Beschermingsomvang

De houder van een Benelux-tekening of -model heeft het exclusieve recht tot gebruik. Dit betekent dat hij het recht heeft om derden te verbieden een product waarin tekeningen of modellen vervat zitten, identiek aan die van hem, voor commerciële doeleinden te gebruiken (met andere woorden te vervaardigen, te koop aan te bieden, in of uit te voeren of voor een van deze doelstellingen in bezit te houden). Dat geldt ook voor producten die bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken. Het gaat in wezen om een verbodsrecht.

Het recht op een tekening of model laat de houder ervan ook toe om latere depots door derden van een identieke tekening of een identiek model te verhinderen of te vernietigen.

Het exclusieve recht van de houder van de tekening of het model is niet absoluut. In bepaalde gevallen zal hij moeten dulden dat derden, zonder voorafgaande toestemming, op een bepaalde wijze gebruik maken van de tekening of het model.

De voornaamste beperkingen op het tekeningen- en modellenrecht omvatten de onmogelijkheid voor de houder om zich te verzetten tegen handelingen in de particuliere sfeer en voor niet-commerciële doeleinden, handelingen voor experimentele doeleinden en handelingen ter illustratie of voor onderwijsdoeleinden.

Overdracht of licentie

Een tekening of model kan door de houder worden overgedragen (bv. door een verkoop) aan een derde, die er dan de nieuwe houder van wordt. De overdracht onder levenden moet schriftelijk gebeuren en moet gelden voor het hele grondgebied van de Benelux. Opdat de overdracht tegenstelbaar zou zijn aan derden, moet een uittreksel van de akte die de overdracht vastlegt, worden geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).

Een tekening of model kan ook in licentie worden gegeven. Dit komt neer op een soort verhuren van de tekening of het model. Een licentie hoeft niet noodzakelijk schriftelijk te worden vastgelegd, maar moet wel worden geregistreerd, om tegenstelbaar te zijn aan derden.

Namaak

De houder van een tekening of model beschikt over verschillende rechtsmiddelen om zich te verdedigen tegen namaak van zijn tekening of model.

Laatst bijgewerkt
18 maart 2021