Table of Contents

  Verkoop waarbij alle handelingen met betrekking tot de sluiting van de overeenkomst per telefoon gebeuren.

  Telefonische verkoop is een vorm van verkoop op afstand.

  Wanneer een verkoper telefonisch contact opneemt met een consument om hem voor te stellen zijn producten of diensten te kopen, geldt de reglementering die van toepassing is op de verkoop op afstand.

  Bovendien is de verkoper verplicht om zijn identiteit en desgevallend de identiteit van de persoon namens wie hij belt en het beroepsdoel van zijn oproep aan het begin van elk gesprek uitdrukkelijk op te geven.

  Opgelet!

  Deze reglementering is niet van toepassing op:

  • overeenkomsten opgesteld door een notaris of door een gerechtsdeurwaarder in hun hoedanigheid van openbaar ambtenaar;
  • overeenkomsten met betrekking tot juridische bijstand geleverd door een advocaat met toepassing van boek III bis van het Gerechtelijk Wetboek.

  Wetgeving 

  art. VI.45 en volgende WER

  Informatie aan de consument

  Wanneer de overeenkomst gesloten werd via communicatie op afstand die beperkingen in tijd of ruimte inhoudt voor de presentatie van de informatie (bv. overeenkomst gesloten per sms), dan moet de onderneming minstens voor de sluiting van de overeenkomst aan de consument informatie verstrekken over:

  • de identiteit van de onderneming; 
  • de voornaamste kenmerken van de goederen of diensten; 
  • de totale prijs; 
  • de duur van de overeenkomst; 
  • de voorwaarden om de overeenkomst op te zeggen, in het geval van een overeenkomst voor onbepaalde duur;  
  • de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor het uitoefenen van het herroepingsrecht alsook het modelformulier voor herroeping (PDF, 253.7 KB).

  De andere precontractuele informatie mag aan de consument verstrekt worden op een manier die is aangepast aan de gebruikte techniek voor communicatie op afstand.

  Bijvoorbeeld: sms met een hyperlink naar een internetpagina van de onderneming.

  Wetgeving 

  art. VI.46, § 4 WER

  Bijzondere bepalingen voor ondernemingen

  Contract voor levering van elektriciteit en gas

  Naast de wettelijke bepalingen van boek VI van het Wetboek van economisch recht (boek VI WER) moeten de leveranciers van gas en elektriciteit specifieke informatieverplichtingen naleven die voorzien zijn in de gedragscode voor verkoop op afstand, die is opgenomen in het Akkoord « De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt » (PDF, 828.59 KB).

  De consument moet het contract bevestigen door het ondertekend terug te sturen naar de leverancier. Hij heeft het recht om zich binnen 14 kalenderdagen terug te trekken na schriftelijke bevestiging van het contract.

  Krachtens het akkoord is de consument aan niets gebonden, zolang hij het ondertekende contract niet heeft teruggezonden.

  Laatst bijgewerkt
  4 februari 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Verkoop

   Geen geoblocking meer in Europese Unie