Positief resultaat Peer Evaluatie BELAC

In mei 2018 heeft BELAC een peer evaluatie ondergaan vanuit EA (European Co-operation for Accreditation). BELAC werd door een team van 9 collega’s van andere Europese accreditatie-instellingen beoordeeld of er wordt voldaan aan de eisen van de internationale norm ISO/IEC 17011 en de Europese Verordening 765/2008. 

Op 9 mei 2019 heeft de EA MAC (Multilateral Agreement Council) bevestigd dat BELAC ondertekenaar blijft van de EA MLA (multlateral agreement) voor kalibratie (ISO/IEC 17025), Testing (ISO/IEC 17025), inclusief Medische tests(ISO 15189), Inspectie (ISO/IEC 17020), Proficiency Testing Providers (ISO/IEC 17043), Certificatie van persoens (ISO/IEC 17024), Certificatie van producten (ISO/IEC 17065), Certificatie van  management systemen (ISO/IEC 17021-1) en Validatie en Verificatie (ISO 14065). 

De EA MAC heeft eveneens bevestigd dat BELAC met succes de overgang van ISO/IEC 17011:2004 naar ISO/IEC 17011:2017heeft doorgevoerd. 

De door BELAC geaccrediteerde organisaties kunnen bijgevolg de betrouwbaarheid van hun conformiteitsbeoordelingsactiviteiten bij hun Belgische en internationale klanten blijven bevestigen.

26.03.2019 - BELAC politiek en aanpak voor de transitie van de accreditatie voor de certificatie van managementsystemen volgens de 2018 versie van de norm ISO 50001

 1. Inleiding

  De Internationale Organisatie voor normalisatie (ISO) heeft op 21 augustus 2018 een nieuwe versie van de norm ISO 50001 gepubliceerd.

  De wijzigingen in de nieuwe versie van de norm grijpen in op de wijze waarop de certificatie van het managementsysteem wordt voorbereid en uitgevoerd. Daarom is BELAC van mening dat de organisatie en de uitvoering van het certificatieproces van de certificatie-instellingen beoordeeld moeten worden alvorens een certificatie volgens de 2018 versie van de norm met verwijzing naar accreditatie kan uitgevoerd worden.

  Het huidige document beschrijft de principes en de praktische aanpak van BELAC voor de transitie van de accreditatie met betrekking tot de certificatie van managementsystemen volgens de nieuwe versie van de norm ISO 50001.

  De IAF resolutie 2017/14 voorziet een overgangsperiode van drie jaar na datum van publicatie van de nieuwe versie van de norm. Dit houdt in dat een certificatie die verwijst naar de huidige versie van de norm (ISO 50001:2011) haar geldigheid verliest drie jaar (21/08/2021) na de datum van publicatie van de nieuwe versie van de norm.

  Daarnaast stelt de resolutie dat een geaccrediteerde certificatie-instelling (CI) de transitie naar ISO 50001:2018 bij BELAC binnen de 18 maanden (voor 21/02/2020) dient te vervolledigen. Vanaf 21/02/2020 mag de CI geen audits (inclusief initiële, toezichts- en hercertificatie audits) meer uitvoeren volgens de ISO 50001:2011.

 2. Algemene principes voor de transitie van de accreditatie

  1. De huidige door BELAC afgeleverde accreditaties voor de certificatie van managementsystemen (QMS certificaten met ISO 50001 in het toepassingsgebied) gelden enkel voor de vorige versie van de norm (ISO 50001:2011).
  2. Bij de eerstvolgende aanpassing van het toepassingsgebied van de accreditatie zal BELAC systematisch de versie van de managementsysteemnorm (MSN) gedekt door accreditatie uitdrukkelijk vermelden.
  3. De CI mag bij certificatie volgens de 2018 versie van de MSN enkel verwijzen naar accreditatie nadat BELAC uitdrukkelijk de nieuwe MSN in het toepassingsgebied van de accreditatie heeft opgenomen.
  4. De transitie zal behandeld worden als een vraag voor uitbreiding van het toepassingsgebied van de accreditatie. Het Accreditatiebureau zal een specifieke beslissing kunnen nemen vanaf het moment dat aan de condities voor een positief advies voldaan wordt.
  5. Voor het beoordelen van de geschiktheid van de CI om certificatie, gedekt door accreditatie, te verlenen volgens de 2018 versie van de ISO 50001 norm voorziet BELAC het volgende overgangsregime:
   1. Het indienen van een formeel verzoek, voor 21/08/2019, door de CI voor de accreditatie van certificatie volgens de 2018 versie van de ISO 50001.
   2. Een documentair onderzoek als voorbereiding van een kantooraudit, van de door de CI in te dienen gapanalyse, transitieplan en bijhorende documentatie;
   3. Een kantooraudit voor de beoordeling van de implementatie (inclusief interne audit) van het transitieplan van de CI.
   4. Een beslissing door BELAC en de herziening van de technische bijlage van het accreditatiecertificaat.
  6. Vanaf publicatie van dit document kan BELAC, op aanvraag van de CI, transitieaudits (al dan niet in combinatie met een reguliere audit) uitvoeren.
  7. In elk geval dient de overgang van de accreditatie voltooid te zijn voor 21/02/2020.
 3. Bijzondere richtlijnen voor de beoordeling van de transitie

