Table of Contents

  Sociaal internetaanbod: algemene vragen

  Wie heeft recht op het sociaal internetaanbod?

  Om in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U bent gedomicilieerd in België; 
  • U of een lid van uw huishouden maakt nog geen gebruik van het recht op het sociaal tarief volgens het oude regime of van het nieuwe sociaal internetaanbod;
  • U of een lid van uw huishouden behoort tot één van de volgende categorieën van personen die recht hebben op het sociaal internetaanbod:

  Categorie 1: u of een lid van uw huishouden krijgt van het OCMW:

  • een leefloon;
  • een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon;
  • een maatschappelijke steun verstrekt door het OCMW die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale staat;
  • een wachtuitkering op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
  • een wachtuitkering op een tegemoetkoming voor personen met een handicap.

   

  Categorie 2A: u of een lid van uw huishouden krijgt van de FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een handicap:

  • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 %;
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming;
  • een integratietegemoetkoming;
  • een tegemoetkoming voor hulp van derden.

   

  Categorie 2B: u of een lid van uw huishouden krijgt een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood:

  • in het Vlaamse Gewest, via de zorgkas waarbij u aangesloten bent;
  • in het Waalse Gewest, via het ziekenfonds;
  • in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, via IRISCARE;
  • in de Duitstalige Gemeenschap, via het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

   

  Categorie 2C: u of een lid van uw huishouden heeft een specifieke ondersteuningsbehoefte of is getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal en krijgt

  • in Vlaanderen via Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie, een zorgtoeslag (vroeger: verhoogde kinderbijslag);
  • in het Waalse Gewest, een bijkomende kinderbijslag (erkenning via AVIQ, betaling via het kinderbijslagfonds);
  • in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, een bijkomende kinderbijslag (erkenning via Iriscare, betaling via de kinderbijslaginstelling);
  • in de Duitstalige Gemeenschap, een bijkomende kinderbijslag (erkenning via FOD SZ DGPH, betaling via het kinderbijslagfonds).

   

  Categorie 3: u of een lid van uw huishouden krijgt van de Federale Pensioendienst:

  • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
  • een gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
  • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 % (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen);
  • een tegemoetkoming voor hulp van derden.

   

  Opgelet, het ontvangen van een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen (RVT) of van een arbeidsongeschiktheidsuitkering van een mutualiteit, geeft geen recht op het sociaal internetaanbod.

  Wilt u meer weten over het sociaal statuut dat u geniet en over de voordelen die eraan verbonden zijn, waaronder het sociaal internetaanbod? Raadpleeg dan de website van de FOD Sociale Zekerheid.

   

  Hoe vraagt u het sociaal internetaanbod aan?

  Als u recht hebt op het sociaal internetaanbod, kan u dat bij de volgende telecomoperatoren aanvragen:

  • Telenet
  • Proximus
  • VOO (niet in Vlaanderen)

  Die telecomoperatoren zijn verplicht het sociaal internetaanbod aan te bieden.

  Uw telecomoperator zal vragen naar uw rijksregisternummer of identiteitskaart. Vervolgens geeft uw telecomoperator uw rijksregisternummer door aan de FOD Economie.

  De FOD Economie controleert dan of u aan de voorwaarden voldoet om recht te hebben op het sociaal internetaanbod. Als u in aanmerking komt, kan u uw contract voor het sociaal internetaanbod aangaan binnen de zeven kalenderdagen.

  Het sociaal internetaanbod wordt nooit met terugwerkende kracht toegepast.

  De FOD Economie controleert elke zes maanden of u nog steeds recht heeft op het sociaal internetaanbod.

  Als u er nog recht op hebt, blijft u genieten van het sociaal internetaanbod.

  De FOD Economie heeft een tool ontworpen waarmee u kunt controleren of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod. De FOD Economie baseert zich daarvoor op informatie van het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). De informatie op die website en het resultaat van uw controle zijn louter informatief en kennen geen enkel recht toe.

  Controleer of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod door op de link hieronder te klikken.

  Naar de tool

  Ik heb recht op het sociaal tarief voor telecom volgens het oude regime. Behoud ik het oude sociaal tarief of schakel ik over naar het nieuwe sociaal internetaanbod?

  U bent niet verplicht om over te schakelen. Als u niets doet, behoudt u het sociaal tarief voor telecom volgens het oude regime.

  U kunt er ook zelf voor kiezen om over te schakelen naar het nieuwe sociaal internetaanbod. Hou er wel rekening mee dat u dan niet meer terug kunt overstappen naar het sociaal tarief voor telecom volgens het oude regime.

  Opgelet, mensen die recht hebben op het sociaal tarief voor telecom volgens het oude regime, hebben niet automatisch recht op het sociaal internetaanbod. De voorwaarden om er recht op te hebben, zijn verschillend voor de beide regimes.

  In volgende gevallen vervalt uw recht op het oude sociaal tarief voor telecom automatisch:

  • als het adres waar het sociaal tarief wordt geleverd, verandert.
  • als u niet meer voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van het oude sociale tarief (dit wordt elk jaar gecontroleerd door het BIPT).
  • als een persoon die geniet van het nieuwe sociaal internetaanbod uw huishouden vervoegt.
  • als u verandert van telecomoperator.
  • als u verandert van contract of tariefplan.
  • als de persoon die het contract met de telecomoperator heeft afgesloten, overlijdt.
  • als uw operator uw tariefplan stopzet.

   

  U wordt niet automatisch overgeschakeld naar het nieuwe sociaal internetaanbod. Hoe u dat aanvraagt, vindt u terug in onze FAQ.

  Meer informatie over het sociaal tarief telecom volgens het oude regime vindt u op Sociaal tarief | BIPT.

  Waar kan u terecht voor meer informatie?

  De FOD Economie beschikt niet over informatie waarom een persoon wel of niet recht heeft op het sociaal internetaanbod en krijgt geen bijkomende informatie over uw persoonlijke situatie.

  De FOD Economie kan dus enkel algemene info geven over het sociaal internetaanbod.

  Ook uw telecomoperator weet alleen of hij u al dan niet het sociaal internetaanbod mag aanbieden. Hij weet niet waarom de aanvraag wel of niet is goedgekeurd.

  Voor vragen over uw sociaal statuut wendt u zich best tot de bevoegde sociale instanties.

  Hebt u algemene vragen over het sociaal internetaanbod?
   

  Contact Center van de FOD Economie

  Tel. (gratis): 0800 120 33 (van 9 tot 17 uur)

  E-mail: info.eco@economie.fgov.be

  Hebt u vragen over het sociaal statuut dat u recht geeft op het sociaal internetaanbod?

  FOD Sociale Zekerheid

  Directie-generaal Personen met een Handicap
  Administratief Centrum Kruidtuin
  Finance Tower
  Kruidtuinlaan 50 bus 150
  1000 Brussel

  Tel.: 0800 987 99

  E-mail: https://handicap.belgium.be/nl/contact/contactformulier

  Website: handicap.belgium.be

   

  Federale Pensioendienst

  Centraal Bureau
  Zuidertoren
  Europaesplanade 1
  1060 Brussel

  Tel.: 1765

  E-mail: https://www.sfpd.fgov.be/nl/contactformulier

  Website: http://www.sfpd.fgov.be

  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

  In elke gemeente is er een OCMW. U vindt hun contactgegevens op hun website.

