Het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) legt de Belgische energie- en klimaatdoelstellingen vast voor de periode 2021-2030. Het plan beschrijft de maatregelen om die doelstellingen te bereiken.

Op www.nationaalenergieklimaatplan.be vindt u de definitieve versie van het eerste Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP).

Dit plan van 2019 werd ondertussen geactualiseerd via het ontwerp van geactualiseerd Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP). Deze actualisering werd in november 2023 ingediend bij de Europese Commissie. Tegen 30 juni 2024 verwacht de Europese Commissie de finale actualisering van dit plan.

Wat is het doel van het Nationaal Energie- en Klimaatplan?

Het plan legt de krijtlijnen vast voor de transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem, volgens de vijf dimensies van de Europese energie-Unie:

 • een koolstofarme Europese Unie (reductie van broeikasgasemissies en ontwikkeling van hernieuwbare energie)
 • energie-efficiëntie
 • bevoorradingszekerheid
 • interne energiemarkt
 • onderzoek, innovatie en concurrentievermogen

Het plan beantwoordt ook aan de langetermijnstrategie voor de reductie van de broeikasgasemissies, in overeenstemming met het Akkoord van Parijs.

Hoe kwam het Nationaal Energie- en Klimaatplan tot stand?

Het NEKP van 2019 werd voorafgegaan door:

 • een ontwerpplan, dat eind 2018 werd neergelegd bij de Europese Commissie
 • een publieksenquête, zoals voorgeschreven door de EU-wetgeving om burgers en stakeholders inspraak te geven in het ontwerpplan

Het definitieve plan houdt rekening met:

 • de resultaten van de publieksenquête
 • de aanbevelingen van de Europese Commissie op het ontwerpplan
 • de resultaten van overleg met de buurlanden
 • de adviezen van vele belanghebbenden

Meer informatie over de totstandkoming van het ontwerp van geactualiseerd NEKP van eind 2023

Publieksconsultatie over het ontwerp van geactualiseerd FEKP/NEKP

In 2019 werd met het oog op het finale NEKP van 2019 een gezamenlijke publieksbevraging georganiseerd om de mening van het grote publiek te kennen. 

Als insteek voor de finale actualisering van het NEKP en de federale bijdrage daartoe (FEKP) wordt ook nu een publieksbevraging georganiseerd om het publiek te informeren en te bevragen over de belangrijkste thema’s hiervan.

Deze consultatie bevat vooral vragen over thema’s die tot de federale bevoegdheid behoren maar ook twee algemene vragen over het interfederale deel.

Meer informatie over de publieksbevraging 2024.

U kunt tot 3 maart 2024 ook rechtstreeks deelnemen aan de publieksbevraging.

Deelnemen aan de publieksbevraging

Laatst bijgewerkt
5 februari 2024