  1. Algemeen

   De beoordeling voor de overgang van de accreditatie gebeurt in principe op basis van een kantooraudit voorafgegaan door een onderzoek van de door de CI ingediende documentatie (documentair onderzoek).

   Het documentair onderzoek behelst, ten minste, een grondige analyse en beoordeling:

   • van het transitieplan,
   • van het opleidingsprogramma,
   • van de procedure voor de bepaling van de auditduur,
   • en van al de relevante operationele documenten (templates, checklists, modelverslagen…) voor de voorbereiding, de uitvoering en de rapportering van de certificatie-audits.

   Tijdens het kantooronderzoek wordt de doeltreffendheid en de duurzaamheid van de implementatie van de overgangsmaatregelen beoordeeld.
    

  2. Documentair onderzoek

   De documenten voor de beoordeling van de overgang naar de nieuwe versie van de norm die de CI ten laatste 2 weken voor de kantooraudit moet indienen zijn:

   1. Een overzicht van de certificatie-activiteiten van de organisatie (register van de certificaten met vermelding van naam en adres van de certificaathouder en de vervaldatum van het certificaat);
   2. Een kwalificatiematrix van al het personeel (intern en extern) dat tussenkomt (kan/zal tussenkomen) in het certificatieproces;
   3. Gapanalyse en overgangsplan van de certificatie-instelling, met een lijst van de te treffen maatregelen en de bijhorende timing;
   4. Een gedetailleerd tijdsplan van de opleiding van (interne en externe) auditoren;
   5. Een synthese van de principes voor de transitie van de certificatie van nieuwe klanten en de hercertificatie van bestaande klanten;
   6. De procedure en de rekenregels voor de berekening van de auditduur;
   7. De voornaamste wijzigingen in het certificatieproces met in het bijzonder de gewijzigde procedures en modeldocumenten;
   8. Het rapport van de interne audit van de transitie.

    Indien BELAC dit nodig acht kan ze andere documenten opvragen voor de evaluatie.
     

  3. Tijdens de overgangsperiode zal de CI er zorg voor dragen dat voor zowel het certificaat van de klant als voor het bijhorende auditdossier en auditrapport een duidelijk en ondubbelzinnig onderscheid kan worden gemaakt tussen de dossiers behandeld volgens de oude en deze behandeld volgens de nieuwe versie van de norm.
  4. Opleiding van het personeel van de CI: De CI zal de planning en de uitvoering van opleidingen voor de certificatie volgens de nieuwe versie van de norm documenteren. De auditoren van BELAC zullen, bij de beoordeling van de overgang van de accreditatie, de gepaste planning en tijdige uitvoering nazien.
  5. Het bestek voor de documentaire evaluatie van de transitie zal als volgt worden opgemaakt

   Voorbereiding:

   4 h

   Audit op kantoor:

   4 h

   Rapport:

   4 h

 4. Lijst met gebruikte afkortingen

  CI

  Certificatie-instelling

  IAF

  International Accreditation Forum

  ISO

  Internationale Organisatie voor normalisatie

  MSN

  Managementsysteemnorm

31.01.2019: Accreditatie van certificatie-instellingen voor managementsystemen (ISO/IEC 17021-1) voor ISO 45001 (OH&SMS)

In maart 2018 werd de nieuwe ISO norm “ISO 45001 - Occupational health and safety” gepubliceerd. Deze norm zal na een overgangsperiode van 3 jaar de reeds bestaande OHSAS 18001 vervangen. Hoewel BELAC geen accreditatie voor OHSAS 18001 aanbood, zal BELAC wel accreditatie aanbieden voor deze nieuwe ISO norm.

De specifieke vereisten voor de accreditatie van certificeringsorganismen voor ISO 45001 zijn opgenomen in BELAC 2-405 OHSMS « specific provisions for the accreditation of certification bodies in the field of occupational health and safety management systems (ISO 45001)».

