Het hele jaar door houdt de FOD Economie toezicht op de elektriciteitsbevoorradingszekerheid in België. Daartoe controleert hij of er voldoende productiecapaciteit beschikbaar is om aan de voorzienbare vraag van gezinnen en bedrijven te beantwoorden.

Elia, als beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, zorgt permanent voor het evenwicht van het netwerk (evenwicht tussen vraag en aanbod).

In het aanbod worden de KWh elektriciteit geproduceerd in België en die die we in het buitenland kunnen kopen, opgenomen.

Elk jaar publiceert Elia, de beheerder van het Belgische midden- en hoogspanningsnet, zijn wintervooruitzichten voor de elektriciteitsvoorziening in ons land.

Op basis van de analyse van Elia die wijst op een zeer laag risico op een elektriciteitstekort voor de winterperiode 2021-2022 enerzijds, en het advies van de Algemene Directie Energie in dezelfde zin anderzijds, heeft de minister van Energie beslist om geen strategische reserve aan te leggen voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 maart 2022.

Elia en de AD Energie volgen de evolutie van de paramaters over de elektriciteitsbevoorrading van België op de voet en geven de regering regelmatig een update over de stand van zaken. 

Op elk moment kunt u het risico op een elektriciteitstekort voor de komende zeven dagen inschatten door de stroomindicator van Elia te raadplegen.

Wilt u verwittigd worden bij een dreigend tekort of afschakeling?

BE-AlertSchrijf u in op BE-alert!

Momenteel wordt geen directe impact van het conflict op de Belgische bevoorradingszekerheid voor elektriciteit geïdentificeerd of verwacht. Het Belgische elektriciteitssysteem is in staat om te reageren op mogelijke technische problemen en blijft ook  werken als er een daling van gasleveringen zou zijn.

Door de escalatie van het conflict zijn de gasprijzen op de internationale aardgasmarkten sterk gestegen. Hoewel er dus voldoende aardgas aanwezig is op de Belgische markt, wordt het aan zeer hoge prijzen verkocht. Dat wordt versterkt door de onzekerheid over mogelijke sancties tegen Rusland en mogelijke tegenreacties van Rusland.

De prijs van elektriciteit wordt bepaald door de laatste elektriciteitscentrale die nodig is om aan de vraag te kunnen voldoen. Dat is doorgaans een gasgestookte centrale omdat de nucleaire centrales en de hernieuwbare energie meestal niet volstaan. De gasprijs is dus een belangrijk element in het bepalen van de elektriciteitsprijs, aangezien die een belangrijke kostenpost is voor gasgestookte centrales. De sterke stijging van de prijs van aardgas door het conflict in Oekraïne wordt dus doorgerekend in de prijs van elektriciteit.

Ongeacht het seizoen, kan België elektriciteit invoeren via zijn Europese buurlanden, te weten Frankrijk, Nederland, Duitsland, Luxemburg en ook via het Verenigd Koninkrijk. Bovendien hebben onze buurlanden zich ertoe verbonden om de export naar België te vergroten als België omwille van diverse redenen, zoals bijzonder slechte weersomstandigheden (in België of in de buurlanden), problemen heeft om elektriciteit te produceren.

Op internationaal vlak zijn er ook verscheidene acties ondernomen om de capaciteit van de interconnecties tussen de verschillende landen te optimaliseren.

De interconnecties verminderen de kans aanzienlijk op een afschakeling maar er blijft altijd een kleine kans op tekorten.

Om het risico op een stroomonderbreking maximaal te beperken, heeft de regering op verschillende niveaus maatregelen getroffen:

 • aanleggen van een strategische reserve die in geval van elektriciteitstekort wordt geactiveerd. De minister van Energie beslist elk jaar in september hoe groot de reserve moet zijn voor de komende winter. Die reserve kan bestaan uit de potentiële elektriciteitshoeveelheid:
  • die enerzijds geproduceerd wordt door de productie-eenheden die onlangs werden stopgezet, maar die op elk moment tijdens de winterperiode opnieuw geactiveerd kunnen worden;
  • die anderzijds bespaard wordt doordat klanten aanvaarden om hun elektriciteitsverbruik geheel of gedeeltelijk en voor een bepaalde duur te verminderen in geval van noodtoestand.
 • verbeteren van de interconnectie van het Belgische en het Nederlandse transmissienet waardoor de importcapaciteit van elektriciteit, die in Nederland wordt geproduceerd, kon worden vergroot;
 • instellen van een onevenwichtstarief. Die maatregel is niet gericht op particulieren en gewone ondernemingen, maar wel op de spelers van de groothandelsmarkt van elektriciteit die stroom kopen en verkopen voor rekening van de leveranciers. Met die tamelijk complexe maatregel moeten energieleveranciers hun klanten stimuleren om hun stroomverbruik in geval van schaarste te verminderen;
 • aanpassen van de kalender van de nucleaire uitstap, waarbij de levensduur van Doel 1, Doel 2 en Tihange 3 verlengd werd tot en met 2025;
 • voorbereiden van een reeks maatregelen met als doel het elektriciteitsverbruik te verminderen tijdens het piekverbruik in de winterperiode..
Meer informatie

 

De regering kan sensibilisatiemaatregelen alsook verbodsmaatregelen nemen, afhankelijk van de ernst van de toestand om het verbruik te laten dalen. Er bestaat al een inventaris van denkbare maatregelen: bijvoorbeeld het doven van de lichten op de snelwegen of het verbieden van sierverlichting (reclameborden, kerstverlichting, verlichting van monumenten, enz.), besparingen in de verschillende administraties of het uitstel van bepaalde culturele of sportevenementen die veel elektriciteit verbruiken..

De volledige uitschakeling van de openbare verlichting maakt geen deel uit van de vooropgestelde maatregelen. Die eerst overwogen mogelijkheid werd uiteindelijk uitgesloten, enerzijds om technische redenen en anderzijds wegens de veiligheidsproblemen die hiermee gepaard kunnen gaan. Enkel autosnelwegen en bepaalde grote wegen zouden voor uitschakeling in aanmerking komen..

Iedere burger kan bijdragen tot de vermindering van de vraag door zijn persoonlijke verbruik te beperken. In geval van dreiging tot schaarste, kan een openbare oproep tot energiebesparing bij de bevolking worden verspreid.

Praktische tips voor de gezinnen

U vindt op de website van de FOD Economie enkele tips om uw elektriciteitsverbruik te verminderen. U vindt er ook links naar andere websites die ook tips vermelden.

Enkele voorbeelden van eenvoudige handelingen om het elektriciteitsverbruik te verminderen:

 • doe het licht uit waar het niet nodig is;
 • verlaag de thermostaat;
 • zet uw apparaten in stand-by volledig uit;
 • gebruik uw strijkijzer, wasmachine, droogkast, elektrisch fornuis, microgolfoven, afwasmachine, stofzuiger enkel als het hoogstnoodzakelijk is. Gebruik ze het liefst na 22 uur;
 • spoor uw kennissen aan hetzelfde te doen.

Het is pas als laatste redmiddel, en als alle andere maatregelen onvoldoende zijn, dat een afschakelplan geactiveerd wordt. Dat betekent dat de regering beslist om de elektriciteitsbevoorrading van een bepaalde schijf of van bepaalde schijven in de piekuren te onderbreken om op die manier een algemene storing van het netwerk (black-out) te vermijden waardoor het hele land zonder stroom valt.

Het systeem BE-Alert van de FOD Binnenlandse Zaken verwittigt u in het geval van een kans op elektriciteitsschaarste, of van elk ander noodgeval.

BE-AlertSchrijf u in op BE-Alert!

