Er zijn twee mogelijkheden.

 1. Koopt u een nieuw product, dan hebt u als consument wettelijk recht op 2 jaar garantie.
 2. Gaat het om een tweedehandsgoed, dan legt de verkoper de garantie meestal vast op de wettelijke minimumtermijn van één jaar. Doet hij dit niet, dan hebt u wettelijk recht op 2 jaar garantie.

Ja.

De wettelijke garantie is een wettelijk recht. U hebt er dus recht op, zelfs als dat niet in de algemene voorwaarden staat.

Bovendien moet de verkoper u wijzen op de wettelijke garantie van 2 jaar; indien hij dit niet doet, pleegt hij een inbreuk op zijn informatieplicht.

Ja. De garantie geldt ook voor producten in de solden.

De garantiewet dekt de gebreken van consumptiegoederen die een beroepsverkoper verkoopt aan een consument. Of dat nu tijdens de solden gebeurt of op een ander tijdstip, maakt niets uit.

 

Ja.

De wet voorziet ook hier standaard in een waarborg van twee jaar, maar de verkoper mag die beperken tot één jaar, voor zover hij dit duidelijk bepaalt bij de verkoop.

Als uw tweedehandsartikel stukgaat in de zes eerste maanden nadat u het heeft gekocht, dan wordt er verondersteld dat uw tweedehandsartikel al een gebrek had op het ogenblik dat u het kocht.

Als uw tweedehandsartikel na zes maanden stukgaat, en de verkoper betwist dat het al een gebrek vertoonde toen hij het leverde, dan moet u bewijzen dat het gebrek toch al bestond bij de levering.

Opgelet: de wettelijke garantie wordt niet toegepast wanneer de consument bij de aankoop op de hoogte was van het gebrek (bv. wanneer de verkoopovereenkomst een gedetailleerd overzicht bevat van de staat van het consumptiegoed, zoals vaak gebeurt bij de aankoop van een tweedehandsauto).

Daarnaast kan er mogelijk ook een commerciële garantie gelden waarop u beroep kunt doen.

Neen.

U kunt uw garantie niet verliezen als u de oorspronkelijke verpakking niet meer hebt.

Laat u niet afwimpelen. Dat argument druist in tegen de wet.

Als u geen document kunt voorleggen waaruit blijkt dat u de wasmachine aankocht, zal het niet mogelijk zijn om de wettelijke garantie, of zelfs de commerciële garantie te laten gelden bij de verkoper.

Zorg er dus steeds voor dat de verkoper u een document bezorgt dat het goed identificeert en dat de aankoopdatum vermeldt (leveringsdatum indien verschillend van de aankoopdatum).

Is dat document een kasticket, maak er een fotokopie van (soms verbleekt de inkt van de tickets) en berg het samen met uw garantiebewijs op.

Eventueel kunt u via andere documenten een bewijs van aankoop voorleggen (bv. een leveringsbon op uw adres waarop de gegevens van het toestel staan).

Ja.

Ook op het tweede product dat u als geschenk heeft gekregen (de tablet, gsm, ...) geldt de wettelijke garantie van twee jaar.

Maar stel dat u een product krijgt, gewoon omdat u een winkel bezoekt, niet omdat u iets koopt, dan geldt de garantie niet.

Indien u een toestel (vb. een gsm, tablet, ...) heeft gekocht in het kader van uw professionele activiteit (en waarvoor u dus een factuur met btw-nummer ontvangen hebt), kunt u niet genieten van de wettelijke garantie toegekend aan de consumenten.

U geniet wel van:

 • de commerciële garantie van de winkel of fabrikant en
 • de garantie tegen verborgen gebreken.

Als de plaatsing voorzien was in de verkoopovereenkomst, wordt de slechte plaatsing van uw nieuwe deuren door de verkoper gelijkgesteld met een gebrek aan overeenstemming van de deuren.

Dan kunt u een beroep doen op de wettelijke garantie.

Ja. Maar u hebt de vrije keuze om er op in te gaan of niet.

De bijkomende garantie is een commerciële garantie en mag uw wettelijke rechten op de wettelijke waarborg van 2 jaar enkel verlengen of uitbreiden, anders is er sprake van een onwettelijke praktijk.

De bijkomende garantie moet verwijzen naar de wettelijke garantie én een minimum aan aanduidingen bevatten:

 • de inhoud van de garantie,
 • de duur van de garantie;
 • de geografische draagwijdte;
 • het adres van diegene die ze aanbiedt.

U moet goed afwegen of de bijkomende waarborgen opwegen tegen de bijkomende kosten. Het nauwgezet nalezen van de contractuele garantievoorwaarden (de aanvullende waarborgen in het bijzonder) is een tip die geld kan besparen.

