Table of Contents

  De FOD Economie vervult een aantal opdrachten op het gebied van defensie. In het kader daarvan is het de taak van de Directie Luchtvaart - Defensie om:

  • de veiligheidsmachtigingen van firma's te beheren;
  • deel te nemen aan de nationale en internationale besprekingen over de economische aspecten van het defensie- en veiligheidsbeleid en de versterking van de Belgische en Europese industriële en technologische defensiebasis;
  • de Belgische firma's op de hoogte te brengen van geplande projecten die verband houden met de NAVO-infrastructuur.

  Firmaveiligheidsmachtiging (FVM)

  Bedrijven waarvan de personeelsleden in contact komen met geclassificeerde informatie of beveiligde sites moeten betreden, moeten over een veiligheidsmachtiging voor rechtspersonen (clearance) beschikken.

  Deze veiligheidsmachtigingen worden na onderzoek ter plaatse afgeleverd door de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO). De FOD Economie staat in voor de administratieve en financiële afhandeling.

  De initiële aanvraag moet gebeuren bij de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO).

  Contact: secretariaat NVO – e-mail: nvo-ans@diplobel.fed.be

  Defensie- en veiligheidsbeleid

  Op nationaal niveau neemt de Directie Luchtvaart – Defensie, in samenwerking met Defensie, deel aan de uitwerking van de strategie op het gebied van de essentiële veiligheidsbelangen (EVB-maatregelen) ter versterking van de Belgische en Europese industriële en technologische defensiebasis.

  De richtlijnen voor firma’s en kmo’s in België zijn uiteengezet in volgend document: "De Belgische belangen op het vlak van Defensie en veiligheidsbeleid (PDF, 633.23 KB)".

  European Defence Agency / Europees Defensieagentschap (EDA)

  De onderhandelingen met het EDA zijn een bevoegdheid van het Ministerie van Defensie, maar de FOD Economie wordt betrokken bij het opstellen van de Belgische standpunten voor de materies die hem aanbelangen. De FOD Economie werkt actief mee aan de evaluatie van de economische aspecten en de uitwerking van de daaraan gerelateerde maatregelen.

  Europese Commissie

  De Europese Commissie wil de Europese defensie-industrie via het zogenaamde "Defensiepakket" meer slagkracht geven en de fragmentering van de markt tegengaan door te streven naar een grotere transparantie in de aankoopprocedures.

  Dit dossier wordt opgevolgd door verantwoordelijken in de Commissie voor Overheidsopdrachten, de Kanselarij van de Eerste Minister, het Ministerie van Defensie, de FOD Economie en de Federale Politie.

  European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)

  Verordening 2018/1092 tot instelling van het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de Unie (EDIDP) werd aangenomen op 18 juli 2018. De EDIDP-verordening is een stimulerend instrument om samenwerkingsprojecten te starten voor het ontwikkelen en verwerven van defensiecapaciteit, met gunstige financieringsregelingen voor projecten in het kader van de “permanente gestructureerde samenwerking” (PESCO).

  Het EDIDP-fonds (Europees ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie) stemt overeen met de testfase van het EDF in het capaciteitsdomein, met implementatie in 2019-2020. Dit capaciteitsluik bestaat in een Europees systeem van gezamenlijke financiering van industriële projecten. In principe sluit EDIDP Europese ondernemingen uit die onder zeggenschap van een niet-Europees land staan. Bij wijze van afwijking echter bepaalt artikel 7§4 EDIDP dat een onderneming die onder zeggenschap staat van een derde land of een entiteit uit een derde land, in aanmerking blijft komen wanneer aan de Commissie bepaalde waarborgen ter beschikking worden gesteld die door de lidstaat van vestiging overeenkomstig nationale procedures zijn goedgekeurd. Uit die elementen blijkt dat, volgens EDIDP, België een nationale procedure moet uitwerken tot goedkeuring van de waarborgen inzake autonomie van de Europese ondernemingen die onder het zeggenschap staan van een in een niet-Europees land gevestigde entiteit. Artikel 7§4, lid 1, van de verordening 2018/1092 bepaalt in dit verband:

