De Nationale Raad voor de Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming (NRC) is een adviesorgaan opgericht door de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming, om de beginselen van de coöperatie te verspreiden en het ideaal van de coöperatie veilig te stellen.

Opdrachten

De NRC heeft twee hoofdopdrachten:

  1. passende maatregelen bestuderen en bevorderen tot verspreiding van de beginselen en het ideaal van de coöperatie, zoals met name gedefinieerd door de Internationale Coöperatieve Alliantie;
  2. adviezen of voorstellen in verband met de vraagstukken over de coöperatieve bedrijvigheid overmaken aan de minister en, voor de aangelegenheden waarvoor hij bevoegd is, aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Dat kan gebeuren ofwel op hun verzoek, ofwel uit eigen beweging en in de vorm van verslagen met vermelding van de verschillende standpunten die in de Nationale Raad voor Coöperatie uiteengezet werden.

Samenstelling

De NRC bestaat uit een algemene vergadering en een orgaan genaamd “het bureau”.

Algemene vergadering

De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van groeperingen en van niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen.

  • de niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschap kan een vertegenwoordiger aanwijzen;
  • de groeperingen kunnen twee vertegenwoordigers aanwijzen;
  • de niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschap met meer dan 100 000 vennoten heeft evenwel het recht om twee vertegenwoordigers af te vaardigen.

Elke vertegenwoordiger beschikt over één stem.

De mandaten van de leden van de algemene vergadering hebben een duur van zes jaar. Ze zijn hernieuwbaar.

Bureau

Het bureau is samengesteld uit maximaal twintig leden met gelijk stemrecht.

Deze worden benoemd door de Koning, op voordracht van de algemene vergadering, met inachtname van de volgende bepalingen:

  • vijf zetels worden toegewezen aan de kandidaten die de groeperingen vertegenwoordigen welke het grootste aantal erkende coöperatieve vennootschappen vertegenwoordigen;
  • vijf zetels worden toegewezen aan de kandidaten die de groeperingen of de niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen vertegenwoordigen met het grootst aantal vennoten in een erkende coöperatieve vennootschap;
  • drie zetels worden toegewezen aan de kandidaten die coöperatieve vennootschappen met meer dan 250.000 vennoten vertegenwoordigen maar niet tot een groepering behoren;
  • zeven zetels worden toegewezen aan groeperingen of niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen die niet vallen onder de drie bovenstaande categorieën.

Op voordracht van het bureau en goedgekeurd door de algemene vergadering, benoemt de Koning, onder de leden van het bureau, een voorzitter en een ondervoorzitter.

De mandaten van het bureau, de voorzitter en de ondervoorzitter hebben een duur van zes jaar. Zij zijn hernieuwbaar.

Commissies

Maximaal drie permanente commissies kunnen worden opgericht door de algemene vergadering of het bureau met als doel het voorbereiden van adviezen of het analyseren van specifieke problemen.

Om te beantwoorden aan een gerichte vraag van een bepaalde sector kunnen er eveneens tijdelijke commissies worden opgericht door de algemene vergadering of het bureau.

Secretariaat

Het secretariaat van de NRC wordt verzekerd door de FOD Economie.

Leden van de algemene vergadering

Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Nationale Raad voor de Coöperatie, zijn de hierna vermelde personen benoemd tot leden van de algemene vergadering van de NRC vanaf 6 mei 2015 voor een termijn van 6 jaar:

Op voordracht van de groeperingen van erkende coöperatieve vennootschappen en van de erkende coöperatieve vennootschappen die niet tot een groepering behoren en meer dan 100.000 vennoten tellen:
Mevr. Lieve Jacobs
De heer Matthieu Vanhove
De heer Marc Rosiers
De heer Erik Mijten
De heer Eddy Leloup
Mevr. Véronic Stas-Schillings
De heer Marc-Henri Cornely
De heer Jean-Paul Knaepen
De heer Peter Bosmans
Mevr. Carol Van De Maele
De heer Joris Cnockaert
Mevr. Isabelle D'Haeninck
De heer Philippe Appeltans
Mevr. Ann De Craene
Mevr. Christine Le Borne
De heer Alain Masure
Mevr. Ines Rothmann
Mevr. Relinde Baeten

