens de 2018 versie van de norm met verwijzing naar accreditatie kan uitgevoerd worden.

  Het huidige document beschrijft de principes en de praktische aanpak van BELAC voor de transitie van de accreditatie met betrekking tot de certificatie van managementsystemen volgens de nieuwe versie van de norm ISO 22000.

  De IAF resolutie 2018/15 voorziet een overgangsperiode van drie jaar na datum van publicatie van de nieuwe versie van de norm. Dit houdt in dat een certificatie die verwijst naar de huidige versie van de norm (ISO 22000:2005) haar geldigheid verliest drie jaar (29/06/2021) na de datum van publicatie van de nieuwe versie van de norm.

  Daarnaast stelt de resolutie dat geaccrediteerde certificaten volgens ISO 22000:2005 uitgereikt na de publicatiedatum van ISO 22000:2018 (18/06/2018) een maximale geldigheidsdatum mogen vermelden tot 29 juni 2021.

  Algemene principes voor de transitie van de accreditatie

  1. De huidige door BELAC afgeleverde accreditaties voor de certificatie van managementsystemen (QMS certificaten met ISO 22000 in het toepassingsgebied) gelden enkel voor de vorige versie van de norm (ISO 22000:2005), tenzij reeds expliciet gespecifieerd als ISO 22000:2018 in het toepassingsgebied.
  2. Bij de eerstvolgende aanpassing van het toepassingsgebied van de accreditatie zal BELAC systematisch de versie van de managementsysteemnorm (MSN) gedekt door accreditatie uitdrukkelijk vermelden.
  3. De CI mag bij certificatie volgens de 2018 versie van de MSN enkel verwijzen naar accreditatie nadat BELAC uitdrukkelijk de nieuwe MSN in het toepassingsgebied van de accreditatie heeft opgenomen.
  4. De transitie zal behandeld worden als een vraag voor uitbreiding van het toepassingsgebied van de accreditatie. Het Accreditatiebureau zal een specifieke beslissing kunnen nemen vanaf het moment dat aan de condities voor een positief advies voldaan wordt.
  5. Voor het beoordelen van de geschiktheid van de CI om certificatie, gedekt door accreditatie, te verlenen volgens de 2018 versie van de ISO 22000 norm voorziet BELAC het volgende overgangsregime:
   1. Het indienen van een formeel verzoek, door de CI voor de accreditatie van certificatie volgens de 2018 versie van de ISO 22000.
   2. Een documentair onderzoek, van de door de CI in te dienen gapanalyse, transitieplan en bijhorende documentatie;
   3. Evaluatie van het plan van aanpak om vastgestelde non-conformiteiten met betrekking tot de transitie te corrigeren
   4. Een beslissing door BELAC en de herziening van de technische bijlage van het accreditatiecertificaat.
  6. Vanaf publicatie van dit document kan BELAC, op aanvraag van de CI, de transitieaudit uitvoeren. De gevraagde documenten dienen hiertoe ten minste 14 dagen voor de afgesproken auditdatum overgemaakt te worden.
  7. De overgang van de accreditatie dient voltooid te zijn voor 29/12/2020.

  Bijzondere richtlijnen voor de beoordeling van de transitie

  1. Algemeen

   De beoordeling voor de overgang van de accreditatie gebeurt in principe op basis van door de CI ingediende documentatie (documentair onderzoek).

   Het documentair onderzoek behelst, ten minste, een grondige analyse en beoordeling:

   • van het transitieplan,
   • van het opleidingsprogramma,
   • en van al de relevante operationele documenten (templates, checklists, modelverslagen…) voor de voorbereiding, de uitvoering en de rapportering van de certificatie-audits.

   Tijdens één van de daaropvolgende reguliere kantooronderzoeken in het kader van een toezicht- of verlengingsaudit zal de doeltreffendheid en de duurzaamheid van de implementatie van de overgangsmaatregelen beoordeeld worden.
    

