Wie is de eigenaar van een uitvinding? Wat zijn mijn rechten als uitvinder? Wie is eigenaar van een octrooi? Wie kan een octrooi aanvragen? Wat zijn de rechten van werknemers en werkgevers? 

Wie is uitvinder?

De uitvinder is diegene die een uitvinding tot stand heeft gebracht. De overgrote meerderheid aan uitvindingen zijn vandaag evenwel het resultaat van onderzoek door verschillende personen die samen in een laboratorium werken of die voortbouwen op onderzoeksresultaten van vroegere collega’s. De regel is dan dat iedereen die op een substantiële inventieve wijze heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de uitvinding, als (mede)uitvinder moet worden beschouwd. Daarbij maakt het weinig verschil of één persoon een grotere bijdrage leverde dan de anderen. Voor de wet verkrijgt ieder een gelijk aandeel en men zal er daarom goed aan doen om eventuele andere regelingen of afspraken schriftelijk vast te leggen.

Wat zijn mijn rechten als uitvinder?

De uitvinder of zijn rechtverkrijgende heeft het recht om een octrooi aan te vragen. Het recht komt dus in beginsel toe aan de uitvinder, tenzij hij contractueel dit recht heeft overgedragen (bijvoorbeeld aan zijn werkgever of opdrachtgever).

Indien de uitvinder het recht op een octrooi heeft overgedragen, behoudt hij nog steeds het morele vaderschapsrecht. Ten alle tijde kan de uitvinder bijgevolg eisen om als uitvinder erkend en vermeld te worden op het octrooi. Evenzo kan hij zich verzetten tegen deze vermelding.

Zowel de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom als het Europees Octrooibureau aan ervan uit dat de aanvrager gerechtigd is om het octrooi aan te vragen. Mocht een octrooi nu zijn aangevraagd of bekomen door iemand die daar geen recht toe had, dan kan de uitvinder of zijn rechtsopvolger een vordering tot opeising van het octrooi (‘revindicatievordering’) instellen tot twee jaar na de toekenning van het octrooi.

Bij het indienen van octrooiaanvragen is het steeds aan te raden u te laten bijstaan door een deskundige.

Wie is eigenaar van een octrooi?

De octrooiaanvrager is in beginsel eigenaar van een octrooi, eventueel samen met anderen bijvoorbeeld wanneer een deel van de uitvinding is overgedragen of wanneer meerdere uitvinders gezamenlijk recht hebben op een octrooi. `

Uiteraard kan een octrooi ook verhandeld worden, zowel door overdracht als via licentie.

Werknemers en werkgevers

Aan wie komen de uitvindingen toe die in dienstverband tot stand komen? Hierover meer bij creaties in dienstverband.

Laatst bijgewerkt
10 februari 2020