Table of Contents

  2017

  11.12.2017 Ter informatie aan alle geaccrediteerde certificatie-instellingen van managementsystemen voor de normen ISO 9001 en ISO 14001

  De transitieperiode van 3 jaar voor de 2015 versies van de normen ISO 9001 en ISO 14001 loopt af op 15 september 2018. Certificaten voor ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004 zijn na deze datum niet meer geldig.

  We willen u dan ook graag herinneren aan de BELAC transitiemaatregelen
  Certificatie-instellingen dienen ten laatste op 15 maart 2018 geaccrediteerd te zijn voor de 2015 versies van de ISO 9001 en/of ISO 14001 normen.
  Bovendien dienen certificatie-instellingen, volgens de internationale hierover gemaakte afspraken (zie IAF communiqué ), alle initiële, toezichts- en hercertificatie-audits voor ISO 9001 en/of ISO 14001 vanaf 15 maart 2018 uit te voeren volgens de 2015 versie.

  05.10.2017: BELAC is vanaf heden ondertekenaar van de wederzijdse erkenningsakkoorden van EA (MLA-multilateral agreement) voor Proficiency Testing Providers

  De nationale accreditatie-instellingen groeperen zich in regionale netwerken, die op hun beurt op wereldvlak samenwerken. Deze netwerken maken het mogelijk om de accreditatiepraktijken te harmoniseren en leiden onder meer tot de wederzijdse erkenning van de accreditatiediensten. 

  Nationale accreditatie-instellingen worden enkel toegelaten tot de MLA (multilateral agreement) na een strenge beoordeling van hun werking. Dit gebeurt door een intercollegiale (peer) evaluatie van de continue naleving met ISO/IEC 17011, de internationaal erkende norm voor accreditatie-instellingen. 

  De MLA zorgt voor een vergemakkelijking van het vrij verkeer van goederen en diensten binnen Europa en wereldwijd. Dit gebeurt door het versterken van het marktvertrouwen in de conformiteitsbeoordelingsresultaten uitgegeven door instellingen die geaccrediteerd zijn door
  ondertekenaars van de wederzijdse erkenning. Deze erkenning wil zo een “paspoort voor handel” zijn om te voorkomen dat producten en diensten opnieuw moeten getest, gekalibreerd, gekeurd of gecertifieerd worden in elk land waar ze worden ingevoerd of verkocht.

  BELAC is reeds toegetreden tot:

  • de EA MLA’s voor testing (inclusief medische testing), kalibratie, inspectie, certificatie van personen, producten en systemen en voor GHG validatie en verificatie
  • de MRA (multirecognition agreement) van ILAC en de MLA (multilateral agreement) van IAF.
  • de overeenkomst voor EMAS verificatie onder de koepel van het FALB (Forum of Accreditation and Licensing Bodies).

  Recent is EA eveneens gestart met de MLA voor PTP (proficiency testing providers). In dit kader werd BELAC in mei 2017 geëvalueerd. Op de voorbije vergadering van EA-MAC werd hierover een positieve beslissing genomen waardoor BELAC nu eveneens ondertekenaar is van de MLA voor Proficiency Testing Providers.

  17.02.2017: BELAC politiek en aanpak voor de transitie van de accreditatie voor de certificatie van managementsystemen volgens de 2016 versie van de norm ISO 13485

  1. Inleiding

  De Internationale Organisatie voor normalisatie (ISO) heeft op 1 maart 2016 een nieuwe versie van de norm ISO 13485 gepubliceerd.

  De wijzigingen in de nieuwe versie van de norm grijpen in op de wijze waarop de certificatie van het managementsysteem wordt voorbereid en uitgevoerd. Daarom is BELAC van mening dat de organisatie en de uitvoering van het certificatieproces van de certificatie-instellingen beoordeeld moeten worden alvorens een certificatie met verwijzing naar accreditatie kan uitgevoerd worden.

  Het huidige document beschrijft de principes en de praktische aanpak van BELAC voor de transitie van de accreditatie met betrekking tot de certificatie van managementsystemen volgens de nieuwe versie van de norm ISO 13485.

  De IAF resolutie 2015/13 voorziet een overgangsperiode van drie jaar na datum van publicatie van de nieuwe versie van de norm. Dit houdt in dat een certificatie die verwijst naar de huidige versie van de norm (EN ISO 13485:2003) haar geldigheid verliest drie jaar (01/03/2019) na de datum van publicatie van de nieuwe versie van de norm.

  Daarbij beveelt ISO in zijn “Transition Planning Guidance for ISO 13485:2016” aan dat 2 jaar na publicatie (dus vanaf 01/03/2018) alle nieuwe certificaten en alle certificaten voor hercertificatie onder accreditatie volgens de nieuwe versie van de norm ISO 13485 zullen worden uitgereikt.

  2. Algemene principes voor de transitie van de accreditatie

  2.1. De huidige door BELAC afgeleverde accreditaties voor de certificatie van managementsystemen (QMS certificaten met ISO 13485 in het toepassingsgebied) gelden enkel voor de vorige versie van de norm (ISO 13485:2003).

  2.2. Bij de eerstvolgende aanpassing van het toepassingsgebied van de accreditatie zal BELAC systematisch de versie van de managementsysteemnorm (MSN) gedekt door accreditatie uitdrukkelijk vermelden.

  2.4. De onderzoeken en audits voor de beoordeling van de overgang van de accreditatie naar de nieuwe versie van de MSN zullen normaalgezien uitgevoerd worden tijdens het reguliere toezichtprogramma van BELAC.
  Indien een CI dit zou wensen, kan zij echter een vervroegde audit voor de transitie van de accreditatie naar de nieuwe versie van de norm aanvragen.

