Table of Contents

  2022.06.09 Wereldaccreditatiedag

  2022.06.07 Transitieregeling ISO 14065:2013 naar ISO/IEC 17029:2019 + ISO 14065:2020

  Begin december 2020 werd de nieuwe versie van ISO 14065 gepubliceerd. Hierdoor moeten certificatie-instellingen geaccrediteerd voor ISO 14065:2013 overgaan naar een accreditatie ISO/IEC 17029:2019 + ISO 14065:2020 voor 31 december 2023. Na deze datum is een accreditatie volgens ISO 14065:2013 niet meer mogelijk.

  Om de overgang naar de nieuwe norm vlot te laten verlopen heeft BELAC het volgende beslist:

  • BELAC aanvaardt geen nieuwe accreditatie-aanvragen meer voor ISO 14065:2013.   Nieuwe accreditatieaanvragen voor het domein EU ETS kunnen wel ingediend worden voor ISO/IEC 17029:2019  + ISO 14065:2020.
  • Voor reeds geaccrediteerde instellingen kan een transitie naar ISO/IEC 17029:2019 + ISO 14065:2020 vanaf 1 juli 2022 worden aangevraagd. Met het oog op tijdige afronding van het transitieproces voor 31 december 2023 dienen alle transities uiterlijk 1 december 2022 aangevraagd te worden.

   De beoordeling van de transitie van reeds geaccrediteerde instellingen zal gebeuren tijdens  reguliere BELAC-audits. Indien de transitie-audit niet samen met de reguliere audits kan  plaatsvinden, zal een bijkomende beoordeling worden voorzien.

   De transitieaanvraag dient vergezeld te zijn van een gap-analyse en een implementatieplan (actieplan opgesteld op basis van de gap-analyse en de stand van zaken van de invoering).  Indien deze analyse en implementatieplan voldoende gedetailleerd zijn, kan de transitie in het normale tijdsbestek van een reguliere audit uitgevoerd worden. Indien dit niet het geval is, wordt extra audittijd toegevoegd om dit te bekijken. Minimum 1 maand voor de audit, dient de instelling een geactualiseerde versie van het implementatieplan over te maken aan het BELAC-secretariaat.

   Voor elke tijdens de audit vastgestelde tekortkoming zal door de auditor duidelijk vermeld worden indien het een tekortkoming betreft ten opzichte van de norm ISO 14065:2013 of ten opzichte van de norm ISO/IEC 17029:2019 of ISO 14065:2020.

   Voor tekortkomingen die louter betrekking hebben op de normen  ISO/IEC 17029:2019 of ISO 14065:2020, gelden de gebruikelijke termijnen (maximaal 4 weken) voor het uitvoeren of voorstellen van de corrigerende maatregelen niet.

   De certificatie-instelling bepaalt zelf de termijn. Zij dient er echter rekening mee te houden dat:

   • de accreditatie volgens de nieuwe versies van de normen enkel kan toegekend worden na het aanvaarden van het actieplan en/of de corrigerende maatregelen door het auditteam;
   • en dat de overgang voltooid moet zijn voor het einde van de transitieperiode dus vóór 31 december 2023.
     

   Aangezien de beslissing voor een overgang aan het accreditatiebureau dient te worden voorgelegd moeten de corrigerende maatregelen ten laatste op 30 september 2023 positief beoordeeld zijn door het auditteam zodat nog voldoende tijd resteert voor de verdere afhandeling van het  beslissingsproces.

  2022.03.24 Transitieregeling: ISO 50003:2021

  In mei 2021 werd de versie 2021 van de norm ISO 50003 gepubliceerd. In toepassing van de transitievereisten zoals bepaald door IAF in IAF MD24 op 8 december 2021 zullen volgende bepalingen van toepassing zijn voor accreditatie van certificatie in het domein van energiemanagementsystemen volgens EN ISO 50001:2018, waarbij ISO 50003 een onderdeel vormt van de accreditatievereisten:

