Het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) legt de Belgische energie- en klimaatdoelstellingen vast voor de periode 2021-2030. Het plan beschrijft de maatregelen om die doelstellingen te bereiken.

Op www.nationaalenergieklimaatplan.be vindt u de definitieve versie van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP).

Wat is het doel van het Nationaal Energie- en Klimaatplan?

Het plan legt de krijtlijnen vast voor de transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem, volgens de vijf dimensies van de Europese energie-Unie:

 • een koolstofarme Europese Unie (reductie van broeikasgasemissies en ontwikkeling van hernieuwbare energie)
 • energie-efficiëntie
 • bevoorradingszekerheid
 • interne energiemarkt
 • onderzoek, innovatie en concurrentievermogen

Het plan beantwoordt ook aan de langetermijnstrategie voor de reductie van de broeikasgasemissies, in overeenstemming met het Akkoord van Parijs.

Hoe kwam het Nationaal Energie- en Klimaatplan tot stand?

Het NEKP werd voorafgegaan door:

 • een ontwerpplan, dat eind 2018 werd neergelegd bij de Europese Commissie
 • een publieksenquête, zoals voorgeschreven door de EU-wetgeving om burgers en stakeholders inspraak te geven in het ontwerpplan

Het definitieve plan houdt rekening met:

 • de resultaten van de publieksenquête
 • de aanbevelingen van de Europese Commissie op het ontwerpplan
 • de resultaten van overleg met de buurlanden
 • de adviezen van vele belanghebbenden

Federale bijdrage aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030

De federale Ministerraad nam op 27 oktober 2023 akte van het herziene ontwerp van Federaal Energie- en Klimaatplan met oog op een integratie in het ontwerp van actualisering van het NEKP.

Meer informatie over dit ontwerp plan en de aanpassingen t.o.v. het ontwerp waarvan de regering op 21 april 2023 reeds akte van nam.

Laatst bijgewerkt
31 oktober 2023