  In beide gevallen zal de overgang behandeld worden als een vraag voor uitbreiding van het toepassingsgebied van de accreditatie en kan een specifieke beslissing genomen worden vanaf het moment dat aan de condities voor een positief advies voldaan wordt.

  2.5. Voor het beoordelen van de geschiktheid van de CI om certificatie, gedekt door accreditatie, te verlenen volgens de 2016 versie van de ISO 13485 norm voorziet BELAC het volgende overgangsregime:

  2.5.1. Het indienen van een formeel verzoek door de CI voor de accreditatie van certificatie volgens de 2016 versies van de ISO 13485.

  2.5.2. Een documentair onderzoek als voorbereiding van een kantooraudit, van de door de CI in te dienen gapanalyse, transitieplan en bijhorende documentatie;

  2.5.3. Een kantooraudit voor de beoordeling van de implementatie (inclusief interne audit) van het transitieplan van de CI.

  2.5.4. Een beslissing door BELAC en de herziening van de technische bijlage van het accreditatiecertificaat.

  2.6. Vanaf 01/02/2017 kan BELAC, op aanvraag van de CI, transitieaudits (al dan niet in combinatie met een reguliere audit) uitvoeren.

  2.7. In elk geval dient de overgang van de accreditatie voltooid te zijn voor 01/09/2018.

  3. Bijzondere richtlijnen voor de beoordeling van de transitie

  3.1. Algemeen

  De beoordeling voor de overgang van de accreditatie gebeurt in principe op basis van een kantooraudit voorafgegaan door een onderzoek van de door de CI ingediende documentatie (documentair onderzoek).

  Het documentair onderzoek behelst, ten minste, een grondige analyse en beoordeling:

  • van het transitieplan,
  • van het opleidingsprogramma,
  • van de procedure voor de bepaling van de auditduur,
  • en van al de relevante operationele documenten (templates, checklists, modelverslagen … ) voor de voorbereiding, de uitvoering en de rapportering van de certificatie-audits.

  Tijdens het kantooronderzoek wordt de doeltreffendheid en de duurzaamheid van de implementatie van de overgangsmaatregelen beoordeeld.

  3.2. Documentair onderzoek

  De documenten voor de beoordeling van de overgang naar de nieuwe versie van de norm die de CI ten laatste 2 weken voor de kantooraudit moet indienen zijn:

  3.2.1. Een overzicht van de certificatie-activiteiten van de organisatie (register van de certificaten met vermelding van naam en adres van de certificaathouder, de vervaldatum van het certificaat); De recent opgevraagde gegevens kunnen daarvoor dienen.

  3.2.2. Een kwalificatiematrix van al het personeel (intern en extern) dat tussenkomt (kan/zal tussenkomen) in het certificatieproces;

  3.2.3. Gapanalyse en overgangsplan van de certificatie-instelling, met een lijst van de te treffen maatregelen en de bijhorende timing;

  3.2.4. Een gedetailleerd tijdsplan van de opleiding van (interne en externe) auditoren;

  3.2.5. Een synthese van de principes voor de transitie van de certificatie van nieuwe klanten en de hercertificatie van bestaande klanten;

  3.2.6. De procedure en de rekenregels voor de berekening van de auditduur;

  3.2.7. De voornaamste wijzigingen in het certificatieproces met in het bijzonder de gewijzigde procedures en modeldocumenten;

  3.2.8. Het rapport van de interne audit van de transitie
  Indien BELAC dit nodig acht kan ze andere documenten opvragen voor de evaluatie.

  3.3. Tijdens de overgangsperiode zal de CI er zorg voor dragen dat voor zowel het certificaat van de klant als voor het bijhorende auditdossier en auditrapport een duidelijk en ondubbelzinnig onderscheid kan worden gemaakt tussen de dossiers behandeld volgens de oude en deze behandeld volgens de nieuwe versie van de norm.

  3.4. Opleiding van het personeel van de CI: De CI zal de planning en de uitvoering van opleidingen voor de certificatie volgens de nieuwe versie van de norm documenteren. De auditoren van BELAC zullen, bij de beoordeling van de overgang van de accreditatie, de gepaste planning en tijdige uitvoering nazien.

  3.5. Het bestek voor de evaluatie op kantoor van de transitie zal als volgt worden opgemaakt

  Voorbereiding: 4 h
  Audit op de zetel: 4 h
  Rapport: 4 h

   

  10.02.2017: Verzamelen van gegevens van organisaties geaccrediteerd voor certificatie van MS overeenkomstig ISO 17021 (-1) (QMS, EMS en EMAS)

  Overeenkomstig de bepalingen van het IAF MD15 document (opgenomen in Belac 2-312 Hoofdstuk 9) dient Belac jaarlijks een aantal gegevens van geaccrediteerde certificatie-instellingen voor managementsystemen verzamelen en exploiteren.

  Om te vermijden dat meermaals dezelfde of gelijkaardige gegevens moeten worden overgemaakt, werd beslist dat voor MS (QMS, EMS en EMAS) toepassingen jaarlijks éénmaal alle nodige gegevens verzameld zullen worden in plaats van de gangbare inzameling van gegevens bij elke auditaanvraag (conform deel 3 van Belac 6-201, tweede streepje).