Wanneer we niet op de hele Belgische elektriciteitsproductiecapaciteit kunnen rekenen, zijn we afhankelijker van andere, duurdere productiebronnen en van de invoer van elektriciteit uit de buurlanden. Het is een economische wetmatigheid: als de vraag hoog is en het aanbod laag, stijgen de prijzen.

Maar de elektriciteitsprijs is niet de enige factor die het bedrag van uw elektriciteitsfactuur kan beïnvloeden: hij is slechts goed voor ongeveer 30 % ervan.

De kosten voor andere soorten energie om onze elektriciteitscentrales te laten draaien, met name gas (35 % van de centrales draait op gas), spelen eveneens een belangrijke rol, of er nu al dan niet een risico op schaarste bestaat.

Ook het bedrag van de belastingen op uw verbruik kan toenemen. In 2018 bijvoorbeeld hield de nieuwe CO2-emissiebelasting die aan bedrijven wordt opgelegd, aanzienlijke meerkosten in voor de elektriciteitsproducenten. Die extra kosten worden doorgerekend in de elektriciteitsprijs aan de consument.

Als de prijzen stijgen vanwege een risico op schaarste, is dat het geval bij alle leveranciers.

Als u een contract met vaste prijs hebt, verander dan niet: u profiteert van een lagere prijs die in het verleden werd vastgesteld.

Hebt u een variabel contract? Heb dan geduld: wanneer het risico op een tekort verdwijnt, dalen de prijzen terug. Verander vooral niet naar een contract met vaste prijs, anders schakelt u over naar de hoge prijs die van kracht is op het moment van de verandering.

Loopt uw contract met vaste prijs af? Kies dan voor een nieuw contract met variabele prijs om van latere prijsdalingen te kunnen genieten. U kunt nadien altijd weer overschakelen naar een contract met vaste prijs wanneer de prijzen gedaald zijn.

Het ministerieel besluit Afschakelplan stelt dat de minister van Energie het afschakelplan bepaalt op voorstel van Elia, na advies van de CREG en in overleg met de minister van Economie.

In 2015 werd de regelgeving alsook de modaliteiten van het afschakelplan herzien door Elia.

Het afschakelplan is opgesteld ter bescherming van het Belgische elektriciteitsnet om een complete black-out te voorkomen, dat wil zeggen dat heel het land zonder elektriciteit valt. Als dat gebeurt, leidt dat onvermijdelijk tot grote problemen.

De criteria waarop het afschakelplan steunt, zijn:

 • gradualiteit: meerdere schijven kunnen tegelijkertijd afgeschakeld worden om het stroomtekort op te vangen;
 • geografische spreiding: ze steunt op de configuratie van het elektriciteitsnet, een gevolg van de historiek van het net en van de industriële ontwikkeling in België. Op basis van de huidige configuratie van ons net zijn er acht schijven, gaande van 500 MW tot 750 MW, verspreid over het hele land om geen onevenwicht te creëren op het net;
 • volgorde van prioriteit (zoals vastgelegd in het ministeriële besluit).

Het zijn die drie criteria samen die geleid hebben tot het uitwerken van het afschakelplan en die bepaald hebben of een gemeente al dan niet betrokken is.

Prioritaire klanten zijn voornamelijk

 • de algemene en psychiatrische ziekenhuizen,
 • de beheerscentrales van de noodoproepen (112, 100 en 101) en
 • de posten van de netbeheerders.

Rusthuizen en zorgcentra horen daar niet bij.

Als een afschakeling niet kan vermeden worden, dan wordt de bevoorrading van die prioritaire klanten in principe niet onderbroken. Mocht hun stroomtoevoer toch onderbroken worden dan worden zij zo snel mogelijk herbevoorraad. 

De transmissienetbeheerder en de beheerders van de ermee verbonden lokale transmissie- en distributienetten zorgen voor een hervoeding van de prioritaire netverbindingen. 

De onderbrekingen zouden normaal gezien maar een paar uur duren, op de momenten met het hoogste stroomverbruik.

We weten uit het gemiddelde verbruik in België dat de kans op schaarste het grootst is tussen 17u en 20u. Op basis van de bestaande afschakelprocedures kunnen we inschatten dat het heropstarten van het transmissienet binnen een periode van ongeveer 3 uur zou kunnen gebeuren.

In de praktijk vergt die herbevoorrading echter ook lokale en manuele handelingen die de concrete heropstart in bepaalde wijken kan vertragen, en naargelang de omstandigheden (bv. strenge winteromstandigheden die de mobiliteit bemoeilijken of de personeelsbezetting buiten de kantooruren). Hierdoor is het mogelijk dat bepaalde gezinnen en bedrijven misschien iets langer in het donker blijven.

Het systeem BE-Alert van de FOD Binnenlandse Zaken verwittigt u in het geval van een kans op elektriciteitsschaarste, of van elk ander noodgeval.

BE-AlertSchrijf u in op BE-Alert!

In functie van het gemiddelde verbruik in België weten we dat de kans op schaarste het grootst is tussen 17u en 20u. In de praktijk kan een afschakeling echter op eender welk moment plaatsvinden. Plotse factoren zoals ongunstige weersomstandigheden in binnen- en buitenland, een onverwachte uitval van een productie-eenheid of een massale verplaatsing van het tijdstip van het piekverbruik naar aanleiding van de bewustmakingscampagnes, kunnen ook op andere ogenblikken van de dag een schaarste uitlokken.

Het systeem BE-Alert van de FOD Binnenlandse Zaken verwittigt u in het geval van een kans op elektriciteitsschaarste, of van elk ander noodgeval.

BE-AlertSchrijf u in op BE-Alert!

In het schaarsteplan wordt het risico op afschakeling een dag vooraf vastgelegd op basis van de beschikbare gegevens en projecties. De transmissienetbeheerder krijgt van de ministers van Energie en Economie het mandaat om – indien nodig – bepaalde schijven af te schakelen. Maar de minister van Energie mandateert Elia ook om op basis van de meest actuele gegevens die afschakeling alsnog niet door te voeren. Dat kan het geval zijn als op basis van actuele gegevens blijkt dat er minder geconsumeerd en/of meer geproduceerd en geïmporteerd wordt dan voorzien en dat er dus geen risico op een algemene stroomonderbreking is.

De overheid en Elia huldigen hierbij het voorzorgsprincipe, m.a.w. dat we beter één keer te veel een mogelijke afschakeling aankondigen, dan één keer te moeten afschakelen zonder het op voorhand te hebben aangekondigd. Dat kan ongemakken met zich meebrengen voor de betrokken actoren die de nodige maatregelen moeten nemen, maar zo kan iedereen er zich maximaal op voorbereiden.

We rekenen op de inspanningen van de volledige bevolking om het elektriciteitsverbruik zo veel mogelijk te beperken op het moment dat de overheid hiertoe oproept..

Om beter bestand te zijn tegen structurele tekorten aan elektriciteit heeft de federale overheid beslist in een strategische reserve te voorzien om een mogelijke afschakeling te vermijden.

De minister van Energie beslist elk jaar in september hoe groot de reserve moet zijn voor de komende winter.

Die reserve kan bestaan uit de potentiële elektriciteitshoeveelheid:

 • die enerzijds geproduceerd wordt door de productie-eenheden die onlangs werden stopgezet, maar die op elk moment tijdens de winterperiode opnieuw geactiveerd kunnen worden;
 • die anderzijds bespaard wordt doordat klanten aanvaarden om hun elektriciteitsverbruik geheel of gedeeltelijk en voor een bepaalde duur te verminderen in geval van noodtoestand.