  1. Nieuwe aanvragen voor accreditatie in dit domein volgens de vereisten van ISO 50003:2021 kunnen ingediend worden vanaf 28/02/2022.
  2. Nieuwe aanvragen voor accreditatie in dit domein ingediend na 31/05/2022 worden enkel geëvalueerd volgens de vereisten van ISO 50003:2021.
  3. Geaccrediteerde certificatie-instellingen voor certificatie van energiemanagementsystemen volgens EN ISO 50001:2018 moeten de transitie van ISO 50003:2014 naar ISO 50003:2021 afgerond hebben voor 30/11/2023. Hiertoe kunnen zij een aanvraag indienen vanaf 28/02/2022, maar dienen zij een aanvraag in te dienen uiterlijk op 28/02/2023. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van:
   • Een gap analyse van de wijzigingen
   • Een implementatieplan
   • Evidentie voor de implementatie van de wijzigingen (inclusief de relevante documenten)
   • Voor zover dit niet inbegrepen is in de voorgaande elementen, de evidentie die aantoont dat  de  relevante functies (minimaal auditor, reviewers van de auditverslagen, verantwoordelijken van de certificatiebeslissing, contract reviewers en planners) gekwalificeerd zijn voor de uitvoering van hun taken volgens de nieuwe vereisten.

  Een transitieaudit van minimaal 1 auditdag is steeds vereist. Op basis van deze aanvraag zal BELAC overwegen of een documentaire evaluatie mogelijk is, dan wel of een audit ter plaatse vereist is. Een witness audit is niet vereist om de transitie toe te kennen. De audit ter plaatse wordt indien mogelijk aansluitend met het normale toezichtsprogramma georganiseerd.

  Certificatie-instellingen mogen enkel overeenstemming aan ISO 50003:2021 onder accreditatie certificeren na de toekenning van de transitie. Doordat de audittijdberekening gewijzigd is, zijn er specifieke vereisten van toepassing voor de bepaling van de auditduurtijd tijdens de overgangsperiode:

  1. Voor klanten met een lopende certificatie daterend van voor de indiening van de transitieaanvraag ISO 50003:2021 door de CI mag de audittijdberekening conform aan ISO 50003:2014 voor de toezichtsaudits van lopende certificaties van toepassing blijven tot aan de volgende hercertificatieaudit. Uiterlijk bij de volgende hercertificatieaudit dient de audittijdberekening aangepast te worden aan de vereisten van ISO 50003:2021;
  2. Voor klanten die een hercertificatieaudit of transfer van certificatie ondergaan vanaf de datum van aanvraag tot de toekenning van de accreditatie voor ISO 50003:2021 dient de certificatie-instelling het nodige te doen opdat de audittijdberekening conform ISO 50003:2021 van toepassing wordt vanaf de toekenning van de accreditatie;
  3. Voor klanten die een initiële of hercertificatieaudit ondergaan vanaf de datum van toekenning van de accreditatie dient de audittijdberekening conform ISO 50003:2021 toegepast te worden.

  Bij vragen betreffende de transitieregeling kan U uw dossierbeheerder of de technisch verantwoordelijke Johan Klykens contacteren.

  22.02.2022 - Richtlijnen coronavirus

  BELAC volgt de adviezen en opgelegde maatregelen die verband houden met de uitbraak en verspreiding van het Corona-virus (Covid-19) nog steeds nauwgezet op.

  Meer info over de maatregelen van de regering is terug te vinden op https://crisiscentrum.be/

  Restaurants en cafés zijn reeds geruime tijd weer open en de maatregelen werden op 18 februari 2022 nog verder versoepeld (code oranje). De bedrijven hernamen hun activiteiten reeds vanaf 4 mei 2020 en bleven open. Intussen is telewerk ook aanbevolen en niet langer verplicht. 

  Gezien de huidige Covid-19 situatie en de recent gewijzigde maatregelen wil BELAC zijn posities  met betrekking tot de organisatie van audits nogmaals kenbaar te maken.

  Hoewel de pandemie heeft aangetoond dat remote audits een waardig alternatief kunnen vormen in buitengewone omstandigheden, tonen surveys anderzijds ook aan dat een remote audit minder doeltreffend en minder diepgaand is vergeleken met een fysieke audit on site. Om die reden wil BELAC enkel nog in uitzonderlijke gevallen inzetten op remote audits : hiervoor is ook steeds een goedkeuring door BELAC vereist.