  Hiertoe zal aan het begin van elk jaar een aangepaste werkversie van de technische bijlage aan het accreditatiecertificaat worden toegezonden aan elke betrokken geaccrediteerde certificatie instelling. Bovenop de ‘vaste gegevens’ die BELAC opvraagt naar aanloop van een audit toe, zijn er overeenkomstig IAF MD 15 ook nog een aantal extra gegevens vereist (transfers, overdue audits en auditoruren).

  De aan te vullen gegevens, die per lijn van de scope aangevuld moeten worden, dienen betrekking te hebben op het afgelopen jaar. Dit betekent concreet:

  • Het aantal certificaten en auditoren op datum van 31 december van het afgelopen jaar.
  • Voor de andere gegevens (transfers, overdue audits, number of auditor days en uitbesteding) dienen de gegevens op jaarbasis aangereikt te worden (voor de periode 01/01-31/12)

  In geval van een flexibele scope dienen de gegevens aangereikt te worden voor elke activiteit die hernomen is op de interne lijst van activiteiten.

  Het aantal geldige certificaten (en niet het aantal dossiers) moet worden gerapporteerd volgens de volgende regels:

  • Als een klant beschikt over een geldig certificaat voor 1 site, dan telt dit als 1 certificaat (singlesite- certificaat).
  • Indien een klant meer dan 1 site heeft, waarvoor slechts 1 certificaat (voor alle sites) is afgeleverd, dan wordt dit nog steeds beschouwd als één certificaat (multiple site certificaat). Indien de verschillende sites echter elk een individueel certificaat hebben, dan moeten de certificaten per site worden geteld.
  • Indien een klant diverse single-site-certificaten (elke site met een eigen certificaat) of verschillende multiple-site certificaten (verschillende sites onder 1 certificaat) heeft, dan moet het totaal aantal certificaten worden vermeld.
  • In het geval er slechts één certificaat werd uitgereikt voor verschillende managementsystemen, dan dient 1 certificaat per managementsysteem-norm gerekend te worden (in de scope dienen de respectievelijke managementsysteemnormen ook aangegeven te worden)

  Om te kunnen spreken van een geldig certificaat, moet er een geldig certificatiecontract zijn met actieve of opgeschorte status. Ingetrokken certificaten en aanvragen worden niet meegeteld.

  Bij de audits georganiseerd door BELAC, zullen telkens de laatst aangereikte (jaarlijkse) gegevens gebruikt worden als basis.

  Indien er geen geldige certificaten zijn voor bepaalde lijnen in de scope op het einde van het jaar dan zal dit door BELAC nauwlettend worden opgevolgd in de context van slapende activiteiten.

  2016

  31.03.2016 BELAC eIDAS presentatie 27.01.2016

  Conformiteitsbeoordeling van vertrouwensdiensten voor elektronische identificatie en transacties in het kader van Verordening(EU) Nr. 910/2014 (eIDAS verordening) (PDF, 140.04 KB)

  Presentatie van de informatiesessie van 27.01.2016

  26.01.2016: BELAC Transitieplan voor ISO/IEC 17021-1:2015

  Ref: IAF ID 11:2015

  1. Inleiding.

  De norm ISO/IEC 17021-1:2015 werd gepubliceerd op 15.06.2015. Deze norm vervangt de norm ISO/IEC 17021:2011 en door de IAF werd een overgangsperiode van 24 maanden vastgesteld voor de accreditatie van certificatie-instellingen.

  Onderhavig document beschrijft de principes en de aanpak voorgesteld door BELAC voor de transitie van de accreditatie van instellingen voor de certificatie van managementsystemen.

  2. Modaliteiten voor de accreditatie overeenkomstig ISO/IEC 17021-1:2015

  a. De periode voor de transitie van de accreditatie van certificatie-instellingen loopt tot 14.06.2017. Dit betekent dat voor alle reeds afgeleverde accreditaties, de overgang naar de nieuwe versie van de norm ten laatste op 14.06.2017 moeten voltooid zijn.
  b. Accreditaties afgeleverd op basis van de norm EN ISO/IEC 17021:2011 zijn niet langer geldig na 14.06.2017.
  c. De beoordeling van de reeds geaccrediteerde instellingen zal gebeuren tijdens het reguliere toezichtprogramma. 
  Vanaf 01.04.2016 worden de audits t.o.v. van de nieuwe norm uitgevoerd. De audits die reeds zijn opgestart voor die datum kunnen nog volgens de oude norm worden verdergezet. De modaliteiten zijn onder punt 3 beschreven.
  d. Aanvragen voor initiële accreditatie zullen vanaf 01.02.2016 volgens de nieuwe versie van de norm worden uitgevoerd. Voor aanvragen die voor 01.02.2016 werden ingediend zal BELAC in overleg met de aanvrager, bepalen volgens welke norm de evaluatie zal gebeuren.

  3. Evaluatie van de conformiteit met ISO/IEC 17021-1:2015 voor de instellingen die reeds over een accreditatie
  ISO/IEC 17021 beschikken:

  a. De evaluatie van de conformiteit zal gebeuren tijdens een kantooraudit. De certificatie-instelling moet voor de audit een overgangsplan opmaken dat de maatregelen beschrijft die worden genomen om de eisen van de ISO/IEC 17021-1 in rekening te brengen te weten:

  • de analyse van impact van de nieuwe versie op het functioneren van de instelling;
  • het actieplan opgesteld op basis van die analyse en de stand van zaken

  Dit plan moet minimaal informatie bevatten m.b.t. de belangrijkste criteria die een wijziging hebben ondergaan en die
  in de bijlage zijn aangegeven.

