Beschermingsomvang

De houder van een Benelux tekening of model heeft het exclusieve recht tot gebruik. Dit houdt eveneens het recht in om derden te verbieden een product waarin hetzelfde of een gelijkaardige tekening of model vervat zit, voor commerciële doeleinden te gebruiken (d.i. vervaardigen, te koop aanbieden, invoeren, uitvoeren of (voor één van deze handelingen) in voorraad hebben). Het gaat hier in wezen om een verbodsrecht. 

Het recht op een tekening of model laat de houder ervan ook toe latere depots door derden van een identieke tekening of model te verhinderen of te vernietigen. 

Het verbodsrecht van de houder van een tekening of model is in bepaalde gevallen wel beperkt. Hij zal in bepaalde gevallen moeten dulden dat derden, zonder voorafgaande toestemming, op een bepaalde wijze gebruik maken van de tekening of het model.

De voornaamste beperkingen op het tekeningen- en modellenrecht omvatten de onmogelijkheid voor de houder om zich te verzetten tegen handelingen in de particuliere sfeer en voor niet-commerciële doeleinden, handelingen voor experimentele doeleinden en handelingen ter illustratie of ten behoeve van onderwijs.

Overdracht of licentie

Een tekening of model kan door de houder aan derden worden overgedragen (bv. verkopen) die er dan de nieuwe houder van worden. De overdracht onder levenden dient schriftelijk te gebeuren en moet gelden voor het gehele grondgebied van de Benelux. Om aan derden te kunnen tegengeworpen worden, moet een uittreksel van de akte waaruit van die overgang blijkt geregistreerd worden bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).

Een tekening of model kan ook in licentie worden gegeven. Dit komt neer op een soort verhuren van het tekening of model. Voor een licentie is een geschrift niet noodzakelijk maar, om tegenstelbaar te zijn aan derden, moet ze wel ook geregistreerd worden.

Namaak

De houder van een tekening of model beschikt over verschillende rechtsmiddelen om zich te verdedigen tegen namaak van zijn tekening of model.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018

Laatste nieuws voor dit thema

  1. Intellectuele eigendom

    Auteursrechten en naburige rechten - Jaarverslag 2018 van de Controledienst