Ondersteunende reserves zijn aldus gewaarborgd en kunnen de hele winter gebruikt worden om het noodzakelijke evenwicht op het net te behouden (door het verhogen van de productie en/of het verlagen van de consumptie).

De activatie van die strategische reserve is de verantwoordelijkheid van Elia, de transmissienetbeheerder. Die reserve mag slechts in hoogste nood geactiveerd worden en mag de markt niet beïnvloeden.

Elia informeert het publiek over de activatie van die reserve via zijn website.

De strategische reserve is een hulpmiddel voor het evenwichtsbeheer van het netwerk. Het betekent niet automatisch dat er een onmiddellijke dreiging van schaarste is.

Over het algemeen kan een dreiging tot schaarste tot ongeveer een week op voorhand gedetecteerd worden. De bevolking kan dus ten vroegste één week vooraf verwittigd worden. Tijdens die week worden de particulieren en de ondernemingen dan gevraagd hun verbruik, vermoedelijk op het einde van de dag, te verminderen. Als iedereen meedoet, is het mogelijk om de dreiging tot schaarste uit de weg ruimen. Als allerlaatste middel, als alle andere acties niet voldoen, wordt een afschakelplan geactiveerd. De modaliteiten van dat plan (afgeschakelde schijven, periode, duur, enz.) worden nader bepaald en op de vooravond van de afschakeling aan de bevolking meegedeeld.

Wanneer een dreiging tot schaarste onverwachts opduikt, kan de aankondiging ervan minder dan een week op voorhand gebeuren. Maar de toevlucht tot afschakeling wordt altijd op de vooravond gemeld.

Het systeem BE-Alert van de FOD Binnenlandse Zaken verwittigt u in het geval van een kans op elektriciteitsschaarste, of van elk ander noodgeval.

BE-AlertSchrijf u in op BE-Alert!

Niemand kan vandaag zeggen wanneer een afschakeling plaatsvindt, zelfs niet of het zal gebeuren. Alles wordt in het werk gesteld om die extreme maatregel die bestaat uit het zonder stroom zetten van bepaalde zones tijdens de verbruikspieken niet te moeten toepassen.

Het is wel degelijk een maatregel in geval van noodtoestand die enkel getroffen wordt als alle andere maatregelen onvoldoende resultaten hebben opgeleverd.

Het systeem BE-Alert van de FOD Binnenlandse Zaken verwittigt u in het geval van een kans op elektriciteitsschaarste, of van elk ander noodgeval.

BE-AlertSchrijf u in op BE-Alert!

In het geval van een dreiging tot schaarste wordt de bevolking regelmatig geïnformeerd via de media en indien de regering het vraagt, wordt er specifieke informatie gegeven voor de inwoners van de gemeenten waar er waarschijnlijk distributiecabines worden afgeschakeld (tijdelijke onderbreking van de stroomvoorziening van die cabines).

Als de toestand nog steeds kritiek is de dag voor de schaarste (dag D-1), delen de ministers van Economie en Energie ’s avonds in een persconferentie mee welke schijf/schijven de volgende dag moet/moeten worden afgeschakeld, als de toestand niet verandert. Die informatie wordt via tv, radio, pers, internet, … verspreid.

Maar door allen solidair te zijn en de gevraagde inspanningen te leveren om het elektriciteitsverbruik te beperken, kan een afschakeling misschien worden voorkomen.

U kunt ook aanvragen om persoonlijk verwittigd te worden via het systeem BE-Alert van de FOD Binnenlandse Zaken. Daartoe schrijft u zich vooraf in en deelt u uw contactgegevens mee (e-mail, gsm, telefoon, ....

BE-AlertSchrijf u in op BE-Alert!

Met uitzondering van enkele industriële klanten met een hoog elektriciteitsverbruik, wordt elke gebruiker van elektriciteit voorzien door een distributienetbeheerder. Elke gebruiker is verbonden met een distributiecabine met laagspanning.

De FOD Economie kent noch de precieze ligging van de distributiecabines noch hun precieze geografische dekking. De provinciegouverneurs en de burgemeesters beschikken over die gegevens. Zo kunnen zij de noodzakelijke plaatselijke dringende maatregelen nemen.

Dezelfde gemeente - of zelfs dezelfde straat – kan worden bevoorraad door verschillende distributieposten die tot verschillende schijven behoren. De toestand kan soms veranderen naargelang precieze factoren, zoals werken op het distributienetwerk.

U kunt meer informatie over de straten die getroffen worden door een afschakeling vinden op de websites van uw distributienetbeheerder. Op onze website vindt u verschillende links naar de websites van de distributienetbeheerders.

De FOD Economie kent noch de precieze ligging van de distributiecabines noch hun precieze geografische dekking.

Dezelfde gemeente - of zelfs dezelfde straat – kan worden bevoorraad door verschillende distributiepunten die niet eens tot dezelfde schijf behoren. De toestand kan verder veranderen naargelang precieze factoren, zoals werken op het distributienetwerk.

Op de website van uw distributienetbeheerder vindt u meer informatie over de betrokken straten. Op de site van de FOD Economie werden links geplaatst naar de websites van de distributienetbeheerders.

U kunt uw distributienetbeheerder ook telefonisch contacteren. Zijn telefoonnummer vindt u op uw factuur. Het nummer voor pannes en noodgevallen gebruikt u beter niet.

Het afschakelplan wordt enkel door de regering geactiveerd in geval van absolute noodzaak (extreme toestand) en als alle andere maatregelen niet voldoen.

België is ingedeeld in 8 afschakelbare schijven. De afschakeling van één schijf komt neer op een bewuste en gecontroleerde onderbreking van een aantal hoogspannings- en distributieposten van elektriciteit. Die werden op het hele grondgebied geïdentificeerd met het oog op een vermindering van het verbruik met +/-500 MW tot 750 MW. Elke schijf heeft dus betrekking op gemeenten van verschillende gewesten van het land. Ook kan eenzelfde gemeente, en zelfs eenzelfde straat, bevoorraad worden door diverse distributieposten die tot verschillende schijven behoren.

Elia heeft de afschakelbare hoogspanningsposten in elke schijf bepaald met het oog op de naleving van het wettelijke principe van proportionaliteit t.o.v. het verbruik van de verschillende elektriciteitszones. Hierbij heeft Elia er ook voor gezorgd dat de impact op de bevoorrading zoveel mogelijk wordt beperkt:

 • in stadcentra van gemeenten met meer dan 50.000 inwoners;
 • in de provinciehoofdplaatsen.

In geval van activering van het afschakelplan beslissen de ministers van Energie en van Economie welke schijf wordt afgeschakeld. In principe wordt maar één schijf tegelijk afgeschakeld. Bij ernstige problemen zou het kunnen dat er meerdere worden afgeschakeld.

In elk geval worden sommige gebruikers (vooral algemene- en psychiatrische ziekenhuizen en beheercentrales voor noodoproepen, 112, 100 en 101) met voorrang bevoorraad in geval van een afschakeling.

De onderbrekingen zouden ongeveer 3 uur duren op momenten van piekverbruik in de winter, in principe tussen 17 en 20 uur. Indien de concrete situatie het eist, kan het zijn dat de onderbrekingen ook op andere momenten plaatsvinden en langer duren.

Bij de aankondiging in de media door de ministers van de betrokken schijf (of schijven in een extreme toestand), wordt het algemeen nummer van de schijf meegedeeld (bijvoorbeeld: schijf 8).