  2. Documentair onderzoek

   De documenten voor de beoordeling van de overgang naar de nieuwe versie van de norm die de CI ten laatste 2 weken voor de documentaire audit moet indienen bij BELAC zijn:

   1. Een overzicht van de ISO 22000 certificatie-activiteiten van de organisatie (register van de certificaten met vermelding van naam en adres van de certificaathouder en de vervaldatum van het certificaat);
   2. Een kwalificatiematrix van al het personeel (intern en extern) dat tussenkomt (kan/zal tussenkomen) in het ISO 22000 certificatieproces;
   3. Gapanalyse en overgangsplan van de certificatie-instelling, met een lijst van de te treffen maatregelen en de bijhorende timing;
   4. Een gedetailleerd tijdsplan van de opleiding van (interne en externe) auditoren;
   5. Een synthese van de principes voor de transitie van de certificatie van nieuwe klanten en de hercertificatie van bestaande klanten;
   6. De voornaamste wijzigingen in het certificatieproces met in het bijzonder de gewijzigde procedures en modeldocumenten.

   Indien BELAC dit nodig acht kan ze andere documenten opvragen voor de evaluatie.
    

  3. Overgangsperiode

   Tijdens de overgangsperiode zal de CI er zorg voor dragen dat voor zowel het certificaat van de klant als voor het bijhorende auditdossier en auditrapport een duidelijk en ondubbelzinnig onderscheid kan worden gemaakt tussen de dossiers behandeld volgens de oude en deze behandeld volgens de nieuwe versie van de norm.

  Lijst met gebruikte afkortingen

  CI

  Certificatie-instelling

  IAF

  International Accreditation Forum

  ISO

  Internationale Organisatie voor normalisatie

  MSN

  Managementsysteemnorm

  2019

  Positief resultaat Peer Evaluatie BELAC

  In mei 2018 heeft BELAC een peer evaluatie ondergaan vanuit EA (European Co-operation for Accreditation). BELAC werd door een team van 9 collega’s van andere Europese accreditatie-instellingen beoordeeld of er wordt voldaan aan de eisen van de internationale norm ISO/IEC 17011 en de Europese Verordening 765/2008. 

  Op 9 mei 2019 heeft de EA MAC (Multilateral Agreement Council) bevestigd dat BELAC ondertekenaar blijft van de EA MLA (multlateral agreement) voor kalibratie (ISO/IEC 17025), Testing (ISO/IEC 17025), inclusief Medische tests(ISO 15189), Inspectie (ISO/IEC 17020), Proficiency Testing Providers (ISO/IEC 17043), Certificatie van persoens (ISO/IEC 17024), Certificatie van producten (ISO/IEC 17065), Certificatie van  management systemen (ISO/IEC 17021-1) en Validatie en Verificatie (ISO 14065). 

  De EA MAC heeft eveneens bevestigd dat BELAC met succes de overgang van ISO/IEC 17011:2004 naar ISO/IEC 17011:2017heeft doorgevoerd. 

  De door BELAC geaccrediteerde organisaties kunnen bijgevolg de betrouwbaarheid van hun conformiteitsbeoordelingsactiviteiten bij hun Belgische en internationale klanten blijven bevestigen.

  26.03.2019 - BELAC politiek en aanpak voor de transitie van de accreditatie voor de certificatie van managementsystemen volgens de 2018 versie van de norm ISO 50001

  1. Inleiding

   De Internationale Organisatie voor normalisatie (ISO) heeft op 21 augustus 2018 een nieuwe versie van de norm ISO 50001 gepubliceerd.

   De wijzigingen in de nieuwe versie van de norm grijpen in op de wijze waarop de certificatie van het managementsysteem wordt voorbereid en uitgevoerd. Daarom is BELAC van mening dat de organisatie en de uitvoering van het certificatieproces van de certificatie-instellingen beoordeeld moeten worden alvorens een certificatie volgens de 2018 versie van de norm met verwijzing naar accreditatie kan uitgevoerd worden.

   Het huidige document beschrijft de principes en de praktische aanpak van BELAC voor de transitie van de accreditatie met betrekking tot de certificatie van managementsystemen volgens de nieuwe versie van de norm ISO 50001.