Het is vanaf 1 februari mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een accreditatie volgens ISO 45001. Indien uw juridische entiteit reeds een accreditatie heeft voor OHSAS 18001 bij een buitenlandse accreditatie-organisatie, zal uw aanvraag behandeld worden als een overgangsaudit. In dat geval zullen de modaliteiten van IAF MD 21 toegepast worden. Indien dat niet het geval is, zal uw aanvraag behandeld worden als een uitbreidingsaanvraag voor een nieuwe toepassing.

Uw aanvraag kan overgemaakt worden aan uw dossierbeheerder met de heer Bruno Buts (bruno.buts@economie.fgov.be) in kopie en dient volgende elementen te bevatten:

 • Aanvraagformulier;
 • Technische bijlage (met de gewenste EAC sectoren);
 • Kwalificatiematrix van personeel voor de toepassing;
 • Recent overzicht van de kwaliteitsdocumenten;
 • Kruisverwijzingstabel tussen de eisen voor de toepassing (inclusief de eisen van IAF MD22 en ISO1702110) en de documenten van het managementsysteem. Hiervoor dient het document BELAC 6-112 te worden gebruikt.

Indien de aanvrager reeds een accreditatie heeft voor OHSAS-certificatie voor dezelfde juridische entiteit bij een andere accreditatie-organisatie die lid is van de wederzijdse erkenningsakkoorden van EA, dient de aanvraag bijkomend volgende documenten te bevatten:

 • gap analysis OHSAS 18001 en ISO 45001;
 • de transitiemaatregelen van lopende certificaten;
 • het huidige accreditatiecertificaat en de technische bijlage waarin OHSAS 18001 vermeld staat.

De uitbreiding voor de norm  ISO 45001 zal steeds in een aparte (uitbreidings)audit geëvalueerd worden. Deze evaluaties zullen van start gaan vanaf maart 2019. De audits zullen steeds minimum één dag audit op de zetel en één dag opvolging op het terrein omvatten. Er zullen bijkomende uren toegekend worden aan het auditteam op basis van het aantal auditoren en het aantal aangevraagde EAC sectoren (clusters). Per cluster zal minimum één klantendossier en de competentie van minimum één auditor geëvalueerd worden. Daarnaast zal er per cluster minimum één terreinopvolging plaatsvinden. Toekenning van EAC-codes binnen een cluster zal gebeuren volgens de modaliteiten vastgelegd in BELAC 3-12.

Indien u nog verdere vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met de heer Bruno Buts (bruno.buts@economie.fgov.be)

BELAC organiseert een residentiële opleiding voor technische auditoren voor de normen ISO/IEC 17020:2012 (inspectie-instellingen) en ISO/IEC 17065:2012 (productcertificatie)

Meer info over deze opleiding

13.06.2018: BELAC politiek en aanpak voor de transitie van de accreditatie voor de certificatie van de nieuwe VCA 2017/6.0

 1. Inleiding

  Op 2 april 2018 is versie 2017/6.0 van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) gepubliceerd. Deze vervangt de vorige VCA-versie, 2008/5.1, met een overgangsperiode van 3 jaar en 6 maanden.

  Voordat een certificatie-instelling VCA 2017/6.0 certificaten onder accreditatie kan afleveren, dient BELAC eerst een beoordeling uit te voeren.

  De Belgische schemabeheerder voor VCA BeSaCC heeft bovendien besloten de eisen uit IAF MD22 (Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS)) van toepassing te verklaren vanaf 1 januari 2019 voor VCA 2017/6.0, met uitzondering van de tijdsbestedingstabellen in Annex C van Appendix B van IAF MD 22. Voor de minimale tijdsbesteding gelden de eisen van het VCA 2017/6.0-schema.

  Hieronder beschrijven we de principes en de praktische aanpak van BELAC voor de transitie van de accreditatie met betrekking tot de certificatie volgens de nieuwe versie van VCA.

 2. Principes voor de transitie van de accreditatie

  1. De huidige door BELAC afgeleverde accreditaties voor de certificatie van VCA gelden enkel voor de VCA 2008/5.1 versie.
  2. De certificatie-instelling (CI) mag bij certificatie voor VCA 2017/6.0 enkel verwijzen naar accreditatie nadat BELAC uitdrukkelijk de nieuwe versie in het toepassingsgebied van de accreditatie heeft opgenomen.
  3. De evaluaties van de overgang van de accreditatie naar de nieuwe versie van VCA zullen normaalgezien uitgevoerd worden tijdens het reguliere auditprogramma van BELAC.