  Die elementen moeten worden opgenomen in een document “overgangsplan” en dit plan moet door elke certificatieinstelling
  overgemaakt worden aan het BELAC secretariaat en het auditteam ten laatste 1 maand voor de voorziene
  audit t.o.v. ISO/IEC 17021-1:2015.

  Het auditteam zal deze informatie en documenten gebruiken bij de voorbereiding van de audit.

   

  b. Voor elke tijdens de audit vastgestelde tekortkoming zal door de auditor duidelijk vermeld worden indien het een afwijking betreft ten opzichte van de norm ISO/IEC 17021:2011 dan wel ten opzichte van de norm ISO/IEC 17021-1:2015, of ten opzichte van beide normen.

  Voor tekortkomingen die enkel een afwijking ten opzichte van de norm ISO/IEC 17021-1:2015 inhouden, gelden de gebruikelijke termijnen (maximaal 4 weken) voor het uitvoeren of voorstellen van de corrigerende maatregelen niet.

  De certificatie-instelling bepaalt zelf de termijn. Zij dient er echter rekening mee te houden dat de accreditatie volgens de nieuwe versie van de norm enkel kan toegekend worden na het aanvaarden van (het plan van) de corrigerende maatregelen door het auditteam; en dat de overgang voltooid moet zijn voor het einde van de transitieperiode dus vóór14.06.2017. Aangezien de beslissing voor een overgang aan het accreditatiebureau dient te worden voorgelegd moet de corrigerende maatregelen ten laatste op 14.05.2017 positief beoordeeld zijn.

  Bijlage: Belangrijkste wijzigingen

  De belangrijkste nieuwigheden in de versie 2015 t.o.v. de versie 2011 zijn de volgende:

  • toevoeging van definities – §3 - (“minor” en “major” non-conformiteiten, technisch expert, certificatieschema, audittijd en duur van de managementsysteemaudit)
  • toevoeging van een nieuw principe “risk based approach” - §4.8
  • mogelijkheid om het management systeem van een CI te laten certificeren door een andere CI (met uitzondering van kwaliteitsmanagementsystemen) §5.2.4.
  • substantiële wijziging van §6.2. (overname van de aanpak van ISO/IEC 17065): een comité is niet meer vereist.
  • herformulering van “openbaar toegankelijke informatie” (§8.1) met overname van de aanpak van ISO/IEC 17024 met of zonder voorafgaandelijke aanvraag.
  • schrapping paragraaf met betrekking tot het register van gecertificeerde klanten (ex §8.3)
  • toelating om een vermelding aan te brengen op verpakkingen of op de begeleidende documenten van producten onder voorwaarde dat er géén dubbelzinnigheid is m.b.t. tot wat gecertificeerd is - §8.3.3. Een merk (management system certification mark) mag evenwel niet worden aangebracht - §8.3.1.
  • reorganisatie van de paragraaf 9 en veranderingen van bepaalde eisen:
   • voorwaarden van hercertificatie - §9.6.3.2.
   • verificatie van de correcties en corrigerende maatregelen later dan 6 maanden na de initiële audit - §9.5.3.2
   • nieuwe eisen m.b.t. het operationeel beheer van de CI voor alle activiteiten die niet direct door haar eigen diensten worden gerealiseerd - §6.2.
   • nieuwe eisen m.b.t. tot het in rekening brengen van activiteiten wanneer er in shifts wordt gewerkt bij de klanten in de programma’s en de auditplannen. §9.1.3.5.
   • nieuwe eis m.b.t. de certificatie voor meerdere managementsysteemstandaarden - §9.1.6.
   • nieuwe eis m.b.t. de verklaring van de overeenstemming en de efficiëntie van het managementsysteem (§9.4.8.3-) - ISO TS 17022:2012.
   • nieuwe eis m.b.t. de transfer van certificatie - §9.5.3.3
  • Herziening van de bijlage A met nadere uitwerking van de eisen m.b.t. de competentie van het personeel (aanpak gelijkaardig als deze in ISO/IEC TS 17021-3)

  26.01.2016 ACADEMISCHE ZITTING op 12 oktober 2015 “BELAC: Vertrouwen en kwaliteit sinds 25 jaar”

  “Vertrouwen” is het woord dat het meest terugkwam bij de door BELAC uitgenodigde sprekers ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de accreditatie in België. Deze verjaardag werd op 12 oktober 2015 in het Résidence Palace te Brussel gevierd. Alle aanwezige vooraanstaande figuren en actoren herinnerden aan de belangrijke momenten, de uitdagingen, de voordelen en de toekomstmogelijkheden voor de accreditatie als sleutelbeleid zowel voor het vrije verkeer van goederen als voor de consumentenbescherming.

  Kris Peeters, federaal minister van Werk, Economie en consumentenzaken opende de zitting met te herhalen dat vertrouwen een essentieel element is voor de internationale handel, de producenten en de consumenten wanneer het gaat over de evaluatie van de conformiteit van producten. “Een systeem dat het vertrouwen van eenieder in de conformiteit van producten en goederen waarborgt ten opzichte van de verwachtingen inzake veiligheid, samenstelling en prestaties is cruciaal: dit is het accreditatiesysteem, dat in België verzekerd wordt door BELAC, de Belgische accreditatie-organisatie. Aan ons om ervoor te zorgen om dit instrument nog beter te maken. Sinds zijn oprichting door de wet van juli 1990 is zijn ontwikkeling permanent, en zijn groei onvermijdelijk, in de huidige internationale economische context. 
  Met aan de top van de piramide BELAC, dat evolueert om te beantwoorden aan de nieuwe markten en uitdagingen (digitale handel, duurzame ontwikkeling, klimaatverandering), om de behoeften van kmo’s te bevredigen en om innovatie te steunen”, benadrukte de minister. “BELAC staat voor vertrouwen en kwaliteit, zijn groei is gestaag en het instrument wordt internationaal gebruikt”, aldus de minister.

