Table of Contents

  Het Europees Defensiefonds (EDF) is een financieringsinstrument van de Europese Unie (EU) om de strategische autonomie van de eigen defensie-industrie te ondersteunen en verder uit te bouwen. Op basis van een jaarlijks werkprogramma worden zowel ontwikkelings- als onderzoeksacties gefinancierd. Over de periode 2021-2027 zal in totaal een budget van bijna 8 miljard euro aan subsidies toegekend worden voor verschillende acties. Daarbij zullen kmo’s, startups en niet-traditionele defensie-entiteiten een cruciale rol spelen om de concurrentiekracht en het innovatieve karakter van de Europese industriële en technologische defensiebasis (EDTIB) te verstevigen.

  Wat zijn de voorwaarden voor deelname aan het Europees Defensiefonds?

  Het EDF legt zowel deelnemingsvoorwaarden op aan de entiteiten als aan de acties waarvoor een financiering wordt gevraagd.

  Subsidiabele entiteiten

  Subsidiabele entiteiten zijn entiteiten rechtspersonen die voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor financiële steun via het EDF. Entiteiten die als rechtstreekse ontvanger of als subcontractant financiering ontvangen uit het EDF, moeten in de Europese Unie gevestigd zijn. Subcontractanten zijn onderaannemers die een directe contractuele relatie hebben met een van de begunstigden, aan wie ten minste 10 % van de betrokken kosten wordt toegerekend of die in het kader van de actie toegang hebben tot geclassificeerde informatie. 

  De aangewende infrastructuur, faciliteiten, activa en middelen voor de actie moeten zich op het grondgebied van een lidstaat bevinden gedurende de uitvoering, evenals de uitvoerende beheersstructuren. Daarnaast mogen de rechtstreekse ontvangers en onderaannemers niet onder de controle staan van een entiteit uit een derde land of van een derde land zelf.

  Als de entiteit gecontroleerd wordt, kan de lidstaat waarin de Europese entiteit gevestigd is autonomiegaranties afleveren aan de entiteit waardoor die toch financiering uit het EDF kan ontvangen. Die autonomiegaranties moeten aantonen dat de deelname van de entiteit niet ingaat tegen de veiligheidsbelangen van de EU en de lidstaten, de doelstellingen in artikel 3 en de bepalingen over intellectueel eigendomsrecht in artikels 20 en 23 van de EDF-verordening. Daarnaast moeten de garanties specifiëren dat maatregelen zijn getroffen om te verzekeren dat de controlerende entiteit uit het derde land geen belemmeringen kan opleggen om de actie uit te voeren, dat gevoelige informatie wordt afgeschermd en dat de eigendomsrechten van de resultaten niet geëxporteerd worden. De lidstaat kan zelf nog bijkomende voorwaarden opleggen en het staat de lidstaat te allen tijde vrij om autonomiegaranties te weigeren.

  Meer informatie over de procedure om na te gaan of een onderneming onder controle staat en hoe België de autonomiegaranties opstelt.

  Subsidiabele acties

  De door het EDF gefinancierde acties moeten de doelstellingen vermeld in artikel 3 nastreven en moeten betrekking hebben op nieuwe defensieproducten en/of technologieën of moeten een verbetering van bestaande producten en technologieën inhouden. Op die technologieën en producten mogen geen beperkingen van kracht zijn door een derde land. De acties moeten uitgevoerd worden door een consortium dat bestaat uit minstens drie subsidiabele entiteiten die gevestigd zijn in minstens drie verschillende lidstaten. Minstens twee van die entiteiten in minstens twee lidstaten mogen niet onder elkaars controle staan. Voor acties die onder het label “disruptieve technologieën” vallen gelden andere voorwaarden over de samenstelling van het consortium. Alle voorgestelde acties moeten in overeenstemming zijn met het internationaal recht en ethische normen.

  In het kader van een actie is het slechts mogelijk om financiering te verkrijgen voor de volgende activiteiten:

  • het vergroten van de kennis of het verbeteren van producten en technologieën voor defensie;
  • het verhogen van de interoperabiliteit en weerbaarheid;
  • het uitvoeren van studies;
  • het ontwerpen van een defensieproduct;
  • het ontwerpen van een prototype;
  • het testen van een defensieproduct;
  • het kwalificeren van een defensieproduct;
  • het certificeren van een defensieproduct;
  • het ontwikkelen van technologie om de efficiëntie van producten te verhogen.

