Wil men ook buiten Europa octrooibescherming genieten, dan biedt het Octrooisamenwerkingsverdrag  (Patent Cooperation Treaty of PCT)  vaak een efficiënte oplossing.

Het grote voordeel is dat men slechts één aanvraag moet indienen die dan samen met een internationaal nieuwheidsverslag en, eventueel, een internationale voorlopige beoordeling van de overige octrooieerbaarheidsvoorwaarden wordt toegezonden aan de verschillende nationale of regionale octrooibureaus. De aanvraag wordt daarna in de aangewezen landen verder behandeld alsof het een nationale aanvraag was, dus volgens lokale procedures en regelgeving. Slechts de landen die lid zijn van het PCT kunnen worden aangewezen in een internationale octrooiaanvraag. Het PCT wordt beheerd door de WIPO.

Deze procedure biedt nog voordelen. Zo kan men relatief makkelijk een prioriteitsdatum veilig stellen voor de verschillende landen waar men octrooibescherming wenst. Indien men internationale bescherming beoogt, valt dit systeem ook goedkoper uit. Een ander voordeel is dat men tot 30 maanden na de indiening van de internationale aanvraag kan wachten vooraleer te beslissen om – en in welke landen - de procedure op nationaal niveau verder te zetten. Dit betekent dus uitstel voor verdere procedure- en vertaalkosten. In de tussentijd kan men trouwens ook de nuttigheid van octrooiering verder evalueren, partners zoeken of een handelsstrategie plannen.

Procedure

De procedure verloopt in twee fasen. Eerst moet men een internationale aanvraag indienen bij een bevoegd nationaal of regionaal octrooibureau dat deze aanvraag zal verwerken. In deze internationale fase wordt ook een nieuwheidsonderzoek uitgevoerd en, indien aangevraagd, een niet-bindende beoordeling van de octrooieerbaarheidsvoorwaarden. De aanvraag en het nieuwheidsrapport worden, behoudens intrekking, na een periode van 18 maanden online gepubliceerd en zijn te raadplegen op de website van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (World Intellectual Property Organization-WIPO).

Vervolgens moet de indiener beslissen of hij in de verschillende aangewezen landen de nationale fase wenst verder te zetten. Hiertoe moet hij binnen een bepaalde termijn (gewoonlijk 30 maanden - voor het Europees Octrooibureau 31 maanden) na de datum van indiening een aantal formaliteiten vervullen, zoals het indienen van vertalingen en het betalen van taksen. Vanaf dan verloopt de procedure volgens lokale regels en procedures.

Via het PCT kunt u geen Belgisch octrooi krijgen. In uw internationale aanvraag kunt u slechts een Europees octrooi aanduiden. Tijdens de 'nationale' procedure voor het Europees octrooibureau kunt u dan de gewenste Europese landen, waaronder eventueel België, aanduiden.

Praktisch…

U bezorgt het aanvraagformulier aan het Europees Octrooibureau (EOB) of aan het Internationaal Bureau van de WIPO.

Er is echter één uitzondering waarbij het aanvraagformulier via de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom in Brussel moet worden ingediend. Deze uitzondering is van toepassing wanneer u voldoet aan beide van de volgende voorwaarden:

  • u bent Belg of uw woonplaats of vestiging bevindt zich in België; en
  • uw aanvraag kan de verdediging van het Belgisch grondgebied of de veiligheid van de Staat aanbelangen.

Het is uw verantwoordelijkheid als aanvrager van de internationale octrooiaanvraag om na te gaan of uw aanvraag inderdaad de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de Staat kan aanbelangen. Bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom kunt u de aanvraag per post, per fax of in persoon indienen. Wanneer u de aanvraag per fax indient, moet u het originele exemplaar binnen 14 dagen vanaf de verzending van de fax aan de Dienst voor de Intellectuele Eigendom bezorgen.

Informatiebrief over de indiening van Europese en internationale octrooiaanvragen (PDF, 229.16 KB)

Moet u zich laten vertegenwoordigen of kunt u zelf uw aanvraag indienen? Zie een deskundige contacteren.

Voor meer informatie zie de websites van het EOB en de WIPO.

Laatst bijgewerkt
10 februari 2020