  Zorgkassen (enkel Vlaanderen)

  Contactgegevens van de zorgkassen in Vlaanderen

  Kind en Gezin Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie

  Tel.: 02 533 13 41

  E-mail: zoe.info@kindengezin.be

  Website: www.zorgtoeslagen.be

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Iriscare (Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met een handicap)

  Tel.: 0800 35 499 (gratis)

  E-mail: apa-thab@iriscare.brussels

  Website: https://www.myiriscare.brussels/nl/de-thab-voor-de-brusselaars/

  Iriscare (kinderen)

  Tel.: 0800 35 499 (gratis)

  E-mail: autonomie-handicap@iriscare.brussels

  Website: https://www.myiriscare.brussels/nl/toeslag-voor-kinderen-met-een-aandoe

  Waals Gewest

  AVIQ (THAB, zijnde ‘APA’ in Wallonië)

  Tel.: 0800 16061

  E-mail: numerogratuit@aviq.be

  Website: www.aviq.be

  AVIQ (kinderen)

  Tel.: 0800 16061

  E-mail: contact.afs@aviq.be

  Website: www.aviq.be

  Ziekenfondsen

  Société Mutualiste Régionale des mutualités Chrétienne

  Service APA - Rue de la Moselle 7-9
  6700 Arlon

  Tel.: 063 211790

  E-mail: apa@mc.be

  Website: www.mc.be

  Société Mutualiste Régionale de l’Union Nationale des Mutualités Neutres

  Rue des Dames Blanches 24
  5000 Namur

  Tel: 081/25 07 60

  E-mail: APA@mutualites-neutres.be

  Website: www.mutualites-neutres.be

  La Société Mutualiste Régionale des Mutualités Socialistes – Solidaris

  Avenue des Alliés, 2
  6000 Charleroi

  Tel.: 071 50 75 20

  E-mail: apa@solidaris.be

  Website: www.solidaris-wallonie.be

  Société Mutualiste Régionale de l’Union Nationale des Mutualités Libérales

  Rue Anatole France 8-14
  7100 La Louvière

  Tel: 064 23 61 90

  E-mail : infoAPA@ml.be

  Website: www.lm-ml.be

  Société Mutualiste Régionale des Mutualités Libres

  Lenniksebaan 788A
  1070 Brussel

  Tel: 02 549 76 70

  E-mail: APAWal@mloz.be

  Website: www.mloz.be

  Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité (CAAMI)

  Cellule APA
  Rue De La rivelaine 4
  6061 Montignies-Sur-Sambre

  Tel.: 071 32 91 98

  E-mail: apa@caami.be

  Website: www.caami-hziv.fgov.be

  Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap (Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met een handicap / kinderen)

  Website: https://ostbelgienfamilie.be 

  E-mail: info@selbstbestimmt.be

  Tel: 0800 900 11

  Welke telecomdiensten bevat het sociaal internetaanbod?

  Wat zijn de voordelen van het sociaal internetaanbod?

  Het voordeel van het sociaal internetaanbod is dat u aan een gunstig maximumtarief geniet van internet op een vaste locatie. Die internetverbinding moet voldoen aan een aantal technische minimumvereisten.

  Het sociaal internetaanbod voorziet twee tariefformules:

  1. Ofwel een maximumprijs van 19 euro per maand:
   • voor internet op een vaste locatie
   • met minimale snelheden van 30 Mbps (download) en 4 Mbps (upload)
   • met minstens 150 GB data
     
  2. Ofwel een maximumprijs van 40 euro per maand :
   • voor internet op een vaste locatie
   • met minimale snelheden van 30 Mbps (download) en 4 Mbps (upload)
   • met minstens 150 GB data
   • in combinatie met minimum 1 of meerdere andere diensten (bv. televisie en/of telefonie en/of mobiele telefonie …) afhankelijk van de telecomoperator.

  Bovendien is er een korting van 50 % op de installatiekosten.

  Is mobiele telefonie inbegrepen in het sociaal internetaanbod?

  Het sociaal internetaanbod voorziet twee tariefformules:

  1. Ofwel een maximumprijs van 19 euro per maand:
   • Voor internet op een vaste locatie
   • met minimale snelheden van 30 Mbps (download) en 4 Mbps (upload)
   • met minstens 150 GB data
     
  2. Ofwel een maximumprijs van 40 euro per maand :
   • voor internet op een vaste locatie
   • met minimale snelheden van 30 Mbps (download) en 4 Mbps (upload)
   • met minstens 150 GB data
   • in combinatie met minimum 1 of meerdere andere diensten (bv. televisie en/of telefonie en/of mobiele telefonie,…) afhankelijk van de telecomoperator.

  Bovendien is er een korting van 50 % op de installatiekosten.

  De telecomoperatoren kunnen zelf kiezen welke dienst(en) ze bijkomend aanbieden (bv. televisie en/of telefonie en/of mobiele telefonie), zolang

  • voldaan is aan de technische minimumvereisten van het vaste internet;
  • het maximumtarief van het aanbod wordt gerespecteerd.

  Op dit moment bieden de telecomoperatoren bij wie u het sociaal internetaanbod kan aanvragen enkel televisie bijkomend aan.  

  Ook de internetsnelheden en datavolumes kunnen van operator tot operator verschillen, zolang ze maar voldoen aan de wettelijke minima.

  Niet alle telecomoperatoren bieden het sociaal internetaanbod aan. De telecomoperatoren Proximus, Telenet en VOO zijn verplicht het sociaal internetaanbod aan te bieden. De andere telecomoperatoren mogen het aanbieden maar zijn daartoe niet verplicht. Voorlopig biedt geen enkele andere telecomoperator het sociaal internetaanbod vrijwillig aan.

  We raden u in elk geval aan om het sociaal internetaanbod van  de verschillende telecomoperatoren te vergelijken. U kan daarvoor terecht op hun websites.

  Bevat het sociaal internetaanbod bij elke telecomoperator dezelfde diensten?

  Het sociaal internetaanbod bevat niet noodzakelijk dezelfde diensten bij alle telecomoperatoren. Zij kunnen zelf kiezen welke dienst(en) ze bijkomend aanbieden (bv. televisie en/of telefonie en/of mobiele telefonie), zolang

  • is voldaan aan de technische minimumvereisten van het vaste internet;
  • het maximumtarief van het aanbod wordt gerespecteerd.

  Op dit moment bieden de telecomoperatoren bij wie u het sociaal internetaanbod kan aanvragen enkel televisie bijkomend aan.  

  Ook de internetsnelheden en datavolumes kunnen van operator tot operator verschillen, zolang ze maar voldoen aan de wettelijke minima.

  Niet alle telecomoperatoren bieden het sociaal internetaanbod aan. De telecomoperatoren Proximus, Telenet en VOO zijn verplicht het sociaal internetaanbod aan te bieden. De andere telecomoperatoren mogen het aanbieden maar zijn daartoe niet verplicht. Voorlopig biedt geen enkele andere telecomoperator het sociaal internetaanbod vrijwillig aan.

  We raden u in elk geval aan om het sociaal internetaanbod van  de verschillende telecomoperatoren te vergelijken. U kan daarvoor terecht op hun websites.

  Wie heeft recht op het sociaal internetaanbod?

  Heb ik recht op het sociaal internetaanbod?

  Om in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

  Opgelet, het ontvangen van een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen (RVT) of van een arbeidsongeschiktheidsuitkering van een mutualiteit, geeft geen recht op het sociaal internetaanbod.

  De FOD Economie heeft een tool ontworpen waarmee u kunt controleren of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod. De FOD Economie baseert zich daarvoor op informatie van het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). De informatie op die website en het resultaat van uw controle zijn louter informatief en kennen geen enkel recht toe.

  Controleer of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod door op de link hieronder te klikken.

  Naar de tool

  Wilt u meer weten over het sociaal statuut dat u geniet en over de voordelen die eraan verbonden zijn, waaronder het sociaal internetaanbod? Raadpleeg dan de website van de FOD Sociale Zekerheid.