  De mate waarin de actie door het EDF wordt gefinancierd hangt onder andere af van de samenstelling van de activiteiten.

  Aangezien ontwikkelingsacties niet altijd volledig gefinancierd worden door de EU, moet voor die acties aangetoond worden dat de overige kosten eveneens gedekt worden. Daarnaast gelden voor sommige activiteiten bij ontwikkelingsacties bijkomende criteria.

  Andere criteria

  Naast bovenstaande voorwaarden zijn ook toelaatbaarheidscriteria (voor het indienen van voorstellen), exclusiecriteria (die bijvoorbeeld entiteiten uitsluiten die veroordeeld zijn voor corruptie, fiscale fraude, enzovoort) en selectiecriteria (die nagaan of de entiteit voldoende financiële en operationele draagkracht heeft om de actie uit te voeren). Daarnaast worden de voorstellen eveneens onderworpen aan een ethische screeningsprocedure.

  Wat zijn de criteria voor de toekenning en financiering van fondsen?

  De toewijzing van financiering wordt gedaan na uitvoerig beraad binnen de Europese Commissie in samenwerking met onafhankelijke experts op basis van verschillende toekenningscriteria en na finale goedkeuring door het Programmacommissie waarin alle EU-lidstaten vertegenwoordigd zijn. De meeste ontwikkelingsacties worden niet voor het volledige bedrag gefinancierd door het EDF. Ze vereisen cofinanciering (vaak door de lidstaten waarin de entiteiten gevestigd zijn). Onderzoeksacties worden wel volledig door het EDF gefinancierd. In bepaalde gevallen wordt de financieringsgraad van het EDF naar boven bijgesteld via een zogenaamde bonus.

  Toekenningscriteria

  Financiering wordt binnen een bepaalde call toegewezen aan de voorstellen die het beste scoren op de zes volgende evaluatiecriteria:

  1. de bijdrage ervan tot excellentie of disruptiepotentieel op defensiegebied;
  2. de bijdrage ervan tot de innovatie en technologische ontwikkeling van de Europese defensie-industrie;
  3. de bijdrage ervan tot het concurrentievermogen van de Europese defensie-industrie;
  4. de bijdrage ervan tot de autonomie van de Europese industriële en technologische defensiebasis;
  5. de bijdrage ervan aan de totstandbrenging van nieuwe grensoverschrijdende samenwerking tussen in lidstaten of geassocieerde landen gevestigde juridische entiteiten;
  6. de kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering van de actie.

  Voorstellen voor ontwikkelingsacties worden ook aan de volgende evaluatiecriteria getoetst:

  1. de bijdrage aan het verhogen van de efficiëntie in de gehele levenscyclus van defensieproducten en -technologieën;
  2. de bijdrage aan de verdere integratie van de Europese defensie-industrie in de hele Unie.

  De volledige tekst van de toekenningscriteria vindt u in art. 12 en art. 22 van de EDF-verordening.

  Evaluatiecriteria hebben een verschillende weging.

  Financiering

  Ontwikkelingsacties worden doorgaans niet volledig door het EDF gefinancierd. De volgende activiteiten financiert het fonds slechts deels:

  • het verhogen van de interoperabiliteit en weerbaarheid: tot 65 %
  • het uitvoeren van studies: tot 90 %
  • het ontwerpen van een defensieproduct: tot 65 %
  • het ontwerpen van een prototype: tot 20 %
  • het testen van een defensieproduct: tot 45 %
  • het kwalificeren van een defensieproduct: tot 70 %
  • het certificeren van een defensieproduct: tot 70 %
  • het ontwikkelen van technologie om de efficiëntie van producten te verhogen: tot 65 %

  De resterende financiering wordt vaak bijgepast door de nationale ministeries van defensie die aangeven de intentie te hebben het eindproduct aan te kopen, maar andere financieringsbronnen zijn ook mogelijk.

  Cofinanciering door het Belgische ministerie van Defensie kan worden aangevraagd via het formulier dat via de link onderaan de pagina kan gedownload worden.

  Bonussen

  Door middel van specifieke bonussen onder de vorm van procentpunten die aan dit basis financieringspercentage worden toegevoegd, kan het basis financieringspercentage opgetrokken worden.

