Table of Contents

  De Belgische Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE) is een openbare dienst van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie). De DIE maakt deel uit van de Algemene Directie Economische Reglementering. De dienst is bevoegd voor alle zaken met betrekking tot intellectuele eigendom in België.

  Brochures "Dienst voor de Intellectuele eigendom"

  Missie

  De DIE is bovenal belast met de bescherming van de intellectuele eigendom in België. Bijgevolg is deze dienst belast met de aflevering en het beheer van Belgische titels van industriële eigendom (octrooien, aanvullende beschermingscertificaten en kwekerscertificaten), het verstrekken van informatie over intellectuele eigendom aan de gebruikers, de voorbereiding van wetteksten, het adviseren van de overheden en de internationale vertegenwoordiging van België.

  De organisatie die verantwoordelijk is voor de verlening en het beheer van Benelux-merken, -tekeningen en -modellen is echter het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Alle informatie over de bescherming van deze IE-rechten is te vinden op www.boip.int.

  Voor het grote publiek is de DIE vooral de dienst waar u octrooiaanvragen, aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen en kwekerscertificaten kunt indienen, die de DIE zelf verleent. Het volgt ook de instandhouding ervan op.

  Naast de administratieve werkzaamheden heeft de DIE ook een belangrijke informatie- en sensibiliseringsopdracht. Via het contactpunt en de website van de DIE wordt informatie over intellectuele eigendom in het algemeen ter beschikking van het grote publiek, evenals een grote verzameling octrooidocumenten en kwekerscertificaten.

  De DIE neemt daarenboven ook actief deel aan het ontwerp en de aanpassing van de Belgische wetgeving, van Europese en internationale wetten, overeenkomsten en uitvoeringsbesluiten betreffende de intellectuele eigendom.

  Diensten

  De opdrachten van de DIE worden verzorgd door verschillende diensten:

  De Diensten Juridische en Internationale Zaken (Industriële eigendom en Auteursrechten en Naburige rechten) zijn verantwoordelijk voor het uitwerken en aanpassen van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van respectievelijk industriële eigendom en auteursrechten en naburige rechten, aan de ontwikkelingen in het communautaire en internationale recht. Zij vertegenwoordigen België in de intergouvernementele organisaties die bevoegdheden hebben op het gebied van intellectuele eigendom: het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, het Europese Bureau voor de Intellectuele Eigendom, het Communautair Bureau voor Plantenrassen, het Europees Octrooibureau, de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, de Internationale Unie tot Bescherming van Kweekproducten en de Wereldhandelsorganisatie. Daarnaast nemen zij ook het secretariaat waar van advies- en beslissingsorganen binnen het domein van intellectuele eigendom en verstrekken zij adviezen over de draagwijdte van de regelgeving over intellectuele eigendom.

  De Dienst Productie is belast met de registratie, aflevering en publicatie van octrooien, aanvullende beschermingscertificaten en kwekerscertificaten voor het Belgische grondgebied.

  De Dienst Financiën & Informatie is belast met de bevordering, research en de verspreiding (op zo ruim mogelijke schaal) van informatie over alle intellectuele eigendomsrechten en het innen van registratie-, publicatie- en instandhoudingsrechten voor octrooien, aanvullende beschermingscertificaten en kwekersrechten.

  BE-Benelux Patent Platform

  Het Benelux Patent Platform is een grootschalig project dat door de Benelux-landen (België, Nederland en Luxemburg) geïmplementeerd wordt op het gebied van octrooien. Het bestaat uit een reeks IT-tools en een infrastructuur die de behandeling en opvolging ondersteunen van elke belangrijke stap in de levenscyclus van octrooien.

  Contact

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

  Laatst bijgewerkt
  7 maart 2024