  Wanneer is het sociaal internetaanbod niet van toepassing?

  Het sociaal internetaanbod is niet van toepassing bij gedeeld gebruik in het gemeenschapsleven, zoals hotels, rusthuizen, serviceflats, tenzij het uitsluitend voor individueel gebruik bedoeld is en het contract is afgesloten op eigen naam.

  Professionele klanten hebben geen recht op het sociaal internetaanbod.

  Bepaalde tegemoetkomingen/uitkeringen of situaties geven geen recht op het sociaal internetaanbod:

  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering van een ziekenfonds
  • een verhoogde tegemoetkoming
  • een uitkering van een verzekeringsinstelling
  • een pensioen van de openbare sector
  • als u zich in schuldbemiddeling bevindt
  Ik woon in een rusthuis/serviceflat, kom ik in aanmerking voor het sociaal internetaanbod?

  Als u telecomdiensten deelt in het kader van vormen van gemeenschapsleven (zoals een rusthuis of serviceflat), geeft dat geen recht op het sociaal internetaanbod, tenzij

  • de telecomdiensten uitsluitend voor individueel gebruik bestemd zijn en
  • het contract is afgesloten op eigen naam.

  In dat geval kan u het sociaal internetaanbod wel aanvragen.

  Als u als bewoner van een rusthuis of serviceflat aan de toekenningsvoorwaarden voldoet en een individueel contract afsluit, komt u in aanmerking voor het sociaal internetaanbod.

  Heb ik recht op het sociaal internetaanbod als ik een verhoogde tegemoetkoming krijg?

  Dat u een verhoogde tegemoetkoming (RVT) krijgt, geeft u geen recht op het sociaal internetaanbod.

  Bekijk de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod in onze FAQ.

  Heb ik recht op het sociaal internetaanbod als ik al recht heb op het sociaal tarief voor aardgas, elektriciteit en warmte?

  U kan zowel gebruik maken van het sociaal tarief voor aardgas, elektriciteit en warmte als van het sociaal internetaanbod. De toekenning van het sociaal tarief voor aardgas, elektriciteit en warmte staat los van de toekenning van het sociaal internetaanbod. 

  In tegenstelling tot het sociaal tarief voor aardgas, elektriciteit en warmte, gebeurt de toekenning van het sociaal internetaanbod niet automatisch.

  De FOD Economie heeft een tool ontworpen waarmee u kunt controleren of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod. De FOD Economie baseert zich daarvoor op informatie van het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). De informatie op die website en het resultaat van uw controle zijn louter informatief en kennen geen enkel recht toe.

  Controleer of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod door op de link hieronder te klikken.

  Naar de tool

  Als u denkt in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod, moet u dat aanvragen bij een telecomoperator die het aanbiedt. U identificeert zich met uw identiteitskaart of rijksregisternummer (afhankelijk van de telecomoperator).

  Heb ik recht op het sociaal internetaanbod als ik een arbeidsongeschiktheidsuitkering heb?

  Dat u een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de mutualiteit krijgt, geeft u geen recht op het sociaal internetaanbod.

  Bekijk de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod in onze FAQ.

  De FOD Economie heeft een tool ontworpen waarmee u kunt controleren of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod. De FOD Economie baseert zich daarvoor op informatie van het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). De informatie op die website en het resultaat van uw controle zijn louter informatief en kennen geen enkel recht toe.

  Controleer of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod door op de link hieronder te klikken.

  Naar de tool

  Waarom heb ik geen recht op het sociaal internetaanbod? Waar vind ik meer informatie?

  Om in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

  Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het sociaal internetaanbod geweigerd wordt.

  De voornaamste redenen zijn:

  • U – of een lid van uw huishouden – behoort niet tot een van de categorieën van rechthebbenden die in aanmerking komen voor het sociaal internetaanbod op de dag van uw aanvraag.

  U vindt meer informatie over de categorieën van rechthebbenden die in aanmerking komen voor het sociaal internetaanbod in onze FAQ.

  Voor meer informatie over uw sociaal statuut en de daarbij horende uitkering, neemt u best contact op met de bevoegde sociale instantie.

  • U of een lid van uw huishouden geniet al van het oude sociaal tarief telecom in de vorm van een korting of het sociaal internetaanbod.

  Uw huidige telecomoperator kan u meer informatie geven over uw huidige contract met het oude sociaal tarief of over het sociaal internetaanbod.

  • U bent niet gedomicilieerd in België.

  Voor meer informatie over uw officiële verblijfssituatie, neemt u best contact op met de bevolkingsdienst van uw gemeente.

  Kan ik bij het Contact Center van de FOD Economie terecht om na te gaan of ik recht heb op het sociaal internetaanbod?

  U kan niet terecht bij het Contact Center van de FOD Economie om na te gaan of u al dan niet recht hebt op het sociaal internetaanbod.

  De FOD Economie heeft een tool ontworpen waarmee u kunt controleren of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod. De FOD Economie baseert zich daarvoor op informatie van het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). De informatie op die website en het resultaat van uw controle zijn louter informatief en kennen geen enkel recht toe.

  Controleer of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod door op de link hieronder te klikken.

  Naar de tool

  Als u denkt in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod, moet u dat aanvragen bij een telecomoperator die het aanbiedt. U identificeert zich met uw identiteitskaart of rijksregisternummer (afhankelijk van de telecomoperator).

  Kan ik zelf nagaan of ik recht heb op het sociaal internetaanbod?

  De FOD Economie heeft een tool ontworpen waarmee u kunt controleren of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod. De FOD Economie baseert zich daarvoor op informatie van het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). De informatie op die website en het resultaat van uw controle zijn louter informatief en kennen geen enkel recht toe.

  Controleer of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod door op de link hieronder te klikken.

  Naar de tool

  Als u denkt in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod, moet u dat aanvragen bij een telecomoperator die het aanbiedt. U identificeert zich met uw identiteitskaart of rijksregisternummer (afhankelijk van de telecomoperator).

  Niet alle telecomoperatoren bieden het sociaal internetaanbod aan. De telecomoperatoren Proximus, Telenet en VOO zijn verplicht het sociaal internetaanbod aan te bieden. De andere telecomoperatoren mogen het aanbieden maar zijn daartoe niet verplicht. Voorlopig biedt geen enkele andere telecomoperator het sociaal internetaanbod vrijwillig aan.

  Om meer te weten te komen over het sociaal statuut dat u geniet en over de voordelen die eraan verbonden zijn, zoals het sociaal internetaanbod, kunt u terecht op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

  Hoe en waar vraag ik het sociaal internetaanbod aan?

  Wordt het sociaal internetaanbod automatisch toegekend als ik er recht op heb?

  De toekenning van het sociaal internetaanbod gebeurt niet automatisch, ook al heeft u er recht op.

  De FOD Economie heeft een tool ontworpen waarmee u kunt controleren of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod. De FOD Economie baseert zich daarvoor op informatie van het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). De informatie op die website en het resultaat van uw controle zijn louter informatief en kennen geen enkel recht toe. Controleer of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod door op de link hieronder te klikken.

  Naar de tool

  Als u denkt in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod, moet u dat aanvragen bij een telecomoperator die dit aanbiedt. U identificeert zich met uw identiteitskaart of rijksregisternummer (afhankelijk van de telecomoperator).