  Voorwaarde

  Bonus in de vorm van toegevoegde procentpunten aan het basis financieringspercentage

  Actie die ontwikkeld wordt in de context van de permanente gestructureerde samenwerking op gebied van veiligheids- en defensiebeleid (PESCO)

  + 10 procentpunten

  Actie waarbij het aandeel van de terugbetaalbare kosten naar kmo’s binnen de EU groter is dan of gelijk is aan 10%

  + procentpunten gelijk aan het percentage van de terugbetaalbare kosten dat aan niet-grensoverschrijdende kmo’s werd toegekend (maximum 5 %)

  + procentpunten gelijk aan het dubbele van het percentage van de terugbetaalbare kosten dat aan grensoverschrijdende* kmo’s werd toegekend

  Actie waarbij het aandeel van de terugbetaalbare kosten naar ‘mid-caps’ (bedrijven met minder dan 3000 werknemers) gaat groter is dan of gelijk is aan 15 %

  + 10 procentpunten

  *Kmo’s die zijn gevestigd in andere lidstaten of geassocieerde landen dan die waar andere ontvangers dan kmo’s zijn gevestigd en die als ontvanger, subcontractant of andere juridische entiteit in de toeleveringsketen deelnemen.

  De bonussen kunnen gecumuleerd worden, maar kunnen samen niet meer dan 35 procentpunten bedragen en het totale gefinancierde bedrag kan nooit meer dan 100 % bedragen.

  Hoe werken de “calls”?

  In het werkprogramma worden verschillende categories of action opgelijst, die verder opgedeeld zijn in topics. Op basis van dat werkprogramma worden de calls gepubliceerd. De calls bevatten elk minstens één topic waartegen een voorstel kan worden ingediend. Daarnaast zijn open calls gepubliceerd worden waarin geen domein of technische specificaties worden vastgelegd.

  De meeste calls zijn onderzoeks- (research) of ontwikkelingscalls (development). Binnen de calls voor onderzoeksacties is er een call specifiek gewijd aan disruptieve technologieën, waarvoor slechts twee entiteiten uit twee lidstaten deel uit moeten maken van het consortium en de financiering via een vaste som (lump sum) gebeurt. Een andere specifieke categorie binnen de onderzoekscalls is de oproep voor het organiseren van challenges, waarbij consortia hun oplossing voor een bepaalde probleemstelling kunnen afmeten in een vooropgezette testomgeving. Tot slot is er een apart Framework Partnership Agreement, waarbij een consortium een raamwerkakkoord aangaat met de Commissie op basis van een overeengekomen actieplan waarbinnen de komende jaren bepaalde acties worden uitgevoerd.

  Hoe kunt u aan een actie deelnemen?

  De calls zijn te vinden via de website van de Europese Commissie. 

  Via dit document (DOCX, 76.53 KB)

  • moet u (als consortiumleider of lid) voor de onderzoekscalls (RA-Research Actions) de Belgische Defensie informeren van een deelname aan een consortium dat een voorstel voor een EDF-call indient.
  • kunt u (als consortiumleider of lid) voor de ontwikkelingscalls (DA-Development Actions) de steun van de Belgische Defensie aanvragen voor een deelname aan een consortium dat een voorstel voor een EDF-call indient.

  In geval van deelname aan een actie als lid van een consortium moet het document tegen 5 september 2024 ingediend worden. Als consortiumleider moet het document tegen 15 april 2024 ingediend worden.

  De lidstaten nemen deel aan het opstellen van de jaarlijkse en meerjarige EDF-werkprogramma’s en doen voorstellen voor het toevoegen van topics. Via dit document (DOCX, 69.23 KB) kan u een topic indienen bij de Belgische Defensie die, na analyse, deze aan de andere lidstaten en aan de Europese Commissie kan voorstellen om aan een toekomstig werkprogramma toe te voegen. Rekening houdend met het beslissingsproces, zou een voorgesteld topic aan een werkprogramma toegevoegd kunnen worden 2 jaar na validatie door Defensie.

  De entiteiten worden voorts ook attent gemaakt op de exportcontroleverplichtingen van de regionale overheden.

  Voor verdere vragen over uw deelname of om consortiumleden te vinden kunt u contact opnemen met het National Focal Point:

  nfp-edf@economie.fgov.be

  +32 2 277 92 37

  Infomail

  Via de pagina "Infomail defensie" kunt u zich abonneren op de infomail over het defensiedomein

  Laatst bijgewerkt
  19 maart 2024