De afschakelingsprocedure ingeval van elektriciteitsschaarste voorziet in een rotatiesysteem tussen de afschakelbare schijven in dalende volgorde, van schijf 8 tot schijf 2 en dan opnieuw van schijf 8 tot schijf 2. Schijf 1 zou dus a priori niet “manueel” worden afgeschakeld bij schaarste. Die is bestemd voor de “automatische” afschakeling in geval van een plots incident dat het evenwicht van het Belgische of Europese elektriciteitsnet in gevaar zou brengen.

Indien het afschakelplan in een jaar verschillende keren of dagen na elkaar moet wor-den geactiveerd, wordt het “beurtrol”-principe in dalende volgorde gehanteerd. Als bij-voorbeeld schijf 8 op maandag werd afgeschakeld en er op dinsdag een schaarste dreigt, dan wordt schijf 7 automatisch gekozen. Dat zou tevens het geval zijn indien er de dag ervoor enkel een risico was op afschakeling van schijf 8, waarbij deze toch niet werd afgeschakeld. Indien er enkele weken later opnieuw moet worden afgeschakeld, wordt er overgegaan naar schijf 6, dan schijf 5, enz.

Als er tijdens eenzelfde dag meerdere keren afgeschakeld moet worden, vindt er geen rotatie plaats tussen de verschillende afschakelbare schijven. Het rotatieprincipe geldt enkel voor verschillende dagen. Indien dat niet zo zou zijn, zou het voor de plaatselijke overheid onmogelijk zijn om de volksgezondheid en de noodhulp aan de bevolking te waarborgen. 

Die principes zijn voor wijziging vatbaar. Uiteindelijk zijn het altijd de ministers die, op basis van de omstandigheden, beslissen wanneer en volgens welke exacte modaliteiten de afschakeling gebeurt.

Afschakelplan in de buitenlandse grensstreek

Tot slot: enkele woningen die zich in de grenstreek in het buitenland bevinden, worden ook bevoorraad vanuit het Belgische distributienetwerk. Ongeveer 145 woningen zijn verbonden met distributiecabines die in de schijven 2 en 8 van het afschakelplan liggen. Ze zijn dus eveneens betrokken bij een eventuele afschakeling. Van die woningen bevin-den er zich 130 in Nederland (in de gemeenten Roosendaal, Woensdrecht, Eijsden-Margraten, Leudal, Gulpen-Wittem, Baarle-Nassau) en 15 in Frankrijk (gemeenten La-meries, Jeumont, Givet, Les Hautes Rivières, Fagny, Matton et Clémency).

De Belgische distributienetbeheerders informeren tijdig de betrokken lokale besturen en hulpdiensten.
 

Het afschakelplan werd in 2015 volledig herzien. Bij het begin van elke winter wordt het afschakelplan geëvalueerd en zo nodig aangepast. Het gaat daarbij meestal om kleine aanpassingen.

Het nieuwe afschakelplan werd zodanig opgesteld dat het benodigde afschakelbare volume gedurende het gehele jaar voortdurend wordt gewaarborgd, rekening houdend met de fluctuaties in verbruik en de herbevoorrading van prioritaire gebruikers. Het anticipeerde toen ook op de Europese verordeningne die ondertussen al van kracht zijn.

Het nieuwe afschakelplan werd zodanig opgesteld om:

 • het benodigde afschakelbare volume gedurende het gehele jaar (rekening houdend met de fluctuaties in verbruik) te waarborgen;
 • een vermogen van ongeveer 5.000 MW voor het piekverbruik tijdens de winterperiode steeds te waarborgen.

Die cijfers houden geen rekening met de herbevoorrading van prioritaire gebruikers. Bovendien vrijwaart het nieuwe afschakelplan ook de naleving van een reeks Europese wettelijke verplichtingen (ENTSO-E en Network Codes).

De keuze van de afschakelbare distributieposten per schijf gebeurt volgens het wettelijk principe van proportionaliteit t.o.v. het verbruik van de verschillende elektrische zones. Hierbij werd er ook voor gezorgd dat de impact op de bevoorrading zoveel mogelijk wordt beperkt:

 • in stadscentra van gemeenten met meer dan 50.000 inwoners;
 • in de provinciehoofdplaatsen.

Zie ook:

De ministers van Energie en Economie beslissen op de dag die een eventueel tekort voorafgaat welke schijf wordt afgeschakeld (a priori tijdens de verbruikspiekuren) om een algemene black-out te vermijden. In principe wordt slechts één schijf afgeschakeld, maar als het stroomtekort te groot wordt, kunnen er meerdere schijven betrokken zijn.

Bij de aankondiging in de media van de schijf (of schijven in een extreme toestand) die betrokken is (zijn) bij de afschakeling, wordt het algemene nummer van de schijf meegedeeld (bijvoorbeeld: schijf 8).

De afschakelingsprocedure in het kader van elektriciteitsschaarste voorziet in een rotatiesysteem tussen de afschakelbare schijven in dalende volgorde van nummering, gaande van schijf 8 tot schijf 2 en dan opnieuw van schijf 8 tot schijf 2. Schijf 1 zou dus a priori niet “manueel” worden afgeschakeld bij schaarste. Die is bestemd voor de “automatische” afschakeling, in geval van een plots incident dat het evenwicht van het Belgische of Europese elektriciteitsnet in gevaar zou brengen.

Indien het afschakelplan in een jaar verschillende keren of dagen na elkaar moet wor-den geactiveerd, wordt het rotatieprincipe gehanteerd. Als bijvoorbeeld schijf 8 op maandag werd aangewezen en er op dinsdag een schaarste dreigt, dan wordt schijf 7 automatisch gekozen. Dat zou tevens het geval zijn indien er de dag ervoor enkel een risico was op afschakeling van schijf 8, waarbij deze toch niet werd afgeschakeld. Indien er enkele weken later opnieuw moet worden afgeschakeld, wordt er overgegaan naar schijf 6, dan schijf 5, enz.

Als er tijdens eenzelfde dag meerdere keren afgeschakeld moet worden, vindt er geen schijfrotatie plaats tussen de verschillende afschakelingen. Het rotatieprincipe geldt enkel voor verschillende dagen. Indien dat niet zo zou zijn, zou het voor de plaatselijke overheid onmogelijk zijn om de openbare orde en de noodhulp aan de bevolking te waarborgen. 

Die principes zijn voor wijziging vatbaar. Uiteindelijk zijn het altijd de ministers die op basis van de werkelijke omstandigheden beslissen wanneer en volgens welke modaliteiten de afschakeling exact gebeurt.

Bij de opmaak van het afschakelplan heeft Elia, de transmissienetbeheerder, het principe van de “zo beperkt mogelijke gevolgen” in alle onderhandelingen centraal gezet. Zo werd er bepaald welke types verbruikers als eerste worden afgesloten (landelijke gebieden – dunst bevolkte gebieden en waar er de minste verkeerslichten, de minste liften, enz. zijn) en welke types verbruikers in geval van afschakeling met voorrang herbevoorraad moeten worden (algemene- en psychiatrische ziekenhuizen, centrales voor noodoproepen 112, 100 en 101, …).

Doe hetzelfde als bij een gewone stroomonderbreking. De onderbrekingen duren normaal gezien niet langer dan drie uur. Bovendien zal de regering de dag voordien de schijven meedelen die eventueel worden afgeschakeld. Zo hebt u een dag de tijd om uw voorzorgen te nemen en u voor te bereiden.

