Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas

Table of Contents

  Deze webpagina gaat enkel over het federaal sociaal tarief.

  Wat is het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas?

  Het sociaal tarief is een maatregel om personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën van rechthebbenden te helpen om hun elektriciteits- en/of aardgasrekening te betalen.

  Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder.

  Het tarief wordt vier keer per jaar berekend door de federale regulator voor energie, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

  De gezinnen die recht hebben op het sociaal tarief betalen geen huurgeld voor hun elektriciteits- en/of aardgasmeter.

  De sociale tarieven voor elektriciteit en/of aardgas

  • Voor elektriciteit varieert het sociaal tarief naargelang uw gezin beschikt over een enkelvoudige teller (dagteller), een tweevoudige teller (dag- en nachtteller), of uitsluitend een nachtteller.
  • Voor aardgas bestaat er één enkel sociaal tarief.

  De tarieven raadplegen

  En als ik een budgetmeter heb?

  • Als uw gezin een budgetmeter heeft, wordt het sociaal tarief eveneens toegekend als uw gezin tot een rechthebbende categorie behoort.
  • Voor informatie over:

  • het systeem voor het opladen: contacteer uw netbeheerder.
  • de facturatie: contacteer uw energieleverancier of uw netbeheerder: de contactgegevens vindt u op uw energiefactuur.

  Wanneer heb ik recht op het sociaal tarief?

  Om het sociaal tarief te genieten, moet u voldoen aan een van deze twee voorwaarden:

  • Een residentiële eindafnemer van categorie 1, 2A, 2B, 2C of 3. Een eindafnemer is een klant die elektriciteit of aardgas aankoopt voor eigen verbruik, bestemd voor het gezin.
  • Huurder zijn van een sociaal appartement (categorie 4.

  Tijdelijk (verlengd tot 30 september 2022)

  Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en een contract hebben afgesloten als residentiële afnemer van elektriciteit en aardgas, hebben tijdelijk recht op het sociaal tarief. Deze maatregel is verlengd tot 30 september 2022.

  Meer informatie voor personen met een verhoogde tegemoetkoming.

  Welke categorieën geven recht op het sociaal tarief?

  Categorie 1: u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van het Openbaar Centrum van Maatschappelijk Welzijn (OCMW):

  • een leefloon
  • een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon
  • een maatschappelijke steun van het OCMW die geheel of gedeeltelijk terugbetaald wordt door de federale staat
  • een voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of een tegemoetkoming voor gehandicapten

  Categorie 2A: u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van de FOD Sociale Zekerheid Directie Personen met een Handicap (FOD SZ DGPH):

  • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 %
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming
  • een integratietegemoetkoming
  • een tegemoetkoming voor hulp van derden

  Categorie 2B (gewestelijk): u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt de volgende tegemoetkoming:

  • in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, via IRISCARE, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
  • in de Duitstalige Gemeenschap, via FOD SC DGPH, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
  • in het Vlaamse Gewest, via de Zorgkas waarbij de rechthebbende aangesloten is, een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger: een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden)
  • in het Waalse Gewest, via AVIQ, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

  Categorie 2C (gewestelijk): u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt volgende tegemoetkoming:

  • in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, een bijkomende kinderbijslag voor kinderen getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal (erkenning via FOD SZ DGPH of AVIQ, betaling via het kinderbijslagfonds)
  • in de Duitstalige Gemeenschap, een bijkomende kinderbijslag voor kinderen getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal (erkenning via FOD SZ DGPH, betaling via het kinderbijslagfonds)
  • in Vlaanderen, via Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie, een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal (vroeger: verhoogde kinderbijslag)
  • in het Waalse Gewest, een bijkomende kinderbijslag voor kinderen getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal (erkenning via FOD SZ DGPH of AVIQ, betaling via het kinderbijslagfonds)

  Categorie 3: u (of een persoon die bij u gedomicilieerd is) ontvangt een van de volgende tegemoetkomingen van de Federale Pensioendienst (FPD):

  • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
  • een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
  • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 % (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen);
  • een tegemoetkoming voor hulp van derden.