  "In afwijking van lid 3 en onder voorbehoud van artikel 15, lid 2, komt een in de Unie gevestigde onderneming die onder zeggenschap staat van een derde land of een entiteit uit een derde land, uitsluitend in aanmerking als subsidiabele entiteit of onderaannemer die betrokken is bij de actie, indien aan de Commissie bepaalde waarborgen ter beschikking worden gesteld die door de lidstaat van vestiging overeenkomstig nationale procedures zijn goedgekeurd. Die waarborgen kunnen betrekking hebben op de in de Unie gevestigde uitvoerende beheersstructuren van de onderneming. Indien de lidstaat van vestiging van de onderneming dit passend acht, kunnen die waarborgen ook betrekking hebben op specifieke rechten van de overheid in het kader van de zeggenschap over de onderneming."

  In België is de procedure toevertrouwd aan een gemengde stuurgroep Defensie – FOD Economie. Richtlijnen met betrekking tot artikel 7, lid 4, EDIDP worden ter beschikking gesteld van de betrokken ondernemingen. De Directie Luchtvaart en Defensie van de Federale Overheidsdienst Economie is verantwoordelijk voor het onderzoek van de dossiers.

  De richtlijnen voor firma’s en kmo’s in België (PDF, 168.32 KB).

  NAVO-infrastructuur

  De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) lanceert regelmatig opdrachten voor leveringen van werken en diensten in een brede waaier van toepassingen (burgerlijke bouwkunde, gebouwen, pijplijnen, …) maar vooral voor andere belangrijke toepassingen op het gebied van telecommunicatie, informatica en consultancy.

  De Directie Luchtvaart - Defensie helpt Belgische bedrijven om toegang te krijgen tot deze markt, die een jaarlijks potentieel van 640 miljoen euro vertegenwoordigt, waarvan gemiddeld 20 miljoen euro naar de Belgische industrie stroomt.

  Bedrijven die vooraf hun interesse in deze offerteaanvragen kenbaar maken bij de Directie Luchtvaart - Defensie, krijgen alle nuttige informatie toegezonden.

  Doorgaans verloopt de procedure via een ICB (International Competitive Bidding).

  De Directie Luchtvaart - Defensie levert aan de Belgische firma’s een "Certificate Of Eligibility" (COE of toelaatbaarheidsverklaring) af, zodat zij op de projectoproep kunnen ingaan.

  Brochure

  Raadpleeg voor meer details de brochure "NAVO - Een belangrijke markt voor uw onderneming".

  Die brochure is bedoeld om Belgische ondernemingen bewust te maken van de omvang van internationale opdrachten in het kader van de NAVO en het belang ervan voor de Belgische industrie.

  NSPA, NCIA

  Sommige NAVO-agentschappen leggen specifieke procedures op:

  NSPA: (NATO Support and Procurement Agency) is het agentschap voor logistieke steun van de NAVO.

  Lijst van leveranciers: bedrijven kunnen rechtstreeks aan het NSPA vragen om te worden opgenomen in de lijst van mogelijke leveranciers aan de NAVO.

  De FOD Economie verstrekt op verzoek van NSPA een "attest van ontvankelijkheid" op naam van de onderneming die haar interesse heeft betoond en stuurt dit naar het NSPA.

  NCIA: (NATO Communication and Information Agency)

  Opdrachten voor bevelvoeringsystemen C4ISR (Consultation, Command, Control, Communication, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).

  BOA’s (Basic Ordering Agreements): akkoorden onderhandeld tussen de leveranciers van de producten/diensten en het NCIA.

  De bedrijven schrijven zich vooraf in bij het NCIA.

  De FOD Economie verstrekt op verzoek van het NCIA een "Certificate Of Eligibility" (COE) op naam van de onderneming die haar interesse heeft betoond en stuurt dit naar het NCIA.

  Laatst bijgewerkt
  7 mei 2020