Table of Contents

  Opgelet! Vanaf 1 juli 2023 geeft het recht op de verhoogde tegemoetkoming (RVT) geen recht meer op het sociaal tarief voor energie.

  Tijdelijk recht 

  Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en een contract hebben afgesloten als residentiële afnemer van elektriciteit, aardgas of warmte, hebben tijdelijk recht op het sociaal tarief. Deze maatregel was in voege van 1 februari 2021 tot 30 juni 2023. Het sociaal tarief kan met terugwerkende kracht toegekend worden, maximum 2 jaar terug vanaf de datum dat de energieleverancier op de hoogte werd gebracht.

  Meer informatie voor personen met een verhoogde tegemoetkoming

  Voor wie?

  Het recht op de verhoogde tegemoetkoming (RVT) is in principe een gezinsrecht dat aan het hele gezin wordt toegekend op basis van een laag gezinsinkomen. Op die manier genieten alle leden van het gezin dit statuut en dus ook de residentiële klant vermeld op het contract.

  Er zijn 2 mogelijkheden wanneer niet het hele gezin geniet van het RVT:

  • In het kader van de toepassing van de RVT, wordt voor de samenstelling van het gezin niet gekeken naar het Rijksregister, maar naar het mutualistisch gezin: de aanvrager van de RVT en diens personen ten laste (dit wil zeggen de personen ingeschreven op het ziekenfondsboekje of de levenspartner). Voor het RVT kunnen hierdoor personen ingeschreven op hetzelfde adres, als apart gezin beschouwd worden (men is niet ten laste van elkaar of men is geen levenspartner van elkaar).
  • Wanneer het RVT op individuele basis wordt toegekend, vanwege een specifieke status van dat gezinslid, met uitsluiting van de andere leden van het gezin (en dus niet aan de residentiële klant).

  In deze situaties wordt aangenomen dat het gezin niet voldoet aan de definitie van een gezin met een laag inkomen en dat men geen deel uitmaakt van de doelgroep die beoogd wordt als beschermde residentiële afnemer die zich in een kwetsbare situatie bevindt.

  Wat is het sociaal tarief voor energie?

  Het sociaal tarief is een maatregel om personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën van rechthebbenden te helpen om hun energiefactuur te betalen. Het sociaal tarief geldt enkel voor het domicilieadres.

  Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor elektriciteit, aardgas of warmte. Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder.

  Dat tarief wordt vier keer per jaar berekend door de federale regulator voor energie, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). De CREG publiceert ieder trimester de tarieven:

  • Voor elektriciteit varieert het sociaal tarief naargelang uw gezin beschikt over een enkelvoudige teller (dagteller), een tweevoudige teller (dag- en nachtteller), of uitsluitend een nachtteller.
  • Voor aardgas en warmte bestaat er één enkel sociaal tarief

  Het sociaal tarief bevat geen forfaitaire kosten of abonnementsgelden (geen huurgeld voor de elektriciteits- en/of aardgasmeter.) Bijkomende diensten, zoals onderhoud, zijn niet in de prijs vervat en kunnen dus apart aangerekend worden door de leverancier.

  En als ik een budgetmeter heb?

  • Als uw gezin een budgetmeter heeft, wordt het sociaal tarief eveneens toegekend als uw gezin tot een rechthebbende categorie behoort.

  Voor informatie over:

  • het systeem voor het opladen: contacteer uw netbeheerder.
  • de facturatie: contacteer uw energieleverancier of uw netbeheerder: de contactgegevens vindt u op uw energiefactuur.

  Hoe wordt het sociaal tarief toegepast voor personen met een verhoogde tegemoetkoming?

  Het sociaal tarief voor energie wordt u in de meeste gevallen automatisch toegekend. U hoeft dus zelf geen stappen te ondernemen. Het is de FOD Economie die om de drie maanden aan de energieleverancier meedeelt welke klanten recht hebben op het sociaal tarief.

  Het feit dat u behoort tot een categorie van rechthebbenden wordt dus niet onmiddellijk meegedeeld aan uw energieleverancier. De energieleveranciers worden om de drie maanden automatisch geïnformeerd over de personen die recht hebben op het sociaal tarief.

  2021-2022

  Voor personen met het recht op een verhoogde tegemoetkoming (RVT) in 2021 kan het recht ten vroegste vanaf 1 februari 2021 toegepast worden, ook al genoot u vóór deze datum al van het RVT. Nadien gaat het recht op het sociaal tarief gaat in op de eerste dag van het trimester waarin beslist werd dat u recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming.

  De mogelijke startdata van het recht zijn dus 1 februari, 1 april, 1 juli of 1 oktober en de einddatum is steeds 31 december van het lopende jaar.

  2023

  Er zijn verschillende situaties mogelijk:

  • Doorlopend rechthebbende: u heeft in het verleden reeds een beslissing gekregen voor het recht op de verhoogde tegemoetkoming en in 2023 is die nog steeds geldig:
   • Automatisch 
    • uw energieleverancier wordt eind januari / begin februari 2023 geïnformeerd over de verlenging van uw recht van 1 januari 2023 tot 31 maart 2023;
    • uw energieleverancier wordt eind april / begin mei 2023 geïnformeerd over de verlenging van uw recht van 1 januari 2023 tot 30 juni 2023;
   • Papieren attest
    • Het sociaal tarief kan enkel toegekend worden op basis van een attest van uw ziekenfonds met een datum in 2023.
      
