Table of Contents

  De FOD Economie vervult een aantal opdrachten op het gebied van defensie. In het kader daarvan is het de taak van de Directie Luchtvaart - Defensie om:

  • de veiligheidsmachtigingen van firma's te beheren;
  • deel te nemen aan de nationale en internationale besprekingen over de economische aspecten van het defensie- en veiligheidsbeleid en de versterking van de Belgische en Europese industriële en technologische defensiebasis;
  • de Belgische firma's op de hoogte te brengen van geplande projecten die verband houden met de NAVO-infrastructuur.

  Firmaveiligheidsmachtiging (FVM)

  Bedrijven waarvan de personeelsleden in contact komen met geclassificeerde informatie of beveiligde sites moeten betreden, moeten over een veiligheidsmachtiging voor rechtspersonen (clearance) beschikken.

  Deze veiligheidsmachtigingen worden na onderzoek ter plaatse afgeleverd door de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO). De FOD Economie staat in voor de administratieve en financiële afhandeling.

  De initiële aanvraag moet gebeuren bij de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO).

  Contact: secretariaat NVO – e-mail: nvo-ans@diplobel.fed.be

  Defensie- en veiligheidsbeleid

  Op nationaal niveau neemt de Directie Luchtvaart – Defensie, in samenwerking met Defensie, deel aan de uitwerking van de strategie op het gebied van de essentiële veiligheidsbelangen (EVB-maatregelen) ter versterking van de Belgische en Europese industriële en technologische defensiebasis.

  De richtlijnen voor firma’s en kmo’s in België zijn uiteengezet in volgend document: "De Belgische belangen op het vlak van Defensie en veiligheidsbeleid (PDF, 633.23 KB)".

  European Defence Agency / Europees Defensieagentschap (EDA)

  De onderhandelingen met het EDA zijn een bevoegdheid van het Ministerie van Defensie, maar de FOD Economie wordt betrokken bij het opstellen van de Belgische standpunten voor de materies die hem aanbelangen. De FOD Economie werkt actief mee aan de evaluatie van de economische aspecten en de uitwerking van de daaraan gerelateerde maatregelen.

  Europese Commissie

  De Europese Commissie wil de Europese defensie-industrie via het zogenaamde "Defensiepakket" meer slagkracht geven en de fragmentering van de markt tegengaan door te streven naar een grotere transparantie in de aankoopprocedures.

  Dit dossier wordt opgevolgd door verantwoordelijken in de Commissie voor Overheidsopdrachten, de Kanselarij van de Eerste Minister, het Ministerie van Defensie, de FOD Economie en de Federale Politie.

  Het Europees Defensiefonds (EDF)

  Het Europees Defensiefonds, of kortweg EDF, is een financieringsinstrument van de Europese Unie om de strategische autonomie van de eigen defensie-industrie te ondersteunen en verder uit te bouwen. Op basis van een jaarlijks werkprogramma worden zowel ontwikkelings- als onderzoeksprojecten gefinancierd. Over de periode 2021-2027 zal in totaal een budget van bijna 8 miljard euro aan subsidies toegekend worden voor verschillende projecten. De projecten dienen uitgevoerd te worden door een consortium van verschillende entiteiten uit verschillende lidstaten. Specifieke maatregelen zijn voorzien voor de deelname van kmo’s en voor onderzoek naar en ontwikkeling van disruptieve technologie.

  Meer informatie over het Europees Defensiefonds en de voorwaarden voor deelname

  NAVO-infrastructuur

  De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) lanceert regelmatig opdrachten voor leveringen van werken en diensten in een brede waaier van toepassingen (burgerlijke bouwkunde, gebouwen, pijplijnen, …) maar vooral voor andere belangrijke toepassingen op het gebied van telecommunicatie, informatica en consultancy.

  De Directie Luchtvaart - Defensie helpt Belgische bedrijven om toegang te krijgen tot deze markt, die een jaarlijks potentieel van 640 miljoen euro vertegenwoordigt, waarvan gemiddeld 20 miljoen euro naar de Belgische industrie stroomt.

  Bedrijven die vooraf hun interesse in deze offerteaanvragen kenbaar maken bij de Directie Luchtvaart - Defensie, krijgen alle nuttige informatie toegezonden.

  Doorgaans verloopt de procedure via een ICB (International Competitive Bidding).

  De Directie Luchtvaart - Defensie levert aan de Belgische firma’s een "Certificate Of Eligibility" (COE of toelaatbaarheidsverklaring) af, zodat zij op de projectoproep kunnen ingaan.

  Brochure

  Raadpleeg voor meer details de brochure "NAVO - Een belangrijke markt voor uw onderneming".

  Die brochure is bedoeld om Belgische ondernemingen bewust te maken van de omvang van internationale opdrachten in het kader van de NAVO en het belang ervan voor de Belgische industrie.

  NSPA, NCIA

  Sommige NAVO-agentschappen leggen specifieke procedures op:

  NSPA: (NATO Support and Procurement Agency) is het agentschap voor logistieke steun van de NAVO.

  Lijst van leveranciers: bedrijven kunnen rechtstreeks aan het NSPA vragen om te worden opgenomen in de lijst van mogelijke leveranciers aan de NAVO.

  De FOD Economie verstrekt op verzoek van NSPA een "attest van ontvankelijkheid" op naam van de onderneming die haar interesse heeft betoond en stuurt dit naar het NSPA.

  NCIA: (NATO Communication and Information Agency)

  Opdrachten voor bevelvoeringsystemen C4ISR (Consultation, Command, Control, Communication, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).

  BOA’s (Basic Ordering Agreements): akkoorden onderhandeld tussen de leveranciers van de producten/diensten en het NCIA.

  De bedrijven schrijven zich vooraf in bij het NCIA.

  De FOD Economie verstrekt op verzoek van het NCIA een "Certificate Of Eligibility" (COE) op naam van de onderneming die haar interesse heeft betoond en stuurt dit naar het NCIA.

  Laatst bijgewerkt
  14 juni 2021