  Het beleid van BELAC blijft dan ook om (geplande) audits on site uit te voeren. Conform BELAC 3-06 §6 en de geldende Coronamaatregelen, dienen bedrijven de nodige medewerking te verlenen om de BELAC audits on site te organiseren en daarbij de passende preventiemaatregelen te nemen. Meer info over deze maatregelen is ook terug te vinden op https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus

  Voor het uitvoeren van remote audits gelden  nog steeds volgende voorwaarden:

  • er moet met de conformiteit beoordelende instantie of  - indien van toepassing - zijn klant (bv. bij witness audits) overeengekomen worden op welke wijze de audit wordt uitgevoerd;
  • de audit moet worden uitgevoerd met een veilige verbinding (MS Teams en Skype  voldoen aan deze eis);
  • in het auditverslag moet expliciet vermeld worden dat de audit op afstand werd uitgevoerd.

  Aarzel niet om contact te nemen met uw dossierbeheerder bij vragen, onduidelijkheden of nood aan verduidelijking.

  De ISO/IEC 17025 opleiding

  Van 23-26 november 2021 en van 25-28 januari 2022 hebben we opnieuw een dertigtal kandidaat auditoren (Franstalige en Nederlandstalige) voor ISO/IEC 17025 mogen opleiden. 

  We willen graag alle deelnemers bedanken voor hun tomeloze inzet en motivatie tijdens deze intensieve opleidingsdagen en wensen hen veel succes en werkvreugde in hun toekomstige rol als BELAC auditor! 
  Ook een speciaal woordje van dank onze externe opleider Peter Vermaercke voor zijn inspirerende en deskundige ondersteuning bij de voorbereidingen en zijn kwaliteitsvolle en enthousiasmerende vorm van lesgeven.

  We kijken alvast uit naar een volgende even succesvolle editie. Heb je ook interesse om een opleiding tot auditor te volgen bij BELAC? Hou dan zeker onze opleidingskalender in het oog!

  Positief resultaat EA Peer Evaluatie van BELAC – uitbreiding RMP

  Op 2 december 2021 werd BELAC ondertekenaar van de EA-MLA (European Co-operation for Accreditation multilateral agreement) voor de accreditatie van Producenten van referentiematerialen (RMP) volgens EN ISO 17034.

  Hiervoor onderging BELAC een EA peer evaluatie in mei 2021. Een team van collega’s van andere accreditatie-instellingen ging hierbij na of BELAC aan de relevante eisen voldoet.

  De volgende volledige EA peer evaluatie vindt plaats in september 2022.

  08.10.2021 – BELAC politiek en aanpak voor de transitie van de accreditatie voor certificatie van biologische productie volgens verordening EU 2018/848

  De regelgeving rond biologische productie werd door de publicatie van verordening EU 2018/848 door de Europese Commissie herzien en aangepast. Deze regelgeving treedt in voege op 1 januari 2022.

  De specifieke BELAC-eisen met betrekking tot biologische productie zijn momenteel nog in herziening en worden aangepast op basis van de herziening van EA 3/12. Het vernieuwde document BELAC 2-405 Organic Production zal zodra deze gevalideerd is door de coördinatiecommissie beschikbaar worden op de BELAC-website.

  BELAC is van mening dat de organisatie en de uitvoering van het certificatieproces van de certificatie-instellingen beoordeeld moet worden alvorens een certificatie volgens verordening EU 2018/848 met verwijzing naar accreditatie kan uitgevoerd worden.

  Deze communicatie beschrijft de principes en de praktische aanpak van BELAC voor de transitie van de accreditatie met betrekking tot de productcertificatie volgens de verordening EU 2018/848.

  Vanaf 1 januari 2022 moeten de jaarlijkse controlebezoeken bij gecertificeerde klanten uitgevoerd worden conform de nieuwe verordening. Tijdens de transitieperiode – de periode waarbinnen alle gecertificeerde klanten dienen gecertificeerd te worden volgens verordening EU 2018/848 - zal de verordening EG 834/2007 in de accreditatiescope behouden blijven.

  Algemene principes voor de transitie van de accreditatie

  1. De huidige door BELAC afgeleverde accreditaties voor de certificatie van biologische productie gelden enkel voor de verordening EG 834/2007.
  2. De certificatie instelling mag bij certificatie volgens de nieuwe verordening EU 2018/848 enkel verwijzen naar accreditatie nadat BELAC uitdrukkelijk de verwijzing naar EU 2018/848 in de scope van de accreditatie heeft opgenomen.
  3. De transitie zal behandeld worden als een vraag voor uitbreiding van het toepassingsgebied van de accreditatie.
  4. Voor het beoordelen van de geschiktheid van de certificatie-instelling (CI) om certificatie, gedekt door accreditatie, te verlenen volgens verordening EU 2018/848 voorziet BELAC het volgende overgangsregime:

