Table of Contents

  Erkenningsprocedure

  De minister die energie onder zijn bevoegdheid heeft, kan de controleorganismen erkennen die zijn belast met de controle van de elektrische installaties overeenkomstig de drie boeken van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 september 2019:

  • Boek 1 - Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning ;
  • Boek 2 - Installaties op hoogspanning ;
  • Boek 3 - Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie .

  De erkenning geldt ook voor de controles van elektrische installaties zoals beschreven in hoofdstuk V van Boek III, titel 2 van de Codex over het welzijn op het werk met betrekking tot elektrische installaties op de arbeidsplaatsen.

  Wat zijn de activiteitsdomeinen van de erkende controleorganismen?

  De activiteitsdomeinen zijn:

  • de controle van de in Boek 1 bedoelde huishoudelijke installaties op laagspanning en op zeer lage spanning;
  • de controle van de in Boek 1, Boek 2 en Boek 3 bedoelde installaties in zones met explosiegevaar;
  • de controle van de in Boek 1 en Boek 3 bedoelde installaties op laagspanning en op zeer lage spanning die buiten de vorige activiteitsdomeinen vallen;
  • de controle van de in Boek 2 en Boek 3 bedoelde installaties op hoogspanning (uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen);
  • de controle van de in Boek 3 bedoelde hoogspanningsluchtlijnen (uitgezonderd de controle door thermografie zoals beschreven in Boek 3);
  • de controle door thermografie van de in Boek 3 bedoelde hoogspanningsluchtlijnen.

  Aan welke voorwaarden moet een controleorganisme voldoen om erkend te worden?

  Om erkend te kunnen worden, moet een controleorganisme:

  • rechtspersoonlijkheid hebben in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk of een gelijkwaardige rechtsvorm volgens het recht van de lidstaat van vestiging binnen de Europese Economische Ruimte;
  • geaccrediteerd zijn overeenkomstig de criteria van de norm NBN 17020 door het Belgische accreditatiesysteem Belac of door een equivalent accreditatieorganisme binnen de Europese Economische Ruimte voor het (de) gevraagde activiteitsdomein(en);
  • een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering hebben;
  • de technisch verantwoordelijke is houder van hetzij een diploma van burgerlijk of industrieel ingenieur, hetzij een diploma van master in de ingenieurswetenschappen of de industriële wetenschappen uitgereikt door een Belgische inrichting van hoger onderwijs of is houder van een buitenlands diploma dat erkend werd als gelijkwaardig;
  • de technisch verantwoordelijke en de agent-bezoekers moeten met het erkend controleorganisme verbonden zijn door middel van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

  Welke documenten moet de aanvrager van een erkenning voorleggen?

  De aanvrager van een erkenning stuurt de volgende documenten per aangetekend schrijven naar de Algemene Directie Energie van de FOD Economie:

  • de gevraagde activiteitsdomeinen;
  • het afschrift van het diploma van de technisch verantwoordelijke;
  • het curriculum vitae van de technisch verantwoordelijke;
  • het afschrift van de statuten van het controleorganisme;
  • het afschrift van het accreditatiecertificaat en het bijhorende accreditatiedomein;
  • een verklaring dat de burgerlijke aansprakelijkheid van het controleorganisme wordt gedekt door een verzekeringscontract. Na het verkrijgen van de erkenning en voor aanvang van de controlewerkzaamheden moet het bewijs van die dekking aan de Algemene Directie Energie van de FOD Economie worden voorgelegd;
  • de lijst van agent-bezoekers met aanduiding van hun activiteitsdomeinen.

  Samen met die lijst wordt voor de agent-bezoekers ook een afschrift van hun einddiploma, hun curriculum vitae en een afschrift van hun arbeidsovereenkomst voorgelegd.

  Hoe verloopt de erkenningsprocedure?

  De erkenningsprocedure verloopt in verschillende stappen:

  • De inhoud van het dossier wordt onderzocht door de Algemene Directie Energie van de FOD Economie. In die eerste stap wordt ook de bekwaamheid van het toekomstige controleorganisme beoordeeld:
  • De technisch verantwoordelijke wordt beoordeeld op zijn kennis van elektriciteit en de regelgeving voor elektrische installaties in België, evenals op de procedures voor het beheren en uitvoeren van een controle op een elektrische installatie. Die beoordeling is gebaseerd op een schriftelijke en mondelinge evaluatie.
  • De agent-bezoeker wordt beoordeeld op zijn kennis van de regelgeving voor elektrische installaties in België en op de uitvoering van een controle op een elektrische installatie. Die beoordeling is gebaseerd op een mondelinge evaluatie.
  • Bij een gunstige beoordeling door de Algemene Directie Energie van de FOD Economie wordt het dossier doorgestuurd naar de Commissie van advies en toezicht op de erkende controleorganismen. De Commissie brengt een advies uit over de inhoud van het dossier.
  • Bij een gunstig advies van de Commissie van advies en toezicht wordt het dossier doorgestuurd naar de minister. Hij beslist of het controleorganisme al dan niet een erkenning krijgt.
  • Bij een gunstige beslissing van de minister wordt de erkenning bij ministerieel besluit bekendgemaakt.

  De erkenning is vijf jaar geldig en is hernieuwbaar.

  Vernieuwing van de erkenning

  De aanvraag tot hernieuwing wordt ten minste zes maanden voor het verstrijken van de geldigheidstermijn van de erkenning per aangetekend schrijven gericht aan de Algemene Directie Energie van de FOD Economie.

  Die aanvraag vermeldt het (de) activiteitsdomein(en) en bevat de lijst van de gehabiliteerde agent-bezoekers.

  De erkenningsprocedure wordt vervolgens overgedaan. Dat is eveneens het geval bij aanvragen voor uitbreiding van een bestaande erkenning met een nieuw activiteitsdomein.

  Lijst van erkende controleorganismen

  Alle erkende controleorganismen vindt u in de Lijst van erkende controleorganismen voor de elektrische installaties (PDF, 279.29 KB) .

  Contact

  FOD Economie
  Algemene Directie Energie
  Hoog toezicht energie-infrastructuur en -producten

  Tel.: 0800 120 33 (gratis nummer)
  E-mail: gas.elec@economie.fgov.be

  Laatst bijgewerkt
  7 juni 2023