   De IAF resolutie 2017/14 voorziet een overgangsperiode van drie jaar na datum van publicatie van de nieuwe versie van de norm. Dit houdt in dat een certificatie die verwijst naar de huidige versie van de norm (ISO 50001:2011) haar geldigheid verliest drie jaar (21/08/2021) na de datum van publicatie van de nieuwe versie van de norm.

   Daarnaast stelt de resolutie dat een geaccrediteerde certificatie-instelling (CI) de transitie naar ISO 50001:2018 bij BELAC binnen de 18 maanden (voor 21/02/2020) dient te vervolledigen. Vanaf 21/02/2020 mag de CI geen audits (inclusief initiële, toezichts- en hercertificatie audits) meer uitvoeren volgens de ISO 50001:2011.

  2. Algemene principes voor de transitie van de accreditatie

   1. De huidige door BELAC afgeleverde accreditaties voor de certificatie van managementsystemen (QMS certificaten met ISO 50001 in het toepassingsgebied) gelden enkel voor de vorige versie van de norm (ISO 50001:2011).
   2. Bij de eerstvolgende aanpassing van het toepassingsgebied van de accreditatie zal BELAC systematisch de versie van de managementsysteemnorm (MSN) gedekt door accreditatie uitdrukkelijk vermelden.
   3. De CI mag bij certificatie volgens de 2018 versie van de MSN enkel verwijzen naar accreditatie nadat BELAC uitdrukkelijk de nieuwe MSN in het toepassingsgebied van de accreditatie heeft opgenomen.
   4. De transitie zal behandeld worden als een vraag voor uitbreiding van het toepassingsgebied van de accreditatie. Het Accreditatiebureau zal een specifieke beslissing kunnen nemen vanaf het moment dat aan de condities voor een positief advies voldaan wordt.
   5. Voor het beoordelen van de geschiktheid van de CI om certificatie, gedekt door accreditatie, te verlenen volgens de 2018 versie van de ISO 50001 norm voorziet BELAC het volgende overgangsregime:
    1. Het indienen van een formeel verzoek, voor 21/08/2019, door de CI voor de accreditatie van certificatie volgens de 2018 versie van de ISO 50001.
    2. Een documentair onderzoek als voorbereiding van een kantooraudit, van de door de CI in te dienen gapanalyse, transitieplan en bijhorende documentatie;
    3. Een kantooraudit voor de beoordeling van de implementatie (inclusief interne audit) van het transitieplan van de CI.
    4. Een beslissing door BELAC en de herziening van de technische bijlage van het accreditatiecertificaat.
   6. Vanaf publicatie van dit document kan BELAC, op aanvraag van de CI, transitieaudits (al dan niet in combinatie met een reguliere audit) uitvoeren.
   7. In elk geval dient de overgang van de accreditatie voltooid te zijn voor 21/02/2020.
  3. Bijzondere richtlijnen voor de beoordeling van de transitie

   1. Algemeen

    De beoordeling voor de overgang van de accreditatie gebeurt in principe op basis van een kantooraudit voorafgegaan door een onderzoek van de door de CI ingediende documentatie (documentair onderzoek).

    Het documentair onderzoek behelst, ten minste, een grondige analyse en beoordeling:

    • van het transitieplan,
    • van het opleidingsprogramma,
    • van de procedure voor de bepaling van de auditduur,
    • en van al de relevante operationele documenten (templates, checklists, modelverslagen…) voor de voorbereiding, de uitvoering en de rapportering van de certificatie-audits.

    Tijdens het kantooronderzoek wordt de doeltreffendheid en de duurzaamheid van de implementatie van de overgangsmaatregelen beoordeeld.
     