Er zijn drie mogelijkheden:

 

 1. De herstelling gebeurt in het kader van de wettelijke garantie van twee jaar.

  De wettelijke garantie wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de herstelling.  Na de herstelling begint de wettelijke garantie weer te lopen tot het einde van de garantieperiode. Voor de gebruikte wisselstukken geldt dezelfde garantieperiode als voor het herstelde goed. Blijven er nog 15 maanden wettelijke garantie over het goed, dan vallen de wisselstukken gedurende die 15 maanden nog onder die garantie.
   

 2. Als consument koopt u wisselstukken om een herstelling uit te voeren.

  In dit geval geldt een garantie van twee jaar voor die wisselstukken, omdat het een verkoop betreft van consumptiegoederen door een verkoper aan een consument. Dat blijft zo, ook al doet u nadien een beroep op een professionele installateur.
   

 3. Buiten de wettelijke garantie van twee jaar wordt een herstelling uitgevoerd met wisselstukken.

  In dat geval zal het antwoord afhangen van de omstandigheden:

  1. Is de installatie/herstelling een bijkomend aspect van de aankoop, dan is het goed zelf het belangrijkste onderdeel van de overeenkomst. Het gaat dan om een verkoopovereenkomst. Het goed is bijgevolg gedekt door de wettelijke garantie van twee jaar.
  2. Primeert de installatie/herstelling, dan is het goed een bijkomstig element. Het gaat dan om een aannemingsovereenkomst. Het goed is bijgevolg niet gedekt door de wettelijke garantie van twee jaar. Indien de professionele uitvoerder gebonden is aan een resultaatsverplichting, strekt de aansprakelijkheid van de hersteller zich uit tot gebreken in de ingebouwde wisselstukken.

   De hersteller kan een commerciële garantie aanbieden voor zijn prestaties en de wisselstukken die geleverd worden. Die commerciële garantie is niet specifiek gelimiteerd. De hersteller kan dus vrij zijn voorwaarden vaststellen (waaronder ook de garantietermijn die korter of langer kan zijn dan twee jaar).

De verkoper kan in de overeenkomst een termijn voorzien waarbinnen u hem op de hoogte moet brengen van een gebrek aan overeenstemming (het defect aan uw toestel).

De wet bepaalt dat deze termijn niet korter mag zijn dan twee maanden vanaf de dag waarop u het gebrek hebt vastgesteld.

Is de door de verkoper bepaalde termijn verstreken, dan kan hij weigeren om de wettelijke garantie toe te passen.

Werd er geen meldingstermijn bepaald in de overeenkomst, dan is de consument vrij maar wordt er toch aangeraden om zo snel mogelijk de verkoper op de hoogte te stellen van het gebrek.

Ja.

Dieren worden door het Burgerlijke Wetboek als “roerende goederen” beschouwd. De wettelijke garantie geldt dus ten volle.

De verkoper is verplicht om de klant een dier af te leveren dat “conform” is, m.a.w. in overeenstemming met het contract.

Het principe dat gebreken die zich voordoen binnen de eerste zes maanden, geacht worden te hebben bestaan bij de levering, is ook hier van toepassing.

Tenzij de verkoper het bewijs levert dat het niet om een gebrek bij levering gaat, hebt u recht op de wettelijke garantie.

De wagen is in overeenstemming met het contract als:

 • hij overeenkomt met de beschrijving en met het getoonde model;
 • hij geschikt is voor het gewenste gebruik dat u als verkoper heeft aanvaard;
 • hij geschikt is voor het gebruik waartoe een auto gewoonlijk dient;
 • de kwaliteit en de prestaties normaal zijn (geen abnormale slijtage) in vergelijking met andere auto’s, dus wat u er redelijkerwijs mag van verwachten.

De slijtage van de schokdempers is afhankelijk van

 • het aantal gereden kilometers,
 • de rijstijl (sportief of niet) en
 • de gebruiksomstandigheden van het voertuig.

Als het gebrek (defect onderdeel, montagefout, enz.) dat de abnormale slijtage van de schokdempers veroorzaakt, bestond bij de levering van de wagen, dan kunt u het gebrek aan overeenstemming laten gelden.

Als het probleem is opgedoken binnen de 6 maanden vanaf de levering van uw wagen, wordt het gebrek geacht te hebben bestaan op het moment van de levering ervan.

In geval van betwisting, moet de garagehouder bewijzen dat het geen gebrek aan overeenstemming betreft.