  De voorzitter van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Jean-Marc Delporte, herinnerde het publiek nogmaals aan de hoofddoelstelling van accreditatie, met name het bewijzen van de technische competentie, de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van instellingen (laboratoria, keurings- en certificatie-instellingen) die de conformiteit van producten beoordelen t.o.v. reglementaire of contractuele eisen waaraan zij moeten beantwoorden. Jean-Marc Delporte beklemtoonde vervolgens de beduidende economische impact van de accreditatie en doorliep ook de uitdagingen van de economische wereld van morgen, die de ontwikkeling en de groei van de BELAC-activiteiten enkel nog kunnen beïnvloeden.

  Om tot deze naamsbekendheid en ontwikkeling te komen, is het niet altijd gemakkelijk geweest. Vincent Merken lag destijds mee aan de basis van de uitwerking van het accreditatiesysteem in België en verzekerde de leiding ervan gedurende bij 10 jaar. Hij en Nicole Meurée-Vanlaethem, momenteel aan het hoofd van BELAC, riepen de grote momenten en belangrijke data van het Belgisch accreditatiesysteem in het geheugen terug sinds de wet van 1990 op de accreditatie tot de laatste herziening in 2014 van het KB die de werking van BELAC vastlegt. Vandaag staat BELAC voor meer dan 500 accreditatiecertificaten, afgeleverd voor de realisatie van activiteiten, die de meerderheid van de marktbehoeften m.b.t. conformiteitsbeoordeling afdekken. 

  Hans Ingels van de DG Grow van de Europese Commissie onderstreepte ook de nieuwe uitdagingen voor de accreditatie, een pijler van de interne markt, in het kader van de toekomstige ontwikkelingen van de eengemaakte markt. “Enkel in 2016 moeten al acht andere richtlijnen in de nationale wetgeving worden omgezet.” Dit is een serieuze bijkomende werklast voor BELAC aangezien de accreditatie van instellingen die zich kandidaat stellen voor een notificatie meer en meer onontkoombaar wordt om hun competentie aan te tonen. “Vanzelfsprekend heeft de accreditatie een toenemende Europese en internationale rol en BELAC dus ook”, concludeert hij. Deze rol zal nieuwe samenwerkingen met andere accreditatieinstellingen tot stand moeten brengen, tot en met de aan de Europese Unie grenzende landen, alsook een versterking van de coördinatie.

  Na de voordrachten volgde een panelgesprek met genodigden uit de economische sectoren en geaccrediteerde instellingen. Zij debatteerden over de bijdragen die BELAC aan hun activiteiten leverden, alsook het belang van het gewekte vertrouwen. De cruciale rol van accreditatie als een 'visitekaartje' naar potentiële klanten toe werd door allen bevestigd.

  Zij belichtten ook enkele aspecten die een speciale aandacht vragen om te kunnen beantwoorden aan de markt zoals:

  • de behoefte van een administratieve vereenvoudiging en een flexibel accreditatieproces alsook het onder controle houden van de accreditatiekosten en dit in het bijzonder voor de kmo’s;
  • de rol van de normalisatie in het kader van duurzame ontwikkeling, de rol van labels alsmede de rol van de nationale metrologie die moet worden ondersteund
  • Het belang van de competentie van de accreditatie-auditoren in het bijzonder in de context van innovatie en de ultrasnelle technologische ontwikkelingen die werkelijke uitdagingen vormen voor experts.

  Geert De Poorter, directeur-generaal van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid , sloot deze bijeenkomst af met de volgende vraag: “Quo vadis BELAC? en quid in de toekomst ?“ Hij somde een reeks oplossingen op niet alleen voor de verschillende partners van BELAC maar ook voor zijn eigen personeel. Voor de klanten en de externe partners zijn de kernideeën: versterking van de interacties en verbetering van de kennisoverdracht tussen partners onderling, reactie op de nieuwe marktontwikkelingen, onder controle houden van de accreditatiekosten en stijging van de efficiëntie van de audits, meer administratieve vereenvoudiging, informatie van sectoren in ontwikkeling. Voor de auditors zijn de aangekondigde prioriteiten de basis- en gevorderde opleidingen, de monitoring en de benchmarking en een betere verloning van de geleverde prestaties.

  Voor BELAC onderstreepte Geert De Poorter het belang om voortaan meer per thema te werken dan per dossier. Hij zette een versterking van de structurele samenwerkingen met de dienst Normalisatie (NBN) op de voorgrond, de stimulering van het Europees overleg en een grotere samenwerking met de accreditatiepartners in onze buurlanden alsook een administratieve vereenvoudiging die het personeel van de dienst toelaat meer beschikbaar te zijn en kortere accreditatietermijnen mogelijk maakt.

  “Elke klant”, benadrukte Geert De Poorter, “moet op dezelfde manier worden behandeld en er moeten geschikte oplossingen worden gevonden om de behoeften te beantwoorden van zowel kleine instellingen als degenen die een grotere activiteitenaanbod hebben”. Initiatieven in die zin werden reeds op touw gezet, waaronder het projectwerk. “BELAC staat voor nieuwe uitdagingen”, sloot Geert De Poorter af. “Onze instelling wordt dankzij haar medewerkers op internationaal niveau gerespecteerd. Laten we onze koers bewaren!”.

