Table of Contents

  12.06.2020: Transitie ISO IEC 17025:2017

  Naar aanleiding van de maatregelen en restricties die zijn opgelegd als gevolg van de wereldwijde uitbraak van COVID-19, heeft ILAC na een stemmingsronde onder haar leden beslist om de overgangsperiode voor ISO / IEC 17025: 2017 te verlengen van 30 november 2020 tot 1 juni 2021.

  Aan het einde van deze transitieperiode moeten alle certificaten (en bijhorende accreditatiescopes) die melding maken van conformiteit aan EN ISO 17025:2005 omgezet zijn naar accreditatiecertificaten met verwijzing naar conformiteit aan de norm EN ISO/IEC 17025:2017. Instellingen die niet zijn overgegaan naar de nieuwe norm tegen het einde van de transitieperiode zullen hun certificaat verliezen.

  Naar aanleiding van deze verlenging, zal BELAC ook de deadline voor het aanleveren van de corrigerende maatregelen m.b.t. eisen die verschillend of nieuw zijn in de nieuwe versie van de norm verlengen van 1 september 2020 tot 1 maart 2021. Deze corrigerende maatregelen dienen immers afgerond te zijn om op het einde van de transitieperiode te kunnen overgaan naar de nieuwe versie van de norm.  Met afronding van de tekortkomingen wordt bedoeld: afronding conform aan document BELAC 3-11 met name:

  • Voor A-tekortkomingen: aanvaarden van de voorgestelde oorzaken- en draagwijdteanalyse, de genomen corrigerende maatregel(en) en de aangeleverde evidentie;
  • Voor B-tekortkomingen: aanvaarden van de voorgestelde oorzaken- en draagwijdteanalyse en de geplande corrigerende maatregel en de bijhorende planning/deadlines.

  09.06.2020 - Wereldaccreditatiedag

  "Verbetering van de voedselveiligheid" is het thema van de Wereldaccreditatiedag van 2020.
  Werelaccreditatiedag is een internationaal initiatief van het International Accreditation Forum (IAF) en de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) om de bewustwording van het belang van accreditatie te bevorderen..

  Ontdek ter gelegenheid van de World Accreditation Day de brochure en de video die de rol en voordelen van accreditatie illustreren.

  25.03.2020 - Richtlijnen coronavirus

  BELAC volgt de adviezen die verband houden met de uitbraak en verspreiding van het coronavirus (COVID-19) op de voet.

  Gezien de recente ontwikkelingen ziet BELAC zich genoodzaakt zijn positie van 10 en 18 maart 2020 aan te passen.

  BELAC vraagt om alle correspondentie vanaf heden elektronisch te laten verlopen.

  Gelieve BELAC te informeren als uw instelling/firma momenteel geen activiteiten meer uitvoert die vallen onder of gelinkt zijn aan accreditatie. BELAC zal trachten met de situatie rekening te houden bij het uitwerken van auditplannen en deadlines.

  De internationale accreditatie fora publiceerden informatie, interpretaties en FAQ die door BELAC verder verspreid worden:

  Voor alle tot 5 april 2020 ingeplande audits zal in overleg met de betrokken partijen nagegaan worden of de audit op een alternatieve manier kan worden georganiseerd (bv. documentaire audit, beoordelingen op afstand, videoconferentie) of deze audit uitgesteld dient te worden naar een latere datum. Bij uitstel wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe datum vastgelegd.

  Voor het uitvoeren van audits op afstand gelden  volgende voorwaarden:

  • er moet met de conformiteit beoordelende instantie of  - indien van toepassing - zijn klant (bv. bij witness audits) overeengekomen worden op welke wijze de audit wordt uitgevoerd;
  • de audit moet worden uitgevoerd met een veilige verbinding (MS Teams en Skype  voldoen aan deze eis);
  • in het auditverslag moet expliciet vermeld worden dat de audit op afstand is uitgevoerd.

  Indien vereist of naarmate de situatie zich verder ontwikkelt, wordt deze aanpak gewijzigd. In dat geval zal BELAC de nodige updates verstrekken.

  Certificatie-instellingen moeten zich vertrouwd maken met de inhoud van IAF-document ID3:

  2011 "Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CAB's".

  Bij afwijking van het standaard certificatieprogramma wordt gevraagd dit te documenteren en BELAC hiervan in te lichten.