  • Vernieuwde rechthebbende: uw recht op de verhoogde tegemoetkoming wordt stopgezet op 31.12.2022 en u dient een nieuwe aanvraag in, die in het eerste trimester wordt goedgekeurd: 
   • Automatisch
    • uw energieleverancier wordt eind april/begin mei 2023 geïnformeerd over de verlenging van het recht op het sociaal tarief van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023;
      
   • Papieren attest
    • Het sociaal tarief kan enkel toegekend worden op basis van een attest van uw ziekenfonds met een datum in 2023.
      
  • Nieuwe rechthebbende:
   • u wordt in het eerste trimester van 2023 een persoon met het recht op de verhoogde tegemoetkoming:
    • Automatisch 
     • uw energieleverancier wordt in mei 2023 geïnformeerd over het recht op het sociaal tarief van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023.
    • Papieren attest
     • Het sociaal tarief kan enkel toegekend worden op basis van een attest van uw ziekenfonds met een datum in 2023.
   • u wordt in het tweede trimester van 2023 een persoon met het recht op de verhoogde tegemoetkoming:
    • Automatisch 
     • uw energieleverancier wordt eind juli/begin augustus 2023 geïnformeerd over het recht op het sociaal tarief van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2023.
    • Papieren attest
     • Het sociaal tarief kan enkel toegekend worden op basis van een attest van uw ziekenfonds met een datum in 2023.

  U bent verhuisd?

  Bij een wijziging van domicilieadres wordt uw recht op het sociaal tarief niet onmiddellijk doorgegeven aan uw energieleverancier. De energieleveranciers worden immers om de drie maanden automatisch geïnformeerd over de rechthebbenden op het sociaal tarief (zie hierboven).

  Een verhuizing is pas officieel wanneer de wijkagent is langsgekomen en wanneer uw identiteitskaart werd aangepast.

  U bent van leverancier veranderd?

  Bij verandering van energieleverancier wordt uw recht op het sociaal tarief niet onmiddellijk doorgegeven aan uw energieleverancier. De energieleveranciers worden immers om de drie maanden automatisch geïnformeerd over de rechthebbenden op het sociaal tarief (zie hierboven).

  Tips

  • Sluit een energiecontract af op naam van een enkele persoon.
  • Respecteer de schrijfwijze van uw persoonsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, adres) zoals die op uw identiteitskaart vermeld zijn.

  Het sociaal tarief voor energie is een prijs die wordt vastgelegd door de CREG. Het is dus een tarief dat bij alle energieleveranciers en distributienetbeheerders hetzelfde is.

  Is er een fout geslopen in uw persoonlijke gegevens in het energiecontract?

  Als een klant een energiecontract ondertekent met een voornaam, achternaam of geboortedatum die afwijkt van zijn persoonlijke gegevens in het Rijksregister (of op zijn identiteitskaart), is het niet mogelijk om het contract te linken aan die persoon.

  Om het sociaal tarief automatisch te kunnen toepassen, is het essentieel dat de energieleveranciers over correcte identificatiegegevens van hun klanten beschikken.

  Tips om de automatische gegevensverwerking te vergemakkelijken:

  • Respecteer de schrijfwijze van uw persoonsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, adres) zoals die op uw identiteitskaart vermeld zijn wanneer u het energiecontract afsluit.
  • Deel steeds het rijksregisternummer mee aan uw energieleverancier, zelfs als dat geen verplichte vermelding is op het contract.
  • Pas uw persoonlijke gegevens aan bij uw energieleverancier zodat ze dezelfde zijn als die van het Rijksregister.

  Wat met een papieren attest?

  Een papieren attest heeft u enkel nodig wanneer het sociaal tarief niet automatisch toegepast wordt. Het papieren attest moet op naam van contracthouder afgeleverd kunnen worden.

  Voor personen met het recht op een verhoogde tegemoetkoming is uw ziekenfonds verantwoordelijk voor het attest. U moet steeds een recent attest kunnen voorleggen:

  • Voor de toepassing van het sociaal tarief in 2021, is een attest met datum attest in 2021 of 2022 geldig (vanaf 2023 een attest met een datum in 2023).
  • Voor de toepassing van het sociaal tarief in 2022, is een attest met datum attest in 2022 nodig (vanaf 2023 een attest met een datum in 2023).
  • Voor de toepassing van het sociaal tarief in 2023, is een attest met datum attest in 2023 nodig.

  Dat attest vraagt u aan bij uw ziekenfonds.

  Contactgegevens van de ziekenfondsen

  Voor het sociaal tarief is een specifiek attest beschikbaar, dat volgende gegevens moet bevatten:

  • de naam van het ziekenfonds
  • de voornaam en de naam van de rechthebbende
  • het adres van de rechthebbende
  • het rijksregisternummer van de rechthebbende
  • de ingangsdatum van het recht
  • de datum van het attest
  • de vermelding “recht op de verhoogde tegemoetkoming”
  • de vermelding "op basis van het attest kan het sociaal tarief voor energie aangevraagd worden bij de energieleverancier"

  Dat attest bezorgt u aan uw energieleverancier, waarvan u de gegevens vindt op de laatste energiefactuur.

  Het sociaal tarief wordt aan de hand van een papieren attest op een gelijkaardige wijze als de automatische toepassing op de energiefactuur berekend. 

  Andere vragen?

  U kunt contact opnemen met het Contact Center of met de cel Sociale Energie van de FOD Economie.

  Voor een vlotte behandeling van uw dossier deelt u volgende gegevens mee:

  • uw rijksregisternummer
  • uw naam
  • de naam van de rechthebbende
  • het adres
  • het klantnummer bij de energieleverancier
  Laatst bijgewerkt
  3 augustus 2023