  U kan meer informatie vinden over accreditatie en de activiteiten van BELAC in: de brochure over
  accreditatie
  .

  07.01.2016: Informatiesessie over toezicht en conformiteitsbeoordeling van vertrouwensdiensten voor elektronische identificatie en transacties, op 27 januari 2016 te Brussel

  De verordening (EU) Nr. 910/2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties (kortweg eIDAS verordening) treedt in werking op 01 juli 2016. Deze eIDAS verordening voorziet onder meer in een gemeenschappelijke grondslag voor een veilige elektronische interactie tussen burgers, bedrijven en overheden. Op die manier wenst men het vertrouwen in elektronische transacties
  te vergroten en de rechtszekerheid ervan te ondersteunen.

  Veel onlinediensten vergen elektronische identificatie, authenticatie en een elektronische handtekening. Het gebruik van vertrouwensdiensten is hiervoor een belangrijke bouwsteen. De verleners van vertrouwensdiensten moeten zich houden aan de vereisten van de eIDAS verordening, in het bijzonder wat betreft de veiligheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid van hun activiteiten. Om dit te waarborgen moet een conformiteitsbeoordeling worden verricht door een daarvoor geaccrediteerde instantie. Het conformiteitsbeoordelingsrapport wordt voorgelegd aan het toezichthoudend orgaan.

  Zowel het toezichthoudend orgaan als de nationale accreditatie-instelling BELAC vallen onder de bevoegdheid van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

  Teneinde de opzet van het toezicht op de vertrouwensdiensten onder de bepalingen van de eIDAS verordening, en het proces voor de accreditatie van de instanties voor de conformiteitsbeoordeling toe te lichten, organiseert de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van onze FOD een informatiesessie. De informatiesessie richt zich tot de verleners van vertrouwensdiensten in België en tot de instanties voor conformiteitsbeoordeling van vertrouwensdiensten.

  De informatiesessie over toezicht en conformiteitsbeoordeling van vertrouwensdiensten zal doorgaan in de voormiddag van 27 januari 2016, in de kantoren van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, te Brussel.

  2015

  8.10.2015 Accreditatie van conformiteitsbeoordelingsinstellingen voor niet-automatische en automatische weeginstrumenten uit hoofde van de Europese richtlijnen 2014/31/EU (NAWID) en 2014/32/EU (MID)

  Vanaf 20 april 2016 treden de bepalingen van de nieuwe Europese richtlijnen 2014/31/EU (Nonautomatic Weighing Instruments Directive, afgekort NAWID) en 2014/32/EU (Measuring Instruments Directive, afgekort MID) in werking.

  Conformiteitsbeoordelingsinstellingen die wensen aangemeld te worden als instantie voor het uitvoeren van de conformiteitsbeoordeling van meetinstrumenten, dienen een accreditatiecertificaat te kunnen voorleggen waarmee wordt aangetoond dat ze voldoen aan de relevante criteria van deze Europese richtlijnen.

  BELAC heeft daarom de intentie zijn werkgebied uit te breiden naar accreditatie van activiteiten die worden uitgevoerd als aangemelde instantie voor de conformiteitsbeoordelingsprocedure “Module F: Conformiteit met het type op basis van productkeuring”, voorzien in:

  • de Europese richtlijn 2014/31/EU voor niet-automatische weeginstrumenten,
  • en de Europese richtlijn 2014/32/EU voor wat betreft de automatische weeginstrumenten gedefinieerd in bijlage VIII – “Automatische weeginstrumenten (MI-006)” – van de richtlijn.

  De kandidaat aangemelde instanties kunnen een accreditatieaanvraag indienen als ‘keuringsinstelling’ volgens NBN EN ISO/IEC 17020 of als ‘certificatie-instelling voor producten’ volgens NBN EN ISO/IEC 17065.
  Kandidaat aangemelde instanties kunnen contact opnemen met BELAC voor meer informatie (belac@economie.fgov.be , contactpersoon: dhr. Dirk Bils 02/277.98.43).
   

  01.10.2015 BELAC politiek en aanpak voor de transitie van de accreditatie voor de certificatie van
  managementsystemen volgens de 2015 versies van de normen ISO 9001 of ISO 14001.

  1. Inleiding

  De Internationale Organisatie voor normalisatie (ISO) heeft recent de nieuwe versie van de normen ISO 9001 en ISO 14001 gepubliceerd. De nieuwe versies zijn geschreven aan de hand van de nieuwe structuur (de High Level Structure) die voor alle nieuwe managementsysteemnormen zal gebruikt worden.

  In deze nieuwe structuur geldt de analyse van de context van de organisatie als een generiek uitgangspunt voor elk managementsysteem. De normen bevatten niet enkel een reeks algemene eisen, maar zet de organisaties ook aan tot het analyseren van hun risico’s met het oog op de
  implementatie van een passend managementsysteem. Het managementsysteem moet bovendien rekening houden met de band die er bestaat tussen de strategische doelstellingen en het beleid, en de uitvoerende processen van een organisatie.

  De wijzigingen in de nieuwe versie van de normen grijpen in op de wijze waarop de certificatie van het managementsysteem wordt voorbereid en uitgevoerd. Daarom is BELAC van mening dat de organisatie en de uitvoering van het certificatieproces van de certificatie-instellingen beoordeeld
  moeten worden alvorens een certificatie met verwijzing naar accreditatie kan uitgevoerd worden. Hieronder beschrijven we de principes en de praktische aanpak van BELAC voor de transitie van de accreditatie met betrekking tot de certificatie van managementsystemen volgens de nieuwe versie van de normen ISO 9001 of ISO 14001.