Als het probleem opdook meer dan 6 maanden na de levering van de auto, dan is het aan u, bij betwisting door de verkoper, om te bewijzen dat het gebrek al bestond bij de levering.

Bij tweedehandswagens zal meestal alleen een expertiseverslag uitsluitsel kunnen geven over de oorzaak van het defect.

De garantie geldt automatisch tijdens de eerste zes maanden na de levering.

Het gebrek aan overeenstemming (zoals oxidatie), vastgesteld binnen de 6 maanden na de levering van uw gsm, wordt verondersteld te hebben bestaan op het moment van de levering.

De wettelijke garantie speelt echter niet als de verkoper kan bewijzen dat u de gsm onjuist gebruikt hebt (bv. door blootstelling aan vocht).

Vanaf zes maanden na de levering moet u bewijzen dat de oxidatie te wijten is aan een gebrek aan overeenstemming (en niet voortvloeit uit een onjuist gebruik door u), indien de verkoper oordeelt dat u verantwoordelijk bent.

Neen.

Voor het herstellen onder garantie van uw toestel mag u geen enkele kost (verzendingskosten, kosten voor werkuren en materiaal gebruikt door de hersteller, bestekkosten.) worden aangerekend.

Maar, als de verkoper kan aantonen dat het probleem te wijten is aan een foutief gebruik dat u ervan hebt gemaakt, kan hij met recht weigeren om de garantie toe te passen.

Hij mag echter geen kosten aanrekenen voor het door hem gevoerde onderzoek (bewijslast rust op hem gedurende de eerste 6 maanden). Hij kan de consument wel voorstellen om het goed te laten herstellen tegen betaling, mits uitdrukkelijk akkoord. Indien de consument hier niet op in gaat moet hij zijn toestel zonder kosten kunnen terugkrijgen.

Het heeft weinig belang of u de goederen (nieuw of tweedehands) al dan niet in solden kocht.

Als u vaststelt dat het kledingstuk dat u (al dan niet) in solden kocht, een gebrek aan conformiteit vertoont, kunt u aan de verkoper vragen om de wettelijke garantie toe te passen.

Het gebrek (verkleuring na wassen) dat binnen 6 maanden na aankoop wordt vastgesteld, wordt geacht te hebben bestaan op het moment van levering, behalve wanneer de eindverkoper kan bewijzen dat u bv. een verkeerd wasproduct hebt gebruikt.

U kunt in eerste instantie de herstelling of omruiling van het gebrekkige product vragen.

Indien herstelling of omruiling onmogelijk of buitenmaats zijn, kunt u een prijsverlaging vragen (in verhouding tot het vastgestelde gebrek) of indien het een groot gebrek betreft, kunt u de verkoop annuleren en terugbetaling vragen.

De terugbetaling kan evenwel worden beperkt in overeenstemming met het gebruik dat u van het kledingstuk hebt gemaakt.

De garantietermijn wordt opgeschort tijdens de periode die vereist is voor de herstelling van het toestel.

De herstelling moet binnen een redelijke termijn gebeuren en zonder al te groot nadeel voor u. Dit wordt niet verder gepreciseerd in de wet en verschilt van geval tot geval. Er moet ook rekening worden gehouden met de aard van het product en het gebruik ervan.

Als de reparatie niet binnen een redelijke termijn wordt uitgevoerd of als deze u ernstige overlast oplevert, is het mogelijk om een prijsvermindering of terugbetaling te eisen.

De terugbetaling kan verminderd worden, rekening houdend met het effectieve gebruik dat u van het fototoestel reeds had sinds de aankoop ervan.

Niet noodzakelijk.

Er is geen algemene verplichting tot het ter beschikking stellen van een vervangtoestel. De verkoper dient een herstelling echter wel binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de consument te verrichten.

Kijk even de verkoopsvoorwaarden na. Soms is de vervanging wel voorzien. Indien niet, kunt u van de verkoper eventueel een schadevergoeding eisen wanneer u zelf in een vervangtoestel moest voorzien.

Niets verplicht u om die aankoopbon te aanvaarden, u kunt van de verkoper de terugbetaling eisen, zoals voorzien in de wet.

Opgelet: indien de verkoper terugbetaalt, kan hij rekening houden met een waardevermindering, in verhouding tot uw gebruik van het toestel sinds de aankoop ervan.

De verkoper (verdeler) is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het ogenblik van de levering van uw wagen, en dat zich manifesteert binnen de twee jaar na de levering.

Zelfs wanneer u uw wagen laat onderhouden bij een andere garagehouder, kan de verkoper niet weigeren om een probleem op te lossen dat gedekt wordt door de garantie.

