De Nationale Raad voor de Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming (NRC) is een adviesorgaan opgericht door de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming, om de beginselen van de coöperatie te verspreiden en het ideaal van de coöperatie veilig te stellen.

Opdrachten

De NRC heeft twee hoofdopdrachten:

  1. passende maatregelen bestuderen en bevorderen tot verspreiding van de beginselen en het ideaal van de coöperatie, zoals met name gedefinieerd door de Internationale Coöperatieve Alliantie;
  2. adviezen of voorstellen in verband met de vraagstukken over de coöperatieve bedrijvigheid overmaken aan de minister en, voor de aangelegenheden waarvoor hij bevoegd is, aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Dat kan gebeuren ofwel op hun verzoek, ofwel uit eigen beweging en in de vorm van verslagen met vermelding van de verschillende standpunten die in de Nationale Raad voor Coöperatie uiteengezet werden.

Samenstelling

De NRC bestaat uit een algemene vergadering en een orgaan genaamd “het bureau”.

Algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van groeperingen en van niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen.

  • de niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschap kan een vertegenwoordiger aanwijzen;
  • de groeperingen kunnen twee vertegenwoordigers aanwijzen;
  • de niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschap met meer dan 100 000 vennoten heeft evenwel het recht om twee vertegenwoordigers af te vaardigen.

Elke vertegenwoordiger beschikt over één stem.

De mandaten van de leden van de algemene vergadering hebben een duur van zes jaar. Ze zijn hernieuwbaar.

Bureau

Het bureau is samengesteld uit maximaal twintig leden met gelijk stemrecht.

Deze worden benoemd door de Koning, op voordracht van de algemene vergadering, met inachtname van de volgende bepalingen:

  • vijf zetels worden toegewezen aan de kandidaten die de groeperingen vertegenwoordigen welke het grootste aantal erkende coöperatieve vennootschappen vertegenwoordigen;
  • vijf zetels worden toegewezen aan de kandidaten die de groeperingen of de niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen vertegenwoordigen met het grootst aantal vennoten in een erkende coöperatieve vennootschap;
  • drie zetels worden toegewezen aan de kandidaten die coöperatieve vennootschappen met meer dan 250.000 vennoten vertegenwoordigen maar niet tot een groepering behoren;
  • zeven zetels worden toegewezen aan groeperingen of niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen die niet vallen onder de drie bovenstaande categorieën.

Op voordracht van het bureau en goedgekeurd door de algemene vergadering, benoemt de Koning, onder de leden van het bureau, een voorzitter en een ondervoorzitter.

De mandaten van het bureau, de voorzitter en de ondervoorzitter hebben een duur van zes jaar. Zij zijn hernieuwbaar.

Commissies

Maximaal drie permanente commissies kunnen worden opgericht door de algemene vergadering of het bureau met als doel het voorbereiden van adviezen of het analyseren van specifieke problemen.

De algemene vergadering heeft momenteel twee commissies opgericht, namelijk de “Commissie Communicatie” en de “Commissie Wetgeving”.

Om te beantwoorden aan een gerichte vraag van een bepaalde sector kunnen er eveneens tijdelijke commissies worden opgericht door de algemene vergadering of het bureau.

Secretariaat

Het secretariaat van de NRC wordt verzekerd door de FOD Economie.

Leden van de algemene vergadering van de NRC

Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Nationale Raad voor de Coöperatie, zijn de hierna vermelde personen benoemd, door koninklijk besluit van 25 mei 2021, tot leden van de algemene vergadering van de NRC vanaf 1 juni 2021 voor een termijn van 6 jaar:

Op voordracht van de groeperingen van erkende coöperatieve vennootschappen en van de erkende coöperatieve vennootschappen die niet tot een groepering behoren en meer dan 100.000 vennoten tellen:

De heer Luc VANOIRBEEK
Mevr. Ann DE CRAENE
Mevr. Valentine HUYS
De heer Nicolas NELIS
Mevr. Orphee MARIËN
De heer Thomas BLONDEEL
De heer Peter BOSMANS
De heer Jacques DEBRY
De heer Stephan OLAERTS
De heer Luc DE BOLLE
Mevr. Sofie DONNEAUX
De heer Pieter MARINUS
De heer Guy VANDEPOEL
De heer Bernard BAYOT
Mevr. Veerle VANDENABEELE