  Categorie 4: u bent huurder van een sociaal appartement waarvan de verwarming op aardgas afhangt van een collectieve installatie, in een gebouw dat verhuurd wordt door

  • een sociale huisvestingsmaatschappij; 
  • de gewestelijke huisvestigingsmaatschappij;
  • sociale verhuurkantoren erkend door de gewestelijke regering (het Vlaamse Woningfonds, het Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie en het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) of 
  • het OCMW.

  Wanneer is het sociaal tarief niet van toepassing?

  Bepaalde tegemoetkomingen geven geen recht op het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas. Bijvoorbeeld als u:

  • een uitkering van een ziekenfonds ontvangt;
  • een uitkering van een verzekering ontvangt;
  • een pensioen van de openbare sector ontvangt;
  • “artikel 60” van het OCMW geniet;
  • zich in schuldbemiddeling bevindt;

  Het sociaal tarief is niet van toepassing voor:

  • tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan uw domicilieadres);
  • gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;
  • professionele klanten (bedrijven, organisaties …);
  • occasionele klanten of tijdelijke aansluitingen.

  Wat moet ik doen om het sociaal tarief te genieten?

  U behoort tot de categorie 1, 2A, 2B, 2C of 3?

  Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas wordt u in de meeste gevallen automatisch toegekend. U hoeft dus geen stappen te ondernemen.

  U bent een nieuwe rechthebbende?

  Als u pas sinds kort behoort tot een categorie, duurt het soms een tijdje vooraleer u het sociaal tarief geniet.

  Waarom? Het feit dat u rechthebbende bent wordt niet onmiddellijk meegedeeld aan uw energieleverancier. De energieleveranciers worden om de drie maanden automatisch geïnformeerd over de personen die recht hebben op het sociaal tarief.

  Het recht op het sociaal tarief gaat altijd in op de eerste dag van het trimester waarin beslist werd dat u behoort tot een categorie van rechthebbenden. De datum van de beslissing komt ongeveer overeen met de datum waarop u voor de eerste maal een tegemoetkoming hebt ontvangen.

  De mogelijke startdata van het recht zijn dus 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober en de einddatum is steeds 31 december van het lopende jaar.

  Als u als rechthebbende het jaar daarop nog steeds een tegemoetkoming ontvangt, wordt het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas normaal gezien automatisch opnieuw toegepast.

  U bent verhuisd?

  Bij een wijziging van domicilieadres wordt uw recht op het sociaal tarief niet onmiddellijk doorgegeven aan uw energieleverancier. De energieleveranciers worden immers om de drie maanden automatisch geïnformeerd over de rechthebbenden op het sociaal tarief.

  Een verhuis is pas officieel wanneer de wijkagent is langsgekomen en wanneer uw identiteitskaart werd aangepast.

  U bent van leverancier veranderd?

  Bij verandering van energieleverancier wordt uw recht op het sociaal tarief niet onmiddellijk doorgegeven aan uw energieleverancier. De energieleveranciers worden immers om de drie maanden automatisch geïnformeerd over de rechthebbenden op het sociaal tarief.

  Tips

  • Sluit een energiecontract af op naam van een enkele persoon;
  • Respecteer de schrijfwijze van uw persoonsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, adres) zoals die op uw identiteitskaart vermeld zijn.

  Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is een prijs die wordt vastgelegd door de CREG. Het is dus een tarief dat bij alle energieleveranciers en distributienetbeheerders hetzelfde is.

  Is er een fout geslopen in uw persoonlijke gegevens in het energiecontract?

  Als een klant een energiecontract ondertekent met een voornaam, achternaam of geboortedatum die afwijkt van zijn persoonlijke gegevens in het Rijksregister (of op zijn identiteitskaart), is het niet mogelijk om het contract te linken aan die persoon.

