Table of Contents

  Een bescherming door het tekeningen- of modellenrecht vereist dat een depot aan de formele voorschriften voldoet alsook de betaling van depot- en vernieuwingstaksen. Na het depot moeten een inschrijving en een publicatie volgen.

  Om een depot van een tekening of model in te dienen, kan het nuttig zijn om u te laten bijstaan door een deskundige (gemachtigde) in intellectuele eigendomsrechten. Dat is echter niet verplicht.

  Waar en hoe een depot indienen?

  Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) biedt de mogelijkheid om tekeningen of modellen online in te dienen. Om een model in te dienen via “Mijn BBIE”, is een account bij het BOIP vereist. Een dergelijk account kunt u gewoon zelf aanmaken op de website van het BOIP.

  Als u vragen hebt, neemt u contact op met het Informatiecentrum van het BOIP. Het BOIP stelt ook een verklarende nota ter beschikking, die u kan helpen bij het indienen van uw aanvraag voor een tekening of model.

  Depotformulier

  Naast een depot op Benelux-niveau, kunt u uw tekening of model ook beschermen op Europees niveau of in het buitenland.

  Taal van het depot

  Een Benelux-depot kan in het Nederlands, in het Frans of in het Engels worden ingediend.

  Inhoud van het depot

  Het Benelux-depot van een tekening of model moet volgende gegevens bevatten:

  • naam en adres van de indiener; indien de indiener een rechtspersoon is, moet zijn rechtsvorm worden vermeld;
  • afbeelding(en) van het uiterlijk van het product. 
   Het is belangrijk dat de afbeeldingen duidelijk zijn, aangezien de bescherming van een tekening of model uitsluitend bepaald wordt door de afbeeldingen die in het register zijn opgenomen en niet door het product zoals het in werkelijkheid bestaat. Zorg er dus voor dat de te beschermen eigenschappen van het product duidelijk zichtbaar zijn op de afbeeldingen. Het is mogelijk om verschillende gezichtspunten van de tekening of het model in te dienen, evenals een beschrijving van de vormen en lijnen van het product;
  • een heel precieze omschrijving van het product waarin de tekening of het model is of zal worden opgenomen. Dit gebeurt bij voorkeur aan de hand van de termen uit de alfabetische lijst van internationale classificatie zoals voorzien door de Overeenkomst van Locarno van 8 oktober 1968 tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid;
  • een vermelding van de kleur(en) van de tekening of het model; indien van toepassing met opgave van de daarmee overeenstemmende kleurcode;
  • in voorkomend geval, naam en adres van de gemachtigde;
  • de handtekening van de deposant of zijn gemachtigde.

  Het depot kan bovendien bevatten:

  • een beschrijving in maximaal 150 woorden van de kenmerkende eigenschappen van het nieuwe uiterlijk van het product;
  • de naam van de werkelijke ontwerper van de tekening of het model;
  • in voorkomend geval, een verklaring dat aanspraak wordt gemaakt op het recht van voorrang;
  • in voorkomend geval, een verzoek om opschorting van de publicatie van de registratie (indien dit gewenst is).

  Welke datum geldt als depotdatum?

  De depotdatum is de datum van ontvangst van het aanvraagdossier, indien dit alle vereiste informatie bevat. Die datum is belangrijk, omdat die het begin van de geldigheidsduur van een tekeningen- of modellenrecht bepaalt.

  Het is mogelijk om de depotdatum naar voren te schuiven, dankzij het recht van voorrang. Het recht van voorrang biedt de ontwerper de mogelijkheid om de datum van het eerste depot van zijn tekening of model te laten gelden als depotdatum voor de andere depots die binnen de volgende zes maanden worden aangevraagd.

  De ontwerper weet immers niet steeds meteen in welke andere landen hij een depot wil indienen. Hij kan bijvoorbeeld beginnen in de Benelux, om vervolgens een gemeenschapsdepot in te dienen en ten slotte een internationaal depot voor een selectie van landen. Dankzij het recht van voorrang zullen het gemeenschapsdepot en de internationale depots dezelfde depotdatum als het Benelux-depot verkrijgen. Het voordeel van dit systeem is dat de depots die derden in de tussentijd zouden indienen, zonder gevolg zullen blijven.

  Te betalen taksen bij depot van een tekening of model

  Voor het depot van een tekening of model, voor de publicatie ervan en eventueel voor de opschorting van publicatie moeten taksen worden betaald.

  Deze taksen moeten worden betaald bij het indienen van het depot.

  Bij een meervoudig depot zijn de taksen degressief.

  Registratie en publicatie

  Het Benelux-Bureau onderzoekt of de tekeningen- of modellendepots aan de formele vereisten voldoen en meer bepaald of alle vereiste gegevens in het aanvraagformulier worden vermeld (naam van de deposant, het product waarop de tekening of het model betrekking heeft, enz.). Er gebeurt geen onderzoek ten gronde, met andere woorden naar de geldigheidsvoorwaarden van de tekening of het model (zoals de nieuwheid),

  behalve om na te gaan dat de tekening of het model niet in strijd is met de openbare orde of de goede zeden.

  Wanneer het aanvraagdossier volledig is, wordt het depot geregistreerd in het Benelux-Modellenregister.

  Behalve wanneer de deposant opschorting van publicatie vraagt, (dat kan wanneer hij zijn tekening of model voor een bepaalde termijn geheim wil houden,) zullen de geregistreerde tekeningen en modellen gepubliceerd worden in het “Benelux-Modellenregister”.

  Duur van een tekeningen- of modellenrecht

  Instandhouden van een tekeningen- of modellenrecht

  Laatst bijgewerkt
  12 september 2022