Hier volgen enkele algemene tips in geval van een lange stroomonderbreking:

 • schakel gevoelige elektrische toestellen (tv, pc) uit om schade te voorkomen door een te hoge spanning bij het heropstarten;
 • zet om dezelfde reden de thermostaat van uw verwarmingsketel zo laag mogelijk;
 • beperk uw verplaatsingen met de wagen;
 • volg de media (via een radio op batterijen of de autoradio);
 • gebruik zaklampen in plaats van kaarsen;
 • gebruik liever theelichtjes dan kaarsen en zet ze in een aangepaste houder. Plaats die op een vuurvast oppervlak. Laat ze nooit onbewaakt achter en blaas ze uit voor u naar bed gaat;
 • laat uw koelkast of diepvriezer niet onnodig openstaan;
 • bel enkel wanneer het echt nodig is, om het net niet te overbelasten;
 • sluit ramen en deuren om de warmte binnen te houden;
 • als u met gas, mazout, kolen of hout verwarmt, zorg dan toch voor voldoende verluchting om koolstofmonoxidevergiftiging te voorkomen.
 • laat een schakelaar aanstaan, zodat u weet wanneer er weer stroom is,
 • tref de nodige regelingen voor elektrisch bediende deuren en poorten, liften, alarmsystemen en noodgeneratoren;
 • zorg ervoor dat vluchtwegen veilig en open zijn.

Een mogelijke afschakeling gebeurt tijdens de piekmomenten, wat normaal gezien tussen 17 uur en 20 uur is. Op dat ogenblik is er wellicht geen zonneproductie, omdat de dagen in de winter korter zijn. Mocht er om uitzonderlijke redenen overdag afgeschakeld worden, dan is het wegens het gebrek aan elektriciteit in uw zonnepaneleninstallatie, toch niet mogelijk om de energie op het net te injecteren.

Uw warmtekrachtkoppelingsinstallatie gebruikt ook elektriciteit. Ze kan niet werken bij een afschakeling.

De gasnetbeheerder in België, Fluxys, heeft de nodige maatregelen genomen om de continuïteit van de aardgasvoorziening voor de eindgebruikers alsook van de grensoverschrijdende stromen te waarborgen. Een eventuele afschakeling heeft geen impact op de installaties die onontbeerlijk zijn voor het netbeheer en voor de aardgasbevoorradingszekerheid van het land. In geval van schaarste heeft aardgas immers een beslissende rol te spelen om het tekort op te vangen, met name op het vlak van elektriciteitsproductie in de aardgascentrales.

Bovendien heeft Fluxys, in overleg met de distributienetbeheerders, de nodige voorzorgsmaatregelen genomen, zodat de drukreduceerstations – die de schakel vormen tussen de hogedrukgasleidingen van Fluxys en de distributieleidingen op middelhoge en lage druk – geen nadelen ondervinden van een eventuele afschakeling.

Een grootschalige stroomonderbreking als gevolg van een afschakeling heeft dus geen rechtstreekse impact op de aardgasdistributie noch op de veiligheid van de infrastructuur. U kunt echter maar aardgas gebruiken als uw kook-, uw gasverwarmingstoestel, … niet van elektriciteit moeten worden voorzien om te kunnen functioneren of als ze aangesloten zijn op een autonome stroombron.

Toestellen met thermo-elektrische vlambeveiliging (thermokoppel) hebben enkel stroom nodig om de piëzo-ontsteking in werking te stellen. In dat geval kan een lucifer of een aansteker als alternatieve ontstekingsbron dienen, zodat die toestellen perfect zonder stroom kunnen werken. Toestellen met elektronische vlamcontrole (ionisatie) kunnen daarentegen niet functioneren zonder stroom.

Afhankelijk van de geografische ligging kan het zijn dat de druk op uw waterleiding minder is dan normaal. Pas indien een stroomonderbreking meerdere uren aanhoudt of in sommige hoger gelegen gebieden, kan de watervoorziening stilvallen.

Tenzij uw contract van elektriciteitslevering een clausule over schadevergoeding bevat, is de kans heel klein dat u schadevergoeding kan krijgen voor schade veroorzaakt door een afschakeling.

Maar, mogelijk voorziet uw woningverzekering in schadevergoeding voor schade die veroorzaakt werd door stroomonderbrekingen (bijvoorbeeld schade aan elektrische toestellen, ontdooide producten). Informeer u hierover bij uw verzekeraar.

Het afschakelplan bevat 8 schijven. Elke schijf is goed voor zowat 500 MW tot 750 MW. Elke schijf bevat cabines uit verschillende provincies of regio’s in België. Indien er schaarste heerst en de maatregelen om de consumptie te verminderen onvoldoende blijken, wordt een eerste schijf afgeschakeld. Op die manier komt de stabiliteit van het net niet in gevaar. Mocht dat onvoldoende blijken, kan een bijkomende schijf afgeschakeld worden. Een afschakeling duurt ongeveer 3 uur.

Indien er op een later tijdstip opnieuw afgeschakeld moet worden, komen eerst andere schijven aan de beurt. Er is dus een rotatiesysteem in dalende volgorde van nummering voorzien, zodat niet steeds dezelfde mensen afgeschakeld worden. Er vindt echter geen verandering van schijf plaats als er verschillende malen op eenzelfde dag moet worden afgeschakeld.

Het systeem BE-Alert van de FOD Binnenlandse Zaken verwittigt u in het geval van een kans op elektriciteitsschaarste, of van elk ander noodgeval.

BE-AlertSchrijf u in op BE-Alert!

Zie ook

Mogelijke effecten van een afschakeling zijn:

 • tankstations werken niet in de betrokken regio;
 • sommige slagbomen van treinoverwegen zijn gesloten;
 • verlichting van snelwegen en sommige andere wegen en ook verkeerslichten kunnen uitvallen;
 • trein-, tram- en metroverkeer kan stranden;
 • het telefonienetwerk en de hulpcentrales kunnen overbelast geraken;
 • geldautomaten werken niet.
 • De mobiliteit kan vrij snel hinder ondervinden. Toch anticipeert het federale crisiscentrum, in nauwe samenwerking met gouverneurs, burgemeesters, federale en regionale overheden, bedrijfsfederaties, enz. zoveel mogelijk op potentiële gevolgen en onderneemt het preventieve acties.

Belangrijke processen en data in de financiële sector zijn beveiligd tegen een stroomonderbreking van lange duur. Geldautomaten werken echter niet meer, evenmin als betaalautomaten in winkels.

De gsm-antennes kunnen van 1 tot 2 uur zonder elektriciteit. Wie digitaal telefoneert (vaste telefoonlijn), kan echter geen gebruik meer maken van telefonie of internet. Toegang tot mobiel internet (3G/4G) zal snel, wellicht onmiddellijk, geblokkeerd zijn.

Maar uiteraard kunnen de netwerken snel verzadigd geraken wanneer iedereen begint te telefoneren.

Vaste telecomdiensten

Indien u beschikt over een klassieke telefoonlijn waarbij het telefoontoestel werkt zonder specifieke stroomtoevoer, kunt u blijven bellen gedurende ongeveer 4 u vanaf het moment van de stroomafschakeling.

In de meeste gevallen is de werking van uw lijn rechtstreeks verbonden met de stroomtoevoer, hetzij voor uw modem, hetzij voor de lijnapparatuur van uw operator. Indien er geen elektriciteit is, kunt u uw vaste lijn of andere vaste-communicatiediensten niet langer gebruiken.

Indien u beschikt over specifieke toepassingen die zijn verbonden met uw vaste telefoonlijn (alarm), raden we u aan om de nodige veiligheidsvoorzorgen te treffen.

Gsm-diensten

In geval van een lange stroomonderbreking is het erg waarschijnlijk dat de werking van het deel van het mobiele netwerk van uw operator dat zich in de getroffen zone bevindt, verstoord zal zijn.