  Als u het sociaal internetaanbod aanvraagt, wordt een controle uitgevoerd via een digitaal portaal van de FOD Economie. Het resultaat van die controle bepaalt of de telecomoperator u een sociaal internetaanbod mag aanbieden of niet. De telecomoperator heeft geen invloed op het automatische proces van deze controle noch op het resultaat ervan. De telecomoperator weet alleen of hij u al dan niet het sociaal internetaanbod mag aanbieden. Hij weet niet waarom de aanvraag wel of niet is goedgekeurd en krijgt geen bijkomende informatie over uw persoonlijke situatie.

  De telecomoperator kan u meteen informeren over het resultaat en het sociaal internetaanbod aanbieden als u hier recht op heeft. In dat geval krijgt u vanaf die datum van bevestiging 7 kalenderdagen de tijd om in te gaan op het aanbod van de telecomoperator. Als de termijn van 7 kalenderdagen verstreken is, moet u een nieuwe aanvraag doen bij de telecomoperator.

  Enkel de telecomoperatoren Proximus, Telenet en VOO zijn verplicht het sociaal internetaanbod aan te bieden. De andere telecomoperatoren mogen het aanbieden maar zijn daartoe niet verplicht. Voorlopig biedt geen enkele andere telecomoperator het sociaal internetaanbod vrijwillig aan.

  Hoe vraag ik het sociaal internetaanbod aan?

  Als u denkt in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod, moet u dat aanvragen bij een telecomoperator die het aanbiedt. U identificeert zich met uw identiteitskaart of rijksregisternummer (afhankelijk van de telecomoperator).

  Als u het sociaal internetaanbod aanvraagt, wordt een controle uitgevoerd via een digitaal portaal van de FOD Economie. Het resultaat van die controle bepaalt of de telecomoperator u een sociaal internetaanbod mag aanbieden of niet. De telecomoperator heeft geen invloed op het automatische proces van deze controle noch op het resultaat ervan. De telecomoperator weet alleen of hij u al dan niet het sociaal internetaanbod mag aanbieden. Hij weet niet waarom de aanvraag wel of niet is goedgekeurd en krijgt geen bijkomende informatie over uw persoonlijke situatie.

  De telecomoperator kan u meteen informeren over het resultaat en het sociaal internetaanbod aanbieden als u er recht op heeft. In dat geval krijgt u vanaf die datum van bevestiging 7 kalenderdagen de tijd om in te gaan op het aanbod van de telecomoperator. Als de termijn van 7 kalenderdagen verstreken is, moet u een nieuwe aanvraag doen bij de telecomoperator.

  Niet alle telecomoperatoren bieden het sociaal internetaanbod aan. De telecomoperatoren Proximus, Telenet en VOO zijn verplicht het sociaal internetaanbod aan te bieden. De andere telecomoperatoren mogen het aanbieden maar zijn daartoe niet verplicht. Voorlopig biedt geen enkele andere telecomoperator het sociaal internetaanbod vrijwillig aan.

  Bieden alle telecomoperatoren het sociaal internetaanbod aan?

  Niet alle telecomoperatoren bieden het sociaal internetaanbod aan. De telecomoperatoren Proximus, Telenet en VOO zijn verplicht het sociaal internetaanbod aan te bieden. De andere telecomoperatoren mogen het aanbieden maar zijn daartoe niet verplicht. Voorlopig biedt geen enkele andere telecomoperator het sociaal internetaanbod vrijwillig aan.

  We raden u in elk geval aan om het sociaal internetaanbod van de verschillende telecomoperatoren te vergelijken. U kan daarvoor terecht op de  websites van die telecomoperatoren.

  Ik heb een attest van een overheidsinstantie, waar kan ik dat indienen om het sociaal internetaanbod aan te vragen?

  U hoeft geen enkel attest of certificaat af te leveren om aanspraak te maken op het sociaal internetaanbod of om uw aanvraag in te dienen.

  De FOD Economie heeft een tool ontworpen waarmee u kunt controleren of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod. De FOD Economie baseert zich daarvoor op informatie van het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). De informatie op die website en het resultaat van uw controle zijn louter informatief en kennen geen enkel recht toe.

  Controleer of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod door op de link hieronder te klikken.

  Naar de tool

  Als u denkt in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod, moet u dat aanvragen bij een telecomoperator die het aanbiedt. U identificeert zich met uw identiteitskaart of rijksregisternummer (afhankelijk van de telecomoperator).

  Enkel de telecomoperatoren Proximus, Telenet en VOO zijn verplicht het sociaal internetaanbod aan te bieden. De andere telecomoperatoren mogen het aanbieden maar zijn daartoe niet verplicht. Voorlopig biedt geen enkele andere telecomoperator het sociaal internetaanbod vrijwillig aan.

  Mag ik het sociaal internetaanbod aanvragen voor een ander adres dan mijn domicilieadres (bv. het adres van tweede verblijf, van het kot van mijn kind etc.)?

  U bent niet verplicht om het sociaal internetaanbod op uw domicilieadres te laten installeren. Als u het laat installeren op een andere locatie, hou dan rekening met de volgende voorwaarden:

  • De dienst die in uw sociaal internetaanbod is voorzien, kan slechts op één adres geïnstalleerd worden.
  • Uw officiële domicilieadres moet in België gelegen zijn.
  • Het internetcontract bij de telecomoperator moet op uw naam zijn opgesteld.

  Wanneer verlies ik het sociaal internetaanbod?

  Hoelang heb ik recht op het sociaal internetaanbod?

  Zolang u aan alle voorwaarden voldoet, hebt u recht op het sociaal internetaanbod.

  Om de 6 maanden gebeurt er een automatische controle waarbij wordt nagekeken of u nog steeds recht hebt op het sociaal internetaanbod.

  • Als bij de automatische controle wordt vastgesteld dat u er nog recht op hebt, blijft u het sociaal internetaanbod krijgen.
  • Als bij de automatische controle wordt vastgesteld dat u geen recht meer hebt op het sociaal internetaanbod, brengt de FOD Economie u daarvan schriftelijk op de hoogte en wordt uw telecomoperator verwittigd. Ook uw telecomoperator neemt contact met u op om een ander tariefplan te kiezen dat aansluit bij uw noden.

  Vanaf het moment dat uw telecomoperator u op de hoogte heeft gebracht, hebt u 3 maanden de tijd om te reageren en een ander tariefplan te kiezen dat aansluit bij uw noden of uw contract te beëindigen. Als u niet tijdig gereageerd hebt op de kennisgeving door uw telecomoperator wordt uw contract na 3 maanden niet automatisch beëindigd. Uw telecomoperator zal uw abonnement aanpassen naar het meest voordelige tariefplan uit zijn commerciële aanbod dat overeenstemt met uw verbruiksprofiel.

  Blijf ik recht hebben op het sociaal internetaanbod als ik verhuis?

  Als u recht hebt op het sociaal internetaanbod, blijft dat recht gelden als u verhuist.

  Als u uw contract beëindigt of van telecomoperator verandert, maar u wilt het sociaal internetaanbod blijven krijgen, dan moet u een nieuwe aanvraag indienen bij uw nieuwe telecomoperator. U identificeert zich met uw identiteitskaart of rijksregisternummer (afhankelijk van de telecomoperator). Er wordt dan opnieuw nagegaan of u nog recht hebt op het sociaal internetaanbod.

  Het recht op het sociaal internetaanbod werkt niet met terugwerkende kracht.

  Blijf ik recht hebben op het sociaal internetaanbod als ik verander van telecomoperator?

  Als u van telecomoperator verandert, wordt uw lopende contract bij uw huidige telecomoperator beëindigd. Om het sociaal internetaanbod opnieuw te krijgen, dient u een nieuwe aanvraag in bij uw nieuwe telecomoperator. Om dat te doen, identificeert u zich met uw identiteitskaart of rijksregisternummer (afhankelijk van de telecomoperator). Er wordt dan opnieuw een controle uitgevoerd om na te gaan of u nog recht hebt op het sociaal internetaanbod.

