Het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) legt de Belgische energie- en klimaatdoelstellingen vast voor de periode 2021-2030. Het plan beschrijft de maatregelen om die doelstellingen te bereiken.

Op www.nationaalenergieklimaatplan.be vindt u de definitieve versie van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP).

Wat is het doel van het Nationaal Energie- en Klimaatplan?

Het plan legt de krijtlijnen vast voor de transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem, volgens de vijf dimensies van de Europese energie-Unie:

 • een koolstofarme Europese Unie (reductie van broeikasgasemissies en ontwikkeling van hernieuwbare energie)
 • energie-efficiëntie
 • bevoorradingszekerheid
 • interne energiemarkt
 • onderzoek, innovatie en concurrentievermogen

Het plan beantwoordt ook aan de langetermijnstrategie voor de reductie van de broeikasgasemissies, in overeenstemming met het Akkoord van Parijs.

Hoe kwam het Nationaal Energie- en Klimaatplan tot stand?

Het NEKP werd voorafgegaan door:

 • een ontwerpplan, dat eind 2018 werd neergelegd bij de Europese Commissie
 • een publieksenquête, zoals voorgeschreven door de EU-wetgeving om burgers en stakeholders inspraak te geven in het ontwerpplan

Het definitieve plan houdt rekening met:

 • de resultaten van de publieksenquête
 • de aanbevelingen van de Europese Commissie op het ontwerpplan
 • de resultaten van overleg met de buurlanden
 • de adviezen van vele belanghebbenden

Federale bijdrage aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030

De federale ministerraad keurde de federale bijdrage aan het NEKP goed, met het oog op een opname in het definitieve Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

Laatst bijgewerkt
17 februari 2021