  Om het sociaal tarief automatisch te kunnen toepassen, is het essentieel dat de energieleveranciers over correcte identificatiegegevens van hun klanten beschikken.

  Tips om de automatische gegevensverwerking te vergemakkelijken:

  • Respecteer de schrijfwijze van uw persoonsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, adres) zoals die op uw identiteitskaart vermeld zijn wanneer u het energiecontract onderschrijft.
  • Deel steeds het rijksregisternummer mee aan uw energieleverancier, zelfs als dat geen verplichte vermelding is.
  • Pas uw persoonlijke gegevens aan bij uw energieleverancier zodat zij dezelfde zijn als die van het Rijksregister.

  U bent huurder van een sociaal appartement (categorie 4)?

  Wend u tot de eigenaar/beheerder van uw appartementsgebouw om na te gaan of het sociaal tarief wordt toegepast voor het gebouw. De eigenaar/beheerder van het gebouw is de persoon die het contract heeft afgesloten met de energieleverancier; hij/zij moet het sociaal tarief aanvragen.

  De beheerder van het gebouw is verantwoordelijk voor de aanvraag van het sociaal tarief bij de energieleverancier. Om aan te tonen dat het gebouw aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zijn er twee manieren:

  1. Voor de sociale huisvestingsmaatschappij is een vermelding van het gebouw op de website voldoende
  2. Voor sociale verhuurkantoren en de OCMW's moet de beheerder een verklaring op erewoord invullen.
   Met dat document kan het sociaal tarief toegepast worden voor het kalenderjaar dat vermeld wordt.
   model van verklaring op erewoord downloaden (DOCX, 28.05 KB)

  Vragen? Contacteer het Contact Center van de FOD Economie of de Cel Sociale Energie van de FOD Economie. Voor een correcte afhandeling van uw aanvraag deelt u uw rijksregisternummer, uw naam en voornaam en het adres van een gezinslid mee.

  Wat zijn de toepassingsregels voor het sociaal tarief?

  Het sociaal tarief wordt steeds toegepast vanaf de eerste dag van het trimester waarin de beslissing valt dat een persoon tot een categorie behoort. De beslissingsdatum komt min of meer overeen met de datum waarop u voor de eerste maal een tegemoetkoming hebt ontvangen van uw sociale instelling.

  Het sociaal tarief wordt steeds toegekend tot het einde van het kalenderjaar.

  Als u als rechthebbende het volgende kalenderjaar nog steeds een tegemoetkoming ontvangt, wordt het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas normaal gezien opnieuw automatisch toegepast.

  Mogelijke startdata zijn 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober en de einddatum is steeds 31 december van het lopende kalenderjaar.

  Toepassing met terugwerkende kracht?

  Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas kan met terugwerkende kracht toegepast worden:

  • voor personen met een specifieke tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap
  • voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal, via Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie
  • voor personen met een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden via IRISCARE in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
  • voor beslissingen vanaf 15 maart 2019
  • maximum 2 jaar terug vanaf de datum dat de huidige energieleverancier op de hoogte werd gebracht
  • via een papieren attest (niet automatisch)

  Beschikt u als rechthebbende niet over het attest? U kunt het aanvragen via het Contact Center van de FOD Economie.

  Voor een vlotte behandeling van uw dossier deelt u volgende gegevens mee:

  • uw rijksregisternummer
  • uw naam
  • de naam van de rechthebbende
  • het adres
  • het klantnummer bij de energieleverancier

  Niettegenstaande het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas ondertussen automatisch wordt toegepast, moeten de energieleveranciers de papieren attesten aanvaarden waarmee de eindafnemers bewijzen dat ze reeds langer tot één van de rechthebbende categorieën behoren, en dus al langer recht hebben op het sociaal tarief.

  Wordt het sociaal tarief automatisch toegepast?

  De toepassing van het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas gebeurt in de meeste gevallen automatisch. Dankzij de automatisering wordt het recht op het sociaal tarief aan de meeste rechthebbenden automatisch toegekend, zonder dat zij daartoe enig initiatief moeten nemen.