   2. Documentair onderzoek

    De documenten voor de beoordeling van de overgang naar de nieuwe versie van de norm die de CI ten laatste 2 weken voor de kantooraudit moet indienen zijn:

    1. Een overzicht van de certificatie-activiteiten van de organisatie (register van de certificaten met vermelding van naam en adres van de certificaathouder en de vervaldatum van het certificaat);
    2. Een kwalificatiematrix van al het personeel (intern en extern) dat tussenkomt (kan/zal tussenkomen) in het certificatieproces;
    3. Gapanalyse en overgangsplan van de certificatie-instelling, met een lijst van de te treffen maatregelen en de bijhorende timing;
    4. Een gedetailleerd tijdsplan van de opleiding van (interne en externe) auditoren;
    5. Een synthese van de principes voor de transitie van de certificatie van nieuwe klanten en de hercertificatie van bestaande klanten;
    6. De procedure en de rekenregels voor de berekening van de auditduur;
    7. De voornaamste wijzigingen in het certificatieproces met in het bijzonder de gewijzigde procedures en modeldocumenten;
    8. Het rapport van de interne audit van de transitie.

     Indien BELAC dit nodig acht kan ze andere documenten opvragen voor de evaluatie.
      

   3. Tijdens de overgangsperiode zal de CI er zorg voor dragen dat voor zowel het certificaat van de klant als voor het bijhorende auditdossier en auditrapport een duidelijk en ondubbelzinnig onderscheid kan worden gemaakt tussen de dossiers behandeld volgens de oude en deze behandeld volgens de nieuwe versie van de norm.
   4. Opleiding van het personeel van de CI: De CI zal de planning en de uitvoering van opleidingen voor de certificatie volgens de nieuwe versie van de norm documenteren. De auditoren van BELAC zullen, bij de beoordeling van de overgang van de accreditatie, de gepaste planning en tijdige uitvoering nazien.
   5. Het bestek voor de documentaire evaluatie van de transitie zal als volgt worden opgemaakt

    Voorbereiding:

    4 h

    Audit op kantoor:

    4 h

    Rapport:

    4 h

  4. Lijst met gebruikte afkortingen

   CI

   Certificatie-instelling

   IAF

   International Accreditation Forum

   ISO

   Internationale Organisatie voor normalisatie

   MSN

   Managementsysteemnorm

  31.01.2019: Accreditatie van certificatie-instellingen voor managementsystemen (ISO/IEC 17021-1) voor ISO 45001 (OH&SMS)

  In maart 2018 werd de nieuwe ISO norm “ISO 45001 - Occupational health and safety” gepubliceerd. Deze norm zal na een overgangsperiode van 3 jaar de reeds bestaande OHSAS 18001 vervangen. Hoewel BELAC geen accreditatie voor OHSAS 18001 aanbood, zal BELAC wel accreditatie aanbieden voor deze nieuwe ISO norm.

  De specifieke vereisten voor de accreditatie van certificeringsorganismen voor ISO 45001 zijn opgenomen in BELAC 2-405 OHSMS « specific provisions for the accreditation of certification bodies in the field of occupational health and safety management systems (ISO 45001)».

  Het is vanaf 1 februari mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een accreditatie volgens ISO 45001. Indien uw juridische entiteit reeds een accreditatie heeft voor OHSAS 18001 bij een buitenlandse accreditatie-organisatie, zal uw aanvraag behandeld worden als een overgangsaudit. In dat geval zullen de modaliteiten van IAF MD 21 toegepast worden. Indien dat niet het geval is, zal uw aanvraag behandeld worden als een uitbreidingsaanvraag voor een nieuwe toepassing.

  Uw aanvraag kan overgemaakt worden aan uw dossierbeheerder met de heer Bruno Buts (bruno.buts@economie.fgov.be) in kopie en dient volgende elementen te bevatten:

  • Aanvraagformulier;
  • Technische bijlage (met de gewenste EAC sectoren);
  • Kwalificatiematrix van personeel voor de toepassing;
  • Recent overzicht van de kwaliteitsdocumenten;
  • Kruisverwijzingstabel tussen de eisen voor de toepassing (inclusief de eisen van IAF MD22 en ISO1702110) en de documenten van het managementsysteem. Hiervoor dient het document BELAC 6-112 te worden gebruikt.