  Wat gebeurt er met het sociaal internetaanbod wanneer degene die er recht  op heeft, overlijdt?

  Het is niet nodig om uw telecomoperator op de hoogte te stellen van het overlijden van de persoon die recht had op het sociaal internetaanbod.

  Om de 6 maanden voert de FOD Economie een automatische controle uit waarbij wordt nagekeken of u nog steeds recht hebt op het sociaal internetaanbod. Als bij die controle wordt vastgesteld dat diegene die er recht op heeft, is overleden, verliest het huishouden waartoe die persoon behoorde, dat recht. De FOD Economie brengt u hiervan schriftelijk op de hoogte en uw telecomoperator wordt verwittigd. Ook neemt uw telecomoperator contact met u op om een ander tariefplan te kiezen dat aansluit bij uw noden.

  Vanaf het moment dat uw telecomoperator u op de hoogte heeft gebracht, hebt u 3 maanden de tijd om te reageren en een ander tariefplan te kiezen dat aansluit bij uw noden of uw contract te beëindigen. Als u niet tijdig gereageerd hebt op het bericht van uw telecomoperator wordt uw contract na 3 maanden niet automatisch beëindigd. Uw telecomoperator zal uw abonnement aanpassen naar het meest voordelige tariefplan uit zijn commerciële aanbod dat overeenstemt met uw verbruiksprofiel.

   

  De samenstelling van mijn huishouden is veranderd, verlies ik mijn recht op het sociaal internetaanbod?

  Het is niet nodig om uw telecomoperator op de hoogte te stellen van de gewijzigde samenstelling van uw huishouden.

  Om de 6 maanden voert de FOD Economie een automatische controle uit waarbij wordt nagekeken of u nog steeds recht hebt op het sociaal internetaanbod. Daarbij wordt rekening gehouden met de samenstelling van uw huishouden.

  Als bij die automatische controle wordt vastgesteld dat er in uw huishouden nog een persoon is die behoort tot een van de categorieën van personen die recht hebben op het sociaal internetaanbod, dan blijft uw recht behouden.

  Als bij de automatische controle wordt vastgesteld dat u geen recht meer hebt op het sociaal internetaanbod, brengt de FOD Economie u daarvan schriftelijk op de hoogte en ook uw telecomoperator wordt verwittigd. Ook neemt uw telecomoperator contact met u op om een ander tariefplan te kiezen dat aansluit bij uw noden.

  Vanaf het moment dat uw telecomoperator u op de hoogte heeft gebracht, hebt u 3 maanden de tijd om te reageren en een ander tariefplan te kiezen dat aansluit bij uw noden of uw contract te beëindigen. Indien u niet tijdig gereageerd hebt op dat bericht van uw telecomoperator zal uw contract na 3 maanden niet automatisch worden beëindigd. Uw telecomoperator zal uw abonnement aanpassen naar het meest voordelige tariefplan uit zijn commerciële aanbod dat overeenstemt met uw verbruiksprofiel.

   

  Wat gebeurt er als ik mijn recht op het sociaal internetaanbod verlies?

  Wat gebeurt er als ik mijn recht op het sociaal internetaanbod verlies?

  Om de 6 maanden gebeurt er een automatische controle waarbij wordt nagekeken of u nog steeds recht hebt op het sociaal internetaanbod.

  • Als bij die automatische controle wordt vastgesteld dat u er nog recht op hebt, blijft u het sociaal internetaanbod ontvangen.
  • Als bij die automatische controle wordt vastgesteld dat u geen recht meer hebt op het sociaal internetaanbod, zal de FOD Economie u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en zal uw telecomoperator worden verwittigd. Ook zal uw telecomoperator contact met u opnemen om een ander tariefplan te kiezen dat aansluit bij uw noden.

  Vanaf het moment dat uw telecomoperator u op de hoogte heeft gebracht, hebt u 3 maanden de tijd om te reageren en een ander tariefplan te kiezen dat aansluit bij uw noden of uw contract te beëindigen. Indien u niet tijdig gereageerd hebt op dat bericht van uw telecomoperator wordt uw contract na 3 maanden niet automatisch beëindigd. Uw telecomoperator zal uw abonnement aanpassen naar het meest voordelige tariefplan uit zijn commerciële aanbod dat overeenstemt met uw verbruiksprofiel.

  Ik voldoe niet langer aan de voorwaarden om het sociaal internetaanbod te krijgen, moet ik mijn telecomoperator op de hoogte brengen?

  Het is niet nodig om uw telecomoperator op de hoogte te brengen van uw gewijzigde situatie.

  Om de 6 maanden gebeurt er een automatische controle waarbij wordt nagekeken of u nog steeds recht hebt op het sociaal internetaanbod.

  • Als bij de automatische controle wordt vastgesteld dat u er nog recht op hebt, blijft u het sociaal internetaanbod ontvangen.
  • Als bij die automatische controle wordt vastgesteld dat u geen recht meer hebt op het sociaal internetaanbod, zal de FOD Economie u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en zal uw telecomoperator worden verwittigd. Ook zal uw telecomoperator contact met u opnemen om een ander tariefplan te kiezen dat aansluit bij uw noden.

  Vanaf het moment dat uw telecomoperator u op de hoogte heeft gebracht, hebt u 3 maanden de tijd om te reageren en een ander tariefplan te kiezen dat aansluit bij uw noden of uw contract te beëindigen. Indien u niet tijdig gereageerd hebt op dat bericht van uw telecomoperator wordt uw contract na 3 maanden niet automatisch beëindigd. Uw telecomoperator zal uw abonnement aanpassen naar het meest voordelige tariefplan uit zijn commerciële aanbod dat overeenstemt met uw verbruiksprofiel.

  Het oude sociaal tarief telecom

   

  Is het mogelijk om te veranderen van het oude sociaal tarief telecom naar het sociaal internetaanbod?

  Het sociaal internetaanbod werkt anders dan het oude sociaal tarief telecom.

  Het oude sociaal tarief werkt met een systeem van kortingen op een aantal telecomproducten. Die worden toegekend ongeacht het aanbod of tariefplan vastgelegd in het contract.

  Het sociaal internetaanbod daarentegen is een gunstig vast maximumtarief voor een internetverbinding op een vaste locatie die moet voldoen aan een aantal technische minimumvereisten.

  Het sociaal internetaanbod voorziet twee tariefformules:

  1. Ofwel een maximumprijs van 19 euro per maand
   • voor internet op een vaste locatie
   • met minimale snelheden van 30 Mbps (download) en 4 Mbps (upload)
   • met minstens 150 GB data
     
  2. Ofwel een maximumprijs van 40 euro per maand
   • voor internet op een vaste locatie
   • met minimale snelheden van 30 Mbps (download) en 4 Mbps (upload)
   • met minstens 150 GB data
   • in combinatie met minimum 1 of meerdere andere diensten (bv. televisie en/of telefonie en/of mobiele telefonie …) afhankelijk van de telecomoperator

  Bovendien is er een korting van 50 % op de installatiekosten.

  Om in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

  Als u voldoet aan de toekenningsvoorwaarden voor het sociaal internetaanbod, kan u afstappen van het oude sociaal tarief en het nieuwe sociaal internetaanbod aanvragen.

  Opgelet, als u afstapt van het oude sociaal tarief om over te stappen naar het sociaal internetaanbod, krijgt u niet langer de kortingen die werden toegekend onder het oude sociaal tarief. Bovendien is het dan niet meer mogelijk om terug te keren naar het oude sociaal tarief. 