In de afgeschakelde zone blijft uw gsm werken gedurende 1 tot 2 uur (zorg ervoor dat uw gsm volledig opgeladen is) voor telefonie en sms’en. Het verschil in mogelijke duur (1 tot 2 uur) hangt samen met de belasting van het netwerk en het type van apparatuur dat is geïnstalleerd; het aantal oproepen heeft eveneens een invloed op de autonomie van de antenne.

Ondanks alle inspanningen om de toegang tot de netwerken te garanderen, zou het kunnen dat er gedurende één tot twee uur geen toegang is tot het gsm-netwerk ondanks dat u niet bent afgeschakeld van het stroomnetwerk. Dat kan te wijten zijn aan het feit dat de gsm-antenne zich in een zone bevindt die wel is afgeschakeld. Het omgekeerde is ook mogelijk: het kan dat u probleemloos mobiel kunt blijven bellen.

In het geval van stroomafschakeling raden we over het algemeen aan om het gebruik van uw mobiele toestel te beperken tot enkel de onmisbare communicatie teneinde de noodbatterijen van uw operator niet onnodig te belasten.

Bovendien kunnen sommige operatoren zich genoopt zien om het verkeer van mobiele data (3G en 4G) stop te zetten en om voorrang te geven aan de klassieke mobiele-telefoonoproepen en dus aan de noodoproepen.

Zodra er opnieuw stroom is, kunnen er manuele interventies nodig zijn voor sommige gsm-antennes die getroffen zijn door een stroomonderbreking. In bijzondere gevallen is het mogelijk dat u geen mobiele oproepen kunt maken tot enkele uren nadat de stroom is teruggekeerd.

Vast internetdienst, analoge televisie en digitale televisie

Deze diensten hangen rechtstreeks af van de stroomtoevoer en blijven buiten dienst gedurende de hele stroomafschakeling. Er bestaan uitzonderingen voor de businessklanten.

Mobiele-internetverbinding (3G/4G) 

In de gebieden die worden bediend door basisstations voor mobiel internet zal de dienst, afhankelijk van de middelen van de operator, 0 tot 60 minuten beschikbaar zijn. 

Sommige operatoren kiezen ervoor om de reservebatterij beschikbaar te stellen voor telefonie met voorrang aan de noodoproepen. Daarom zal 3G/4G sneller of onmiddellijk worden onderbroken.
 

(Bron BIPT)

Zolang uw vaste telefoon werkt (u hoort een kiestoon), kunt u de nooddiensten bellen. Toch is het weinig waarschijnlijk dat u uw vaste lijn nog kunt gebruiken.

Bij een stroomonderbreking van de antennes, schakelen die automatisch over op hun noodbatterijen. Zolang de antenne van uw operator werkt, kunt u de noodnummers rechtstreeks bellen met uw mobiele telefoon. 
Indien de stroomuitval lang duurt, raken de reservebatterijen leeg en zullen onvermijdelijk sommige antennes niet meer werken. 

Merk op dat er zich in uw omgeving antennes van andere operatoren kunnen bevinden die wel nog werken. Indien u voldoende signaal heeft, kunt u het noodnummer 112 bellen, ongeacht uw operator. De toegang tot de noodnummers 100 en 101 is niet verzekerd.

Bel enkel in geval van dringende nood naar de noodnummers 112, 100 en 101. Indien u de noodnummers belt zonder geldige reden, kunnen de noodcentrales de oproepen van personen die echt in nood zijn, niet beantwoorden. 

Indien het niet langer mogelijk is om te bellen: gelieve de algemene informatie verspreid door de overheid te raadplegen of vraag hulp in uw buurt.

(Bron BIPT)

In de meeste gevallen moeten uw telefoontoestellen blijven werken indien u zich niet in een afgeschakelde schijf bevindt. Toch kan het in uitzonderlijke gevallen gebeuren dat de werking van sommige van uw telecomdiensten getroffen wordt door een afschakeling, zelfs wanneer u zich buiten de afgeschakelde schijf bevindt.

Voor de vaste diensten is het bijvoorbeeld mogelijk dat een netwerkelement dat nodig is voor de dienstverlening aan bepaalde gebruikers, zich in de afgeschakelde schijf bevindt. Daardoor kan het gebeuren dat uw vaste-telecomdiensten toch worden getroffen, alhoewel u zich niet in een afgeschakelde schijf bevindt. 

Zo kan het ook, voor mobiele telefonie, dat een antenne die zich in een afgeschakelde schijf bevindt, een stuk grondgebied dekt dat zich buiten die schijf bevindt. Zelfs indien u zich in een niet-afgeschakelde schijf bevindt, zou het kunnen dat de antenne in uw buurt zich in een afgeschakelde schijf bevindt en dat die getroffen is. Omgekeerd zou het kunnen dat u zich in een afgeschakelde schijf bevindt maar dat u dekking krijgt door een andere antenne die zich buiten die zone bevindt en zonder noemenswaardige problemen werkt.

(Bron BIPT)

Het kan gebeuren dat de operatoren manuele interventies moeten uitvoeren nadat de stroom is teruggekeerd, waardoor surfen op het internet of oproepen maken niet meteen mogelijk is. Ook alle eindapparatuur moet opnieuw worden verbonden met het netwerk en dat neemt tijd in beslag. In bijzondere gevallen is het mogelijk dat u geen mobiele oproepen kunt maken tot enkele uren nadat de stroom is teruggekeerd.

Er wordt aangeraden om even te wachten om uw eindapparatuur opnieuw te verbinden voor communicatie. 

De operatoren doen de nodige inspanningen om de dienstverlening te herstellen. Bel niet onmiddellijk naar de klantendienst.

(Bron BIPT)

Een smarttoestel (vb. uw alarmsysteem) zal doorgaans blijven werken, maar de communicatie (vb. contact met de alarmcentrale) kan verstoord zijn tijdens een afschakeling. De duur en de omvang van de storingen hangen af van de manier waarop het toestel verbonden is: met een vaste lijn of via een simkaart.

Om er meer over te weten, raadpleeg de vragen over mobiele telefonie, vast of mobiel internet.

(Bron BIPT)

De operatoren wijzen doorgaans elke aansprakelijkheid af in de algemene voorwaarden wanneer de onderbreking van de dienstverlening het gevolg is van een situatie veroorzaakt door derden, zoals de stroomonderbrekingen.

De operatoren leveren de nodige inspanningen om de gevolgen voor de klanten zoveel mogelijk te beperken en om zo snel mogelijk de dienstverlening te hervatten na de stroomonderbreking.

(Bron BIPT)

Het wegverkeer kan snel verstoord geraken door het uitvallen van de verlichting op snelwegen- en andere wegen - en van de verkeerslichten, het sluiten van slagbomen en een verhoging van het aantal ongevallen. Vooral omdat ook het trein-, tram- en metroverkeer kan stilvallen. Om die hinder in grote steden evenwel te beperken, werden de stadscentra van gemeenten met meer dan 50.000 inwoners uitgesloten van het afschakelplan.

Infrabel en de NMBS hebben de minister van Mobiliteit en de minister van Energie sterk aanbevolen om bij een toepassing van het afschakelplan door de overheid, behalve bij afschakeling van schijf 8, het treinverkeer in het gehele land preventief stil te leggen gedurende de hele dag.

Na een grondige en uitvoerige impactanalyse zijn Infrabel en de NMBS tot de bevinding gekomen dat de veiligheid van het treinverkeer niet meer kan worden gewaarborgd in geval van afschakeling van een andere schijf dan schijf 8. Dat is eveneens het geval indien, na een initiële afkondiging van de toepassing van schijf 8, de afschakeling van een bijkomende schijf voor diezelfde dag wordt afgekondigd.