   1. Een documentair onderzoek, van de door de CI in te dienen gapanalyse, transitieplan en bijhorende documentatie;
   2. Evaluatie van het plan van aanpak om vastgestelde non-conformiteiten met betrekking tot de transitie te corrigeren;
   3. Een beslissing door BELAC en de herziening van de scope van het accreditatiecertificaat.
  5. De CI dient ten laatste op 01.11.2021 de hieronder gespecifieerde documenten in te dienen bij BELAC (via belacdossiers@economie.fgov.be ).
  6. De overgang van de accreditatie dient voltooid te zijn voor 24.12.2021.

  Bijzondere richtlijnen voor de beoordeling van de transitie

  1. Algemeen

   De beoordeling voor de overgang van de accreditatie gebeurt in principe op basis van de door de CI ingediende documentatie (documentair onderzoek).

   Tijdens één van de daaropvolgende reguliere kantooronderzoeken in het kader van een toezicht- of verlengingsaudit zal de doeltreffendheid en de duurzaamheid van de implementatie van de overgangsmaatregelen verder beoordeeld worden.

  2. Documentair onderzoek

   De documenten voor de beoordeling van de overgang naar de nieuwe versie van de regelgeving die de CI ten laatste op 01.11.2021 moet indienen bij BELAC zijn:

   1. De gevraagde scope volgens de categorieën bepaald in Artikel 35, lid 7 van EU 2018/848;
   2. Een overzicht van de huidige certificaten voor biologische productie van de CI (register van de certificaten met vermelding van naam en adres van de certificaathouder en de vervaldatum van het certificaat);
   3. Impactanalyse die de gevolgen van de nieuwe reglementering voor de CI in kaart brengen op het vlak van:

    1. Werking
    2. Documenten
    3. Klanten
    4. Contracten
   4. Transitieplan met te treffen maatregelen en bijhorende timing;
   5. Bewijs van opleiding, competentie en kwalificatie van al het personeel (intern en extern) dat tussenkomt in het certificatieproces met betrekking tot de nieuwe regelgeving EU 2018/848 of een gedetailleerd tijdsplan om hieraan te voldoen;
   6. De voornaamste wijzigingen in het certificatieproces met in het bijzonder de gewijzigde procedures en modeldocumenten (inclusief modelcertificaat);
   7. Communicatie naar de gecertificeerde klanten omtrent de nieuwe regelgeving en een synthese van de principes voor de transitie van de certificatie van nieuwe klanten en de hercertificatie van bestaande klanten.
     

   Indien BELAC dit nodig acht kan ze andere documenten opvragen voor de evaluatie.

   Dit transitieplan zal onderzocht worden door BELAC teneinde vast te stellen of de CI in lijn is met de vereisten van de nieuwe regelgeving. Bij een positieve beoordeling kan een aanpassing van de accreditatiescope uitgevoerd worden om de biologische productie volgens verordening EU 2018/848 hierin op te nemen.

   Vóór deze aanpassing aan de accreditatiescope gebeurd is, kan er op certificaten voor biologische productie volgens verordening EU 2018/848 nog geen verwijzing naar BELAC-accreditatie gehanteerd worden.

   Elke nieuwe accreditatie-aanvraag of uitbreidingsaanvraag met betrekking tot biologische productie zal behandeld worden conform de nieuwe regelgeving.

   Wat betreft de regelgeving omtrent activiteiten in derde landen zullen aparte modaliteiten gelden.

  3. Overgangsperiode

   Tijdens de overgangsperiode zal de CI er zorg voor dragen dat voor zowel het certificaat van de klant als voor het bijhorende auditdossier en auditrapport een duidelijk en ondubbelzinnig onderscheid kan worden gemaakt tussen de dossiers behandeld volgens de oude en deze behandeld volgens de nieuwe versie van de regelgeving.

  09.06.2021 - Wereldaccreditatiedag

  Het thema van dit jaar is het gebruik van accreditatie ter ondersteuning van de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals - SDGs) van de Verenigde Naties.

  Ontdek ter gelegenheid van de Wereldaccreditatiedag de brochure en de video's die de rol en voordelen van accreditatie illustreren.

