Table of Contents

  De wet op de garantie is van toepassing op de verkoop van consumptiegoederen uitgevoerd door een professionele verkoper aan een consument die koopt voor privégebruik.

  Op welke consumptiegoederen is de wettelijke garantie van toepassing?

  De wettelijke garantie geldt voor alle lichamelijke roerende voorwerpen zoals auto’s, koelkasten, meubels, dieren, … met uitzondering van:

  • water, gas en elektriciteit;
  • goederen die gerechtelijk of in uitvoering van een beslag zijn verkocht.

  De wettelijke garantie geldt niet voor onroerende goederen.

  Welke gebreken vallen onder de wettelijke garantie?

  De non-conformiteit van het consumptiegoed, d.w.z. wanneer het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed.

  De consument kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de verkoop.

  Hoe lang loopt de garantietermijn?

  De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het goed.

  De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument.

  • Indien het goed defect gaat binnen de eerste zes maanden na de levering, wordt er verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. De verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij niet akkoord gaat.
  • Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dan moet u als consument bewijzen dat het goed niet-conform was op het moment van de levering.

  Voor tweedehandsgoederen kan de garantietermijn worden verkort, maar hij mag niet korter zijn dan 1 jaar.

  Wat moet u doen wanneer u een gebrek vaststelt?

  De verkoper zo spoedig mogelijk informeren.

  Het verkoopcontract kan de termijn waarover u beschikt om een gebrek te signaleren wel beperken. Deze termijn kan echter niet korter zijn dan twee maanden.

  In principe verjaart de rechtsvordering van de consument binnen een termijn van een jaar vanaf de vaststelling van het gebrek.

  Welke rechten geniet u als consument onder de wettelijke garantie?

  Men kan een hiërarchie opstellen van de middelen die ter beschikking van de consument worden gesteld:

  1. U heeft het recht de kosteloze herstelling of de vervanging van het goed te eisen (te kiezen door de consument, maar in functie van wat mogelijk en redelijk is).
  2. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, kunt u een prijsverlaging of de ontbinding van het verkoopcontract eisen.

  Als het om een klein defect gaat, kunt u de ontbinding van het contract niet eisen.

  Kan de garantietermijn verlengd worden?

  1. De garantietermijn van 2 jaar wordt opgeschort gedurende de herstellings- of vervangingsperiode.
  2. U geniet niet van een nieuwe garantietermijn van 2 jaar, maar de reeds begonnen termijn loopt verder vanaf het moment van de vervanging of de beëindiging van de herstelling.

  Veelgestelde vragen

  Geschillen en klachten

  Inbreuken op de wetgeving

  De naleving van de toepassing van de wet op de garantie wordt gecontroleerd door de Algemene Directie Economische Inspectie. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op: meldpunt.belgie.be

  Uw geschil minnelijk beslechten?

  De consumentenombudsdienst kan u helpen. U moet vooraf getracht hebben (schriftelijk) tot een minnelijke schikking te komen met de verkoper.

  Consumentenombudsdienst
  Koning Albert II-laan 8 bus 1
  1000 Brussel

  Tel.: +32 2 702 52 00
  Fax: +32 2 808 71 20
  E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
  Website: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

  De consumentenombudsdienst stelt u verscheidene klachtenformulieren ter beschikking.

  Grensoverschrijdende klachten en geschillen

  Het Europees Centrum voor de Consument biedt aan consumenten informatie en begeleiding aan in geval van een aankoop of een geschil met een verkoper die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen en IJsland.

  Europees Centrum voor de Consument
  Hollandstraat 13
  1060 Brussel

  Tel.: +32 2 542 33 46
  Fax: +32 2 542 32 43
  E-mail: info@eccbelgie.be
  Website: http://www.eccbelgie.be

  Laatst bijgewerkt
  20 juni 2018

  Laatste nieuws voor dit thema