  Aangezien de telecomdiensten en de categorieën van rechthebbenden in de twee systemen niet dezelfde zijn, is het voor ons niet mogelijk om te zeggen welk systeem in uw persoonlijke situatie interessanter is.

  Het recht op het oude sociaal tarief garandeert niet het recht op het sociaal internetaanbod.

  We adviseren dus in elk geval om eerst te controleren of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod vooraleer u afstand neemt van het oude sociaal tarief.

  De FOD Economie heeft een tool ontworpen waar u kunt controleren of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod. De FOD Economie baseert zich daarvoor op informatie van het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). De informatie op die website en het resultaat van uw controle zijn louter informatief en kennen geen enkel recht toe.

  Controleer of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod door op de link hieronder te klikken.

  Naar de tool

  Als u denkt in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod, moet u dat aanvragen bij een telecomoperator die het aanbiedt. U identificeert zich met uw identiteitskaart of rijksregisternummer (afhankelijk van de telecomoperator).

  Enkel de telecomoperatoren Proximus, Telenet en VOO zijn verplicht het sociaal internetaanbod aan te bieden. De andere telecomoperatoren mogen het aanbieden maar zijn daartoe niet verplicht. Voorlopig biedt geen enkele andere telecomoperator het sociaal internetaanbod vrijwillig aan.

  We raden u in elk geval aan om het sociaal internetaanbod van de verschillende telecomoperatoren te vergelijken. U kan daarvoor terecht op de  websites van die telecomoperatoren.

  Meer informatie over het oude sociaal tarief vindt u op de website van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie.

  Wat is het verschil tussen het oude sociaal tarief telecom en het sociaal internetaanbod?

  De telecomdiensten en de categorieën van rechthebbenden in de twee systemen zijn niet dezelfde.

  Het sociaal internetaanbod werkt ook anders dan het oude sociaal tarief telecom.

  Het oude sociaal tarief telecom werkt met een systeem van kortingen op een aantal telecomproducten, die worden toegekend ongeacht het aanbod of tariefplan vastgelegd in het contract.

  Het sociaal internetaanbod gaat op termijn het oude sociaal tarief vervangen. Vanaf 1 maart 2024 kan u het oude sociaal tarief niet meer aanvragen. Personen die het recht op dat oude sociaal tarief hebben verworven vóór die datum, kunnen er ook na die datum van blijven genieten, zolang ze aan de toekenningsvoorwaarden van het oude sociaal tarief blijven voldoen.

  U verliest na 1 maart 2024 wel uw oude sociaal tarief in de volgende gevallen:

  • als het adres waar de dienst moet worden geleverd, verandert (bv. bij verhuis).
  • als u niet meer voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van het oude sociaal tarief.
  • als een persoon die geniet van het sociaal internetaanbod uw huishouden vervoegt.
  • als u verandert van telecomoperator.
  • als u verandert van contract of tariefplan bij uw huidige telecomoperator.
  • als de persoon die het contract met de telecomoperator heeft afgesloten, overlijdt.
  • als uw telecomoperator het tariefplan waar u gebruik van maakt in het kader van het oude sociaal tarief, stopzet.

  Het sociaal internetaanbod daarentegen is een gunstig vast maximumtarief voor een internetverbinding op een vaste locatie die moet voldoen aan een aantal technische minimumvereisten.

  Het sociaal internetaanbod voorziet twee tariefformules:

  1. Ofwel een maximumprijs van 19 euro per maand:
   • voor internet op een vaste locatie
   • met minimale snelheden van 30 Mbps (download) en 4 Mbps (upload)
   • met minstens 150 GB data
     
  2. Ofwel een maximumprijs van 40 euro per maand :
   • voor internet op een vaste locatie
   • met minimale snelheden van 30 Mbps (download) en 4 Mbps (upload)
   • met minstens 150 GB data
   • in combinatie met minimum 1 of meerdere andere diensten (bv. televisie en/of telefonie en/of mobiele telefonie …) afhankelijk  van telecomoperator.

  Bovendien is er een korting van 50 % op de installatiekosten.

  Om in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

  Als u voldoet aan de toekenningsvoorwaarden voor het sociaal internetaanbod, kan u afstappen van het oude sociaal tarief telecom en het nieuwe sociaal internetaanbod aanvragen.

  Opgelet, als u afstapt van het oude sociaal tarief om over te stappen naar het sociaal internetaanbod, krijgt u niet langer de kortingen krijgen die werden toegekend onder het oude sociaal tarief. . Bovendien is het dan niet meer mogelijk om terug te keren naar het oude sociaal tarief. 

  Aangezien de telecomdiensten en de categorieën van rechthebbenden in de twee systemen niet dezelfde zijn, is het voor ons niet mogelijk om te zeggen welk systeem in uw persoonlijke situatie interessanter is.

  Het recht op het oude sociaal tarief garandeert niet het recht op het sociaal internetaanbod.

  We adviseren dus in elk geval om eerst te controleren of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod vooraleer u afstand neemt van het oude sociaal tarief.

  De FOD Economie heeft een tool ontworpen waar u kunt controleren of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod. De FOD Economie baseert zich daarvoor op informatie van het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). De informatie op die website en het resultaat van uw controle zijn louter informatief en kennen geen enkel recht toe.

  Controleer of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod door op de link hieronder te klikken.

  Naar de tool

  Als u denkt in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod, moet u dat aanvragen bij een telecomoperator die het aanbiedt. U identificeert zich met uw identiteitskaart of rijksregisternummer (afhankelijk van de telecomoperator).

  Meer informatie over het oude sociaal tarief vindt u op de website van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie.

  Ik kreeg het oude sociaal tarief telecom al vóór 1 maart 2024. Verlies ik mijn recht op het oude sociaal tarief?

  Personen die het recht op het oude sociaal tarief telecom hebben verworven vóór 1 maart 2024, blijven het ook na die datum ontvangen. Ze hebben er recht op zolang zij aan de toekenningsvoorwaarden van het oude sociaal tarief voldoen. Er gebeurt geen automatische overschakeling naar het sociaal internetaanbod.

  Vanaf 1 maart 2024 gebeurt er jaarlijks via het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) een automatische controle waarbij wordt nagekeken of u nog steeds recht hebt op het oude sociaal tarief telecom. Als u er geen recht meer op zou hebben, krijgt u de kortingen die u werden toegekend onder het oude sociaal tarief niet langer. 

  U verliest na 1 maart 2024 uw oude sociaal tarief in de volgende gevallen:

  • als het adres waar de dienst wordt geleverd, verandert (bv. bij verhuis).
  • als u niet meer voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van het oude sociaal tarief.
  • als een persoon die geniet van het sociaal internetaanbod uw huishouden vervoegt.
  • als u verandert van telecomoperator.
  • als u verandert van contract of tariefplan bij uw huidige telecomoperator.
  • als de persoon die het contract met de telecomoperator heeft afgesloten overlijdt.
  • als het tariefplan waar u gebruik van maakt met het oude sociaal tarief, wordt stopgezet.

  U kan nadien wel een nieuwe aanvraag doen voor het sociaal internetaanbod bij uw telecomoperator, maar niet meer voor het oude sociaal tarief.

  De FOD Economie heeft een tool ontworpen waar u kunt controleren of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod. De FOD Economie baseert zich daarvoor op informatie van het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). De informatie op die website en het resultaat van uw controle zijn louter informatief en kennen geen enkel recht toe.

  Controleer of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod door op de link hieronder te klikken.

  Naar de tool

  Als u denkt in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod, moet u dat aanvragen bij een telecomoperator die het aanbiedt. U identificeert zich met uw identiteitskaart of rijksregisternummer (afhankelijk van de telecomoperator).