  17.11.2020 - Webinar MED Flexibele scope

  In de sector van de medische laboratoria wensen steeds meer laboratoria om te schakelen naar een flexibele scope. Om meer duiding te geven bij de procedure voor de omschakeling, het concept van de bronscopes en de bijkomende eisen voor een accreditatie met een flexibele scope organiseert BELAC een webinar.

  Doelpubliek: De vertegenwoordigers van de geaccrediteerde medische laboratoria en de leden van het BELAC-Accreditatiebureau.

  Praktische info

  Sessie in het Nederlands - Dinsdag 17 november 2020 van 9.30u tot 12.30u

  Sessie in het Frans - Woensdag 18 november 2020 van 09.30u tot 12.30u

  Inschrijven

  Registreer u gratis voor de Nederlandstalige sessie of voor de Franstalige sessie en ontvang alle informatie die u nodig heeft om in te loggen op de dag van het webinar.

  Voor bijkomende informatie neemt contact op met:

  Elke Van Rossen (technisch verantwoordelijke medische laboratoria – 02 277 65 24)

  Samia Amyai  (opleidingsverantwoordelijke – 02 277 93 85) 

  19.10.2020 - richtlijnen coronavirus

  BELAC volgt de adviezen en opgelegde maatregelen die verband houden met de uitbraak en verspreiding van het coronavirus (COVID-19) op. 

  Meer info over de maatregelen van de regering is terug te vinden op crisiscentrum.be.

  Restaurants en cafés zijn momenteel gesloten, maar de overige bedrijven hernamen hun activiteiten sinds 4 mei 2020 en blijven open.  

  De ziekenhuizen en medische laboratoria krijgen weer te maken met een intensifiëren van het werk door COVID-19. 
  Gezien de huidige COVID-19-situatie en de recent gewijzigde maatregelen ziet BELAC zich genoodzaakt om zijn posities  met betrekking tot de organisatie van audits opnieuw kenbaar te maken.

  BELAC vraagt nog steeds om alle correspondentie elektronisch te laten verlopen. De FOD Economie werkt immers zo goed als volledig via telewerk.

  BELAC blijft de (geplande) audits verder uitvoeren maar, waar mogelijk, wordt daarbij de voorkeur gegeven aan remote audits. 

  On site audits gaan enkel door mits de algemene richtlijnen en praktische hygiënetips voor het coronavirus COVID-19 nauwgezet opgevolgd worden. Die richtlijnen kunt u terugvinden via www.info-coronavirus.be en www.sciensano.be en blijven ook ten allen tijde van kracht bij alle activiteiten van BELAC.

  Initiële audits gaan on site door of worden uitgesteld indien niet aan de hiervoor vermelde richtlijnen kan voldaan worden.

  De organisatie van de audits in de medische sector wordt vanaf nu geval per geval geëvalueerd (gebaseerd op de werkdruk van het ziekenhuis) en in onderling overleg zal per dossier een strategie vastgelegd worden.

  Voor het uitvoeren van remote audits gelden  nog steeds volgende voorwaarden:

  • er moet met de conformiteit beoordelende instantie of - indien van toepassing - zijn klant (bv. bij witness audits) overeengekomen worden op welke wijze de audit wordt uitgevoerd;
  • de audit moet worden uitgevoerd met een veilige verbinding (MS Teams en Skype  voldoen aan die eis);
  • in het auditverslag moet expliciet vermeld worden dat de audit op afstand werd uitgevoerd.

  Indien vereist of naarmate de situatie zich verder ontwikkelt, wordt die aanpak gewijzigd. In dat geval zal BELAC de nodige updates verstrekken.

  BELAC herinnert u aan het feit dat:

  • Certificatie-instellingen zich vertrouwd moeten maken met de inhoud van IAF-document ID3: 2011 "Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CAB's".
  • Bij afwijking van het standaard certificatieprogramma wordt gevraagd dit te documenteren en BELAC hiervan in te lichten.
  • BELAC vraagt certificatie-instellingen de website van de schema eigenaars te consulteren voor specifieke maatregelen die eventueel van toepassing zijn in de betrokken sectoren.
  • Daarnaast blijft ook IAF-document MD4 voor het gebruik van ICT toepassingen van kracht.

  Aarzel niet om contact op te nemen met uw dossierbeheerder bij vragen, onduidelijkheden of nood aan verduidelijking.