Bij het wegvallen van de voeding verliest u immers het zicht op het treinverkeer, gaan overwegen en seingeving automatisch in veiligheidsstand en is de kans op ongevallen, agressie of paniek in donkere stations reëel. Kortom, zowel de exploitatieveiligheid als de veiligheid van de reizigers en medewerkers kan niet worden gegarandeerd.

Het systeem van zonale afschakeling (buiten schijf 8) is bovendien niet compatibel met de nationaal georganiseerde spoorinfrastructuur en treindienst. Heel wat treinen doorkruisen het hele land, ze kunnen dus op hun rit door meerdere zones komen waar de voeding is afgeschakeld en dus de seininrichting kan uitvallen en de overwegen kunnen sluiten. De mogelijke rotatie van de zones zou inhouden dat voor elk scenario een aparte treindienst moet worden opgesteld, dat is in de praktijk een onmogelijke taak.

Door het late tijdstip van beslissing tot afschakelen (ten vroegste de avond ervoor) kan een alternatieve treindienst voor de volgende dag onmogelijk worden georganiseerd én gecommuniceerd aan de reizigers.

Infrabel noch de NMBS willen immers de mobiliteit van het land in een chaos storten. Ze willen vooral vermijden dat pendelaars die ’s morgens vertrekken ’s avonds niet meer kunnen terugkeren.

(Bron Infrabel en NMBS)

Van de overwegen die in een afgeschakelde zone vallen, zullen de slagbomen sluiten. Infrabel is zich ervan bewust dat dat voor de mobiliteit in sommige gemeenten en in het bijzonder voor de hulpdiensten en het openbaar wegverkeer bijzonder nefast is.

Gemeenten die betrokken zijn bij het afschakelplan en die geen haalbare alternatieve omleidingen via bruggen en tunnels kunnen voorzien, werd daarom aangeraden om de prioritair strategisch gelegen overwegen aan te duiden. Op basis van die vragen bekijkt Infrabel wat de mogelijkheden zijn om de overwegen die in die lijst zijn opgenomen, open te stellen voor het wegverkeer.

(Bron Infrabel en NMBS)

Infrabel en de NMBS, als grootverbruikers, werken in onderling overleg met de FOD Economie en de FOD Mobiliteit ook actief mee aan een programma om het stroomverbruik in de kritische periodes sterk aan banden te leggen door:

 • de verlichting en verwarming in gebouwen en werkplaatsen zoveel mogelijk te beperken;
 • indien gevraagd, een aangepast transportplan aan te bieden met minder treinen en dus ook minder energieverbruik.

Infrabel stelt samen met de NMBS alles in het werk om een toepassing van het afschakelplan te vermijden.

(Bron Infrabel en NMBS)

De luchthavens blijven operationeel en de veiligheid van het luchtruim blijft verzekerd. De capaciteit op de internationale Belgische luchthavens van vertrekkende en aankomende vliegtuigen kan na enkele uren verminderen.

De afschakeling van een of meerdere schijven gebeurt om het elektriciteitsnet terug in evenwicht te brengen en zo een volledige black-out te voorkomen. De aard van het contract afgesloten met de leverancier heeft hier geen impact op.

Een aantal patiënten heeft een thuistherapie die afhankelijk is van elektriciteit, zoals elektrisch gestuurde zuurstofapparatuur, pompsystemen, thuisdialyse, … Als die apparatuur met tussenpozen wordt gebruikt, zoals een thuisdialyse, is het logisch dat de patiënt er zelf voor zorgt dat zijn of haar toestel niet is aangesloten op het ogenblik van een afschakeling.

Voor een aantal patiënten is dat niet mogelijk. Voor hen moet nagegaan worden of de autonomie van de volledig opgeladen interne batterijen in hun toestel groter is dan de verwachte duur van de afschakeling.

 • Als dat het geval is, is de zorg voor die patiënten afgedekt.
 • Als dat niet het geval is, moet een oplossing gezocht worden. Idealiter kan die persoon terecht bij familie of vrienden voor de duur van de afschakeling. Dat is echter niet altijd mogelijk. Dan neemt de patiënt best contact op met zijn arts.

Indien u specifieke medische behoeften heeft, wacht dan niet tot een eventuele afschakeling. Ga de autonomie van uw toestel na, bespreek met familieleden de mogelijkheden tot opvang, of neem contact op met uw arts.

Het systeem BE-Alert van de FOD Binnenlandse Zaken verwittigt u in het geval van een kans op elektriciteitsschaarste, of van elk ander noodgeval.

BE-AlertSchrijf u in op BE-Alert!

De beslissing over de activatie van het afschakelplan wordt op de vooravond of op de dag zelf van de schaarste aangekondigd. Die is gebaseerd op een schatting van het toekomstige verbruik en wordt dus altijd genomen met voorbehoud van de reële verbruikscijfers op het ogenblik zelf.

Concreet betekent dat dat de afschakeling pas zal worden geactiveerd indien geen andere oplossing mogelijk is op dat moment. Indien bijvoorbeeld wordt vastgesteld het verbruik 15 minuten voor het voorziene tijdstip van afschakeling, tegen alle verwachting in veel lager is dan voorzien en de hoeveelheid elektriciteit voldoende is, dan komt er geen afschakeling.

Het is dan ook altijd belangrijk om ons verbruik maximaal te beperken, zelfs tot op het laatste moment.

Het gebruik van een generator kan risico’s inhouden. We raden u dan ook ten zeerste aan, indien u overweegt om een generator te installeren op de elektriciteitsinstallatie van uw woning, om die door een vakman te laten plaatsen. Nadien bent u verplicht om de installatie te laten keuren door een erkend controleorganisme (zoals bijvoorbeeld Vinçotte). Bovendien moet u de toestemming van uw distributienetbeheerder vragen voor de aansluiting van een noodgenerator, die in parallel met het openbaar laagspannings- of middenspanningsdistributienet werkt.

Er bestaan echter ook generatoren waarbij u direct verschillende elektrische apparaten kunt aankoppelen in geval van stroomonderbreking. Daarvoor bestaat de verplichting tot controle niet. Maar weet dat hun installatie en gebruik risico’s kunnen inhouden, zowel voor uw elektrische toestellen in het bijzonder als voor uzelf.

Indien de netstroom wegvalt, gaat u het best in deze volgorde te werk:

 • zet het elektrische toestel uit via de aan/uitknop;
 • trek de stekker van het apparaat uit;
 • zet de autonome generator op een stabiele plaats en controleer voor gebruik (lees zeker de gebruiksaanwijzing volledig na vóór de ingebruikname!). De generator kan nu aangezet worden;
 • sluit het apparaat met de stekker via het stopcontact van de generator aan;
 • zet het toestel aan.

Indien u merkt dat de netstroom teruggekeerd is, schakel dan eerst het elektrische apparaat uit alvorens de generator uit te zetten.

Nog enkele veiligheidsvoorschriften die u best kunt opvolgen:

 • plaats de grote generator buiten op een droge plaats (zowel voor de aanzuiging van lucht, als voor de evacuatie van de uitlaatgassen);
 • vul nooit brandstof bij als de generator aanstaat;
 • sluit de generator altijd aan op een aarding;
 • wijzig in geen geval de elektrische installatie van uw woning of het gebouw, ook niet via een stroomgenerator. Die installatie werd gekeurd voor ingebruikname en moet na elke aanpassing herkeurd worden door een erkend organisme.

Als u een noodgenerator heeft die draait op benzine, vergeet dan niet met de fabrikant of de verkoper contact op te nemen om te weten of hij compatibel is met de benzine 95 E10 (met een maximum van 10 % bio-ethanol). Is dat niet het geval, gebruik dan enkel benzine 98 om risico op schade te vermijden.