  Ik heb recht op het oude sociaal tarief telecom en ik wil graag iets wijzigen aan mijn tariefplan of van telecomoperator veranderen. Verlies ik het oude sociaal tarief?

  Als u geniet van het oude sociaal tarief telecom en beslist om uw tariefplan te wijzigen of om van telecomoperator te veranderen na 1 maart 2024, dan verliest u het recht op het oude sociaal tarief.

  U zal dus niet meer kunnen overstappen naar het oude sociale telecomtarief eens uw nieuwe contract is afgesloten.

  Als u echter voldoet aan de voorwaarden om het sociaal internetaanbod te verkrijgen kan u dit vanaf 1 maart 2024 aanvragen.

  De FOD Economie heeft een tool ontworpen waar u kunt controleren of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod. De FOD Economie baseert zich daarvoor op informatie van het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). De informatie op die website en het resultaat van uw controle zijn louter informatief en kennen geen enkel recht toe.

  Controleer of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod door op de link hieronder te klikken.

  Naar de tool

  Als u denkt in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod, moet u dat aanvragen bij een telecomoperator die het aanbiedt. U identificeert zich met uw identiteitskaart of rijksregisternummer (afhankelijk van de telecomoperator).

  Ik krijg het oude sociaal tarief telecom en ga verhuizen. Verlies ik dan het recht op het oude sociaal tarief?

  Als u het oude sociaal tarief telecom krijgt en beslist te verhuizen na 1 maart 2024, dan verliest u het recht op dat oude sociaal tarief.

  U kunt dus niet meer overstappen naar het oude sociaal tarief telecom eens u na uw verhuis een nieuw contract hebt afgesloten.

  Als u echter voldoet aan de voorwaarden om het sociaal internetaanbod te krijgen, kan u dat aanvragen.

  De FOD Economie heeft een tool ontworpen waar u kunt controleren of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod. De FOD Economie baseert zich daarvoor op informatie van het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). De informatie op die website en het resultaat van uw controle zijn louter informatief en kennen geen enkel recht toe.

  Controleer of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod door op de link hieronder te klikken.

  Naar de tool

  Als u denkt in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod, moet u dat aanvragen bij een telecomoperator die het aanbiedt. U identificeert zich met uw identiteitskaart of rijksregisternummer (afhankelijk van de telecomoperator).

  Waar vind ik meer informatie over het oude sociaal tarief telecom?

  Meer informatie over het oude sociaal tarief telecom vindt u op de website van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT).

  U kan uw vragen ook telefonisch voorleggen aan het BIPT, van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12 uur op het nummer 02 226 89 41.

  Ik heb het oude sociaal tarief telecom aangevraagd voor 1 maart 2024 maar mijn dossier was op die datum nog in behandeling. Moet ik een nieuwe aanvraag indienen? Krijg ik dan het oude sociaal tarief telecom of het sociaal internetaanbod?

  Als u uw aanvraag hebt ingediend vóór 1 maart 2024, wordt uw dossier behandeld volgens de regels van het oude sociaal tarief telecom.

  Meer informatie over het oude sociaal tarief telecom vindt u op de website van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT).

  Als blijkt dat u geen recht hebt op het oude sociaal tarief telecom, dan kan u vanaf 1 maart 2024 het sociaal internetaanbod aanvragen bij een telecomoperator die het sociaal internetaanbod aanbiedt.

  De FOD Economie heeft een tool ontworpen waar u kunt controleren of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod. De FOD Economie baseert zich daarvoor op informatie van het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). De informatie op die website en het resultaat van uw controle zijn louter informatief en kennen geen enkel recht toe.

  Controleer of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod door op de link hieronder te klikken.

  Naar de tool

  Als u denkt in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod, moet u dat aanvragen bij een telecomoperator die het aanbiedt. U identificeert zich met uw identiteitskaart of rijksregisternummer (afhankelijk van de telecomoperator).

  Ik krijg het oude sociaal tarief telecom voor vaste telefonie. Kan ik mijn oude sociaal tarief combineren met het sociaal internetaanbod?

  Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod houdt in dat noch de aanvrager, noch een lid van zijn huishouden al geniet van het oude sociaal tarief of van het sociaal internetaanbod.

  Het oude sociaal tarief telecom kan dus niet gecombineerd worden met het sociaal internetaanbod.

  Meer informatie over het oude sociaal tarief telecom vindt u op de website van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT).

  Ik wil overstappen van het oude sociaal tarief telecom naar het sociaal internetaanbod. Hoeveel tijd zit er tussen het opzeggen van het oude sociaal tarief en het ingaan van het sociaal internetaanbod?

  Na het opzeggen van het oude sociaal tarief telecom kan u onmiddellijk intekenen voor het sociaal internetaanbod bij een telecomoperator die dat aanbiedt. Die omschakeling zou vlot en ononderbroken moeten kunnen gebeuren.

  Opgelet, als u afstapt van het oude sociaal tarief om over te stappen naar het sociaal internetaanbod, krijgt u niet langer de kortingen die werden toegekend onder het oude sociaal tarief. Bovendien is het dan niet meer mogelijk om terug te keren naar het oude sociaal tarief. 

  Aangezien de telecomdiensten en de categorieën van rechthebbenden in de twee systemen niet dezelfde zijn, is het voor ons niet mogelijk om te zeggen welk systeem in uw persoonlijke situatie interessanter is.

  Het recht op het oude sociaal tarief telecom garandeert niet het recht het sociaal internetaanbod.

  We adviseren dus in elk geval om eerst te controleren of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod vooraleer u afstand neemt van het oude sociaal tarief telecom.

  De FOD Economie heeft een tool ontworpen waar u kunt controleren of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod. De FOD Economie baseert zich daarvoor op informatie van het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). De informatie op die website en het resultaat van uw controle zijn louter informatief en kennen geen enkel recht toe.

  Controleer of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod door op de link hieronder te klikken.

  Naar de tool

  Als u denkt in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod, moet u dat aanvragen bij een telecomoperator die het aanbiedt. U identificeert zich met uw identiteitskaart of rijksregisternummer (afhankelijk van de telecomoperator).

  Hou er ook rekening mee dat het sociaal internetaanbod anders werkt dan het oude sociaal tarief telecom.

  Het oude sociaal tarief telecom werkt met een systeem van kortingen op een aantal telecomproducten, die worden toegekend ongeacht het aanbod of tariefplan vastgelegd in het contract.

  Bij het sociaal internetaanbod ligt de klemtoon op een vaste internetverbinding. Het voordeel van het sociaal internetaanbod bestaat erin dat u aan een voordelig vast maximumtarief kunt genieten van internet op een vaste locatie, die moet voldoen aan een aantal technische minimumvereisten.

  Het sociaal internetaanbod voorziet twee tariefformules:

  1. Ofwel een maximumprijs van 19 euro per maand:
   • voor internet op een vaste locatie
   • met minimale snelheden van 30 Mbps (download) en 4 Mbps (upload)
   • met minstens 150 GB data
     
  2. Ofwel een maximumprijs van 40 euro per maand :
   • voor internet op een vaste locatie
   • met minimale snelheden van 30 Mbps (download) en 4 Mbps (upload)
   • met minstens 150 GB data
   • in combinatie met minimum 1 of meerdere andere diensten (bv. televisie en/of telefonie en/of mobiele telefonie …) afhankelijk  van  de telecomoperator

  Bovendien is er een korting van 50 % op de installatiekosten.

