Table of Contents

  De Nationale Raad voor de Coöperatie is een adviesorgaan opgericht door de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor Coöperatie, om de beginselen van de coöperatie te verspreiden en het ideaal van de coöperatie veilig te stellen.

  Opdrachten

  De Nationale Raad voor de Coöperatie heeft twee hoofdopdrachten:

  1. passende maatregelen bestuderen en bevorderen tot verspreiding van de beginselen en het ideaal van de coöperatie, zoals met name gedefinieerd door de Internationale Coöperatieve Alliantie;
  2. adviezen of voorstellen in verband met de vraagstukken over de coöperatieve bedrijvigheid overmaken aan de minister en, voor de aangelegenheden waarvoor hij bevoegd is, aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Dat kan gebeuren ofwel op hun verzoek, ofwel uit eigen beweging en in de vorm van verslagen met vermelding van de verschillende standpunten die in de Nationale Raad voor Coöperatie uiteengezet werden.

  Hervorming van de Nationale Raad voor de Coöperatie

  Met de goedkeuring door het parlement van de wet van 12 juli 2013 tot wijziging van de wet van 22 juli 1955 houdende de oprichting van een Nationale Raad voor de Coöperatie werd er een nieuwe stap gezet in de hervorming van de Nationale Raad voor de Coöperatie.

  Die wet, in voege getreden op 4 augustus 2013, maakt de samenstelling en de werking van de Nationale Raad voor de Coöperatie eenvoudiger en transparanter, zodat die beter aan de actuele noden en de dynamiek van de coöperatieve beweging beantwoordt.

  Concreet worden de vier sectorale commissies afgeschaft, en vervangen door één algemene vergadering. Hierin kan elke erkende coöperatieve vennootschap worden vertegenwoordigd, of op zijn minst via de groepering waartoe de erkende coöperatie behoort, en waarvan de rol erin bestaat om het werk van de Nationale Raad voor de Coöperatie te oriënteren.

  Naast de algemene vergadering wordt er ook een bestuursorgaan opgericht, het “bureau ” genoemd.

  Om de Nationale Raad voor de Coöperatie toe te laten om zijn activiteiten met een maximum aan flexibiliteit te organiseren, hebben het bureau en de algemene vergadering de mogelijkheid om twee permanente commissies te installeren, die elk tot taak hebben om de Nationale Raad bij te staan in de voorbereiding van adviezen of in de analyse van bepaalde problemen.

  Dat zijn met name de Commissie Communicatie (die belast is met het opstellen van richtsnoeren voor het communicatieplan van de NRC en het uitvoeren van activiteiten van de NRC zoals het voorbereiden en het publiceren van de Newsletter, het organiseren van seminaries en evenementen) en de Commissie Wetgeving (die belast is met de juridische aspecten over de organisatie en de samenstelling van de NRC, en meer algemeen alle vraagstukken en ontwikkelingen in verband met coöperatieve vennootschappen).

  Door de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 11 juni 2014 van het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Nationale Raad voor de Coöperatie wordt de hervorming gefinaliseerd die werd ingezet door de wet van 12 juli 2013. 

  Samenstelling

  De Nationale Raad voor de Coöperatie bestaat uit een algemene vergadering en een orgaan genaamd “het bureau”.

  Algemene vergadering

  De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van groeperingen en van niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen.

  • de niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschap kan een vertegenwoordiger aanwijzen;
  • de groeperingen kunnen twee vertegenwoordigers aanwijzen;
  • de niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschap met meer dan 100 000 vennoten heeft evenwel het recht om twee vertegenwoordigers af te vaardigen.

  Elke vertegenwoordiger beschikt over één stem.

  De mandaten van de leden van de algemene vergadering hebben een duur van zes jaar. Ze zijn hernieuwbaar.

  Bureau

  Het bureau is samengesteld uit maximaal twintig leden met gelijk stemrecht.

