Wilt u ook buiten Europa octrooibescherming genieten, dan biedt het Octrooisamenwerkingsverdrag  (Patent Cooperation Treaty of PCT)  vaak een doeltreffende oplossing. Het grote voordeel van het PCT is dat u slechts één beschermingsaanvraag moet indienen voor verschillende landen, , waarna een internationaal nieuwheidsonderzoek plaatsvindt en eventueel ook een voorafgaand onderzoek van de overige octrooieerbaarheidsvoorwaarden. Die worden vervolgens samen overgemaakt aan de nationale of regionale octrooibureaus. In de landen waarvoor een octrooi wordt gevraagd, wordt de aanvraag vervolgens behandeld alsof het een nationale aanvraag is, dus volgens de geldende procedures en regelgeving in die landen. Alleen de landen die lid zijn van de PCT-Unie kunnen worden opgegeven in een internationale octrooiaanvraag. Het PCT wordt beheerd door de WIPO.

Deze procedure biedt nog andere voordelen. Zo kunt u relatief makkelijk een voorrangsdatum verkrijgen voor de verschillende landen waar u bescherming wilt. Indien u internationale bescherming wilt, valt dit systeem ook goedkoper uit omdat het slechts één aanvraag behelst. Een ander voordeel is, dat u vanaf de indiening van de internationale aanvraag (of vanaf de voorrangsdatum, indien de voorrang van een octrooiaanvraag werd ingeroepen,) over 30 maanden beschikt om te beslissen of – en in welke landen – u de procedure voor het verwerven van het octrooi wilt verderzetten. Dat maakt uitstel van bijkomende procedure- en vertaalkosten mogelijk. In de tussentijd kunt u ook verder evalueren of het octrooi in die landen opportuun is, partners zoeken voor het exploiteren van de uitvinding of uw handelsstrategie plannen.

Procedure

De procedure verloopt in twee fasen. Vooreerst moet u een internationale octrooiaanvraag indienen bij een bevoegd nationaal of regionaal octrooibureau, dat de aanvraag zal verwerken. Het gaat om de internationale fase van de PCT-procedure. Er wordt een nieuwheidsonderzoek verricht en, indien aangevraagd, een voorafgaand onderzoek van de octrooieerbaarheidsvoorwaarden, dat voor de aanvrager niet bindend is. De octrooiaanvraag en het nieuwheidsrapport worden binnen de 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van de indiening van de aanvraag, (of de voorrangsdatum indien de voorrang van een octrooiaanvraag werd ingeroepen,) online gepubliceerd en zijn te raadplegen op de website van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (World Intellectual Property Organization, WIPO).

Vervolgens moet de indiener beslissen of hij de procedure wil verderzetten in de verschillende opgegeven landen. Dat is de nationale/regionale fase van de PCT-procedure. Daartoe beschikt de aanvrager vanaf de datum van de indiening van de aanvraag (of de voorrangsdatum indien de voorrang van een octrooiaanvraag werd ingeroepen) over een bepaalde termijn (in principe 30 maanden, voor het Europees Octrooibureau 31 maanden,) om een aantal formaliteiten te vervullen, met name het indienen van vertalingen en het betalen van de taksen in ieder land. Vanaf dan verloopt de procedure volgens de nationale of regionale regels en procedures. 

Via het PCT kunt u geen Belgisch octrooi krijgen. In de internationale aanvraag kan alleen een Europees octrooi worden gekozen, als u bescherming op het Belgisch grondgebied wilt. In de loop van het onderzoek van de aanvraag door het Europees octrooibureau, tijdens de nationale of regionale fase, is het wel mogelijk om de landen van de Europese Octrooiorganisatie (waaronder België) aan te duiden waarvoor u bescherming wilt.

Praktisch…

U bezorgt het aanvraagformulier aan het Europees Octrooibureau (EOB) of aan het Internationaal Bureau van de WIPO.

Er is echter één uitzondering waarbij u het aanvraagformulier via de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom in Brussel moet indienen. Die uitzondering geldt wanneer u voldoet aan de twee volgende voorwaarden:

  • u bent Belg of uw woonplaats of zetel bevindt zich in België; en
  • uw aanvraag kan de verdediging van het Belgisch grondgebied of de veiligheid van de Staat aanbelangen.

Het is de verantwoordelijkheid van de indiener van de internationale octrooiaanvraag om na te gaan of de uitvinding waarover de aanvraag gaat,  inderdaad de verdediging van het Belgische grondgebied of de veiligheid van de Staat kan aanbelangen.

Moet u zich laten vertegenwoordigen of kunt u zelf uw aanvraag indienen? Vaak is het aangewezen om een vertegenwoordiger aan te duiden. Raadpleeg daarvoor de pagina "Een deskundige contacteren".

Voor meer informatie zie de websites van het EOB en de WIPO.

Laatst bijgewerkt
1 juli 2024