  BELAC vraagt certificatie-instellingen de website van de schema eigenaars te consulteren voor specifieke maatregelen die eventueel van toepassing zijn in de betrokken sectoren.

  Daarnaast blijft ook IAF-document MD4 voor het gebruik van ICT toepassingen van kracht.

  Tot slot wensen wij u ook te herinneren aan de algemene richtlijnen en praktische hygiënetips met betrekking tot het coronavirus COVID-19, die u kan terug vinden via www.info-coronavirus.be en www.sciensano.be en die ook ten allen tijde van kracht blijven bij alle activiteiten van BELAC

  18.03.2020 - Richtlijnen coronavirus

  BELAC volgt de adviezen die verband houden met de uitbraak en verspreiding van het coronavirus (COVID-19) op de voet. 

  Gezien de recente ontwikkelingen ziet BELAC zich genoodzaakt zijn positie van 10 maart 2020 aan te passen.

  Voor alle tot 5 april 2020 ingeplande audits op locatie  zal in overleg met de betrokken partijen nagegaan worden of de audit op een alternatieve manier kan worden georganiseerd (bv. beoordelingen op afstand, videoconferentie,…) of uitgesteld dient te worden naar een latere datum. Bij uitstel wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe datum geblokkeerd.

  Voor het uitvoeren van audits op afstand geldt het volgende:

  • er moet met de conformiteit beoordelende instantie of  - indien van toepassing - zijn klant (bv. bij witness audits) overeengekomen worden op welke wijze de audit wordt uitgevoerd;
  • de audit moet worden uitgevoerd met een veilige verbinding (MS Teams en Skype  voldoen aan deze eis);
  • in het auditverslag moet expliciet vermeld worden dat de audit op afstand is uitgevoerd.

  Indien vereist of naarmate de situatie zich ontwikkelt, wordt deze aanpak gewijzigd. In dat geval zal BELAC de nodige updates verstrekken.

  Certificatie-instellingen moeten zich vertrouwd maken met de inhoud van IAF-document ID3:

  2011 "Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CAB's".

  Bij afwijking van het standaard certificatieprogramma wordt gevraagd BELAC hiervan in te lichten.

  Daarnaast blijft ook IAF-document MD4 voor het gebruik van ICT toepassingen van kracht.

  Tot slot wensen wij u ook te herinneren aan de algemene richtlijnen en praktische hygiënetips met betrekking tot het coronavirus COVID-19, die u kunt terug vinden via info-coronavirus.be en sciensano.be en die ook ten allen tijde van kracht blijven bij alle activiteiten van BELAC
   

  28.01.2020 - BELAC politiek en aanpak voor de transitie van de accreditatie voor de certificatie van managementsystemen volgens de 2018 versie van de norm ISO 22000

  Inleiding

  De Internationale Organisatie voor normalisatie (ISO) heeft in juni 2018 de norm ISO 22000:2018 “Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain” gepubliceerd als opvolger van ISO 22000:2005.

  BELAC is van mening dat de organisatie en de uitvoering van het certificatieproces van de certificatie-instellingen beoordeeld moeten worden alvorens een certificatie volgens de 2018 versie van de norm met verwijzing naar accreditatie kan uitgevoerd worden.

  Het huidige document beschrijft de principes en de praktische aanpak van BELAC voor de transitie van de accreditatie met betrekking tot de certificatie van managementsystemen volgens de nieuwe versie van de norm ISO 22000.

  De IAF resolutie 2018/15 voorziet een overgangsperiode van drie jaar na datum van publicatie van de nieuwe versie van de norm. Dit houdt in dat een certificatie die verwijst naar de huidige versie van de norm (ISO 22000:2005) haar geldigheid verliest drie jaar (29/06/2021) na de datum van publicatie van de nieuwe versie van de norm.

  Daarnaast stelt de resolutie dat geaccrediteerde certificaten volgens ISO 22000:2005 uitgereikt na de publicatiedatum van ISO 22000:2018 (18/06/2018) een maximale geldigheidsdatum mogen vermelden tot 29 juni 2021.

