Table of Contents

  Adres:

  Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8
  1160 Brussel

  E-mail: info@ombudscom.be
  Website: http://www.ombudsmanvoordehandel.be/

  Een bemiddelingsaanvraag indienen
  via Belmed

  Voor welke problemen?

  • De Ombudsman voor de Handel is bevoegd om geschillen tussen een consument en een geabonneerde handelaar te behandelen die betrekking hebben op de uitvoering van een verkoop- of dienstverleningsovereenkomst of het gebruik van een product.
  • De Ombudsman voor de Handel is niet bevoegd voor:
   • verzoeken die verband houden met de schadeloosstelling van lichamelijk letsel;
   • verzoeken die verband houden met de aansprakelijkheid voor producten met gebreken;
   • verzoeken die betrekking hebben op specifieke domeinen waarvoor een andere gekwalificeerde entiteit bevoegd is;
   • verzoeken die uitgaan van een handelaar of iemand die beroepshalve handelt.
  • Een handelaar is geabonneerd wanneer hij zich ertoe verbindt om de bevoegdheid van de Ombudsman voor de Handel te erkennen, hij de kosten van dit abonnement draagt en onderhavig procedurereglement respecteert. De lijst van geabonneerde handelaars is opgenomen op de website van de Ombudsman voor de Handel.
  • Worden door de Ombudsman voor de Handel onontvankelijk verklaard:
   • verzoeken die niet binnen zijn bevoegdheidsgebied vallen;
   • verzoeken die niet vooraf aan de betrokken handelaar zijn gericht of die al meer dan een jaar eerder aan hem zijn gericht;
   • verzoeken die betrekking hebben op een waarde kleiner dan 25 euro, behalve niet in geld waardeerbare verzoeken;
   • verzoeken m.b.t. de regeling van geschillen waarvoor al een rechtsvordering is ingesteld of die eerder het voorwerp was van een rechtsvordering;
   • verzoeken die buiten de Europese Unie, Zwitserland of Noorwegen worden ingediend;
   • anonieme, verzonnen, kwetsende of lasterlijke verzoeken;
   • verzoeken die zijn werking ernstig zouden belemmeren.

  Kosten

  • Gratis

  Een verzoeningsprocedure bij de Ombudsman voor de Handel is kosteloos voor de consumenten. De Ombudsman voor de Handel wordt gefinancierd door de handelaars die zich geregistreerd hebben. De handelaar betaalt een jaarlijks bedrag op basis van zijn omzet en dossierkosten in functie van het aantal ter verzoening voorgelegde gevallen.

  Talen

  Talen waarin de procedure gevoerd kan worden:

  • Nederlands
  • Frans
  • Engels

  Territoriale bevoegdheid

  De Ombudsman voor de Handel behandelt klachten die afkomstig zijn uit:

  • de hele Europese Unie,
  • Zwitserland en
  • Noorwegen,

  en betrekking hebben op een geregistreerde handelaar (actuele lijst op de website: http://www.ombudsmanvoordehandel.be/).

  Toegangsvoorwaarden

  • U moet handelen als consument.

  Hoe werkt het?

  Stap1

  U heeft een product of dienst gekocht en u bent niet tevreden.

  • Heeft u eerst samen met de handelaar of met zijn klantendienst naar een oplossing gezocht?

  • Is de handelaar geregistreerd bij de Ombudsman van de Handel?

  Stap 2

  Nu kan de verzoeningsprocedure starten! U beschrijft het probleem en vraagt om een oplossing via het online formulier.

  Stap 3

  De handelaar bekijkt uw klacht en geeft zijn mening of maakt eventueel een voorstel om het geschil op te lossen. Deze stap duurt maximum 21 dagen.

  Stap 4

  Bent u tevreden met het voorstel van de handelaar? Dan is de zaak afgesloten!

  Bent u niet tevreden? Dan bekijkt de Ombudsman uw zaak verder.

  Stap 5

  De Ombudsman stelt een neutrale en onafhankelijke verzoener aan. Nadat de verzoener het dossier geanalyseerd heeft, stelt hij een verzoeningsakkoord voor. Deze stap duurt maximum 40 dagen.

  Stap 6

  U kunt nu het voorstel aanvaarden of afkeuren. U heeft hier 2 weken de tijd voor. De handelaar moet het voorstel ook aanvaarden om tot een akkoord te komen.

  Als u nog steeds niet tevreden bent over het voorstel, kunt u naar de rechtbank stappen.

  Procedurereglement

  Belmed-partnerLogo-belmed.gif

  Laatst bijgewerkt
  21 mei 2024