Op voordracht van de erkende coöperatieve vennootschappen die niet tot een groepering behoren:
De heer Eric Van Nueten
Mevr. Katrien Favere
Mevr. Johanna Ost
De heer Anton Smagghe
Mevr. Ann Vantournhout
De heer Dirk Dewilde
De heer Stéphane Debusschere
Mevr. Hilde Vanwildemeersch
De heer Bernard Horenbeek
De heer Jean-Pierre Lacroix
De heer Serge Cornet
De heer Filip Vanlommel
De heer Bernard Bayot
Mevr. Lucie Evers
De heer Wim Van Damme
De heer Kurt Moors
De heer Marc de Ruijter
De heer Herwig De Lannoy
De heer Dirk Dalle
De heer Danny De Mul
Mevr. Valérie Vercammen
De heer Mathieu Vrancken
De heer Paul Maréchal
De heer Kamukenji Mpoy
Mevr. Christa Schaut
De heer Eric Decolvenaer
Mevr. Nathalie Bekx
De heer Luc François

Leden van het bureau

Overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Nationale Raad voor de Coöperatie, zijn de hierna vermelde personen benoemd tot leden van het bureau van de NRC vanaf 22 oktober 2015 voor een termijn van 6 jaar:

Op voordracht van de groeperingen die het grootst aantal erkende coöperatieve vennootschappen vertegenwoordigen:
Mevr. Christine Le Borne
De heer Marc Rosiers
Mevr. Ines Rothmann
De heer Marc-Henri Cornely
De heer Joris Cnockaert

Op voordracht van de groeperingen waarvan een van hun leden het grootst aantal vennoten telt of op voordracht van de niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen die het grootst aantal vennoten telt:
De heer Peter Bosmans
Mevr. Relinde Baeten
De heer Luc François
De heer Philippe Appeltans
De heer Eddy Leloup

Op voordracht van de niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen met meer dan 250.000 vennoten:
De heer Matthieu Vanhove

Op voordracht van de groeperingen of de niet tot een groepering behorende coöperatieve vennootschappen die niet onder de drie voormelde categorieën vallen:
De heer Dirk Dewilde
De heer Jean-Pierre Lacroix
De heer Kurt Moors
Mevr. Ann Vantournhout
Mevr. Katrien Favere
Mevr. Stéphanie Bonnave
De heer Bernard Bayot 

Leden die het voorzitterschap en het ondervoorzitterschap verzekeren

Als gevolg van het ontslag van de voorzitter en de ondervoorzitter van de NRC in mei 2018, zijn de leden van het bureau en de leden van de algemene vergadering van de NRC op 19 juni 2018 bijeengekomen om een nieuwe voorzitter, respectievelijk nieuwe ondervoorzitter aan te duiden en vervolgens de aanstelling goed te keuren.

Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming,  heeft de Koning bij het koninklijk besluit van 18 juli 2018 (Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2018) de heer Pieter Verhelst, in de functie van voorzitter van de NRC, en de heer Bernard Bayot, in de functie van ondervoorzitter van de NRC benoemd. 

Adviezen

Advies over het voorontwerp van wet houdende instelling van een nationale raad voor de cooperatie, de sociale onderneming en de landbouwonderneming - november 2019 (PDF, 286.19 KB)

Advies NRC hervorming Wetboek vennootschappen - juni 2015 (PDF, 181.79 KB)

Advies uitgebracht door de nationale raad voor de coöperatie op 11 december 2009 over de verenigbaarheid van de voorwaarden tot erkenning van de coöperatieve vennootschappen met de Europese verdragen (PDF, 174.97 KB)

Advies uitgebracht door de Nationale Raad voor de Coöperatie over het ontwerp met betrekking tot de integratie van de Europese coöperatieve vennootschap in het Wetboek van vennootschappen - mei 2006. (DOC, 658.5 KB)

Advies houdende een voorstel tot hervorming van de wetgeving betreffende de Nationale Raad voor de Coöperatie - maart 2006. (DOC, 674 KB)

Advies inzake de toepassing van de IAS-norm 32 – Impact op de coöperatieve vennootschappen – december 2003. (DOC, 663.5 KB)

Advies van de Nationale Raad voor de Coöperatie over het statuut van de Europese coöperatieve vennootschap (ECV) en het ontwerp van de richtlijn met betrekking tot de participatie van werknemers in de ECV – juni 2002 (DOC, 659.5 KB)

Aanbeveling van de Nationale Raad voor de Coöperatie van 18 maart 2002 inzake het document "Promotion des Coopératives" van het Bureau International du Travail te Genève. (DOC, 654.5 KB)

Advies van de Nationale Raad voor de Coöperatie van 18 maart 2002 met betrekking tot het document van de Europese Commissie "Draft consultation Paper – cooperatives in Enterprise Europe" van 7 december 2001. (DOC, 661 KB) 

Nieuwsbrief

De recente nieuwsbrieven kunt u raadpelegen via de volgende link:

http://newsletter-nrc-cnc.be/index.php/nl-nl/


Jaarverslag

Laatst bijgewerkt
13 februari 2020