Table of Contents

  De nieuwe garantieregels zoals uitgelegd op de verschillende webpagina’s van de rubriek garantie gelden op alle verkoopovereenkomsten inzake goederen die vanaf 1 juni 2022 gesloten worden.

  Op alle verkopen van goederen vóór 1 juni 2022, alsook dieren aangekocht zowel vóór als na deze datum, gelden nog de oude garantieregels, zoals ingevoerd door de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen.

  Meer uitleg over de "oude" garantieregels vindt u in onze brochure en folder met veelgestelde vragen:

  De wet op de garantie is van toepassing op de verkoop van consumptiegoederen uitgevoerd door een professionele verkoper aan een consument die koopt voor privégebruik.

  Op welke consumptiegoederen is de wettelijke garantie van toepassing?

  De wettelijke garantie geldt voor alle lichamelijke roerende voorwerpen zoals auto’s, koelkasten, meubels, smartphones,  … met uitzondering van:

  • water, gas en elektriciteit;
  • goederen die gerechtelijk of in uitvoering van een beslag zijn verkocht.
  • materiële gegevensdragers die uitsluitend als drager van digitale inhoud dienen (hierop gelden de garantieregels voor digitale inhoud en diensten)

  De wettelijke garantie geldt niet voor onroerende goederen.

  Welke gebreken vallen onder de wettelijke garantie?

  De non-conformiteit van het consumptiegoed, d.w.z. wanneer het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed.

  De consument kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de verkoop.

  Hoe lang loopt de garantietermijn?

  De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van het goed. De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument.

  In het geval van een goed met digitale elementen, wanneer de koopovereenkomst voorziet in continue levering van de digitale inhoud of de digitale dienst gedurende meer dan twee jaar, is de verkoper aansprakelijk voor elk conformiteitsgebrek van de digitale inhoud of digitale dienst dat zich voordoet of kenbaar wordt in de periode gedurende welke de digitale inhoud of digitale dienst volgens de koopovereenkomst moet worden geleverd.

  Indien het goed defect gaat binnen de twee jaar na de levering, wordt er verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. De verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij niet akkoord gaat. In het geval van goederen met digitale elementen waar de koopovereenkomst voorziet in de continue levering van de digitale inhoud of de digitale dienst gedurende meer dan twee jaar, ligt de bewijslast met betrekking tot de vraag of de digitale inhoud of digitale dienst (niet het goed zelf) conform was bij de verkoper voor de gebreken die zich voordoen in die periode.

  Voor tweedehandsgoederen kan de garantietermijn worden verkort in de verkoopovereenkomst, maar hij mag niet korter zijn dan 1 jaar en de verkoper moet de consument hiervan op duidelijke en ondubbelzinnige wijze informeren. Indien dat niet het geval is geldt ook voor tweedehandsgoederen 2 jaar garantie.

  Wat moet u doen wanneer u een gebrek vaststelt?

  U moet als consument de verkoper zo spoedig mogelijk informeren over het gebrek en in ieder geval binnen de twee maanden vanaf de dag waarop u het gebrek heeft vastgesteld. De verkoper en de consument kunnen een langere termijn overeenkomen.

  In principe verjaart de rechtsvordering van de consument binnen een termijn van een jaar vanaf de vaststelling van het gebrek.

  Welke rechten geniet u als consument onder de wettelijke garantie?

  Er bestaat een hiërarchie van middelen die ter beschikking van de consument staan:

  1. U heeft het recht de kosteloze herstelling of de vervanging van het goed te eisen (te kiezen door de consument, maar in functie van wat mogelijk en redelijk is).
  2. Daar waar een herstelling of vervanging onmogelijk is of voor de verkoper onevenredige kosten met zich mee zou brengen, kunt u een prijsvermindering of de ontbinding van het verkoopcontract eisen.
  3. U kan rechtstreeks een prijsvermindering of ontbinding eisen wanneer:
   • de verkoper weigert het goed te herstellen of vervangen;
   • er terug een gebrek is ondanks de poging van de verkoper om de goederen te herstellen of vervangen;
   • het gebrek zo ernstig is dat een onmiddellijke prijsvermindering of ontbinding van de koopovereenkomst gerechtvaardigd is;
   • de verkoper verklaard heeft of uit de omstandigheden duidelijk blijkt dat de verkoper de goederen door middel van herstelling of vervanging niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument conform de overeenkomst zal maken.

  Als het om een klein gebrek gaat, kunt u de ontbinding van het contract niet eisen. Het is aan de verkoper om aan te tonen dat het om een klein gebrek gaat.

  Het recht om de koopovereenkomst te ontbinden wordt uitgeoefend door middel van een eenzijdige wilsverklaring aan de verkoper.

  In het geval van de verkoop van meerdere consumptiegoederen kan de consument, indien het conformiteitsgebrek alleen gaat over een deel ervan en indien er een grond is voor ontbinding van de koopovereenkomst, zijn ontbindingsrecht enkel uitoefenen voor de niet-conforme goederen en de conforme goederen die hij op hetzelfde moment heeft verworven indien redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat de consument alleen de conforme goederen wenst te behouden.

  Kan de garantietermijn verlengd worden?

  1. De garantietermijn van 2 jaar wordt opgeschort gedurende de herstellings- of vervangingsperiode.
  2. U geniet niet van een nieuwe garantietermijn van 2 jaar, maar de reeds begonnen termijn loopt verder vanaf het moment van de vervanging of de beëindiging van de herstelling.

  Veelgestelde vragen

  Geschillen en klachten

  Inbreuken op de wetgeving

  De naleving van de toepassing van de wet op de garantie wordt gecontroleerd door de Algemene Directie Economische Inspectie. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op: meldpunt.belgie.be

  Uw geschil minnelijk beslechten?

  De consumentenombudsdienst kan u helpen. U moet vooraf getracht hebben (schriftelijk) tot een minnelijke schikking te komen met de verkoper.

  Consumentenombudsdienst
  Koning Albert II-laan 8 bus 1
  1000 Brussel

  Tel.: +32 2 702 52 00
  Fax: +32 2 808 71 20
  E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
  Website: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

  De consumentenombudsdienst stelt u verscheidene klachtenformulieren ter beschikking.

  Grensoverschrijdende klachten en geschillen

  Het Europees Centrum voor de Consument biedt aan consumenten informatie en begeleiding aan in geval van een aankoop of een geschil met een verkoper die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen en IJsland.

  Europees Centrum voor de Consument
  Hollandstraat 13
  1060 Brussel

  Tel.: +32 2 542 33 46
  Fax: +32 2 542 32 43
  E-mail: info@eccbelgie.be
  Website: http://www.eccbelgie.be

  Laatst bijgewerkt
  17 mei 2024

  Laatste nieuws voor dit thema