  Indien de aanvrager reeds een accreditatie heeft voor OHSAS-certificatie voor dezelfde juridische entiteit bij een andere accreditatie-organisatie die lid is van de wederzijdse erkenningsakkoorden van EA, dient de aanvraag bijkomend volgende documenten te bevatten:

  • gap analysis OHSAS 18001 en ISO 45001;
  • de transitiemaatregelen van lopende certificaten;
  • het huidige accreditatiecertificaat en de technische bijlage waarin OHSAS 18001 vermeld staat.

  De uitbreiding voor de norm  ISO 45001 zal steeds in een aparte (uitbreidings)audit geëvalueerd worden. Deze evaluaties zullen van start gaan vanaf maart 2019. De audits zullen steeds minimum één dag audit op de zetel en één dag opvolging op het terrein omvatten. Er zullen bijkomende uren toegekend worden aan het auditteam op basis van het aantal auditoren en het aantal aangevraagde EAC sectoren (clusters). Per cluster zal minimum één klantendossier en de competentie van minimum één auditor geëvalueerd worden. Daarnaast zal er per cluster minimum één terreinopvolging plaatsvinden. Toekenning van EAC-codes binnen een cluster zal gebeuren volgens de modaliteiten vastgelegd in BELAC 3-12.

  Indien u nog verdere vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met de heer Bruno Buts (bruno.buts@economie.fgov.be)

  BELAC organiseert een residentiële opleiding voor technische auditoren voor de normen ISO/IEC 17020:2012 (inspectie-instellingen) en ISO/IEC 17065:2012 (productcertificatie)

  Meer info over deze opleiding

  2018

  13.06.2018: BELAC politiek en aanpak voor de transitie van de accreditatie voor de certificatie van de nieuwe VCA 2017/6.0

  1. Inleiding

   Op 2 april 2018 is versie 2017/6.0 van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) gepubliceerd. Deze vervangt de vorige VCA-versie, 2008/5.1, met een overgangsperiode van 3 jaar en 6 maanden.

   Voordat een certificatie-instelling VCA 2017/6.0 certificaten onder accreditatie kan afleveren, dient BELAC eerst een beoordeling uit te voeren.

   De Belgische schemabeheerder voor VCA BeSaCC heeft bovendien besloten de eisen uit IAF MD22 (Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS)) van toepassing te verklaren vanaf 1 januari 2019 voor VCA 2017/6.0, met uitzondering van de tijdsbestedingstabellen in Annex C van Appendix B van IAF MD 22. Voor de minimale tijdsbesteding gelden de eisen van het VCA 2017/6.0-schema.

   Hieronder beschrijven we de principes en de praktische aanpak van BELAC voor de transitie van de accreditatie met betrekking tot de certificatie volgens de nieuwe versie van VCA.

  2. Principes voor de transitie van de accreditatie

   1. De huidige door BELAC afgeleverde accreditaties voor de certificatie van VCA gelden enkel voor de VCA 2008/5.1 versie.
   2. De certificatie-instelling (CI) mag bij certificatie voor VCA 2017/6.0 enkel verwijzen naar accreditatie nadat BELAC uitdrukkelijk de nieuwe versie in het toepassingsgebied van de accreditatie heeft opgenomen.
   3. De evaluaties van de overgang van de accreditatie naar de nieuwe versie van VCA zullen normaalgezien uitgevoerd worden tijdens het reguliere auditprogramma van BELAC.

    Indien een CI dit zou wensen, kan zij echter een vervroegde audit voor de transitie van de accreditatie naar de nieuwe versie van het schema aanvragen.

    In beide gevallen zal de overgang behandeld worden als een vraag voor uitbreiding van het toepassingsgebied van de accreditatie en kan een specifieke beslissing genomen worden vanaf het moment dat aan de condities voor een positief advies voldaan wordt.