  12.06.2020: Transitie ISO IEC 17025:2017

  Naar aanleiding van de maatregelen en restricties die zijn opgelegd als gevolg van de wereldwijde uitbraak van COVID-19, heeft ILAC na een stemmingsronde onder haar leden beslist om de overgangsperiode voor ISO / IEC 17025: 2017 te verlengen van 30 november 2020 tot 1 juni 2021.

  Aan het einde van deze transitieperiode moeten alle certificaten (en bijhorende accreditatiescopes) die melding maken van conformiteit aan EN ISO 17025:2005 omgezet zijn naar accreditatiecertificaten met verwijzing naar conformiteit aan de norm EN ISO/IEC 17025:2017. Instellingen die niet zijn overgegaan naar de nieuwe norm tegen het einde van de transitieperiode zullen hun certificaat verliezen.

  Naar aanleiding van deze verlenging, zal BELAC ook de deadline voor het aanleveren van de corrigerende maatregelen m.b.t. eisen die verschillend of nieuw zijn in de nieuwe versie van de norm verlengen van 1 september 2020 tot 1 maart 2021. Deze corrigerende maatregelen dienen immers afgerond te zijn om op het einde van de transitieperiode te kunnen overgaan naar de nieuwe versie van de norm.  Met afronding van de tekortkomingen wordt bedoeld: afronding conform aan document BELAC 3-11 met name:

  • Voor A-tekortkomingen: aanvaarden van de voorgestelde oorzaken- en draagwijdteanalyse, de genomen corrigerende maatregel(en) en de aangeleverde evidentie;
  • Voor B-tekortkomingen: aanvaarden van de voorgestelde oorzaken- en draagwijdteanalyse en de geplande corrigerende maatregel en de bijhorende planning/deadlines.

  09.06.2020 - Wereldaccreditatiedag

  "Verbetering van de voedselveiligheid" is het thema van de Wereldaccreditatiedag van 2020.
  Werelaccreditatiedag is een internationaal initiatief van het International Accreditation Forum (IAF) en de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) om de bewustwording van het belang van accreditatie te bevorderen..

  Ontdek ter gelegenheid van de World Accreditation Day de brochure en de video die de rol en voordelen van accreditatie illustreren.

  25.03.2020 - Richtlijnen coronavirus

  BELAC volgt de adviezen die verband houden met de uitbraak en verspreiding van het coronavirus (COVID-19) op de voet.

  Gezien de recente ontwikkelingen ziet BELAC zich genoodzaakt zijn positie van 10 en 18 maart 2020 aan te passen.

  BELAC vraagt om alle correspondentie vanaf heden elektronisch te laten verlopen.

  Gelieve BELAC te informeren als uw instelling/firma momenteel geen activiteiten meer uitvoert die vallen onder of gelinkt zijn aan accreditatie. BELAC zal trachten met de situatie rekening te houden bij het uitwerken van auditplannen en deadlines.

  De internationale accreditatie fora publiceerden informatie, interpretaties en FAQ die door BELAC verder verspreid worden:

  Voor alle tot 5 april 2020 ingeplande audits zal in overleg met de betrokken partijen nagegaan worden of de audit op een alternatieve manier kan worden georganiseerd (bv. documentaire audit, beoordelingen op afstand, videoconferentie) of deze audit uitgesteld dient te worden naar een latere datum. Bij uitstel wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe datum vastgelegd.

  Voor het uitvoeren van audits op afstand gelden  volgende voorwaarden:

  • er moet met de conformiteit beoordelende instantie of  - indien van toepassing - zijn klant (bv. bij witness audits) overeengekomen worden op welke wijze de audit wordt uitgevoerd;
  • de audit moet worden uitgevoerd met een veilige verbinding (MS Teams en Skype  voldoen aan deze eis);
  • in het auditverslag moet expliciet vermeld worden dat de audit op afstand is uitgevoerd.

  Indien vereist of naarmate de situatie zich verder ontwikkelt, wordt deze aanpak gewijzigd. In dat geval zal BELAC de nodige updates verstrekken.

  Certificatie-instellingen moeten zich vertrouwd maken met de inhoud van IAF-document ID3:

  2011 "Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CAB's".

  Bij afwijking van het standaard certificatieprogramma wordt gevraagd dit te documenteren en BELAC hiervan in te lichten.

  BELAC vraagt certificatie-instellingen de website van de schema eigenaars te consulteren voor specifieke maatregelen die eventueel van toepassing zijn in de betrokken sectoren.