  Deze worden benoemd door de Koning, op voordracht van de algemene vergadering, met inachtname van de volgende bepalingen:

  • vijf zetels worden toegewezen aan de kandidaten die de groeperingen vertegenwoordigen welke het grootste aantal erkende coöperatieve vennootschappen vertegenwoordigen;
  • vijf zetels worden toegewezen aan de kandidaten die de groeperingen of de niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen vertegenwoordigen met het grootst aantal vennoten in een erkende coöperatieve vennootschap;
  • drie zetels worden toegewezen aan de kandidaten die coöperatieve vennootschappen met meer dan 250.000 vennoten vertegenwoordigen maar niet tot een groepering behoren;
  • zeven zetels worden toegewezen aan groeperingen of niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen die niet vallen onder de drie bovenstaande categorieën.

  Op voordracht van het bureau en goedgekeurd door de algemene vergadering, benoemt de Koning, onder de leden van het bureau, een voorzitter en een ondervoorzitter.

  De mandaten van het bureau, de voorzitter en de ondervoorzitter hebben een duur van zes jaar. Zij zijn hernieuwbaar.

  Commissies

  Maximaal drie permanente commissies kunnen worden opgericht door de algemene vergadering of het bureau met als doel het voorbereiden van adviezen of het analyseren van specifieke problemen.

  Om te beantwoorden aan een gerichte vraag van een bepaalde sector kunnen er eveneens tijdelijke commissies worden opgericht door de algemene vergadering of het bureau.

  Secretariaat

  Het secretariaat van de Nationale Raad voor de Coöperatie wordt verzekerd door de FOD Economie. 

  Leden van de algemene vergadering

  Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Nationale Raad voor de Coöperatie, zijn de hierna vermelde personen benoemd tot leden van de algemene vergadering van de Nationale Raad voor de Coöperatie vanaf 6 mei 2015 voor een termijn van 6 jaar:

  Op voordracht van de groeperingen van erkende coöperatieve vennootschappen en van de erkende coöperatieve vennootschappen die niet tot een groepering behoren en meer dan 100.000 vennoten tellen:
  Mevr. Lieve Jacobs
  De heer Matthieu Vanhove
  De heer Marc Rosiers
  De heer Erik Mijten
  De heer Eddy Leloup
  Mevr. Véronic Stas-Schillings
  De heer Marc-Henri Cornely
  De heer Jean-Paul Knaepen
  De heer Peter Bosmans
  Mevr. Carol Van De Maele
  De heer Joris Cnockaert
  Mevr. Isabelle D'Haeninck
  De heer Philippe Appeltans
  Mevr. Ann De Craene
  Mevr. Christine Le Borne
  De heer Alain Masure
  Mevr. Ines Rothmann
  Mevr. Relinde Baeten

  Op voordracht van de erkende coöperatieve vennootschappen die niet tot een groepering behoren:
  De heer Eric Van Nueten
  Mevr. Katrien Favere
  Mevr. Johanna Ost
  De heer Anton Smagghe
  Mevr. Ann Vantournhout
  De heer Dirk Dewilde
  De heer Stéphane Debusschere
  Mevr. Hilde Vanwildemeersch
  De heer Bernard Horenbeek
  De heer Jean-Pierre Lacroix
  De heer Serge Cornet
  De heer Filip Vanlommel
  De heer Bernard Bayot
  Mevr. Lucie Evers
  De heer Wim Van Damme
  De heer Kurt Moors
  De heer Marc de Ruijter
  De heer Herwig De Lannoy
  De heer Dirk Dalle
  De heer Danny De Mul
  Mevr. Valérie Vercammen
  De heer Mathieu Vrancken
  De heer Paul Maréchal
  De heer Kamukenji Mpoy
  Mevr. Christa Schaut
  De heer Eric Decolvenaer
  Mevr. Nathalie Bekx
  De heer Luc François  

  Leden van het bureau

  Overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Nationale Raad voor de Coöperatie, zijn de hierna vermelde personen benoemd tot leden van het bureau van de Nationale Raad voor de Coöperatie vanaf 22 oktober 2015 voor een termijn van 6 jaar:

  Op voordracht van de groeperingen die het grootst aantal erkende coöperatieve vennootschappen vertegenwoordigen:
  Mevr. Christine Le Borne
  De heer Marc Rosiers
  Mevr. Ines Rothmann
  De heer Marc-Henri Cornely
  De heer Joris Cnockaert

  Op voordracht van de groeperingen waarvan een van hun leden het grootst aantal vennoten telt of op voordracht van de niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen die het grootst aantal vennoten telt:
  De heer Peter Bosmans
  Mevr. Relinde Baeten
  De heer Luc François
  De heer Philippe Appeltans
  De heer Eddy Leloup

  Op voordracht van de niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen met meer dan 250.000 vennoten:
  De heer Matthieu Vanhove

  Op voordracht van de groeperingen of de niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen die niet onder de drie voormelde categorieën vallen:
  De heer Dirk Dewilde
  De heer Jean-Pierre Lacroix
  De heer Kurt Moors
  Mevr. Ann Vantournhout
  Mevr. Katrien Favere
  Mevr. Stéphanie Bonnave
  De heer Bernard Bayot 

  Leden die het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap verzekeren

  Als gevolg van het ontslag van de voorzitter en de ondervoorzitter van de NRC in mei 2018, zijn de leden van het bureau en de leden van de algemene vergadering van de NRC op 19 juni 2018 bijeengekomen om een nieuwe voorzitter, respectievelijk nieuwe ondervoorzitter aan te duiden en vervolgens de aanstelling goed te keuren.

  Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, heeft de Koning bij het koninklijk besluit van 18 juli 2018 (Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2018) de heer Pieter Verhelst, in de functie van voorzitter van de NRC, en de heer Bernard Bayot, in de functie van ondervoorzitter van de NRC benoemd. 

  Adviezen

  Advies NRC hervorming Wetboek vennootschappen - juni 2015 (PDF, 181.79 KB)

  Advies uitgebracht door de nationale raad voor de coöperatie op 11 december 2009 over de verenigbaarheid van de voorwaarden tot erkenning van de coöperatieve vennootschappen met de Europese verdragen (PDF, 174.97 KB)

  Advies uitgebracht door de Nationale Raad voor de Coöperatie over het ontwerp met betrekking tot de integratie van de Europese coöperatieve vennootschap in het Wetboek van vennootschappen - mei 2006. (DOC, 658.5 KB)

  Advies houdende een voorstel tot hervorming van de wetgeving betreffende de Nationale Raad voor de Coöperatie - maart 2006. (DOC, 674 KB)

  Advies inzake de toepassing van de IAS-norm 32 – Impact op de coöperatieve vennootschappen – december 2003. (DOC, 663.5 KB)

  Advies van de Nationale Raad voor de Coöperatie over het statuut van de Europese coöperatieve vennootschap (ECV) en het ontwerp van de richtlijn met betrekking tot de participatie van werknemers in de ECV – juni 2002 (DOC, 659.5 KB)

  Aanbeveling van de Nationale Raad voor de Coöperatie van 18 maart 2002 inzake het document "Promotion des Coopératives" van het Bureau International du Travail te Genève. (DOC, 654.5 KB)

  Advies van de Nationale Raad voor de Coöperatie van 18 maart 2002 met betrekking tot het document van de Europese Commissie "Draft consultation Paper – cooperatives in Enterprise Europe" van 7 december 2001. (DOC, 661 KB) 

  Nieuwsbrief

  De recente nieuwsbrieven kunt u raadpelegen via de volgende link:

  http://newsletter-nrc-cnc.be/index.php/nl-nl/


  Jaarverslag

  Laatst bijgewerkt
  22 februari 2019

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Ondernemingen

   Het vervangen van gevaarlijke chemische stoffen – Studie van april 2019

  2. Ondernemingen

   Hervorming van het Wetboek van vennootschappen - Inwerkingtreding op 01.05.2019

  3. Ondernemingen

   Brochure “Zelfstandige worden” – Nieuwe editie