   4. Voor het beoordelen van de geschiktheid van de CI om certificatie, gedekt door accreditatie, te verlenen volgens VCA 2017/6.0 voorziet BELAC het volgende overgangsregime:

    1. Het indienen van een formeel uitbreidingsverzoek (BELAC 6-201) door de CI voor de accreditatie van certificatie voor VCA 2017/6.0
    2. Een documentair onderzoek als voorbereiding van een kantooraudit. Hiertoe dient de CI BELAC ten laatste 2 weken voor de kantooraudit een transitieplan over te maken dat volgende punten dient te omvatten:

     • Gap-analyse tussen oude en nieuwe VCA versie
     • aanpassingen van het gedocumenteerd systeem, waaronder de gedocumenteerde procedure voor de bepaling van audittijd (zie ook VCA 2017/6.0, Bijlage D), inclusief de tijdsbesteding voor de overgangsaudits naar VCA 2017/6.0;
     • competentiemanagement (aanpassing van criteria en training, evaluatie en de kwalificatie van auditoren en overige betrokken certificatiefuncties (zie ook VCA 2017/6.0, Bijlage C);
     • auditmethodologie (review van middelen, methoden, omgang met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de VCA-besluitenlijst en bijbehorende training);
     • auditrapportages (mede op basis van de vereiste VCA-rapportagetemplates);
     • VCA 2017/6.0-certificaten (zie ook VCA 2017/6.0, Hoofdstuk 10);
     • transitiebepalingen voor gecertificeerde klanten (inclusief de voorwaarden voor certificatie tegen VCA 2017/6.0, het mogelijk onderhouden van bestaande VCA 2008/5.1-certificaten tijdens de overgangstermijn en de acties na afloop hiervan; mede op basis van de overgangsregeling van VCA 2008/5.1 naar VCA 2017/6.0).
     • een kruisverwijzingslijst tussen de eisen van ISO/IEC 17021-1 met de specifieke invulling daarvan voor de eisen uit IAF MD22 en haar gedocumenteerde managementsysteem (verplicht vanaf 01/01/2019)
     • een overzicht van alle VCA-certificaten (referentie, klant, tekstuele scope, IAF code, uitgifte- en einddatum) die de afgelopen twee jaar zijn uitgegeven en geregistreerd in de certificatie database van de schemabeheerder BeSaCC (verplicht vanaf 01/01/2019)
    3. Een kantooraudit voor de beoordeling van de implementatie (inclusief interne audit) van het transitieplan van de CI. Het bestek hiervoor zal als volgt worden opgemaakt:

     Voorbereiding: 4 u
     Audit op kantoor: 8 u
     Rapport: 4 u
    4. Terreinaudits worden gepland zoals voorzien in het reguliere auditprogramma.
    5. Een beslissing door BELAC en de herziening van de technische bijlage van het accreditatiecertificaat.
   5. Vanaf publicatie van dit document kan BELAC, op aanvraag van de CI, transitieaudits (al dan niet in combinatie met een reguliere audit) plannen.
   6. Vanaf 01/01/2019 zullen alle VCA 2017/6.0 audits gebeuren volgens de eisen uit ISO/IEC 17021-1 met inachtneming van de eisen in IAF MD22.

    De accreditatie scope zal worden toegekend voor alle technische clusters en IAF-codes zoals beschreven in appendix D van IAF MD 22, waarvoor de CI kan aantonen de afgelopen twee jaar VCA- of VCU-certificaten te hebben uitgegeven en geregistreerd in de certificatie database van de schemabeheerder BeSaCC.

   7. Tijdens de overgangsperiode zoals bepaald door BeSaCC, zal de CI er zorg voor dragen dat voor zowel het certificaat van de klant als voor het bijhorende auditdossier en auditrapport een duidelijk en ondubbelzinnig onderscheid kan worden gemaakt tussen de dossiers behandeld volgens de oude en deze behandeld volgens de nieuwe VCA versie.
   8. De accreditatie voor VCA 2008/5.1 zal, mits aan de eisen voldaan blijft worden, geldig blijven tot 02/10/2021 (uiterlijk drie jaar en zes maanden na publicatie van het VCA 2017/6.0-schema, zoals gesteld in de overgangsregeling van de schemabeheerder BeSaCC).