  Daarnaast blijft ook IAF-document MD4 voor het gebruik van ICT toepassingen van kracht.

  Tot slot wensen wij u ook te herinneren aan de algemene richtlijnen en praktische hygiënetips met betrekking tot het coronavirus COVID-19, die u kan terug vinden via www.info-coronavirus.be en www.sciensano.be en die ook ten allen tijde van kracht blijven bij alle activiteiten van BELAC

  18.03.2020 - Richtlijnen coronavirus

  BELAC volgt de adviezen die verband houden met de uitbraak en verspreiding van het coronavirus (COVID-19) op de voet. 

  Gezien de recente ontwikkelingen ziet BELAC zich genoodzaakt zijn positie van 10 maart 2020 aan te passen.

  Voor alle tot 5 april 2020 ingeplande audits op locatie  zal in overleg met de betrokken partijen nagegaan worden of de audit op een alternatieve manier kan worden georganiseerd (bv. beoordelingen op afstand, videoconferentie,…) of uitgesteld dient te worden naar een latere datum. Bij uitstel wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe datum geblokkeerd.

  Voor het uitvoeren van audits op afstand geldt het volgende:

  • er moet met de conformiteit beoordelende instantie of  - indien van toepassing - zijn klant (bv. bij witness audits) overeengekomen worden op welke wijze de audit wordt uitgevoerd;
  • de audit moet worden uitgevoerd met een veilige verbinding (MS Teams en Skype  voldoen aan deze eis);
  • in het auditverslag moet expliciet vermeld worden dat de audit op afstand is uitgevoerd.

  Indien vereist of naarmate de situatie zich ontwikkelt, wordt deze aanpak gewijzigd. In dat geval zal BELAC de nodige updates verstrekken.

  Certificatie-instellingen moeten zich vertrouwd maken met de inhoud van IAF-document ID3:

  2011 "Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CAB's".

  Bij afwijking van het standaard certificatieprogramma wordt gevraagd BELAC hiervan in te lichten.

  Daarnaast blijft ook IAF-document MD4 voor het gebruik van ICT toepassingen van kracht.

  Tot slot wensen wij u ook te herinneren aan de algemene richtlijnen en praktische hygiënetips met betrekking tot het coronavirus COVID-19, die u kunt terug vinden via info-coronavirus.be en sciensano.be en die ook ten allen tijde van kracht blijven bij alle activiteiten van BELAC
   

  28.01.2020 - BELAC politiek en aanpak voor de transitie van de accreditatie voor de certificatie van managementsystemen volgens de 2018 versie van de norm ISO 22000

  Inleiding

  De Internationale Organisatie voor normalisatie (ISO) heeft in juni 2018 de norm ISO 22000:2018 “Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain” gepubliceerd als opvolger van ISO 22000:2005.

  BELAC is van mening dat de organisatie en de uitvoering van het certificatieproces van de certificatie-instellingen beoordeeld moeten worden alvorens een certificatie volgens de 2018 versie van de norm met verwijzing naar accreditatie kan uitgevoerd worden.

  Het huidige document beschrijft de principes en de praktische aanpak van BELAC voor de transitie van de accreditatie met betrekking tot de certificatie van managementsystemen volgens de nieuwe versie van de norm ISO 22000.

  De IAF resolutie 2018/15 voorziet een overgangsperiode van drie jaar na datum van publicatie van de nieuwe versie van de norm. Dit houdt in dat een certificatie die verwijst naar de huidige versie van de norm (ISO 22000:2005) haar geldigheid verliest drie jaar (29/06/2021) na de datum van publicatie van de nieuwe versie van de norm.

  Daarnaast stelt de resolutie dat geaccrediteerde certificaten volgens ISO 22000:2005 uitgereikt na de publicatiedatum van ISO 22000:2018 (18/06/2018) een maximale geldigheidsdatum mogen vermelden tot 29 juni 2021.

