Beperking van het exclusieve recht

Het exclusieve recht op een tekening of model houdt niet in dat de houder gerechtigd is om zich te verzetten tegen:

  • handelingen in de particuliere sfeer en voor niet-commerciële doeleinden;
  • handelingen voor experimentele doeleinden;
  • reproductiehandelingen ter illustratie of voor onderwijsdoeleinden. 

Voor deze handelingen is de toestemming van de houder van de tekening of het model dus niet vereist. Wel moet de bron van de tekening of het model steeds worden vermeld. 

Het exclusieve recht op tekeningen of modellen die een onderdeel vormen van een samengesteld product, omvat evenmin het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van de tekeningen of modellen ter reparatie van dit samengestelde product, met de bedoeling om het oorspronkelijke uiterlijk ervan te herstellen. Een samengesteld product is een product dat bestaat uit meerdere onderdelen, die vervangen kunnen worden, zodat het product uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kan worden. 

De houder van een tekening of model, die producten in de handel heeft gebracht in een lidstaat van de Europese Unie, of die hiervoor zijn toestemming heeft gegeven, heeft niet langer het recht om zich te verzetten tegen handelingen met betrekking tot deze producten. Zijn tekeningen- of modellenrecht is “uitgeput” met betrekking tot de exemplaren die door hem, of met zijn toestemming, in de handel zijn gebracht; over deze exemplaren kan hij geen controle meer uitoefenen.

Recht van voorgebruik

Bovendien wordt aan elke derde een recht toegekend, die voor de depotdatum van een tekening of model zelf al binnen de Benelux een product heeft vervaardigd, met een uiterlijk identiek aan de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model (of met een uiterlijk dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt). 

Dat recht wordt “recht van voorgebruik” genoemd. 

Eenzelfde recht wordt ook toegekend aan wie onder dezelfde omstandigheden een begin heeft gemaakt met de uitvoering van zijn voornemen om dit product te vervaardigen. 

Het recht van voorgebruik biedt de houder de mogelijkheid om de productie van deze producten voort te zetten, of op te starten, en om zijn tekening of model te exploiteren (met uitzondering van invoerhandelingen), niettegenstaande het uit de inschrijving voortvloeiende recht.

Laatst bijgewerkt
8 januari 2021