Wie is de eigenaar van een uitvinding? Wat zijn mijn rechten als uitvinder? Wie is eigenaar van een octrooi? Wie kan een octrooi aanvragen? Wat zijn de rechten van werknemers en werkgevers wanneer een uitvinding wordt gedaan binnen een bedrijf? 

Wie is de uitvinder?

De uitvinder is diegene die een uitvinding tot stand heeft gebracht. De overgrote meerderheid aan uitvindingen zijn vandaag het resultaat van onderzoek door verschillende personen die samen in een laboratorium werken, of die voortbouwen op onderzoeksresultaten van collega’s of andere wetenschappers. In principe moet iedereen die op een inventieve wijze heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de uitvinding, als uitvinder of mede-uitvinder worden beschouwd. Men maakt daarbij geen onderscheid of één persoon een grotere bijdrage leverde dan een andere. Voor de wet verkrijgt ieder een gelijk aandeel in de uitvinding, maar – en men zal er daarom goed aan doen om eventuele andere regelingen of afspraken schriftelijk vast te leggen – de betrokken uitvinders mogen daar schriftelijk anders over beslissen en ongelijke aandelen in de uitvinding laten vastleggen.

Wat zijn mijn rechten als uitvinder?

De uitvinder of zijn rechtverkrijgende heeft het recht om een octrooi aan te vragen. Het recht komt dus in principe toe aan de uitvinder, tenzij hij dit recht heeft overgedragen (bijvoorbeeld aan zijn werkgever of aan de opdrachtgever van de uitvinding).

Indien de uitvinder zijn octrooirecht heeft overgedragen, behoudt hij nog steeds het morele vaderschapsrecht. Te allen tijde kan de uitvinder eisen dat hij als uitvinder erkend en vermeld wordt op het octrooi. De uitvinder kan zich ook verzetten tegen deze vermelding.

Zowel de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom als het Europees Octrooibureau gaan ervan uit dat de aanvrager gerechtigd is om het octrooi aan te vragen. Mocht blijken dat een octrooi aangevraagd of bekomen werd door iemand die daar geen recht toe had, dan kan de uitvinder of zijn rechtsopvolger tot twee jaar na de toekenning van het octrooi een vordering tot opeising van het octrooi (revindicatievordering) instellen.

Bij het indienen van octrooiaanvragen is het steeds aan te raden u te laten bijstaan door een deskundige.

Wie is houder van het octrooi?

De octrooiaanvrager is in principe de houder (eigenaar) van het octrooi, eventueel samen met anderen, bijvoorbeeld als een deel van de uitvinding is overgedragen of als meerdere uitvinders gezamenlijk recht hebben op een octrooi.

Uiteraard kan een octrooi aan iemand anders worden overgedragen, of het voorwerp uitmaken van licenties (zie overdracht of licentie).

Werknemers en werkgevers

Aan wie komen de uitvindingen toe die in dienstverband tot stand komen? Meer informatie over creaties in dienstverband.

Laatst bijgewerkt
21 februari 2023