  Niet alle telecomoperatoren bieden het sociaal internetaanbod aan. De telecomoperatoren Proximus, Telenet en VOO zijn verplicht het sociaal internetaanbod aan te bieden. De andere telecomoperatoren mogen het aanbieden maar zijn daartoe niet verplicht. Voorlopig biedt geen enkele andere telecomoperator het sociaal internetaanbod vrijwillig aan.

  We raden u in elk geval aan om het sociaal internetaanbod van de verschillende telecomoperatoren te vergelijken. U kan daarvoor terecht op de websites van die telecomoperatoren.

  Zelf nagaan of u recht hebt

  Kan ik terecht bij het Contact Center van de FOD Economie om na te gaan of ik recht heb op het sociaal internetaanbod?

  U kan niet terecht bij het Contact Center van de FOD Economie om na te gaan of u al dan niet recht hebt op het sociaal internetaanbod.

  De FOD Economie heeft een tool ontworpen waarmee u kunt controleren of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod. De FOD Economie baseert zich daarvoor op informatie van het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

  Controleer of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod door op de link hieronder te klikken.

  Naar de tool

  Opgelet, de informatie en het resultaat van die tool zijn louter informatief en kennen geen enkel recht toe. Als u het sociaal internetaanbod aanvraagt bij een telecomoperator, wordt een controle uitgevoerd via een digitaal portaal van de FOD Economie, aan de hand van uw identiteitskaart of rijksregisternummer (naargelang de operator). Het resultaat van die controle bepaalt of de telecomoperator u een sociaal internetaanbod mag aanbieden of niet.

  Voor meer informatie over uw persoonlijke situatie raden we u aan contact op te nemen met

  • de bevoegde sociale instanties voor vragen over uw sociaal statuut
  • de gemeente voor vragen over uw domiciliëring.

  U vindt een lijst met nuttige contacten op onze FAQ-pagina.

  Kan ik zelf nagaan of ik recht heb op het sociaal internetaanbod?

  De FOD Economie heeft een tool ontworpen waarmee u kunt controleren of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod. De FOD Economie baseert zich daarvoor op informatie van het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

  Controleer of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod door op de link hieronder te klikken.

  Naar de tool

  Opgelet, de informatie en het resultaat van die tool zijn louter informatief en kennen geen enkel recht toe. Als u het sociaal internetaanbod aanvraagt bij een telecomoperator, wordt een controle uitgevoerd via een digitaal portaal van de FOD Economie, aan de hand van uw identiteitskaart of rijksregisternummer (afhankelijk van operator). Het resultaat van die controle bepaalt of de telecomoperator u een sociaal internetaanbod mag aanbieden of niet.

  Voor meer informatie over uw persoonlijke situatie raden we u aan contact op te nemen met

  • de bevoegde sociale instanties voor vragen over uw sociaal statuut
  • de gemeente voor vragen over uw domiciliëring.

  U vindt een lijst met nuttige contacten op onze FAQ-pagina.

  Wie kan via de tool van de FOD Economie controleren of hij/zij in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod?

  Iedereen kan controleren of zij/hij in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod, met behulp van een elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer of via de applicatie itsme.

  Controleer of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod door op de link hieronder te klikken.

  Naar de tool

  Opgelet, de informatie en het resultaat van die tool zijn louter informatief en kennen geen enkel recht toe. Als u het sociaal internetaanbod aanvraagt bij een telecomoperator, wordt een controle uitgevoerd via een digitaal portaal van de FOD Economie, aan de hand van uw identiteitskaart of rijksregisternummer (naargelang de operator). Het resultaat van die controle bepaalt of de telecomoperator u een sociaal internetaanbod mag aanbieden of niet.

  Voor meer informatie over uw persoonlijke situatie raden we u aan contact op te nemen met

  • de bevoegde sociale instanties voor vragen over uw sociaal statuut
  • de gemeente voor vragen over uw domiciliëring.

  U vindt een lijst met nuttige contacten op onze FAQ-pagina.

  Waar en hoe kunt u controleren of u in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod?

  U kan controleren of u in aanmerking komt via onze tool, met behulp van uw elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer of via de applicatie itsme.

  Opgelet, de informatie en het resultaat op die website zijn louter informatief en kennen geen enkel recht toe. Als u het sociaal internetaanbod aanvraagt bij een telecomoperator, wordt een controle uitgevoerd via een digitaal portaal van de FOD Economie, aan de hand van uw identiteitskaart of rijksregisternummer (afhankelijk van operator). Het resultaat van die controle bepaalt of de telecomoperator u een sociaal internetaanbod mag aanbieden of niet.

  Voor meer informatie over uw persoonlijke situatie raden we u aan contact op te nemen met

  • de bevoegde sociale instanties voor vragen over uw sociaal statuut
  • de gemeente voor vragen over uw domiciliëring.

  U vindt een lijst met nuttige contacten op onze FAQ-pagina.

  Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor het sociaal internetaanbod volgens de tool van de FOD Economie?

  De informatie en het resultaat van die tool zijn louter informatief en kennen geen enkel recht toe.

  Als u denkt in aanmerking te komen voor het sociaal internetaanbod, moet u dat aanvragen bij een telecomoperator die dat aanbiedt. U identificeert zich met uw identiteitskaart of rijksregisternummer.

  Als u het sociaal internetaanbod aanvraagt, wordt een controle uitgevoerd via een digitaal portaal van de FOD Economie, aan de hand van uw identiteitskaart of rijksregisternummer, naargelang de telecomoperator). Het resultaat van die controle bepaalt of de telecomoperator u een sociaal internetaanbod mag aanbieden of niet.

  Zijn de resultaten van de controle die ik deed via de tool van de FOD Economie, om te weten of ik in aanmerking kom voor het sociaal internetaanbod, bindend?

  Nee, de informatie en het resultaat van die tool zijn louter informatief en kennen geen enkel recht toe. Als u het sociaal internetaanbod aanvraagt, wordt een controle uitgevoerd via een digitaal portaal van de FOD Economie, aan de hand van uw identiteitskaart of rijksregisternummer (naargelang de operator). Het resultaat van die controle bepaalt of de telecomoperator u een sociaal internetaanbod mag aanbieden of niet.

  Als u het sociaal internetaanbod aanvraagt, voert de telecomoperator zelf een controle uit. Die controle  bepaalt of de operator u een sociaal internetaanbod mag aanbieden.

  Voor meer informatie over uw persoonlijke situatie raden we u aan contact op te nemen met

  • de bevoegde sociale instanties voor vragen over uw sociaal statuut
  • de gemeente voor vragen over uw domiciliëring

  U vindt een lijst met nuttige contacten op onze FAQ-pagina.

  Waar kan ik terecht als ik volgens de tool van de FOD Economie wel recht heb op het sociaal internetaanbod maar volgens de telecomoperator niet?

  De informatie en het resultaat van de tool van de FOD Economie zijn louter informatief en kennen geen enkel recht toe. Het kan zijn dat uw situatie of de situatie van iemand in uw huishouden is veranderd na het gebruiken van onze tool.

  Voor meer informatie over uw persoonlijke situatie raden we u aan contact op te nemen met

  • de bevoegde sociale instanties voor vragen over uw sociaal statuut
  • de gemeente voor vragen over uw domiciliëring

  U vindt een lijst met nuttige contacten op onze FAQ-pagina.

  Bij wie kan ik terecht voor meer informatie over de controle die ik deed via de tool van de FOD Economie?

  Contacteer voor meer informatie het Contact Center van de FOD Economie.

  Opgelet, u kan niet terecht bij het Contact Center van de FOD Economie om voor u na te gaan of u al dan niet recht hebt op het sociaal internetaanbod.

  Laatst bijgewerkt
  4 april 2024