  Algemene principes voor de transitie van de accreditatie

  1. De huidige door BELAC afgeleverde accreditaties voor de certificatie van managementsystemen (QMS certificaten met ISO 22000 in het toepassingsgebied) gelden enkel voor de vorige versie van de norm (ISO 22000:2005), tenzij reeds expliciet gespecifieerd als ISO 22000:2018 in het toepassingsgebied.
  2. Bij de eerstvolgende aanpassing van het toepassingsgebied van de accreditatie zal BELAC systematisch de versie van de managementsysteemnorm (MSN) gedekt door accreditatie uitdrukkelijk vermelden.
  3. De CI mag bij certificatie volgens de 2018 versie van de MSN enkel verwijzen naar accreditatie nadat BELAC uitdrukkelijk de nieuwe MSN in het toepassingsgebied van de accreditatie heeft opgenomen.
  4. De transitie zal behandeld worden als een vraag voor uitbreiding van het toepassingsgebied van de accreditatie. Het Accreditatiebureau zal een specifieke beslissing kunnen nemen vanaf het moment dat aan de condities voor een positief advies voldaan wordt.
  5. Voor het beoordelen van de geschiktheid van de CI om certificatie, gedekt door accreditatie, te verlenen volgens de 2018 versie van de ISO 22000 norm voorziet BELAC het volgende overgangsregime:
   1. Het indienen van een formeel verzoek, door de CI voor de accreditatie van certificatie volgens de 2018 versie van de ISO 22000.
   2. Een documentair onderzoek, van de door de CI in te dienen gapanalyse, transitieplan en bijhorende documentatie;
   3. Evaluatie van het plan van aanpak om vastgestelde non-conformiteiten met betrekking tot de transitie te corrigeren
   4. Een beslissing door BELAC en de herziening van de technische bijlage van het accreditatiecertificaat.
  6. Vanaf publicatie van dit document kan BELAC, op aanvraag van de CI, de transitieaudit uitvoeren. De gevraagde documenten dienen hiertoe ten minste 14 dagen voor de afgesproken auditdatum overgemaakt te worden.
  7. De overgang van de accreditatie dient voltooid te zijn voor 29/12/2020.

  Bijzondere richtlijnen voor de beoordeling van de transitie

  1. Algemeen

   De beoordeling voor de overgang van de accreditatie gebeurt in principe op basis van door de CI ingediende documentatie (documentair onderzoek).

   Het documentair onderzoek behelst, ten minste, een grondige analyse en beoordeling:

   • van het transitieplan,
   • van het opleidingsprogramma,
   • en van al de relevante operationele documenten (templates, checklists, modelverslagen…) voor de voorbereiding, de uitvoering en de rapportering van de certificatie-audits.

   Tijdens één van de daaropvolgende reguliere kantooronderzoeken in het kader van een toezicht- of verlengingsaudit zal de doeltreffendheid en de duurzaamheid van de implementatie van de overgangsmaatregelen beoordeeld worden.
    

  2. Documentair onderzoek

   De documenten voor de beoordeling van de overgang naar de nieuwe versie van de norm die de CI ten laatste 2 weken voor de documentaire audit moet indienen bij BELAC zijn:

   1. Een overzicht van de ISO 22000 certificatie-activiteiten van de organisatie (register van de certificaten met vermelding van naam en adres van de certificaathouder en de vervaldatum van het certificaat);
   2. Een kwalificatiematrix van al het personeel (intern en extern) dat tussenkomt (kan/zal tussenkomen) in het ISO 22000 certificatieproces;
   3. Gapanalyse en overgangsplan van de certificatie-instelling, met een lijst van de te treffen maatregelen en de bijhorende timing;
   4. Een gedetailleerd tijdsplan van de opleiding van (interne en externe) auditoren;
   5. Een synthese van de principes voor de transitie van de certificatie van nieuwe klanten en de hercertificatie van bestaande klanten;
   6. De voornaamste wijzigingen in het certificatieproces met in het bijzonder de gewijzigde procedures en modeldocumenten.

   Indien BELAC dit nodig acht kan ze andere documenten opvragen voor de evaluatie.
    

  3. Overgangsperiode

   Tijdens de overgangsperiode zal de CI er zorg voor dragen dat voor zowel het certificaat van de klant als voor het bijhorende auditdossier en auditrapport een duidelijk en ondubbelzinnig onderscheid kan worden gemaakt tussen de dossiers behandeld volgens de oude en deze behandeld volgens de nieuwe versie van de norm.

  Lijst met gebruikte afkortingen

  CI

  Certificatie-instelling

  IAF

  International Accreditation Forum

  ISO

  Internationale Organisatie voor normalisatie

  MSN

  Managementsysteemnorm

  Laatst bijgewerkt
  2 juli 2020