Een octrooi verleent de houder in de eerste plaats een verbodsrecht met betrekking tot een uitvinding;  dat houdt in dat de houder het recht heeft om derden te verbieden om de uitvinding te gebruiken zonder voorafgaande toestemming (verbodsrecht).

De octrooihouder heeft ook het recht om

 • het octrooi over te dragen of,
 • in licentie te geven en,
 • op te treden bij inbreuk.

Een octrooiaanvrager heeft ook een aantal rechten vóór de effectieve verlening van het octrooi.

Exclusief verbodsrecht

Een octrooi verleent de houder een tijdelijk territoriaal beperkt en exclusief verbods- of uitsluitingsrecht op de uitvinding. De octrooihouder mag als enige de uitvinding exploiteren, d.w.z.

 • gebruiken,
 • produceren,
 • verkopen,
 • in- of uitvoeren,...

Wel geldt dit onder de voorwaarde dat de uitvinding voor exploitatie in aanmerking komt (het feit dat je een octrooi bekomt, betekent daarom nog niet dat je dit zomaar vrij zal kunnen exploiteren, bijvoorbeeld om redenen van openbare orde en veiligheid), en zijn er uitzonderingen en beperkingen voorzien op dit principe.

Concreter kan een octrooihouder iedere derde verbieden om zonder zijn uitdrukkelijke toestemming een aantal handelingen te stellen. Welke handelingen juist zijn voorbehouden aan de octrooihouder, wordt beschreven in artikel XI.29 van Boek XI van het Wetboek van economisch recht.

De octrooihouder kan elke derde verbieden:

 • Een voortbrengsel waarop het octrooi betrekking heeft, te vervaardigen, aan te bieden, in het verkeer te brengen, te gebruiken, dan wel daartoe in te voeren of in voorraad te hebben.
 • Een werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft, toe te passen of, indien de derde weet, dan wel het gezien de omstandigheden duidelijk is dat toepassing van de werkwijze verboden is zonder toestemming van de octrooihouder, voor toepassing op Belgisch grondgebied aan te bieden.
 • Een voortbrengsel dat rechtstreeks volgens de werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft is verkregen, aan te bieden, in het verkeer te brengen, te gebruiken, dan wel daartoe in te voeren of in voorraad te hebben.
 • Middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding aan te bieden of te leveren voor de toepassing van de uitvinding, indien de derde weet of indien het gezien de omstandigheden duidelijk is, dat deze middelen voor die toepassing bestemd en geschikt zijn. Uiteraard mogen deze middelen wél geleverd worden aan wie van de octrooihouder toestemming heeft verkregen de uitvinding te exploiteren. Bovendien geldt dit verbod niet voor middelen die algemeen in de handel verkrijgbaar zijn.

Ook producten die zijn bekomen op een geoctrooieerde werkwijze vallen dus onder de octrooibescherming.

Een Belgisch octrooi verleent slechts exclusieve rechten voor het Belgische grondgebied. Wenst u ook bescherming in andere landen, dan moet u in elk betrokken land de lokale procedures instellen of een Europese of internationale octrooiaanvraag indienen. Aldus is een uitvinding die in het buitenland is geoctrooieerd daarom nog niet in België beschermd.

Overdracht en licentie

De octrooihouder kan zijn octrooi (of zelfs de octrooiaanvraag) geheel of gedeeltelijk aan derden overdragen. Een overdracht dient op straffe van nietigheid schriftelijk te gebeuren. Een overdracht is bovendien slechts tegenstelbaar aan derden, wanneer ze wordt ingeschreven in het Register.

Hiertoe moet men de overdracht aan de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) meedelen via het volgende formulier (DOC, 134.5 KB) 

(met bijvoeging van een afschrift van de akte van overdracht, een uittreksel van die akte of een attest van overdracht ondertekend door de partijen).

Om meerdere opeenvolgende overdrachten te melden, kunt u het volgende formulier gebruiken: formulier (DOCX, 57.57 KB) 

De octrooihouder (of octrooiaanvrager) kan er ook voor opteren om zijn octrooi in licentie te geven. Dat houdt in dat hij derden de toestemming geeft de uitvinding geheel of gedeeltelijk, al dan niet exclusief, te exploiteren waarbij de octrooihouder wel eigenaar blijft van het octrooi. Deze licenties moeten, op straffe van nietigheid, schriftelijk gebeuren. Bovendien is een licentie pas tegenstelbaar aan derden wanneer ze is ingeschreven in het Register.

Hiertoe moet men de licentie aan de DIE meedelen aan de hand van een door de partijen ondertekend attest van de licentieovereenkomst via het volgendee formulier (DOC, 119.5 KB) 

Niet alleen voor overdrachten en licenties is een melding aan de DIE vereist. Voor elke statuutwijziging (naams- en adreswijziging, inpandgeving, vruchtgebruik, ...) zijn er immers formaliteiten te vervullen.

De specifieke inhoud van overeenkomsten tot overdracht of licentie (prijs, duur, territoriale of andere beperkingen, controlemodaliteiten,...) zijn vrij onderhandelbaar tussen octrooihouder en geïnteresseerde derde. De regels van het mededingingsrecht moeten wel gerespecteerd worden.

Optreden tegen inbreuken

Wanneer een derde inbreukmakende daden stelt, d.w.z handelingen die onder de beschermingsomvang vallen zonder dat er een uitzondering of beperking van toepassing is, dan kan de octrooihouder hiertegen optreden. Zie hierover 'Handhaving'.

Vóór de effectieve verlening van het octrooi...

Zelfs al werd het octrooi nog niet definitief verleend, dan bestaat voor degene die de octrooiaanvraag heeft ingediend de mogelijkheid om voor de rechtbank te eisen dat derden die de uitvinding toepassen op een wijze die normaal een inbreuk zou uitmaken, een billijke vergoeding betalen in afwachting van de verlening van het octrooi. Deze mogelijkheid bestaat enkel na publicatie van de octrooiaanvraag of vanaf het tijdstip dat een voor eensluidend verklaard afschrift van deze aanvraag aan de derde werd bezorgd.

Als het octrooi uiteindelijk niet toegekend wordt of geen betrekking heeft op de betrokken exploitatiewijze, dan kan de derde deze vergoeding wel terugvorderen.

Laatst bijgewerkt
10 februari 2020