Opgelet

Indien het onderhoud slecht wordt uitgevoerd door een andere garage en zo de oorzaak vormt van een probleem gedekt door de wettelijke garantie of zelfs de commerciële garantie, gaat het niet om een gebrek aan overeenstemming waarop de verkoper moet antwoorden.

U moet zich richten tot de garagehouder die het onderhoud deed, want hij is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van zijn diensten.

Neen.

 

De wettelijke garantie op uw toestel bedraagt 2 jaar na de datum van aankoop. Op het toebehoren geldt diezelfde wettelijke garantie.

De verkoper is dan ook verplicht om het defecte toebehoren (vb. batterij) van uw gsm toestel gratis te vervangen, tenzij hij kan aantonen dat het defect te wijten is aan foutief gebruik door u.

Indien het Franse recht toepasselijk is, zijn het de regels van de Europese richtlijn, zoals die werden omgezet in Frankrijk, die voor de garantie van toepassing zijn.

U kunt contact opnemen met het Europees Centrum voor de Consumentimage dat aan consumenten informatie en begeleiding aanbiedt in geval van een aankoop of een geschil met een verkoper die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Het is de verkoper van de winkel waar u uw aankoop verricht heeft – en niet de fabrikant – die moet instaan voor het gebrek aan overeenstemming vastgesteld op basis van de wettelijke garantie.

De verkoper kan u niet verplichten om beroep te doen op de fabrikant om de wettelijke garantie toe te passen. Het is aan de verkoper die de overeenkomst met u sloot om alle maatregelen te nemen om de wettelijke garantie toe te passen.

Opgelet

U kunt zich wel richten tot de fabrikant wanneer deze een commerciële garantie toekent die verder gaat dan de wettelijke garantie.

Wanneer de verkoper failliet is, dan wordt u in feite schuldeiser in het faillissement. De afwikkeling van het faillissement kan natuurlijk een tijd aanslepen en het is niet zeker dat u aan het eind van de rit uw schuld, namelijk de herstelling onder garantie, kunt recupereren.

In zo’n geval kunt u best eens nagaan of u niet over een commerciële garantie beschikt bij de fabrikant. Zo niet, raden we u toch aan de fabrikant te contacteren en te kijken onder welke omstandigheden een herstelling mogelijk is, maar dit valt dan niet meer onder de wettelijke garantie en daar kunnen dus kosten aan verbonden zijn.

Maak hierover dan goede afspraken met de fabrikant. Daarnaast kunt u eventueel op basis van de regeling der verborgen gebreken rechtstreeks van de fabrikant

 • een prijsvermindering eisen, en het goed bijhouden, of
 • terugbetaling eisen en het goed teruggeven.

Dat verandert op zich weinig voor u als consument: het is namelijk de verkoper die verantwoordelijk is om de wettelijke garantie uit te voeren. Als hij daarvoor geen beroep meer kan doen op de fabrikant, zal de verkoper zelf of via een andere hersteldienst een oplossing moeten zoeken. Maar dat kan de herstelling/vervanging onder de garantie uiteraard vertragen en bemoeilijken.

Indien dit niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor u kan, of het gewoonweg niet langer mogelijk is, dan kunt u

 • een prijsvermindering eisen, en het goed bijhouden, of
 • terugbetaling eisen en het goed teruggeven.

Twee mogelijkheden doen zich voor.

 1. U bereikt een mondeling akkoord met de verkoper. Als de regeling niet onmiddellijk kan worden uitgevoerd, legt u dat best schriftelijk vast. Dit kan door de verkoper maar ook door de koper als de verkoper nalaat dit te doen.
 2. U komt niet tot een bevredigende oplossing met de verkoper. Dan moet u uw toevlucht nemen tot de schriftelijke klachtenprocedure. In veel algemene verkoopvoorwaarden staat ook dat klachten schriftelijk moeten worden overgemaakt. Het schriftelijk neerleggen van een klacht heeft ook zijn belang in het kader van de bewijsvoering.

De schriftelijke procedure start met een gewone brief of e-mail. Komt er geen antwoord van de verkoper, dan stuurt u best nog een herinnering. Krijgt ook die nog niet de gewenste reactie, dan kunt u uitpakken met een aangetekende ingebrekestelling. Soms zal ook dit niet leiden tot een oplossing. In het kader van een (eventuele) verdere gerechtelijke procedure, is het zeer raadzaam om de verkoper aangetekend in gebreke te stellen.

Meer uitleg en hoe u het beste kunt verdergaan op deze schriftelijke piste, vindt u onder Belmed .

Laatst bijgewerkt
8 november 2019