  09.06.2018 Wereldaccreditatiedag

  "Accreditatie om de wereld veiliger te maken" is het thema voor de Wereldaccreditatiedag 2018. Dit is een internationaal initiatief dat gezamenlijk is opgezet door het International Accreditation Forum (IAF) en de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

  Meer info over de Wereldaccreditatiedag

  23.02.2018 Opleiding tot technische auditor voor accreditatie van test-en kalibraitelaboratoria volgens ISO/IEC 17025:2017 (nieuwe versie)

  Waar? Wanneer? Prijs?

  Van woensdag 25.04.2018 tot en met vrijdag 27.04.2018 (residentieel, voor een groep van max. 25 personen).

  Meer info

  11.01.2018 Overgang naar de nieuwe norm ISO/IEC 17025:2017.

  In november 2017 werd de norm ISO/IEC 17025:2017 gepubliceerd. Deze norm vervangt de norm ISO /IEC 17025:2005.  De Europese en internationale accreditatie-organisaties (EA en ILAC) leggen op dat alle geaccrediteerde laboratoria werken conform de norm ISO/IEC 17025:2017 binnen de 3 jaar volgend op de datum van publicatie, m.a.w. uiterlijk op 30 november 2020. Na deze datum is een accreditatie volgens  ISO/IEC 17025:2005 niet meer geldig.

  Om de overgang naar de nieuwe norm vlot te laten verlopen heeft BELAC het volgende beslist voor de transitieperiode:

  • Vanaf 1 juli 2018 zullen alle nieuwe aanvragen geauditeerd worden volgens ISO/IEC 17025:2017. Reeds geaccrediteerde instellingen kunnen, indien gewenst, al geauditeerd worden volgens de nieuwe norm.
  • Vanaf 1 januari 2019 zullen alle audits gebeuren volgens ISO/IEC 17025:2017.
  • Vanaf 1 juni 2019 zal BELAC geen nieuwe accreditaties meer afleveren volgens de norm ISO/IEC 17025:2005.
  • 1 december 2019: uiterste datum voor het overmaken van een overgangsplan aan BELAC. Indien de audit plaats heeft voor deze datum dan is de uiterlijke datum voor indienen 1 maand voor de audit. Dit plan moet de vereiste aanpassingen oplijsten (met voldoende detail) te samen met een timing voor implementatie. Om de overdracht van informatie en de evaluatie ervan door de auditteams te vergemakkelijken, zal BELAC een sjabloon beschikbaar stellen aan de laboratoria.
  • Voor tekortkomingen m.b.t. eisen die verschillend of nieuw zijn in de nieuwe versie zullen de organisaties  meer tijd krijgen voor het nemen van corrigerende acties. Deze dienen evenwel afgerond te zijn om te kunnen overgaan naar de nieuwe versie van de norm. Om tijdig over te kunnen gaan zullen de corrigerende maatregelen in elk geval moeten zijn overgemaakt vóór  1 september 2020. Met afronding van de tekortkomingen wordt bedoeld: afronding conform aan document BELAC 3-11 met name:
   • Voor A-tekortkomingen: aanvaarden van de voorgestelde oorzaken- en draagwijdteanalyse, de genomen corrigerende maatregel(en) en de aangeleverde evidentie;
   • Voor B-tekortkomingen: aanvaarden van de voorgestelde oorzaken- en draagwijdteanalyse en de geplande corrigerende maatregel en de bijhorende planning/deadlines.
  • Op 1 december 2020 moeten alle certificaten (en technische bijlagen) die melding maken van conformiteit aan EN ISO 17025:2005 omgezet zijn naar accreditatiecertificaten met verwijzing naar conformiteit aan de norm EN ISO/IEC 17025:2017. Instellingen die niet zijn overgegaan naar de nieuwe norm tegen het einde van de transitieperiode zullen hun certificaat verliezen.

  Er zal getracht worden de beoordeling van de conformiteit met de nieuwe norm door BELAC steeds te combineren met de audits voorzien in het normale auditschema van toezichten of verlenging. Voor specifieke gevallen waar de beoordeling niet kan gecombineerd worden met de normale audits, zal geval per geval bekeken worden hoe de beoordeling zal worden uitgevoerd.

  Laatst bijgewerkt
  24 januari 2023