Table of Contents

  De verkoper moet aan de koper een goed afleveren dat conform het contract is.

  Wat verstaat men onder conformiteit?

  Om de conformiteit te beoordelen werden zowel subjectieve (bepaald in de overeenkomst) als objectieve criteria vastgesteld.

  Het goed moet:

  1. conform de beschrijving, gegeven door de verkoper, zijn. Bv.: als u een zetel van 2 meter lang en 90cm diep bestelde, moet dat meubel de gevraagde afmetingen hebben en mag het dus noch groter, noch kleiner zijn;
  2. geschikt zijn voor het gewenste gebruik opgegeven door de consument. Bv.: als u een gsm koopt om van een specifieke functie te genieten en u de verkoper daarover inlicht, moet het toestel met die functie zijn uitgerust;
  3. worden geleverd samen met alle toebehoren en instructies zoals bepaald in de overeenkomst. Bv.: een pakket met zelf in elkaar te steken kast moet alle vermelde onderdelen en de beloofde installatie instructies bevatten;
  4. van updates worden voorzien als bepaald in de koopovereenkomst. Bv.: een computer waarvan het besturingssysteem regelmatig aangepast wordt zodat het veilig werkt en met de nieuwste software compatibel is;
  5. geschikt zijn voor de doeleinden waar goederen van hetzelfde type doorgaans voor dienen. Bv.: een keukenrobot moet kunnen mixen, hakken; enz.;
  6. in voorkomend geval, beschikken over de kwaliteit van en beantwoorden aan de beschrijving van een monster of model, dat de verkoper aan de consument vóór de sluiting van de overeenkomst ter beschikking heeft gesteld. Bv.: een smartwatch wordt u getoond met saffierglas dat krasbestendig is, dan mag u er geen ontvangen met gorilla glas.
  7. in voorkomend geval, samen met het toebehoren, waaronder verpakking, installatie-instructies of andere instructies, die de consument redelijkerwijs mag verwachten, worden geleverd. Bv.: een bluetooth luidspreker wordt met de nodige oplader en verbindingsinstructies geleverd;
  8. de hoeveelheid hebben en de kwaliteiten en andere kenmerken bezitten, onder meer met betrekking tot duurzaamheid, functionaliteit, compatibiliteit en beveiliging die voor hetzelfde type consumptiegoederen normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van de consumptiegoederen en rekening houdend met publieke mededelingen die zijn gedaan door of namens de verkoper of andere personen in eerdere schakels van de overeenkomstenketen, waaronder de producent, in het bijzonder in reclameboodschappen of op de etikettering.

  Is eveneens gelijkgesteld aan een gebrek aan conformiteit: een slechte installatie (bijvoorbeeld van een keuken) voor zover ze deel uitmaakt van het verkoopcontract. Wanneer de consument zelf een slechte installatie heeft uitgevoerd als gevolg van foutieve montage-instructies is er eveneens sprake van een gebrek aan conformiteit.

  In het geval van een goed met digitale elementen, zorgt de verkoper ervoor dat de updates, waaronder beveiligingsupdates, die nodig zijn om de conformiteit van het goed te behouden, aan de consument worden gemeld en geleverd, gedurende de periode die de consument redelijkerwijs kan verwachten of gedurende de periode die de koopovereenkomst voorziet wanneer er sprake is van een continue levering van de digitale inhoud of de digitale dienst. De consument is dan wel zelf verantwoordelijk om die updates te installeren zoals aangegeven. Als dat niet gebeurt dan is de verkoper niet aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die daardoor ontstaan.

  Veelgestelde vragen

  Geschillen en klachten

  Inbreuken op de wetgeving

  De naleving van de toepassing van de wet op de garantie wordt gecontroleerd door de Algemene Directie Economische Inspectie. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op: meldpunt.belgie.be

  Uw geschil minnelijk beslechten?

  De consumentenombudsdienst kan u helpen. U moet vooraf getracht hebben (schriftelijk) tot een minnelijke schikking te komen met de verkoper.

  Consumentenombudsdienst
  Koning Albert II-laan 8 bus 1
  1000 Brussel
  Tel.: +32 2 702 52 00
  Fax: +32 2 808 71 20
  E-mail:
  contact@consumentenombudsdienst.be
  Website: http://www.consumentenombudsdienst.be

  De consumentenombudsdienst stelt u online verscheidene klachtenformulieren ter beschikking.

  Grensoverschrijdende klachten en geschillen

  Het Europees Centrum voor de Consument biedt aan consumenten informatie en begeleiding aan in geval van een aankoop of een geschil met een verkoper die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen en IJsland.

  Europees Centrum voor de Consument
  Hollandstraat 13
  1060 Brussel

  Tel.: +32 2 542 33 46
  Fax: +32 2 542 32 43
  E-mail:
  info@eccbelgie.be
  Website: http://www.eccbelgie.be

  Laatst bijgewerkt
  25 mei 2022

  Laatste nieuws voor dit thema