  Algemene principes voor de transitie van de accreditatie

  1. De huidige door BELAC afgeleverde accreditaties voor de certificatie van managementsystemen (QMS certificaten met ISO 22000 in het toepassingsgebied) gelden enkel voor de vorige versie van de norm (ISO 22000:2005), tenzij reeds expliciet gespecifieerd als ISO 22000:2018 in het toepassingsgebied.
  2. Bij de eerstvolgende aanpassing van het toepassingsgebied van de accreditatie zal BELAC systematisch de versie van de managementsysteemnorm (MSN) gedekt door accreditatie uitdrukkelijk vermelden.
  3. De CI mag bij certificatie volgens de 2018 versie van de MSN enkel verwijzen naar accreditatie nadat BELAC uitdrukkelijk de nieuwe MSN in het toepassingsgebied van de accreditatie heeft opgenomen.
  4. De transitie zal behandeld worden als een vraag voor uitbreiding van het toepassingsgebied van de accreditatie. Het Accreditatiebureau zal een specifieke beslissing kunnen nemen vanaf het moment dat aan de condities voor een positief advies voldaan wordt.
  5. Voor het beoordelen van de geschiktheid van de CI om certificatie, gedekt door accreditatie, te verlenen volgens de 2018 versie van de ISO 22000 norm voorziet BELAC het volgende overgangsregime:
   1. Het indienen van een formeel verzoek, door de CI voor de accreditatie van certificatie volgens de 2018 versie van de ISO 22000.
   2. Een documentair onderzoek, van de door de CI in te dienen gapanalyse, transitieplan en bijhorende documentatie;
   3. Evaluatie van het plan van aanpak om vastgestelde non-conformiteiten met betrekking tot de transitie te corrigeren
   4. Een beslissing door BELAC en de herziening van de technische bijlage van het accreditatiecertificaat.
  6. Vanaf publicatie van dit document kan BELAC, op aanvraag van de CI, de transitieaudit uitvoeren. De gevraagde documenten dienen hiertoe ten minste 14 dagen voor de afgesproken auditdatum overgemaakt te worden.
  7. De overgang van de accreditatie dient voltooid te zijn voor 29/12/2020.

  Bijzondere richtlijnen voor de beoordeling van de transitie

  1. Algemeen

   De beoordeling voor de overgang van de accreditatie gebeurt in principe op basis van door de CI ingediende documentatie (documentair onderzoek).

   Het documentair onderzoek behelst, ten minste, een grondige analyse en beoordeling:

   • van het transitieplan,
   • van het opleidingsprogramma,
   • en van al de relevante operationele documenten (templates, checklists, modelverslagen…) voor de voorbereiding, de uitvoering en de rapportering van de certificatie-audits.

   Tijdens één van de daaropvolgende reguliere kantooronderzoeken in het kader van een toezicht- of verlengingsaudit zal de doeltreffendheid en de duurzaamheid van de implementatie van de overgangsmaatregelen beoordeeld worden.
    

  2. Documentair onderzoek

   De documenten voor de beoordeling van de overgang naar de nieuwe versie van de norm die de CI ten laatste 2 weken voor de documentaire audit moet indienen bij BELAC zijn:

   1. Een overzicht van de ISO 22000 certificatie-activiteiten van de organisatie (register van de certificaten met vermelding van naam en adres van de certificaathouder en de vervaldatum van het certificaat);
   2. Een kwalificatiematrix van al het personeel (intern en extern) dat tussenkomt (kan/zal tussenkomen) in het ISO 22000 certificatieproces;
   3. Gapanalyse en overgangsplan van de certificatie-instelling, met een lijst van de te treffen maatregelen en de bijhorende timing;
   4. Een gedetailleerd tijdsplan van de opleiding van (interne en externe) auditoren;
   5. Een synthese van de principes voor de transitie van de certificatie van nieuwe klanten en de hercertificatie van bestaande klanten;
   6. De voornaamste wijzigingen in het certificatieproces met in het bijzonder de gewijzigde procedures en modeldocumenten.

   Indien BELAC dit nodig acht kan ze andere documenten opvragen voor de evaluatie.
    

  3. Overgangsperiode

   Tijdens de overgangsperiode zal de CI er zorg voor dragen dat voor zowel het certificaat van de klant als voor het bijhorende auditdossier en auditrapport een duidelijk en ondubbelzinnig onderscheid kan worden gemaakt tussen de dossiers behandeld volgens de oude en deze behandeld volgens de nieuwe versie van de norm.

  Lijst met gebruikte afkortingen

  CI

  Certificatie-instelling

  IAF

  International Accreditation Forum

  ISO

  Internationale Organisatie voor normalisatie

  MSN

  Managementsysteemnorm

  Laatst bijgewerkt
  8 juni 2022