  Sinds 2010 is de FOD Economie belast met de automatische toepassing van het sociaal tarief.

  Om de drie maanden deelt die overheidsdienst aan de energieleveranciers het volgende mee:

  • de lijst met de klanten aan wie het sociaal tarief moet worden toegekend;
  • voor welke aansluitingspunten (elektriciteit en aardgas);
  • voor welke periode.

  U kunt online controleren of het sociaal tarief voor u automatisch wordt toegepast, voor welk(e) contract(en) en voor welke periode via www.sociaaltarief.economie.fgov.be .

  Online controleren

  U kunt ook contact opnemen met het Contact Center of met de Cel Sociale Energie van de FOD Economie .

  Voor meer informatie over de werking van de automatisering, raadpleeg het document “Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas: werking van de automatisering”. (PDF, 100.09 KB)

  Heb ik een papieren attest nodig voor het sociaal tarief? Waarom is dat nodig en hoe vraag ik dat aan?

  In sommige gevallen, ongeacht de categorie waartoe u behoort (1, 2A, 2B, 2C of 3), geniet u niet automatisch van het sociaal tarief.

  U moet een papieren attest hebben om af te geven aan uw leverancier. Met dat attest bewijst u dat uzelf of een lid van uw gezin behoort tot een categorie van rechthebbenden op het sociaal tarief.

  Hoe gaat u te werk? Naargelang de categorie waartoe u behoort, moet u het attest aanvragen aan een van de volgende bevoegde sociale instellingen:

  • het plaatselijke OCMW
  • de FOD Sociale Zekerheid, Algemene Directie Personen met een handicap (na 1 juni voor het lopende jaar)
  • het Agentschap Zorg en Gezondheid (Zorgkas enkel in Vlaanderen)
  • de Federale Pensioendienst
  • IRISCARE
  • AVIQ

  Contactgegevens van die sociale instellingen

  Het afgeleverde attest is enkel geldig voor het referentiejaar dat op het attest vermeld wordt. U moet het jaarlijks vernieuwen (indien u het sociaal tarief in tussentijd nog niet automatisch gekregen heeft).

  Voorbeelden van de modellen van attesten (PDF, 862.85 KB) die geldig zijn voor het verkrijgen van het sociaal tarief.

  Indien u niet de rechthebbende bent, maar wel houder bent van het energiecontract en met een rechthebbende onder hetzelfde dak woont, kan de energieleverancier een bewijs van gezinssamenstelling als bijkomend attest vragen.

  Kan ik mij verzetten tegen de automatische toepassing van het sociaal tarief?

  U hebt het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op de automatische toepassing van de levering van elektriciteit en/of aardgas.

  U moet een gedateerde en ondertekende kennisgeving aan uw energieleverancier(s) bezorgen, waarin u zich verzet tegen de automatische verwerking van uw persoonsgegevens.

  Als u rechthebbende bent, bezorgt u aan uw energieleverancier(s) een papieren attest om het sociaal tarief te genieten.

  Ik ben beschermde klant en woon in het Vlaamse Gewest? Waar kan ik een bewijs aanvragen?

  Sommige netbeheerders in het Vlaamse Gewest bieden:

  • premies voor energiebesparende investeringen-, of
  • verminderingen bij de aankoop van een energiebesparend toestel. Voor meer informatie hierover, contacteer uw netbeheerder (DNB). Zijn gegevens vindt u op uw energiefactuur.

  Op verzoek bij het Contact Center of via de Cel Sociale Energie van de FOD Economie kan de FOD Economie een schriftelijk bewijs van uw status van beschermde klant afleveren indien u het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas automatisch verkrijgt.

  Die bevestiging heeft geen enkele juridische waarde. U kunt deze informatie dus niet gebruiken om het sociaal tarief aan te vragen aan uw leverancier.

  Bestaan er andere categorieën van rechthebbenden op het sociaal tarief?