   Indien een CI dit zou wensen, kan zij echter een vervroegde audit voor de transitie van de accreditatie naar de nieuwe versie van het schema aanvragen.

   In beide gevallen zal de overgang behandeld worden als een vraag voor uitbreiding van het toepassingsgebied van de accreditatie en kan een specifieke beslissing genomen worden vanaf het moment dat aan de condities voor een positief advies voldaan wordt.

  4. Voor het beoordelen van de geschiktheid van de CI om certificatie, gedekt door accreditatie, te verlenen volgens VCA 2017/6.0 voorziet BELAC het volgende overgangsregime:

   1. Het indienen van een formeel uitbreidingsverzoek (BELAC 6-201) door de CI voor de accreditatie van certificatie voor VCA 2017/6.0
   2. Een documentair onderzoek als voorbereiding van een kantooraudit. Hiertoe dient de CI BELAC ten laatste 2 weken voor de kantooraudit een transitieplan over te maken dat volgende punten dient te omvatten:

    • Gap-analyse tussen oude en nieuwe VCA versie
    • aanpassingen van het gedocumenteerd systeem, waaronder de gedocumenteerde procedure voor de bepaling van audittijd (zie ook VCA 2017/6.0, Bijlage D), inclusief de tijdsbesteding voor de overgangsaudits naar VCA 2017/6.0;
    • competentiemanagement (aanpassing van criteria en training, evaluatie en de kwalificatie van auditoren en overige betrokken certificatiefuncties (zie ook VCA 2017/6.0, Bijlage C);
    • auditmethodologie (review van middelen, methoden, omgang met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de VCA-besluitenlijst en bijbehorende training);
    • auditrapportages (mede op basis van de vereiste VCA-rapportagetemplates);
    • VCA 2017/6.0-certificaten (zie ook VCA 2017/6.0, Hoofdstuk 10);
    • transitiebepalingen voor gecertificeerde klanten (inclusief de voorwaarden voor certificatie tegen VCA 2017/6.0, het mogelijk onderhouden van bestaande VCA 2008/5.1-certificaten tijdens de overgangstermijn en de acties na afloop hiervan; mede op basis van de overgangsregeling van VCA 2008/5.1 naar VCA 2017/6.0).
    • een kruisverwijzingslijst tussen de eisen van ISO/IEC 17021-1 met de specifieke invulling daarvan voor de eisen uit IAF MD22 en haar gedocumenteerde managementsysteem (verplicht vanaf 01/01/2019)
    • een overzicht van alle VCA-certificaten (referentie, klant, tekstuele scope, IAF code, uitgifte- en einddatum) die de afgelopen twee jaar zijn uitgegeven en geregistreerd in de certificatie database van de schemabeheerder BeSaCC (verplicht vanaf 01/01/2019)
   3. Een kantooraudit voor de beoordeling van de implementatie (inclusief interne audit) van het transitieplan van de CI. Het bestek hiervoor zal als volgt worden opgemaakt:

    Voorbereiding: 4 u
    Audit op kantoor: 8 u
    Rapport: 4 u
   4. Terreinaudits worden gepland zoals voorzien in het reguliere auditprogramma.
   5. Een beslissing door BELAC en de herziening van de technische bijlage van het accreditatiecertificaat.
  5. Vanaf publicatie van dit document kan BELAC, op aanvraag van de CI, transitieaudits (al dan niet in combinatie met een reguliere audit) plannen.
  6. Vanaf 01/01/2019 zullen alle VCA 2017/6.0 audits gebeuren volgens de eisen uit ISO/IEC 17021-1 met inachtneming van de eisen in IAF MD22.

   De accreditatie scope zal worden toegekend voor alle technische clusters en IAF-codes zoals beschreven in appendix D van IAF MD 22, waarvoor de CI kan aantonen de afgelopen twee jaar VCA- of VCU-certificaten te hebben uitgegeven en geregistreerd in de certificatie database van de schemabeheerder BeSaCC.

  7. Tijdens de overgangsperiode zoals bepaald door BeSaCC, zal de CI er zorg voor dragen dat voor zowel het certificaat van de klant als voor het bijhorende auditdossier en auditrapport een duidelijk en ondubbelzinnig onderscheid kan worden gemaakt tussen de dossiers behandeld volgens de oude en deze behandeld volgens de nieuwe VCA versie.
  8. De accreditatie voor VCA 2008/5.1 zal, mits aan de eisen voldaan blijft worden, geldig blijven tot 02/10/2021 (uiterlijk drie jaar en zes maanden na publicatie van het VCA 2017/6.0-schema, zoals gesteld in de overgangsregeling van de schemabeheerder BeSaCC).