Naast maatregelen om het elektriciteitsverbruik op vrijwillige basis te beperken, kunnen er ook verbodsmaatregelen via regelgevende teksten worden genomen om die beperking af te dwingen.

De Algemene Directie Energie van de FOD Economie heeft nagedacht over te overwegen dwingende maatregelen en, voor elke maatregel, de bijdrage ervan in termen van energiebesparing, de sociaaleconomische impact voor de bevolking en de ondernemingen evenals de concrete uitvoeringsbepalingen, met name op wettelijk vlak.

De verbodsmaatregelen worden in vier hoofdcategorieën ingedeeld:

 • maatregelen voor openbare verlichting: decoratieve verlichting, verlichting langs autosnelwegen, verlichting bij openbare evenementen, …
 • maatregelen voor privéverlichting: reclameverlichting, buitenverlichting van privégebouwen, binnenverlichting van handelszaken buiten de openingsuren, verlichting van privéparken en -tuinen, verlichting op recreatieve plaatsen, verlichting op culturele of sportevenementen, …
 • maatregelen voor openbare gebouwen: ventilatie, airco, verwarming, buiten- en binnenverlichting, liften, hardware, …
 • maatregelen voor huishoudactiviteiten van gezinnen: energieverslindende elektrische huishoudtoestellen (zoals wasmachine, vaatwasser, elektrische droogkast, strijkijzer, stofzuiger, …), elektrische wellnessuitrusting (zoals sauna, jacuzzi, hammam, zwembad, zonnebank, …), buiten- of decoratieve verlichting, elektrische buitenverwarming,…

In geval van elektriciteitsschaarste worden waarschijnlijk niet alle maatregelen tegelijkertijd toegepast. Alles hangt af van de ernst van de toestand en van de beslissing van de ministers.

Sommige prioritaire gebruikers blijven bevoorraad, ook al bevinden ze zich in een afschakelschijf. Enkel algemene- en psychiatrische ziekenhuizen worden in de gezondheidssector als prioritaire gebruikers beschouwd, overeenkomstig het koninklijk besluit tot opstelling van de categorieën van prioritaire gebruikers. Rusthuizen maken geen deel uit van dat besluit.

In die omstandigheden raden we de rusthuisbeheerders en –bewoners aan hun voorzorgen te nemen om een eventuele afschakeling het hoofd te bieden als hun instelling in een afschakelschijf ligt.

Een aantal patiënten heeft een thuistherapie die afhankelijk is van elektriciteit, zoals elektrisch gestuurde zuurstofapparatuur, pompsystemen, thuisdialyse, …

Als die apparatuur met tussenpozen wordt gebruikt, zoals een thuisdialyse, is het logisch dat de patiënt er zelf voor zorgt dat zijn of haar toestel niet is aangesloten op het ogenblik van een afschakeling.

Voor een aantal patiënten is dat niet mogelijk. Voor hen moet nagegaan worden of de autonomie van de volledig opgeladen interne batterijen in hun toestel groter is dan de verwachtte duur van de afschakeling.

 • Als dat het geval is, is de zorg voor die patiënten verzekerd.
 • Als dat niet het geval is, moet een oplossing gezocht worden. Dan moeten die personen elders opvang kunnen krijgen tijdens de afschakeling.

Indien u specifieke medische behoeften heeft, wacht dan niet tot een eventuele afschakeling. Ga de autonomie van uw toestel na, en bekijk de mogelijkheden tot opvang op een andere plaats.

In het kader van de noodplanning, hebben de burgemeesters en de gouverneurs, in overleg met het federale crisiscentrum, noodmaatregelen voorbereid die in geval van afschakeling in hun gemeenten en provincies kunnen worden toegepast (bijvoorbeeld het opstellen van een informatie- en onthaalpunt voor de bevolking).

Informeer bij uw gemeentebestuur om te verifiëren welke oplossingen in uw gemeente worden voorzien.

Wanneer een stroomonderbreking binnen een redelijke termijn op voorhand wordt aangekondigd, kan in de eerste plaats worden onderzocht of het binnen de onderneming mogelijk is om de stroomonderbreking te “omzeilen” door een aanpassing van de toepasselijke uurroosters (bv. wisseling van ploegen zodat er geen ploeg werkzaam is tijdens de stroomonderbreking), uiteraard binnen het wettelijke en conventionele kader.

Daarnaast kan een werkgever er bijvoorbeeld aan denken zijn werknemers te laten telewerken, een opleiding of een teambuildingsactiviteit organiseren, de werknemer voorstellen een dag inhaalrust te nemen, aangepast werk voorzien…

Als geen van die alternatieven wordt toegepast, kunnen zich verschillende gevallen voordoen.

Situatie 1 – Problemen met het openbaar vervoer

Een stroomonderbreking kan problemen met het openbaar vervoer tot gevolg hebben. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er tijdelijk geen treinen, trams of metro’s rijden of dat er grote vertragingen zijn.

De werknemer heeft enkel recht op zijn normaal loon voor de niet-gepresteerde uren wanneer de stroomonderbreking voor hem onvoorzienbaar was. Indien hij op voorhand kon weten dat hij niet of te laat op het werk zou geraken (bv. problemen met het openbaar vervoer waren aangekondigd via de media), heeft hij geen recht op loon voor de niet-gepresteerde uren. Hij wordt in dat geval immers verondersteld de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en bijvoorbeeld alternatieve vervoerswijzen te gebruiken om tijdig op het werk te geraken.

Situatie 2 – De onderneming wordt geconfronteerd met een stroomonderbreking die een geval van overmacht uitmaakt

Wanneer de onderneming wordt geconfronteerd met een stroomonderbreking die het voor de werkgever onmogelijk maakt om zijn werknemers tewerk te stellen, is er sprake van overmacht.

Die onmogelijkheid moet steeds geval per geval en met de nodige redelijkheid worden beoordeeld. Ze is bijvoorbeeld afhankelijk van het feit of de stroomonderbreking al dan niet binnen een redelijke termijn vooraf werd aangekondigd en van de mogelijkheden voor de werkgever om redelijke en passende maatregelen te nemen om zijn werknemers alsnog tewerk te stellen. Het principe is namelijk dat de werkgever als een “goede huisvader” al het mogelijke moet doen om zijn verbintenissen na te komen, meer bepaald het tewerkstellen van zijn werknemers.

Als de werknemer ten gevolge van de stroomonderbreking de hele werkdag niet kan werken, wordt de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst geschorst op basis van overmacht. De werknemer kan onder bepaalde voorwaarden een uitkering krijgen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening omwille van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dat geldt zowel voor arbeiders als bedienden.

Als de stroomonderbreking zich tijdens de werkdag van de werknemer voordoet en de werkgever geen aangepast werk kan aanbieden, heeft de werknemer recht op loon voor de niet-gepresteerde uren.

Situatie 3 – De onderneming wordt geconfronteerd met een stroomonderbreking die geen geval van overmacht uitmaakt

In een derde situatie wordt de onderneming getroffen door een stroomonderbreking die geen geval van overmacht uitmaakt. De stroomonderbreking is geen geval van overmacht wanneer het voor de werkgever nog mogelijk was om zijn werknemers tewerk te stellen. Dat moet opnieuw geval per geval en met de nodige redelijkheid worden beoordeeld.

Wanneer de werkgever in die situatie heeft nagelaten de passende maatregelen te nemen die van hem redelijkerwijs konden worden geëist, en de stroomonderbreking tot gevolg heeft dat hij zijn werknemers niet of niet langer kan tewerkstellen, moet hij het normaal loon betalen voor de niet-gepresteerde uren.

Bron FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Laatst bijgewerkt
14 maart 2022