  Naast het federale sociaal tarief is het mogelijk dat andere gewesten ook categorieën van rechthebbenden bepaald hebben.

  Contacteer uw OCMW of uw gewestelijke regulator voor meer informatie (VREG voor het Vlaamse Gewest, BRUGEL voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, CWaPE voor het Waalse Gewest).

  VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt)
  Tel.: 1700
  E-mail: info@vreg.be
  Website: http://www.vreg.be

  BRUGEL (Brusselse regulator voor energie)
  Tel.: 0800 97 198
  E-mail: info@brugel.brussels
  Website: http://www.brugel.brussels

  CWaPE (Commission wallonne pour l'Energie)
  Tel.: 081 33 08 10
  Website: http://www.cwape.be

  Waar kan ik terecht voor meer informatie?

  Vragen over het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas?

  Contact Center van de FOD Economie

  Tel. (gratis): 0800 120 33 (van 9 tot 17 uur)
  Fax (gratis): 0800 120 57
  E-mail: info.eco@economie.fgov.be

  Cel Sociale Energie van de FOD Economie

  Algemene Directie Energie
  Sociale Energie
  Koning Albert II laan 16
  1000 Brussel
  E-mail: soc.ener@economie.fgov.be

  Vragen over het sociaal statuut?

  FOD Sociale Zekerheid

  Directie-generaal Personen met een Handicap
  Administratief Centrum Kruidtuin
  Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50 bus 150
  1000 Brussel

  Tel.: 0800 987 99
  E-mail: contactformulier op de website
  Website: handicap.belgium.be

  Federale Pensioendienst

  Centraal Bureau
  Zuidertoren
  1060 Brussel

  Tel.: 1765
  E-mail: contactformulier op de website
  Website: http://www.sfpd.fgov.be

  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

  Er is een OCMW in elke gemeente. U vindt hun gegevens op hun website.

  Zorgkassen (enkel Vlaanderen)

  Vlaamse Zorgkas
  Koning Albert-II laan 35 bus 36 
  1030 Brussel
  Tel: 02 553 45 90 
  Fax: 02 553 45 95 
  E-mail: vlaamsezorgkas@zorg-en-gezondheid.be
  Website: www.vlaamsezorgkas.be

  Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen
  Haachtsesteenweg 579 
  1031 Brussel
  Tel: 078 15 40 40 
  E-mail: contactzorgkas@cm.be
  Website: https://www.cm.be/zorgkas

  Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
  Sint-Jansstraat 32-38 
  1000 Brussel
  Tel: 078 15 02 60 
  Fax: 02 515 03 08 
  E-mail: zorgkas@socmut.be
  Website: https://www.socmut.be

  Neutrale Zorgkas Vlaanderen
  Antwerpsestraat 145 
  2500 Lier
  Tel: 03 491 86 60 
  Fax: 015 20 96 66 
  E-mail: info@neutralezorgkas.be
  Website: www.neutrale-ziekenfondsen.be

  Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
  Livornostraat 25 
  1050 Brussel
  Tel: 025 42 88 70
  E-mail: zorgbudget@lm.be 
  Website: www.lm.be 

  Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
  Sint-Huibrechtstraat 19 
  1150 Brussel
  Tel: 02 778 92 11 
  Fax: 02 778 94 00 
  E-mail: thab@mloz.be
  Website: https://www.mloz.be

  Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie
  E-mail: zoe.info@kindengezin.be
  Tel. : 02 533 13 41.
  Website: www.zorgtoeslagen.be

  Iriscare
  Tel.: 0800 35 499 (gratis)
  E-mail: apa-thab@iriscare.brussels
  Website: https://www.iriscare.be

  Aviq
  Tel.: 0800 16061
  E-mail: numerogratuit@aviq.be
  Website: www.aviq.be

  Vragen over de facturatie?

  Voor informatie over de facturatie, contacteer uw energieleverancier of uw netbeheerder: de contactgegevens vindt u op uw energiefactuur.

  Laatst bijgewerkt
  18 mei 2022