09.06.2018 Wereldaccreditatiedag

"Accreditatie om de wereld veiliger te maken" is het thema voor de Wereldaccreditatiedag 2018. Dit is een internationaal initiatief dat gezamenlijk is opgezet door het International Accreditation Forum (IAF) en de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Meer info over de Wereldaccreditatiedag

23.02.2018 Opleiding tot technische auditor voor accreditatie van test-en kalibraitelaboratoria volgens ISO/IEC 17025:2017 (nieuwe versie)

Waar? Wanneer? Prijs?

Van woensdag 25.04.2018 tot en met vrijdag 27.04.2018 (residentieel, voor een groep van max. 25 personen).

Meer info

11.01.2018 Overgang naar de nieuwe norm ISO/IEC 17025:2017.

In november 2017 werd de norm ISO/IEC 17025:2017 gepubliceerd. Deze norm vervangt de norm ISO /IEC 17025:2005.  De Europese en internationale accreditatie-organisaties (EA en ILAC) leggen op dat alle geaccrediteerde laboratoria werken conform de norm ISO/IEC 17025:2017 binnen de 3 jaar volgend op de datum van publicatie, m.a.w. uiterlijk op 30 november 2020. Na deze datum is een accreditatie volgens  ISO/IEC 17025:2005 niet meer geldig.

Om de overgang naar de nieuwe norm vlot te laten verlopen heeft BELAC het volgende beslist voor de transitieperiode:

 • Vanaf 1 juli 2018 zullen alle nieuwe aanvragen geauditeerd worden volgens ISO/IEC 17025:2017. Reeds geaccrediteerde instellingen kunnen, indien gewenst, al geauditeerd worden volgens de nieuwe norm.
 • Vanaf 1 januari 2019 zullen alle audits gebeuren volgens ISO/IEC 17025:2017.
 • Vanaf 1 juni 2019 zal BELAC geen nieuwe accreditaties meer afleveren volgens de norm ISO/IEC 17025:2005.
 • 1 december 2019: uiterste datum voor het overmaken van een overgangsplan aan BELAC. Indien de audit plaats heeft voor deze datum dan is de uiterlijke datum voor indienen 1 maand voor de audit. Dit plan moet de vereiste aanpassingen oplijsten (met voldoende detail) te samen met een timing voor implementatie. Om de overdracht van informatie en de evaluatie ervan door de auditteams te vergemakkelijken, zal BELAC een sjabloon beschikbaar stellen aan de laboratoria.
 • Voor tekortkomingen m.b.t. eisen die verschillend of nieuw zijn in de nieuwe versie zullen de organisaties  meer tijd krijgen voor het nemen van corrigerende acties. Deze dienen evenwel afgerond te zijn om te kunnen overgaan naar de nieuwe versie van de norm. Om tijdig over te kunnen gaan zullen de corrigerende maatregelen in elk geval moeten zijn overgemaakt vóór  1 september 2020. Met afronding van de tekortkomingen wordt bedoeld: afronding conform aan document BELAC 3-11 met name:
  • Voor A-tekortkomingen: aanvaarden van de voorgestelde oorzaken- en draagwijdteanalyse, de genomen corrigerende maatregel(en) en de aangeleverde evidentie;
  • Voor B-tekortkomingen: aanvaarden van de voorgestelde oorzaken- en draagwijdteanalyse en de geplande corrigerende maatregel en de bijhorende planning/deadlines.
 • Op 1 december 2020 moeten alle certificaten (en technische bijlagen) die melding maken van conformiteit aan EN ISO 17025:2005 omgezet zijn naar accreditatiecertificaten met verwijzing naar conformiteit aan de norm EN ISO/IEC 17025:2017. Instellingen die niet zijn overgegaan naar de nieuwe norm tegen het einde van de transitieperiode zullen hun certificaat verliezen.

Er zal getracht worden de beoordeling van de conformiteit met de nieuwe norm door BELAC steeds te combineren met de audits voorzien in het normale auditschema van toezichten of verlenging. Voor specifieke gevallen waar de beoordeling niet kan gecombineerd worden met de normale audits, zal geval per geval bekeken worden hoe de beoordeling zal worden uitgevoerd.

Laatst bijgewerkt
27 mei 2019

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming
  Kwaliteit & veiligheid

  Mooi weertje? Zorg voor veilig speelplezier!

 2. Kwaliteit & veiligheid

  Evenementen met opblaasbare structuren