Het recht om een tekening of model te deponeren, hoort toe aan de ontwerper ervan. Indien de tekening of het model echter gecreëerd werden door een bediende of een arbeider, in de uitoefening van diens functie, dan heeft zijn werkgever het recht om de binnen zijn onderneming gemaakte tekeningen of modellen te deponeren. Hij wordt dan beschouwd als de ontwerper.

Wanneer een tekening of model op bestelling is ontworpen, heeft de opdrachtgever ook het recht om de tekening of het model te deponeren. Die regel geldt enkel indien de bestelling werd geplaatst met het oog op commercieel of industrieel gebruik van het product waarin de tekening of het model is verwerkt.

De partijen kunnen bij de arbeidsovereenkomst of bij de bestelovereenkomst afwijkende bepalingen opnemen, waardoor vermeden wordt dat de werkgever of de opdrachtgever als de houder beschouwd wordt van het recht om de tekening of het model te deponeren.

De ontwerper kan zijn depotrecht ook afstaan aan een derde, bijvoorbeeld aan een bedrijf dat de betrokken producten zal commercialiseren. Dit gebeurt doorgaans tegen een forfaitaire vergoeding of een percentage van de opbrengsten van de verkoop.

De houder van een geregistreerde tekening of een geregistreerd model is degene die de registratieprocedure heeft uitgevoerd en die als zodanig in de inschrijving wordt vermeld.

Laatst bijgewerkt
18 maart 2022