  ISO voorziet een overgangsperiode van drie jaar. Dit houdt in dat een certificatie die verwijst naar de huidige versie van de norm (NBN EN ISO 9001:2008 en NBN EN ISO 14001:2004) haar geldigheid verliest drie jaar (15/09/2018) na de datum van publicatie van de nieuwe versie van de norm.

  2. Algemene principes voor de transitie van de accreditatie

  2.1. De huidige door BELAC afgeleverde accreditaties voor de certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen (QMS certificaten met ISO 9001 in het toepassingsgebied en EMS certificaten met ISO 14001 in het toepassingsgebied) gelden enkel voor de vorige versie van de norm. (NBN EN ISO 9001:2008 en NBN EN ISO 14001:2004).

  2.2. Bij de eerstvolgende aanpassing van het toepassingsgebied van de accreditatie zal BELAC systematisch de versie van de managementsysteemnorm (MSN) gedekt door accreditatie uitdrukkelijk vermelden.

  2.3. De certificatie-instelling (CI) mag bij certificatie volgens de 2015 versie van de MSN enkel verwijzen naar accreditatie nadat BELAC uitdrukkelijk de nieuwe MSN in het toepassingsgebied van de accreditatie heeft opgenomen.

  2.4. De onderzoeken en audits voor de beoordeling van de overgang van de accreditatie naar de nieuwe versie van de MSN zullen normaalgezien uitgevoerd worden tijdens het reguliere toezichtprogramma van BELAC. 

  Indien een CI dit zou wensen, kan zij echter een vervroegde audit voor de transitie van de accreditatie naar de nieuwe versie van de norm aanvragen. In beide gevallen zal de overgang behandeld worden als een vraag voor uitbreiding van het toepassingsgebied van de accreditatie en kan een specifieke beslissing genomen worden vanaf het moment dat aan de condities voor een positief advies voldaan wordt.

  2.5. Voor het beoordelen van de geschiktheid van de CI om certificatie, gedekt door accreditatie, te verlenen volgens de 2015 versies van de ISO 9001 en/of ISO 14001 normen voorziet BELAC het volgende overgangsregime:

  2.5.1. Het indienen van een formeel verzoek door de CI voor de accreditatie van certificatie volgens de 2015 versies van de ISO 9001 en/of ISO 14001 normen.
  2.5.2. Een documentair onderzoek als voorbereiding van een kantooraudit, van de door de CI in te dienen gapanalyse, transitieplan en bijhorende documentatie;
  2.5.3. Een kantooraudit voor de beoordeling van de implementatie (inclusief interne audit) van het transitieplan van de CI.
  2.5.4. Een beslissing door BELAC en de herziening van de technische bijlage van het accreditatiecertificaat.
  2.6. Vanaf 01/10/2015 kan BELAC, op aanvraag van de CI, transitieaudits (al dan niet in combinatie met een reguliere audit) uitvoeren.
  2.7. In elk geval dient de overgang van de accreditatie voltooid te zijn voor 15/03/2018.

  3. Bijzondere richtlijnen voor de beoordeling van de transitie

  3.1. Algemeen

  De beoordeling voor de overgang van de accreditatie gebeurt in principe op basis van een
  kantooraudit voorafgegaan door een onderzoek van de door de CI ingediende documentatie
  (documentair onderzoek).

  Het documentair onderzoek behelst, ten minste, een grondige analyse en beoordeling:

  • van het transitieplan,
  • van het opleidingsprogramma,
  • van de procedure voor de bepaling van de auditduur,
  • en van al de relevante operationele documenten (templates, checklists, modelverslagen … ) voor de voorbereiding, de uitvoering en de rapportering van de certificatie-audits.

  Tijdens het kantooronderzoek wordt de doeltreffendheid en de duurzaamheid van de
  implementatie van de overgangsmaatregelen beoordeeld.

  3.2. Documentair onderzoek

  De documenten voor de beoordeling van de overgang naar de nieuwe versie van de norm die de CI ten laatste 2 weken voor de kantooraudit moet indienen zijn:
  3.2.1. Een overzicht van de certificatie-activiteiten van de organisatie (register van de certificaten met vermelding van naam en adres van de certificaathouder, de vervaldatum van het certificaat en de meest relevante EA Code of NACE code van de certificaathouder);
  3.2.2. Een kwalificatiematrix van al het personeel (intern en extern) dat tussenkomt (kan/zal tussenkomen) in het certificatieproces;
  3.2.3. Gapanalyse en overgangsplan van de certificatie-instelling, met een lijst van de te treffen maatregelen en de bijhorende timing;
  3.2.4. Een gedetailleerd tijdsplan van de opleiding van (interne en externe) auditoren;
  3.2.5. Een synthese van de principes voor de transitie van de certificatie van nieuwe klanten en de hercertificatie van bestaande klanten;
  3.2.6. De procedure en de rekenregels voor de berekening van de auditduur;
  3.2.7. De voornaamste wijzigingen in het certificatieproces met in het bijzonder de gewijzigde procedures en modeldocumenten;
  3.2.8. Het rapport van de interne audit van de transitie
  Indien BELAC dit nodig acht kan ze andere documenten opvragen voor de evaluatie.