Op voordracht van de erkende coöperatieve vennootschappen die niet tot een groepering behoren:

Mevr. Marina VIAENE
De heer Luc FRANCOIS
Mevr. Laetitia DEVAUX
De heer Jo OP DE BEECK
Mevr. Anne-Catherine RIZZO
De heer Willem JANSSENS
De heer Dominik RONSE
Mevr. Frauke VAN GOETHEM
De heer Erwin SCHÖPGES
Mevr. Elisabeth DE RUDDER
De heer Tom BALTHAZAR
De heer Olivier WENIN
Mevr. Thérèse-Marie BOUCHAT
De heer Bart ONSIA
De heer Martin RAUCENT
De heer Fabrice COLLIGNON
De heer Geert REYNIERS
De heer Geert VAN DE WOESTYNE
De heer Jérôme HERMAN
De heer Joris CNOCKAERT
Mevr. Morgane TOCK
Mevr. Gitte HEIRMAN
De heer Eric DERYCKE
Mevr. Kristien HERMANS
De heer David NOELMANS
De heer Mario HUSTINX
De heer Jabo MUTSINZI
Mevr. Carine VRAYENNE
De heer Pieter-Jan VAN DE VELDE
De heer François LEBOUTTE
De heer  Adrien LOUIS
De heer Steven DECAT
De heer  Gilles DOUTRELEPONT
De heer Cedric DEPUYDT
De heer Jan VERBRUGGE
Mevr. An SCHAUBROECK
De heer John VANWYNSBERGHE
De heer Daniel DIRICKX
De heer Sébastien CASSART
Mevr. Marlies VLASSELAER
Mevr. Dana VIERENDEEL
Mevr. Nathalie DEVRIESE
De heer Niko DEPREZ
De heer Hervé PIRARD
Mevr. Anneleen DE SMET
De heer Maxime DECHESNE
Mevr. An BERDEN

Leden van het bureau van de NRC

Overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Nationale Raad voor de Coöperatie, zijn de hierna vermelde personen benoemd, door koninklijk besluit van 24 oktober 2021, tot leden van het bureau van de NRC vanaf 9 november 2021 voor een termijn van 6 jaar:

Op voordracht van de groeperingen die het grootst aantal erkende coöperatieve vennootschappen vertegenwoordigen:

Mevr. Sofie DONNEAUX
De heer Guy VANDEPOEL
Mevr. Orphee MARIËN
De heer Jacques DEBRY
Mevr. Valentine HUYS

Op voordracht van de groeperingen waarvan een van hun leden het grootst aantal vennoten telt of op voordracht van de niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen die het grootst aantal vennoten telt:

De heer Luc VANOIRBEEK
De heer Bernard BAYOT
De heer Luc FRANCOIS
De heer Martin RAUCENT
Mevr. Elisabeth DE RUDDER

Op voordracht van de niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen met meer dan 250.000 vennoten:

De heer Joris CNOCKAERT
De heer Geert REYNIERS
De heer Stephan OLAERTS

Op voordracht van de groeperingen of de niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen die niet onder de drie voormelde categorieën vallen:

Mevr. Anneleen DE SMET
De heer Mario HUSTINX
De heer John VANWYNSBERGHE
De heer Adrien LOUIS
Mevr. Anne-Françoise RULMONT
De heer Gilles DOULTRELEPONT
Mevr. Nathalie DEVRIESE

Leden die het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap van de NRC verzekeren

Naar aanleiding van de hernieuwing van de mandaten van de leden van de algemene vergadering en het bureau van de NRC, hebben de voorzitter van de NRC en de ondervoorzitter van de NRC hun ontslag aangekondigd tijdens de vergadering van het bureau van de NRC van 23 november 2021.

In dit kader heeft het bureau van het NRC, overeenkomstig artikel 6 van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming, de kandidatuur van de heer Stephan OLAERTS voor het mandaat van voorzitter van de NRC en die van de heer Jacques DEBRY voor het mandaat van ondervoorzitter van de NRC voorgedragen.

Tijdens haar vergadering van 23 november 2021 heeft de algemene vergadering van de NRC de twee door het bureau van de NRC voorgedragen kandidaturen goedgekeurd met eenparigheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. 

Adviezen

Nieuwsbrief

De recente nieuwsbrieven kunt u raadpelegen via de volgende link:

Newsletter NRC-CNC

Jaarverslag

Laatst bijgewerkt
27 maart 2023