Table of Contents

  Het doel van het risicoparaatheidsplan voor de elektriciteitssector (PDF, 1.78 MB) is de mogelijke risico’s voor de elektriciteitsbevoorrading in kaart brengen. Daarnaast onderzoekt het plan of de bestaande en geplande maatregelen die risico's voldoende dekken. Het risicoparaatheidsplan wordt ten minste om de vier jaar geactualiseerd, tenzij de omstandigheden een andere timing rechtvaardigen.

  Het plan geeft een overzicht van de nationale elektriciteitscrisisscenario's die de federale minister van Energie in haar rol van bevoegde autoriteit heeft vastgesteld. Daarnaast bevat het de relevante regionale elektriciteitscrisisscenario's zoals die door het Pentalateraal Energieforum zijn vastgesteld.

  Met het risicoparaatheidsplan voldoet België aan de verplichtingen van de artikelen 10 tot en met 12 van de Risicoparaatheidsverordening (EU) 2019/941. Onder het toezicht van de bevoegde instantie, de federale minister van Energie, is de inhoud van het plan grondig besproken met de relevante belanghebbenden en de energieadministraties van het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

  De eerste versie van het risicoparaatheidsplan brengt de huidige Belgische risicoparaatheid in kaart. Door te analyseren of de maatregelen en procedures de elektriciteitscrisisscenario's voldoende dekken, kan gewerkt worden aan het verstevigen van het nationaal crisisbeleid. Daarbij wordt zowel gekeken naar preventieve maatregelen, om de risico’s te voorkomen of te beperken, als naar curatieve maatregelen om een crisis zo goed mogelijk te beheersen.

  Voor de Penta-regio (België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk) worden de regionale crisisscenario’s en de mogelijke regionale maatregelen en procedures in kaart gebracht in het Pentalateraal Energieforum. Op 1 december 2021 ondertekenden de Penta-landen daarover een Memorandum van Overeenstemming. 

  Laatst bijgewerkt
  30 mei 2023