  3.3. Tijdens de overgangsperiode zoals bepaald door de ISO, zal de CI er zorg voor dragen dat voor zowel het certificaat van de klant als voor het bijhorende auditdossier en auditrapport een duidelijk en ondubbelzinnig onderscheid kan worden gemaakt tussen de dossiers behandeld volgens de oude en deze behandeld volgens de nieuwe versie van de norm.
  3.4. Certificatie-audits uitgevoerd op basis van de (F)DIS-uitgave van de norm kunnen niet als enige in aanmerking worden genomen voor de certificatiebeslissing onder accreditatie.
  3.5. Opleiding van het personeel van de CI
  De CI zal de planning en de uitvoering van opleidingen voor de certificatie volgens de nieuwe versie van de norm documenteren. De auditoren van BELAC zullen, bij de beoordeling van de overgang van de accreditatie, de gepaste planning en tijdige uitvoering nazien.
  Indien de opleidingen zijn gebeurd aan de hand van de DIS of de FDIS versie van de norm, zal de CI aantonen dat de eventueel noodzakelijke en relevante aanvullingen die het gevolg zijn van de eventuele wijzigingen in de gepubliceerde versie van de norm, ten gronde geëvalueerd werden en gecommuniceerd en op een gepaste wijze bijkomend onderwezen werden.
  3.6. Het bestek voor de evaluatie op kantoor van de transitie zal als volgt worden opgemaakt:

  Overgang van ISO 9001 en ISO 14001:
  Voorbereiding: 6 h
  Audit op de zetel: 8 h
  Rapport: 4 h
  Overgang van ISO 9001:
  Voorbereiding: 5 h
  Audit op de zetel: 8 h
  Rapport: 4 h

   

  2014

  01.04.2014: Wijziging Koninklijk Besluit tot oprichting van BELAC

  Het Koninklijk Besluit van 7 februari 2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van BELAC werd gepubliceerd op 4 maart 2014. De bepalingen hierin vermeld zijn van kracht vanaf 1 januari 2014.

  Het document BELAC 0-05 Rev 1 – 2014 is een geconsolideerde versie van de Koninklijke Besluiten van 2006 en 2014. Het is het basisdocument voor de werking van BELAC.

  De herziening van de wettelijke bepalingen heeft vooral betrekking op de volgende aspecten:

  1. de aanpassing van de juridische verwijzingen (vervanging van de Wet op Accreditatie door het Wetboek van Economisch Recht);
  2. de naleving van de bepalingen van Verordening EU 765/2008;
  3. de introductie van enkele kleine wijzigingen gerelateerd aan praktische veranderingen;
  4. de implementatie van nieuwe tarieven voor de accreditatiediensten.

  De wijzigingen gerelateerd aan punt 1-3 hierboven zijn eerder formeel en hebben slechts beperkt invloed op de werking van BELAC, de accreditatieprocedure en de betrekkingen tussen BELAC en de geaccrediteerde instellingen.

  Daarentegen brengt de invoering van de nieuwe tarieven wel belangrijke wijzigingen mee nl.

  • waar er voorheen een dossierrecht diende betaald te worden bij iedere initiële audit en verlengingsaudit dient er nu alleen een dossierrecht betaald te worden bij initiële audits;
  • vanaf het jaar volgende op het jaar waarin een accreditatie werd toegekend dient er een jaarlijkse vergoeding per certificaat te worden betaald;
  • het uurtarief werd verhoogd.

  De volgende tarieven zijn van toepassing vanaf 01.01.2014:

  • Uurtarief voor accreditatieprestaties: 122,17 euro
  • Initiële accreditatieaanvraag: 775,76 euro
  • Jaarlijkse vergoeding per accreditatiecertificaat: 310,31 euro

  Verschillende praktische regelingen zullen nodig zijn om een vlotte invoering van de nieuwe tarieven te garanderen:

  • Facturen voor de inning van de jaarlijkse vergoeding 2014 zullen worden verstuurd vanaf april 2014;
  • In geval van een verlengingsaudit in 2014 moeten de dossierrechten die eerder in voege waren, niet betaald worden. Indien er reeds een betaling werd uitgevoerd, zal dit rechtgezet worden;
  • In geval een initiële accreditatieaanvraag wordt ingediend in 2014, wordt het nieuwe tarief voor de dossierrechten toegepast. Indien er reeds een betaling werd uitgevoerd, zal dit rechtgezet worden;
  • Voor alle audits uitgevoerd in 2014, is het nieuwe uurtarief van toepassing. Het is niet de bedoeling om de reeds gevalideerde bestekken aan te passen, maar op de eindfactuur van de audit zal een speciale vermelding staan;
  • Voor reeds verstuurde facturen die auditprestaties uit 2014 omvatten, zal een extra factuur worden opgemaakt die rekening houdt met de verhoogde tarieven van 2014.

  Wij herinneren er aan dat de nieuwe tariefbepalingen als doel hebben de financiële verschillen tussen de geaccrediteerde instellingen te verminderen, door meer rekening te houden met de omvang en diversiteit van de activiteiten. Ze beogen ook de eigen financiële middelen van BELAC te verhogen, teneinde de accreditatiediensten verder te ontwikkelen en beter tegemoet te komen aan de eisen van de geaccrediteerde instellingen en van hun klanten. U mag er zeker van zijn dat dit een absolute prioriteit voor BELAC is!

  Laatst bijgewerkt
  22 mei 2018

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
   Kwaliteit & veiligheid

   Mooi weertje? Zorg voor veilig speelplezier!

  2. Kwaliteit & veiligheid

   Evenementen met opblaasbare structuren